Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 458 din 12-11-2021

Informațiile de mai jos sunt aduse la cunoștința următorilor – ABDOLLAHI Hamed, AL-NASSER Abdelkarim Hussein Mohamed, AL YACOUB Ibrahim Salih Mohammed, ARBABSIAR Manssor, ASSADI Assadollah, BOUYERI Mohammed, HASHEMI MOGHADAM Saeid, IZZ-AL-DIN Hasan, MOHAMMED Khalid Shaikh, SHAHLAI Abdul Reza, SHAKURI Ali Gholam, ABU NIDAL ORGANISATION (ANO), BABBAR KHALSA, COMMUNIST PARTY OF THE PHILIPPINES, inclusiv Noua Armată Populară (NAP), DIRECȚIA PENTRU SECURITATE INTERNĂ A MINISTERULUI IRANIAN PENTRU INFORMAȚII ȘI SECURITATE, HIZBALLAH MILITARY WING („Aripa militară a Hezbollah”), EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL („Armata de Eliberare Națională”), JIHADUL ISLAMIC PALESTINIAN (JIP), FRONTUL POPULAR PENTRU ELIBERAREA PALESTINEI (FPEP), FRONTUL POPULAR PENTRU ELIBERAREA PALESTINEI – COMANDAMENTUL GENERAL, „DEVRIMCI HALK KURTULUȘ PARTISI CEPHESI” – „DHKP/C”, SENDERO LUMINOSO („Calea Luminoasă”) – „SL” și „TEYRBAZEN AZADIYA KURDISTAN” – „TAK” persoane și grupuri incluse pe lista persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică articolele 2, 3 și 4 din Poziția comună 2001/931/PESC a Consiliului privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului și Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 al Consiliului privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului [a se vedea anexele la Decizia (PESC) 2021/1192 a Consiliului și la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1188 al Consiliului]

(2021/C 458/07)

Următoarele informații sunt aduse la cunoștința persoanelor și grupurilor sus-menționate incluse pe lista prevăzută în Decizia (PESC) 2021/1192 a Consiliului (1) și în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1188 al Consiliului (2).

Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 al Consiliului (3) prevede înghețarea tuturor fondurilor, a altor active financiare și resurse economice aparținând persoanelor și grupurilor în cauză, precum și faptul că niciun fond, alte active financiare sau resurse economice nu pot fi puse la dispoziția acestora, în mod direct sau indirect.

Consiliul a primit noi informații relevante pentru includerea pe listă a persoanelor și grupurilor sus-menționate. După analizarea acestor noi informații, Consiliul intenționează să modifice expunerile de motive în consecință.

Persoanele și grupurile în cauză pot trimite, la următoarea adresă, o cerere pentru a obține expunerile de motive prevăzute cu privire la menținerea lor pe lista sus-menționată:

Consiliul Uniunii Europene (în atenția COMET desemnări)

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

O eventuală cerere trebuie să fie prezentată până la 19 noiembrie 2021.

Persoanele și grupurile vizate pot adresa Consiliului, în orice moment, o cerere, însoțită de eventuale documente justificative, prin care să solicite reanalizarea deciziei de includere și menținere a acestora pe listă, la adresa sus-menționată. Cererile vor fi luate în considerare în momentul primirii. În acest sens, se atrage atenția persoanelor și grupurilor în cauză asupra revizuirii periodice a listei de către Consiliu, în conformitate cu articolul 1 alineatul (6) din Poziția comună 2001/931/PESC a Consiliului (4).

Se atrage atenția persoanelor și grupurilor în cauză asupra posibilității de a adresa o cerere autorităților competente din statul membru (statele membre) în cauză, astfel cum figurează în anexa la regulament, pentru a obține autorizația de a utiliza fondurile înghețate pentru nevoi esențiale sau plăți specifice, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din regulamentul menționat.


(1)  JO L 258, 20.7.2021, p. 42.

(2)  JO L 258, 20.7.2021, p. 14.

(3)  JO L 344, 28.12.2001, p. 70.

(4)  JO L 344, 28.12.2001, p. 93.