Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 458 din 12-11-2021

Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul M.10505 – CKA / CKI / UKPN)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2021/C 458/15)

1.   

 La data de 26 octombrie 2021, Comisia Europeană a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse.

Prezenta notificare vizează următoarele întreprinderi:

CK Asset Holdings Limited („CKA”, Hong Kong), controlată de CK Hutchinson Holdings Limited;

CK Infrastructure Holdings Limited („CKI”, Hong Kong);

UK Power Networks Holdings Limited („UKPN”, Regatul Unit).

CKA și CKI dobândesc, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) și al articolului 3 alineatul (4) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul în comun asupra întreprinderii UKPN.

Concentrarea se realizează prin achiziționare de acțiuni într-o societate nou-creată, care constituie o întreprindere comună.

2.   

 Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

CKA este o societate multinațională care desfășoară diverse activități, printre care se numără dezvoltarea imobiliară și investițiile imobiliare, gestionarea imobiliară și gestionarea de proiecte, precum și exploatarea de active din sectoarele infrastructurii și utilităților;

CKI este o societate de talie mondială din sectorul infrastructurii care deține investiții diversificate în infrastructura energetică, infrastructura de transport, infrastructura de alimentare cu apă, gestionarea deșeurilor, valorificarea energetică, infrastructura destinată gospodăriilor și întreprinderi din domeniul infrastructurii;

UKPN este operatorul unei rețele de distribuție care deține și asigură întreținerea cablurilor și a liniilor electrice din Londra, precum și din sud-estul și estul Angliei.

3.   

 În urma unei examinări prealabile, Comisia Europeană constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință.

În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de analiză a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în comunicare.

4.   

 Comisia Europeană invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie să parvină Comisiei Europene în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Trebuie menționată întotdeauna următoarea referință:

M.10505 – CKA / CKI / UKPN

Observațiile pot fi trimise Comisiei prin e-mail, prin fax sau prin poștă. Vă rugăm să utilizați datele de contact de mai jos:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresă poștală:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 („Regulamentul privind concentrările economice”).

(2)  JO C 366, 14.12.2013, p. 5.