Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 406 din 16-11-2021

DECIZIA nr. 1/2021 A CONSILIULUI DE STABILIZARE ȘI DE ASOCIERE UE-REPUBLICA MACEDONIA DE NORD

din 9 septembrie 2021

de modificare a „Acordului de stabilizare și de asociere dintre Comunitățile Europene și statele lor membre, pe de o parte, și fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, pe de altă parte”, prin înlocuirea Protocolului nr. 4 la acesta privind definirea conceptului de «produse originare» și metodele de cooperare administrativă [2021/1931]

 

Intrare în vigoare: 09/09/2021

 

Punere în aplicare: 09/09/2021

 

CONSILIUL DE STABILIZARE ȘI DE ASOCIERE UE-REPUBLICA MACEDONIA DE NORD,

având în vedere „Acordul de stabilizare și de asociere dintre Comunitățile Europene și statele lor membre, pe de o parte, și fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, pe de altă parte” (1) (denumit în continuare „acordul”), în special articolul 3 din Protocolul nr. 4 privind definirea conceptului de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă,

întrucât:

(1)

Articolul 40 din acord face trimitere la Protocolul nr. 4 la acordul menționat (denumit în continuare „Protocolul nr. 4”), prin care se stabilesc regulile de origine.

(2)

Conform articolului 3 din Protocolul nr. 4, Consiliul de stabilizare și de asociere instituit prin articolul 108 din acord poate decide să modifice dispozițiile Protocolului nr. 4.

(3)

Convenția regională cu privire la regulile de origine preferențiale pan-euro-mediteraneene (2) (denumită în continuare „convenția”) urmărește să transpună într-un cadru multilateral sistemele bilaterale existente de reguli de origine stabilite prin acorduri bilaterale de comerț liber încheiate între părțile contractante la convenție, fără a aduce atingere principiilor stabilite în acordurile bilaterale respective.

(4)

Părțile la acord au semnat convenția la 15 iunie 2011.

(5)

Părțile la acord și-au depus instrumentele de acceptare pe lângă depozitarul convenției la 26 martie 2012 și, respectiv, la 14 iunie 2012. În consecință, și în conformitate cu articolul 10 alineatul (3) din convenție, convenția a intrat în vigoare pentru părțile la acord la 1 mai 2012 și, respectiv, la 1 august 2012.

(6)

Până la încheierea și intrarea în vigoare a modificării convenției, Uniunea și Republica Macedonia de Nord au convenit să aplice un set alternativ de reguli origine bazate pe cele ale convenției modificate, care pot fi utilizate la nivel bilateral ca reguli de origine alternative celor prevăzute de convenție.

(7)

Prin urmare, Protocolul nr. 4 ar trebui să fie înlocuit cu un nou protocol care stabilește un set alternativ de reguli de origine. În plus, noul protocol ar trebui să includă o trimitere dinamică la convenție, astfel încât să existe întotdeauna trimitere la ultima versiune a convenției în vigoare,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Protocolul nr. 4 la acord privind definirea conceptului de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă se înlocuiește cu textul prevăzut în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare și se aplică de la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 9 septembrie 2021.

Pentru Consiliului de stabilizare și de asociere UE-Republica Macedonia de Nord

Președintele

B. OSMANI


(1)  JO L 84, 20.3.2004, p. 13.

(2)  JO L 54, 26.2.2013, p. 4.


ANEXĂ

PROTOCOLUL nr. 4

privind definirea conceptului de «produse originare» și metodele de cooperare administrativă

Articolul 1

Reguli de origine aplicabile

(1)   În scopul punerii în aplicare a prezentului acord, se aplică apendicele I și dispozițiile relevante din apendicele II la Convenția regională cu privire la regulile de origine preferențiale paneuromediteraneene (1) (denumită în continuare «convenția»), astfel cum a fost modificată și publicată ultima dată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)   Toate trimiterile la «acordul relevant» din apendicele I și din dispozițiile relevante prevăzute în apendicele II la convenție se interpretează ca trimiteri la acord.

(3)   În pofida articolului 16 alineatul (5) și a articolului 21 alineatul (3) din apendicele I la convenție, în cazul în care cumulul implică numai statele AELS, Insulele Feroe, Uniunea Europeană, Republica Turcia, participanții la procesul de stabilizare și de asociere, Republica Moldova, Georgia și Ucraina, dovada originii poate fi constituită de un certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 sau de o declarație de origine.

Articolul 2

Reguli de origine alternative aplicabile

(1)   În pofida articolului 1 din prezentul protocol, în scopul punerii în aplicare a acordului, produsele care dobândesc origine preferențială în conformitate cu regulile de origine alternative aplicabile prevăzute în apendicele A la prezentul protocol (denumite în continuare « reguli tranzitorii») sunt considerate, de asemenea, ca fiind originare din Uniunea Europeană sau din Republica Macedonia de Nord.

(2)   Regulile tranzitorii se aplică până la intrarea în vigoare a modificării convenției, pe care se bazează regulile tranzitorii.

Articolul 3

Soluționarea litigiilor

(1)   Atunci când procedurile de verificare prevăzute la articolul 32 din apendicele I la convenție sau la articolul 34 din apendicele A la prezentul protocol dau naștere unor litigii ce nu pot fi soluționate între autoritățile vamale care solicită verificarea și autoritățile vamale responsabile cu efectuarea verificării respective, aceste litigii sunt înaintate Consiliului de stabilizare și de asociere.

(2)   În toate cazurile, litigiile dintre importator și autoritățile vamale din țara importatoare se soluționează în conformitate cu legislația țării respective.

Articolul 4

Modificarea protocolului

Consiliul de stabilizare și de asociere poate decide modificarea dispozițiilor prezentului protocol.

Articolul 5

Retragerea din convenție

(1)   Dacă fie Uniunea Europeană, fie Republica Macedonia de Nord notifică în scris depozitarului convenției intenția lor de a se retrage din convenție în conformitate cu articolul 9 din aceasta, Uniunea Europeană și Republica Macedonia de Nord declanșează imediat negocieri cu privire la regulile de origine în scopul punerii în aplicare a acordului.

(2)   Până la intrarea în vigoare a noilor reguli de origine negociate, acordului i se aplică în continuare regulile de origine cuprinse în apendicele I și, după caz, dispozițiile relevante prevăzute în apendicele II la convenție, aplicabile la data retragerii. Cu toate acestea, începând din momentul retragerii, regulile de origine incluse în apendicele I și, dacă este cazul, dispozițiile relevante prevăzute în apendicele II la convenție se interpretează astfel încât să permită cumulul bilateral doar între Uniunea Europeană și Republica Macedonia de Nord.

APENDICELE A

REGULI DE ORIGINE ALTERNATIVE APLICABILE

Reguli de aplicare facultativă de către părțile contractante la Convenția regională cu privire la regulile de origine preferențiale paneuromediteraneene, până la încheierea și intrarea în vigoare a modificării convenției

(denumite în continuare «regulile» sau «regulile tranzitorii»)

DEFINIREA CONCEPTULUI DE «PRODUSE ORIGINARE» ȘI METODELE DE COOPERARE ADMINISTRATIVĂ

CUPRINS

OBIECTIVE

TITLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Definiții

TITLUL II

DEFINIREA CONCEPTULUI DE «PRODUSE ORIGINARE»

Articolul 2

Cerințe generale

Articolul 3

Produse obținute integral

Articolul 4

Produse prelucrate sau transformate suficient

Articolul 5

Regula de toleranță

Articolul 6

Prelucrare sau transformare insuficientă

Articolul 7

Cumulul de origine

Articolul 8

Condiții de aplicare a cumulului de origine

Articolul 9

Unitatea de luat în considerare

Articolul 10

Seturi

Articolul 11

Elemente neutre

Articolul 12

Separare contabilă

TITLUL III

CONDIȚII TERITORIALE

Articolul 13

Principiul teritorialității

Articolul 14

Nemodificare

Articolul 15

Expoziții

TITLUL IV

DRAWBACK SAU SCUTIREA DE TAXE VAMALE

Articolul 16

Drawback sau scutire de plata taxelor vamale

TITLUL V

DOVADA DE ORIGINE

Articolul 17

Cerințe generale

Articolul 18

Condiții de întocmire a unei declarații de origine

Articolul 19

Exportator autorizat

Articolul 20

Procedura de eliberare a unui certificat de circulație a mărfurilor EUR.1

Articolul 21

Certificatele de circulație a mărfurilor EUR.1 eliberate a posteriori

Articolul 22

Eliberarea unui duplicat al certificatului de circulație a mărfurilor EUR.1

Articolul 23

Valabilitatea dovezii de origine

Articolul 24

Zone libere

Articolul 25

Cerințe privind importul

Articolul 26

Importul eșalonat

Articolul 27

Scutire de la prezentarea dovezii de origine

Articolul 28

Neconcordanțe și erori formale

Articolul 29

Declarațiile furnizorului

Articolul 30

Sume exprimate în euro

TITLUL VI

PRINCIPII DE COOPERARE ȘI DOCUMENTE JUSTIFICATIVE

Articolul 31

Documente justificative, păstrarea dovezilor de origine și a documentelor justificative

Articolul 32

Soluționarea litigiilor

TITLUL VII

COOPERAREA ADMINISTRATIVĂ

Articolul 33

Notificarea și cooperarea

Articolul 34

Verificarea dovezilor de origine

Articolul 35

Verificarea declarațiilor furnizorului

Articolul 36

Sancțiuni

TITLUL VIII

APLICAREA APENDICELUI A

Articolul 37

Spațiul Economic European

Articolul 38

Liechtenstein

Articolul 39

Republica San Marino

Articolul 40

Principatul Andorra

Articolul 41

Ceuta și Melilla

Lista anexelor

ANEXA I

Note introductive la lista din anexa II

ANEXA II:

Lista prelucrărilor sau a transformărilor care trebuie efectuate asupra materialelor neoriginare pentru ca produsul fabricat să poată dobândi caracterul de produs originar

ANEXA III

Textul declarației de origine

ANEXA IV:

Modele de certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 și de cerere de eliberare a unui certificat de circulație a mărfurilor EUR.1

ANEXA V

Condiții speciale privind produsele originare din Ceuta și Melilla

ANEXA VI

Declarația furnizorului

ANEXA VII

Declarația pe termen lung a furnizorului

OBIECTIVE

Prezentele reguli sunt facultative. Acestea sunt menite să se aplice cu titlu provizoriu, până la încheierea și intrarea în vigoare a modificării Convenției regionale cu privire la regulile de origine preferențiale paneuromediteraneene (denumită în continuare «convenția PEM» sau «convenția»). Prezentele reguli se vor aplica la nivel bilateral în comerțul dintre părțile contractante care convin să facă trimitere la acestea sau să le includă în acordurile lor comerciale bilaterale preferențiale. Prezentele reguli sunt menite să se aplice ca o alternativă la regulile din convenție, care, astfel cum se prevede în convenție, nu aduc atingere principiilor prevăzute în acordurile relevante și în alte acorduri bilaterale conexe dintre părțile contractante. În consecință, prezentele reguli nu vor fi obligatorii, ci facultative. Acestea pot fi aplicate de către operatorii economici care doresc să solicite preferințe pe baza prezentelor reguli, în loc să se bazeze pe regulile din convenție.

Prezentele reguli nu au ca scop să modifice convenția. Convenția continuă să se aplice pe deplin între părțile contractante la convenție. Prezentele reguli nu vor modifica drepturile și obligațiile părților contractante în temeiul convenției.

TITLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentelor reguli:

(a)

«parte contractantă care aplică regulile» înseamnă o parte contractantă la convenția PEM care încorporează prezentele reguli în acordurile sale comerciale bilaterale preferențiale cu o altă parte contractantă la convenția PEM și cuprinde părțile la acord;

(b)

«capitole», «poziții» și «subpoziții» înseamnă capitolele, pozițiile și subpozițiile (coduri de patru sau de șase cifre) utilizate în nomenclatura care constituie Sistemul armonizat de denumire și codificare a mărfurilor (denumit în continuare «Sistemul armonizat»), cu modificările efectuate în temeiul recomandării din 26 iunie 2004 a Consiliului de Cooperare Vamală;

(c)

«încadrat» se referă la clasificarea mărfurilor la o anumită poziție sau subpoziție din Sistemul armonizat;

(d)

«transport» înseamnă produsele care sunt:

(i)

fie expediate simultan de la un exportator la un destinatar,

(ii)

fie transportate de la expeditor la destinatar pe baza unui document de transport unic sau, în lipsa unui astfel de document, pe baza unei facturi unice;

(e)

«autorități vamale ale părții sau ale părții contractante care aplică regulile» pentru Uniunea Europeană înseamnă oricare dintre autoritățile vamale ale statelor membre din Uniunea Europeană;

(f)

«valoare în vamă» înseamnă valoarea stabilită în conformitate cu Acordul privind punerea în aplicare a articolului VII din Acordul General pentru Tarife și Comerț din 1994 (Acordul OMC privind valoarea în vamă);

(g)

«preț franco fabrică» înseamnă prețul plătit franco fabrică pentru un produs fabricantului situat în una dintre părți, în întreprinderea căruia s-a efectuat ultima prelucrare sau transformare, cu condiția ca prețul să includă valoarea tuturor materialelor utilizate și toate celelalte costuri de producție aferente, din care se scad toate taxele interne care sunt sau pot fi restituite atunci când produsul obținut este exportat. În cazul în care ultima prelucrare sau transformare a fost subcontractată unui fabricant, termenul «fabricant» se referă la întreprinderea care a angajat subcontractantul.

În cazul în care prețul efectiv plătit nu reflectă toate costurile aferente fabricării produsului suportate efectiv pe teritoriul părții, prețul franco fabrică înseamnă suma tuturor acestor costuri, din care se scad orice taxe interne care sunt sau pot fi restituite atunci când produsul obținut este exportat;

(h)

«material fungibil» sau «produs fungibil» înseamnă un material sau un produs de aceeași natură și calitate comercială, având aceleași caracteristici tehnice și fizice și care nu pot fi distinse unele de altele;

(i)

«mărfuri» înseamnă atât materialele, cât și produsele;

(j)

«fabricare» înseamnă orice tip de prelucrare sau transformare, inclusiv asamblarea;

(k)

«material» înseamnă orice ingredient, materie primă, componentă sau parte etc. utilizată la fabricarea produsului;

(l)

«conținut maxim de materiale neoriginare» înseamnă conținutul maxim de materiale neoriginare permis, astfel încât o fabricare să poată fi considerată prelucrare sau transformare suficientă pentru a conferi caracterul de produs originar. Acesta poate fi exprimat ca procentaj din prețul franco fabrică al produsului sau ca procentaj din greutatea netă a materialelor utilizate care se încadrează într-un anumit grup de capitole sau într-un anumit capitol, într-o anumită poziție sau într-o anumită subpoziție;

(m)

«produs» înseamnă produsul fabricat, chiar în cazul în care este destinat utilizării ulterioare în cadrul unei alte operațiuni de fabricare;

(n)

«teritoriu» include teritoriul terestru, apele interioare și marea teritorială aparținând unei părți;

(o)

«valoare adăugată» se consideră a fi prețul franco fabrică din care se scade valoarea în vamă a fiecăruia dintre materialele încorporate originare din celelalte părți contractante care aplică regulile și cu care se aplică cumulul sau, în cazul în care valoarea în vamă nu este cunoscută sau nu poate fi stabilită, primul preț care poate fi verificat și care a fost plătit pentru materiale în partea exportatoare;

(p)

«valoarea materialelor» înseamnă valoarea în vamă în momentul importului materialelor neoriginare utilizate sau, în cazul în care nu se cunoaște această valoare și nu poate fi stabilită, primul preț care poate fi verificat și care a fost plătit pentru materiale în partea exportatoare. În cazul în care trebuie stabilită valoarea materialelor originare utilizate, dispozițiile prezentei litere se aplică mutatis mutandis.

TITLUL II

DEFINIREA CONCEPTULUI DE «PRODUSE ORIGINARE»

Articolul 2

Cerințe generale

În scopul punerii în aplicare a acordului, următoarele produse sunt considerate ca fiind originare din una dintre părți atunci când sunt exportate către cealaltă parte:

(a)

produsele obținute integral în una dintre părți, în sensul articolului 3;

(b)

produsele obținute în una dintre părți, care conțin materiale ce nu au fost obținute integral în acea parte, cu condiția ca aceste materiale să fi fost supuse în partea respectivă la suficiente prelucrări sau transformări în sensul articolului 4.

Articolul 3

Produse obținute integral

(1)   Se consideră ca fiind obținute integral în una dintre părți atunci când sunt exportate către cealaltă parte:

(a)

produsele minerale și apa naturală extrasă din solul sau de pe fundul mărilor sau oceanelor sale;

(b)

plantele, inclusiv plantele acvatice și produsele vegetale cultivate sau recoltate pe teritoriul în cauză;

(c)

animalele vii care se nasc și cresc pe teritoriul în cauză;

(d)

produsele provenite de la animalele vii care sunt crescute pe teritoriul în cauză;

(e)

produsele obținute de la animale sacrificate născute și crescute pe teritoriul în cauză;

(f)

produsele vânătorești sau produsele pescărești care se găsesc pe teritoriul în cauză;

(g)

produsele de acvacultură, dacă peștii, crustaceele, moluștele și alte nevertebrate acvatice sunt născute și crescute pe teritoriul în cauză din icre, larve, alevini sau puiet;

(h)

produsele din pescuit maritim și alte produse obținute de navele sale din mările aflate în afara oricăror ape teritoriale;

(i)

produsele obținute pe vasele-fabrică ale sale exclusiv din produsele menționate la litera (h);

(j)

articolele uzate, colectate pe teritoriul în cauză și care nu se mai pot folosi decât pentru recuperarea materiilor prime;

(k)

deșeurile și resturile provenite din operațiunile de fabricație desfășurate pe teritoriul în cauză;

(l)

produsele extrase din solul sau subsolul marin din afara apelor sale teritoriale, cu condiția să aibă drepturi exclusive de exploatare;

(m)

mărfurile fabricate pe teritoriul în cauză exclusiv din produsele indicate la literele (a)-(l).

(2)   Termenii «navele sale» și «vasele-fabrică ale sale» utilizați la alineatul (1) literele (h) și, respectiv, (i) se aplică numai navelor și vaselor-fabrică care respectă următoarele cerințe:

(a)

sunt înregistrate în partea exportatoare sau în partea importatoare;

(b)

navighează sub pavilionul părții exportatoare sau al părții importatoare;

(c)

îndeplinesc una dintre următoarele condiții:

(i)

sunt deținute în proporție de cel puțin 50 % de resortisanți ai părții exportatoare sau ai părții importatoare; sau

(ii)

sunt deținute de societăți care:

își au sediul social și sediul principal în partea exportatoare sau în partea importatoare; și

sunt deținute în proporție de cel puțin 50 % de partea exportatoare sau de partea importatoare ori de entități publice sau de resortisanți ai acestor părți.

(3)   În sensul alineatului (2), atunci când partea exportatoare sau partea importatoare este Uniunea Europeană, se înțelege statele membre ale Uniunii Europene.

(4)   În sensul alineatului (2), statele AELS sunt considerate o singură parte contractantă care aplică regulile.

Articolul 4

Produse prelucrate sau transformate suficient

(1)   Fără a aduce atingere alineatului (3) de la prezentul articol și articolului 6, produsele care nu sunt obținute integral în una dintre părți sunt considerate ca fiind prelucrate sau transformate suficient atunci când sunt îndeplinite condițiile stabilite în lista din anexa II pentru mărfurile în cauză.

(2)   În cazul în care un produs care a obținut caracterul de produs originar în una dintre părți în conformitate cu alineatul (1) este utilizat ca material la fabricarea unui alt produs, nu se iau în considerare materialele neoriginare care au putut fi utilizate la fabricarea sa.

(3)   Pentru a stabili dacă sunt îndeplinite cerințele de la alineatul (1), fiecare produs se evaluează separat.

Cu toate acestea, în cazul în care regula relevantă se bazează pe respectarea unui conținut maxim de materiale neoriginare, autoritățile vamale ale părților pot autoriza exportatorii să calculeze prețul franco fabrică al produsului și valoarea materialelor neoriginare pe baza unei valori medii, astfel cum se prevede la alineatul (4), pentru a ține seama de fluctuațiile costurilor și ale ratelor de schimb valutar.

(4)   Atunci când se aplică alineatul (3) al doilea paragraf, prețul franco fabrică mediu al produsului și valoarea medie a materialelor neoriginare utilizate se calculează pe baza sumei prețurilor franco fabrică facturate pentru toate vânzările acelorași produse efectuate în cursul exercițiului financiar precedent, respectiv pe baza sumei valorilor tuturor materialelor neoriginare utilizate la fabricarea acelorași produse în cursul exercițiului financiar precedent, astfel cum este definit în partea exportatoare, sau, dacă nu sunt disponibile cifrele pentru întregul exercițiu financiar, în cursul unei perioade mai scurte de timp, care trebuie să fie de cel puțin trei luni.

(5)   Exportatorii care au optat pentru calculul pe baza unei valori medii aplică în mod sistematic o astfel de metodă în cursul exercițiului ulterior exercițiului financiar de referință sau, dacă este cazul, în cursul exercițiului ulterior perioadei mai scurte utilizate ca referință. Exportatorii pot înceta să aplice această metodă în cazul în care constată, în cursul unui anumit exercițiu financiar sau al unei anumite perioade reprezentative care nu poate fi mai mică de trei luni, dispariția fluctuațiilor costurilor sau ale ratelor de schimb valutar care justificau utilizarea metodei respective.

(6)   Pentru a verifica respectarea conținutului maxim de materiale neoriginare, mediile menționate la alineatul (4) se utilizează ca preț franco fabrică și, respectiv, ca valoare a materialelor neoriginare.

Articolul 5

Regula de toleranță

(1)   Prin derogare de la articolul 4 și sub rezerva alineatelor (2) și (3) de la prezentul articol, materialele neoriginare care, conform condițiilor stabilite în lista din anexa II, nu trebuie utilizate la fabricarea unui anumit produs pot fi totuși utilizate, cu condiția ca greutatea sau valoarea lor totală netă evaluată pentru produsul respectiv să nu depășească:

(a)

15 % din greutatea netă a produsului care se încadrează la capitolele 2 și 4-24, altele decât produsele pescărești prelucrate încadrate la capitolul 16;

(b)

15 % din prețul franco fabrică al produsului, pentru alte produse decât cele menționate la litera (a).

Prezentul alineat nu se aplică produselor care se încadrează în capitolele 50-63 din Sistemul armonizat, pentru care se aplică toleranțele menționate la notele 6 și 7 din anexa I.

(2)   Aplicarea alineatului (1) de la prezentul articol nu autorizează depășirea procentajelor corespunzătoare conținutului maxim de materiale neoriginare specificate în regulile stabilite în lista din anexa II.

(3)   Alineatele (1) și (2) de la prezentul articol nu se aplică produselor obținute integral în una dintre părți în sensul articolului 3. Cu toate acestea, fără a aduce atingere articolului 6 și articolului 9 alineatul (1), toleranța prevăzută la dispozițiile respective se aplică totuși produsului pentru care regula stabilită în lista din anexa II impune ca materialele care sunt utilizate la fabricarea respectivului produs să fie obținute integral.

Articolul 6

Prelucrare sau transformare insuficientă

(1)   Fără a aduce atingere alineatului (2) de la prezentul articol, operațiunile următoare sunt considerate prelucrări sau transformări insuficiente pentru a se conferi caracterul de produs originar, indiferent dacă cerințele articolului 4 sunt sau nu îndeplinite:

(a)

operațiunile pentru asigurarea păstrării în bune condiții a produselor în timpul transportului și al depozitării;

(b)

desfacerea și asamblarea pachetelor;

(c)

spălarea, curățarea; îndepărtarea prafului, a oxidului, a uleiului, a vopselei sau a altor straturi acoperitoare;

(d)

călcarea sau presarea textilelor;

(e)

operațiunile simple de vopsire și lustruire;

(f)

decorticarea și măcinarea parțială sau totală a orezului; lustruirea și glasarea cerealelor și a orezului;

(g)

operațiunile de colorare sau de aromatizare a zahărului sau de formare a bucăților de zahăr; măcinarea totală sau parțială a zahărului cristalizat;

(h)

înlăturarea pieliței, scoaterea sâmburilor și cojirea fructelor, a nucilor și a legumelor;

(i)

ascuțirea, operațiunile simple de măcinare sau de tăiere;

(j)

cernerea, trierea, sortarea, clasificarea, aranjarea pe categorii, aranjarea pe sortimente; (inclusiv alcătuirea de seturi de articole);

(k)

simpla punere în sticle, doze, flacoane, saci, etuiuri, cutii, fixarea pe cartoane sau planșete, precum și toate celelalte operațiuni simple de ambalare;

(l)

aplicarea sau imprimarea pe produse sau pe ambalajele lor a mărcilor, etichetelor, siglelor și a altor semne distinctive similare;

(m)

simpla amestecare a produselor, din aceeași categorie sau categorii diferite;

(n)

amestecarea zahărului cu orice alt material;

(o)

simpla adăugare de apă, diluarea, deshidratarea sau denaturarea produselor;

(p)

simpla asamblare a părților de articole în vederea constituirii unui articol complet sau demontarea produsului în părți;

(q)

sacrificarea animalelor;

(r)

o combinație a două sau mai multe dintre operațiunile menționate la literele (a)-(q).

(2)   Pentru a stabili dacă prelucrarea sau transformarea suferită de un anumit produs pe teritoriul părții exportatoare trebuie considerată insuficientă în sensul alineatului (1), se iau în considerare toate operațiunile la care este supus respectivul produs.

Articolul 7

Cumulul de origine

(1)   Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 2, produsele sunt considerate ca fiind originare din partea exportatoare atunci când sunt exportate către cealaltă parte dacă sunt obținute pe teritoriul său și conțin materiale originare din oricare parte contractantă care aplică regulile, alta decât partea exportatoare, cu condiția ca prelucrarea sau transformarea efectuată în partea exportatoare să nu se limiteze la operațiunile menționate la articolul 6. Nu este necesar ca materialele respective să fi fost supuse unei prelucrări sau unei transformări suficiente.

(2)   Atunci când prelucrarea sau transformarea efectuată în partea exportatoare nu depășește operațiunile menționate la articolul 6, produsul obținut prin încorporarea materialelor originare din oricare altă parte contractantă care aplică regulile este considerat originar din partea exportatoare numai atunci când valoarea adăugată pe teritoriul acesteia este superioară valorii materialelor utilizate originare din oricare dintre celelalte părți contractante care aplică regulile. În caz contrar, produsul obținut se consideră ca fiind originar din partea contractantă care aplică regulile care aduce cea mai mare valoare materialelor originare folosite la fabricarea sa în partea exportatoare.

(3)   Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 2 și excluzând produsele care se încadrează la capitolele 50-63, prelucrările sau transformările efectuate în altă parte contractantă care aplică regulile decât partea exportatoare sunt considerate ca fiind efectuate pe teritoriul părții exportatoare atunci când produsele obținute sunt supuse unor prelucrări sau transformări ulterioare în această parte exportatoare.

(4)   Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 2, pentru produsele care se încadrează la capitolele 50-63 și numai în scopul schimburilor comerciale bilaterale dintre părți, prelucrările sau transformările efectuate pe teritoriul părții importatoare sunt considerate ca fiind efectuate pe teritoriul părții exportatoare atunci când produsele sunt supuse unor prelucrări sau transformări ulterioare în această parte exportatoare.

În sensul prezentului alineat, participanții la procesul de stabilizare și de asociere al Uniunii Europene și Republica Moldova sunt considerați o singură parte contractantă care aplică regulile.

(5)   Părțile pot opta să extindă aplicarea alineatului (3) de la prezentul articol la importul de produse încadrate la capitolele 50-63. Partea care optează pentru o astfel de extindere notifică celeilalte părți acest lucru și informează Comisia Europeană în conformitate cu articolul 8 alineatul (2).

(6)   În scopul cumulului în sensul alineatelor (3)-(5) de la prezentul articol, produsele originare sunt considerate originare din partea exportatoare numai dacă prelucrarea sau transformarea efectuată pe teritoriul acesteia nu se limitează la operațiunile menționate la articolul 6.

(7)   Produsele originare din părțile contractante care aplică regulile menționate la alineatul (1), care nu sunt supuse niciunei prelucrări sau transformări în partea exportatoare, își păstrează originea atunci când sunt exportate către una dintre celelalte părți contractante care aplică regulile.

Articolul 8

Condiții de aplicare a cumulului de origine

(1)   Cumulul prevăzut la articolul 7 se poate aplica numai în cazul în care:

(a)

există un acord comercial preferențial în conformitate cu articolul XXIV din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) din 1994 între părțile contractante care aplică regulile și care participă la obținerea caracterului de produs originar și partea contractantă de destinație care aplică regulile; și

(b)

mărfurile au obținut caracter originar prin aplicarea unor reguli de origine identice cu cele prevăzute în prezentele reguli.

(2)   Comunicările prin care se indică îndeplinirea cerințelor necesare pentru aplicarea cumulului sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria C) și într-o publicație oficială din Republica Macedonia de Nord, în conformitate cu propriile sale proceduri.

Cumulul prevăzut la articolul 7 se aplică de la data indicată în aceste comunicări.

Părțile transmit Comisiei Europene detalii cu privire la acordurile relevante încheiate cu alte părți contractante care aplică regulile, inclusiv datele de intrare în vigoare a prezentelor reguli.

(3)   Dovada de origine trebuie să includă mențiunea în limba engleză «CUMULATION APPLIED WITH» (numele părții/părților contractante relevante care aplică regulile, în limba engleză) atunci când produsele au obținut caracterul de produs originar prin aplicarea cumulului de origine în conformitate cu articolul 7.

În cazurile în care un certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 este utilizat ca dovadă de origine, respectiva mențiune se face la rubrica 7 din certificatul de circulație a mărfurilor EUR.1.

(4)   Părțile pot decide, pentru produsele exportate către ele care au obținut caracterul de produs originar în partea exportatoare prin aplicarea cumulului de origine în conformitate cu articolul 7, să renunțe la obligația de a include în dovada de origine mențiunea prevăzută la alineatul (3) de la prezentul articol (2).

Părțile notifică renunțarea Comisiei Europene în conformitate cu articolul 8 alineatul (2).

Articolul 9

Unitatea de luat în considerare

(1)   Unitatea care se ia în considerare în vederea aplicării prezentelor reguli este produsul reținut ca unitate de bază pentru stabilirea încadrării bazate pe nomenclatura Sistemului armonizat. În consecință:

(a)

în cazul în care un produs compus dintr-un grup sau un ansamblu de articole este încadrat în conformitate cu Sistemul armonizat la o singură poziție, ansamblul constituie unitatea de luat în considerare;

(b)

în cazul în care un transport constă într-un număr de produse identice încadrate la aceeași poziție din Sistemul armonizat, fiecare produs trebuie luat în considerare separat atunci când se aplică prezentele reguli.

(2)   Atunci când, prin aplicarea regulii generale nr. 5 din Sistemul armonizat, ambalajul este clasificat împreună cu produsul pe care îl conține, ambalajul este considerat ca formând un tot cu produsul în scopul determinării originii.

(3)   Accesoriile, piesele de schimb și uneltele care se livrează împreună cu un echipament, o mașină, un aparat sau un vehicul care fac parte din echipamentul normal și sunt incluse în prețul franco fabrică al acestuia sunt considerate a fi parte integrantă din echipamentul, mașina, aparatul sau vehiculul respectiv.

Articolul 10

Seturi

Seturile, așa cum sunt ele definite în regula generală nr. 3 din Sistemul armonizat, sunt privite ca seturi originare dacă produsele componente sunt originare.

Cu toate acestea, în cazul în care un set este compus din produse originare și neoriginare, setul în ansamblul său se consideră ca fiind originar, cu condiția ca valoarea produselor neoriginare să nu depășească 15 % din prețul franco fabrică al setului.

Articolul 11

Elemente neutre

Pentru a determina caracterul originar al unui produs, nu se ia în considerare originea următoarelor elemente care pot fi utilizate la fabricarea acestuia:

(a)

energie și combustibili;

(b)

instalații și echipamente;

(c)

mașini și unelte;

(d)

orice alte mărfuri care nu intră și care nu sunt destinate să intre în compoziția finală a produsului.

Articolul 12

Separare contabilă

(1)   În cazul în care, la prelucrarea sau transformarea unui produs sunt utilizate materiale fungibile originare și neoriginare, operatorii economici pot asigura gestionarea materialelor prin metoda separării contabile, fără a păstra materialele respective în stocuri separate.

(2)   Operatorii economici pot asigura gestionarea produselor fungibile originare și neoriginare de la poziția 1701 utilizând metoda separării contabile, fără a păstra produsele în stocuri separate.

(3)   Părțile pot solicita ca aplicarea separării contabile să fie condiționată de obținerea unei autorizații prealabile din partea autorităților vamale. Autoritățile vamale pot acorda autorizația sub rezerva condițiilor pe care le consideră adecvate și monitorizează utilizarea autorizației. Autoritățile vamale pot retrage autorizația atunci când beneficiarul o utilizează necorespunzător, în orice mod ar face acest lucru, sau în cazul în care nu îndeplinește oricare dintre celelalte condiții prevăzute în prezentele reguli.

Prin utilizarea separării contabile, trebuie să se garanteze că, în niciun moment, numărul produselor obținute care pot fi considerate ca fiind «originare din partea exportatoare» nu poate fi mai mare decât numărul care ar fi fost obținut dacă s-ar fi utilizat o metodă de separare fizică a stocurilor.

Metoda se aplică, iar aplicarea acesteia se înregistrează pe baza principiilor generale de contabilitate aplicabile în partea exportatoare.

(4)   Beneficiarul metodei menționate la alineatele (1) și (2) întocmește sau solicită dovezi de origine pentru cantitatea de produse care pot fi considerate originare din partea exportatoare. La cererea autorităților vamale, beneficiarul trebuie să furnizeze o declarație privind modul în care au fost gestionate cantitățile.

TITLUL III

CONDIȚII TERITORIALE

Articolul 13

Principiul teritorialității

(1)   Condițiile prevăzute la titlul II trebuie să fie întrunite fără întrerupere în partea în cauză.

(2)   Dacă produsele originare exportate din una dintre părți către altă țară sunt returnate, acestea se consideră ca fiind neoriginare, cu excepția cazului în care se poate demonstra autorităților competente că:

(a)

produsele returnate sunt aceleași cu cele care au fost exportate; și

(b)

nu au fost supuse niciunei alte operațiuni în afara celor necesare păstrării lor în stare bună cât timp s-au aflat în acea țară sau pe durata exportului.

(3)   Obținerea caracterului de produs originar pe baza condițiilor prevăzute la titlul II nu este afectată de prelucrările sau transformările efectuate în afara părții exportatoare asupra materialelor exportate din această parte și ulterior reimportate în respectiva parte, cu condiția ca:

(a)

materialele menționate să fie obținute integral în partea exportatoare sau să fi fost supuse, anterior exportării, unor prelucrări sau transformări care nu se limitează la operațiunile menționate la articolul 6; și

(b)

să se poată demonstra, în mod satisfăcător pentru autoritățile vamale, că:

(i)

produsele reimportate au fost obținute prin prelucrarea sau transformarea materialelor exportate; și

(ii)

valoarea adăugată totală obținută în afara părții exportatoare prin aplicarea prezentului articol nu depășește 10 % din prețul franco fabrică al produsului final pentru care este solicitat caracterul de produs originar.

(4)   În sensul alineatului (3) de la prezentul articol, condițiile de obținere a caracterului de produs originar prevăzute la titlul II nu se aplică prelucrărilor sau transformărilor efectuate în afara părții exportatoare. Totuși, în cazul în care pentru lista din anexa II, la determinarea caracterului de produs originar al produsului final se aplică o regulă care stabilește o valoare maximă pentru toate materialele neoriginare încorporate, valoarea totală a materialelor neoriginare utilizate pe teritoriul părții exportatoare împreună cu valoarea adăugată totală obținută în afara respectivei părți prin aplicarea prezentului articol nu trebuie să depășească procentajul indicat.

(5)   În sensul aplicării alineatelor (3) și (4), «valoare adăugată totală» înseamnă toate costurile acumulate în afara părții exportatoare, inclusiv valoarea materialelor încorporate acolo.

(6)   Alineatele (3) și (4) de la prezentul articol nu se aplică produselor care nu îndeplinesc condițiile prevăzute în lista din anexa II sau care pot fi considerate prelucrate sau transformate suficient doar în cazul în care se aplică toleranța generală stabilită la articolul 5.

(7)   Orice prelucrare sau transformare de tipul celor reglementate de prezentul articol și efectuate în afara părții exportatoare se efectuează în conformitate cu regimul de perfecționare pasivă sau cu regimuri similare.

Articolul 14

Nemodificare

(1)   Tratamentul preferențial prevăzut de acord se aplică numai produselor care îndeplinesc cerințele prezentelor reguli și care sunt declarate la import în una dintre părți, cu condiția ca aceste produse să fie aceleași cu cele exportate din partea exportatoare. Ele nu trebuie să fi fost modificate, transformate în vreun fel sau supuse altor operațiuni în afară de păstrarea lor în stare bună sau de adăugarea sau aplicarea de mărci, etichete, sigilii sau orice alte documente necesare pentru a asigura respectarea cerințelor interne specifice ale părții importatoare, efectuate sub supraveghere vamală în țara terță sau țările terțe de tranzit sau de divizare înainte de a fi declarate pentru utilizare liberă.

(2)   Depozitarea produselor sau a transporturilor este permisă cu condiția ca acestea să rămână sub supraveghere vamală în țara terță sau țările terțe de tranzit.

(3)   Fără a aduce atingere titlului V din prezentul apendice, divizarea transporturilor poate avea loc, cu condiția ca acestea să rămână sub supraveghere vamală în țara terță sau țările terțe de divizare.

(4)   În cazul în care există îndoieli, partea importatoare poate solicita importatorului sau reprezentantului său să prezinte, în orice moment, toate documentele corespunzătoare pentru a demonstra conformitatea cu prezentul articol, care se poate face prin orice document justificativ și în special prin:

(a)

documente contractuale de transport, cum ar fi conosamentele;

(b)

dovezi factuale sau concrete bazate pe marcarea sau numerotarea pachetelor;

(c)

un certificat de nemanipulare furnizat de autoritățile vamale ale țării (țărilor) de tranzit sau de divizare sau orice alte documente care demonstrează că mărfurile au rămas sub supraveghere vamală în țara (țările) de tranzit sau de divizare; sau

(d)

orice dovadă legată de mărfurile în sine.

Articolul 15

Expoziții

(1)   Produsele originare trimise pentru a fi expuse în altă țară decât una cu care este aplicabil cumulul în conformitate cu articolele 7 și 8 și vândute după expunere pentru a fi importate în una dintre părți, beneficiază la import de prevederile acordului relevant, cu condiția să se demonstreze în mod satisfăcător autorităților vamale că:

(a)

un exportator a expediat produsele de pe teritoriul unei părți către țara în care are loc expoziția și că le-a expus acolo;

(b)

produsele au fost vândute sau cedate în alt mod de exportatorul respectiv unui destinatar situat pe teritoriul unei alte părți;

(c)

produsele au fost expediate în timpul desfășurării expoziției sau imediat după aceea în starea în care au fost trimise pentru expoziție; și

(d)

produsele nu au fost folosite, din momentul în care au fost expediate pentru expoziție, în alte scopuri decât cele legate de prezentarea lor la expoziția respectivă.

(2)   O dovadă de origine trebuie să fie emisă sau întocmită în conformitate cu dispozițiile titlului V din prezentul apendice și să fie prezentată în condițiile obișnuite autorităților vamale ale părții importatoare. Aceasta trebuie să menționeze denumirea și adresa expoziției. În cazul în care este necesar, se poate solicita un document justificativ suplimentar privind condițiile în care au fost expuse produsele.

(3)   Alineatul (1) se aplică tuturor expozițiilor, târgurilor sau altor manifestări publice similare cu caracter comercial, industrial, agricol și meșteșugăresc, în afara celor organizate în interes privat în magazine sau sedii comerciale și care au ca obiect vânzarea produselor străine și pe parcursul cărora produsele rămân sub control vamal.

TITLUL IV

DRAWBACK SAU SCUTIREA DE TAXE VAMALE

Articolul 16

Drawback sau scutire de plata taxelor vamale

(1)   Materialele neoriginare utilizate la fabricarea produselor care se încadrează la capitolele 50-63 din Sistemul armonizat originare din una dintre părți pentru care se emite sau se întocmește o dovadă de origine în conformitate cu dispozițiile titlului V din prezentul apendice nu beneficiază, în partea exportatoare, de drawback sau de scutire de taxe vamale de niciun tip.

(2)   Interdicția prevăzută la alineatul (1) se aplică oricărui regim de restituire, remitere sau neplată parțială sau totală a taxelor vamale sau a taxelor cu efect echivalent aplicabile în partea exportatoare materialelor utilizate la fabricare dacă această restituire, remitere sau neplată se aplică, în mod expres sau în fapt, atunci când produsele obținute din aceste materiale sunt exportate, dar nu și când sunt păstrate pentru consumul național.

(3)   Exportatorul produselor care fac obiectul unei dovezi de origine trebuie să poată prezenta în orice moment, la cererea autorităților vamale, toate documentele necesare care atestă că pentru materialele neoriginare utilizate la fabricarea produselor respective nu s-a obținut niciun drawback și că toate taxele vamale sau taxele cu efect echivalent aplicabile respectivelor materiale au fost efectiv achitate.

(4)   Interdicția prevăzută la alineatul (1) de la prezentul articol nu se aplică schimburilor comerciale dintre părți în ceea ce privește produsele care au obținut caracterul de produs originar prin aplicarea cumulului de origine reglementat la articolul 7 alineatul (4) sau (5).

TITLUL V

DOVADA DE ORIGINE

Articolul 17

Cerințe generale

(1)   Produsele originare din una dintre părți beneficiază, la importul în cealaltă parte, de dispozițiile acordului la prezentarea uneia dintre următoarele dovezi de origine:

(a)

un certificat de circulație a mărfurilor EUR.1, al cărui model figurează în anexa IV la prezentul apendice;

(b)

în cazurile prevăzute la articolul 18 alineatul (1), o declarație, denumită în continuare «declarație de origine», dată de către exportator pe o factură, o notă de livrare sau pe orice alt document comercial care descrie produsele respective într-o măsură suficient de detaliată pentru a permite identificarea acestora; textul declarației de origine figurează în anexa III la prezentul apendice.

(2)   În pofida alineatului (1) de la prezentul articol, produsele originare în înțelesul prezentelor reguli beneficiază, în cazurile prevăzute la articolul 27, de dispozițiile acordului fără a fi necesar să se prezinte niciuna dintre dovezile de origine menționate la alineatul (1) de la prezentul articol.

(3)   Fără a aduce atingere alineatului (1), părțile pot conveni ca, în ceea ce privește schimburile comerciale preferențiale dintre ele, dovezile de origine menționate la alineatul (1) literele (a) și (b) să fie înlocuite cu declarații de origine întocmite de exportatori înregistrați într-o bază de date electronică în conformitate cu legislația internă a părților.

Utilizarea unei declarații de origine întocmite de exportatorii înregistrați într-o bază de date electronică convenită de două sau mai multe părți contractante care aplică regulile nu împiedică utilizarea cumulului diagonal cu alte părți contractante care aplică regulile.

(4)   În sensul alineatului (1), părțile pot conveni să instituie un sistem care să permită emiterea și/sau transmiterea pe cale electronică a dovezilor de origine enumerate la alineatul (1) literele (a) și (b).

(5)   În sensul articolului 7, în cazul în care se aplică articolul 8 alineatul (4), exportatorul stabilit în una dintre părțile contractante, care aplică regulile și care eliberează sau solicită o dovadă a originii pe baza unei alte dovezi a originii care beneficiază de renunțarea la obligația de a include mențiunea prevăzută la articolul 8 alineatul (3), trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că sunt îndeplinite condițiile de aplicare a cumulului și trebuie să fie pregătit să prezinte autorităților vamale toate documentele relevante.

Articolul 18

Condiții de întocmire a unei declarații de origine

(1)   Declarația de origine prevăzută la articolul 17 alineatul (1) litera (b) se poate întocmi:

(a)

de către un exportator autorizat, în sensul articolului 19; sau

(b)

de către un exportator pentru orice transport constând în unul sau mai multe colete care conțin produse originare a căror valoare totală nu depășește 6 000 EUR.

(2)   O declarație de origine poate fi întocmită în cazul în care produsele pot fi considerate ca fiind originare din una dintre părțile contractante care aplică regulile și dacă îndeplinesc celelalte cerințe prevăzute de prezentele reguli.

(3)   Exportatorul care întocmește o declarație de origine trebuie să fie în măsură să prezinte, în orice moment, la cererea autorităților vamale din partea exportatoare, toate documentele adecvate care dovedesc statutul de produse originare al produselor în cauză, precum și îndeplinirea celorlalte cerințe prevăzute de prezentele reguli.

(4)   Exportatorul întocmește declarația de origine prin dactilografierea, ștampilarea sau imprimarea pe factură, pe nota de livrare sau pe orice alt document comercial, a declarației al cărei text figurează în anexa III la prezentul apendice, utilizând una dintre versiunile lingvistice din anexa respectivă, și în conformitate cu dispozițiile de drept național din țara exportatoare. În cazul în care declarația este întocmită de mână, ea trebuie redactată cu cerneală și cu litere de tipar.

(5)   Declarațiile de origine poartă semnătura olografă originală a exportatorului. Cu toate acestea, un exportator autorizat în sensul articolului 19 nu este obligat să semneze aceste declarații, cu condiția să prezinte autorităților vamale din partea exportatoare un angajament scris prin care își asumă responsabilitatea integrală pentru orice declarație de origine care îl identifică, ca și când aceasta ar purta semnătura lui olografă.

(6)   O declarație de origine poate fi întocmită de exportator atunci când produsele la care se referă sunt exportate sau după export (denumită în continuare «declarație de origine a posteriori»), cu condiția ca prezentarea acesteia în țara importatoare să aibă loc în termen de doi ani de la importul produselor la care se referă.

În cazul în care divizarea unui transport are loc în conformitate cu articolul 14 alineatul (3) și cu condiția respectării aceluiași termen de doi ani, declarația de origine a posteriori se întocmește de către exportatorul autorizat al părții de export al produselor.

Articolul 19

Exportator autorizat

(1)   Autoritățile vamale ale părții contractante exportatoare pot, sub rezerva cerințelor naționale, să autorizeze orice exportator stabilit în partea contractantă respectivă (denumit în continuare «exportator autorizat») să întocmească declarații de origine, indiferent de valoarea produselor în cauză.

(2)   Un exportator care solicită o astfel de autorizație trebuie să ofere autorităților vamale toate garanțiile necesare pentru a verifica caracterul originar al produselor, precum și îndeplinirea celorlalte cerințe din prezentele reguli.

(3)   Autoritățile vamale acordă exportatorului autorizat un număr de autorizație vamală, care apare pe declarația de origine.

(4)   Autoritățile vamale verifică utilizarea corespunzătoare a unei autorizații. Ele pot retrage autorizația în cazul în care exportatorul autorizat o utilizează necorespunzător și în cazul în care exportatorul autorizat nu mai oferă garanțiile menționate la alineatul (2).

Articolul 20

Procedura de eliberare a unui certificat de circulație a mărfurilor EUR.1

(1)   Certificatul de circulație a mărfurilor EUR.1 se eliberează de către autoritățile vamale ale părții exportatoare la cererea scrisă a exportatorului sau, sub responsabilitatea acestuia, a reprezentantului său autorizat.

(2)   În acest scop, exportatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia completează atât certificatul de circulație a mărfurilor EUR.1, cât și formularul de cerere, ale căror modele sunt prezentate în anexa IV la prezentul apendice. Aceste formulare se completează în una dintre limbile în care este redactat acordul, în conformitate cu prevederile legislației naționale a țării exportatoare. Dacă formularele se completează de mână, ele trebuie completate cu cerneală și cu litere de tipar. Produsele trebuie descrise în rubrica rezervată în acest scop și fără spații între rânduri. Atunci când rubrica nu se completează integral, se trage o linie orizontală sub ultimul rând al descrierii, spațiul liber fiind barat.

(3)   Certificatul de circulație a mărfurilor EUR.1 trebuie să includă mențiunea în limba engleză «TRANSITIONAL RULES» (reguli tranzitorii), la rubrica 7.

(4)   Exportatorul care solicită eliberarea unui certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 trebuie să poată prezenta în orice moment, la cererea autorităților vamale din partea exportatoare în care se eliberează certificatul de circulație a mărfurilor EUR.1, toate documentele corespunzătoare care dovedesc caracterul originar al produselor respective, precum și îndeplinirea tuturor celorlalte cerințe prevăzute în prezentele reguli.

(5)   Autoritățile vamale ale părții exportatoare eliberează un certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 dacă produsele în cauză pot fi considerate produse originare și îndeplinesc celelalte cerințe prevăzute în prezentele reguli.

(6)   Autoritățile vamale care eliberează certificatele de circulație a mărfurilor EUR.1 iau toate măsurile necesare pentru a verifica caracterul de produse originare al produselor și îndeplinirea celorlalte cerințe prevăzute în prezentele reguli. Ele au dreptul să solicite, în acest scop, orice documente justificative și să efectueze orice verificare a conturilor exportatorului sau orice alt control pe care îl consideră util. Autoritățile vamale se asigură, de asemenea, că formularele menționate la alineatul (2) de la prezentul articol sunt completate în mod corespunzător. Acestea verifică, în special, dacă spațiul rezervat descrierii produselor a fost completat astfel încât să se excludă orice posibilitate de mențiuni adăugate în mod fraudulos.

(7)   Data eliberării certificatului de circulație a mărfurilor EUR.1 este indicată la rubrica 11 a certificatului de circulație a mărfurilor EUR.1.

(8)   Un certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 este eliberat de către autoritățile vamale și pus la dispoziția exportatorului imediat ce exportul real este efectuat sau asigurat.

Articolul 21

Certificatele de circulație a mărfurilor EUR.1 eliberate a posteriori

(1)   Fără a aduce atingere articolului 20 alineatul (8), un certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 poate fi eliberat după exportul produselor la care se referă, dacă:

(a)

nu a fost eliberat în momentul exportului din cauza unor erori, omisiuni involuntare sau circumstanțe speciale;

(b)

se demonstrează autorităților vamale că un certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 a fost eliberat, dar nu a fost acceptat la import din motive tehnice;

(c)

destinația finală a produselor în cauză nu era cunoscută în momentul exportului și a fost determinată în timpul transportului sau al depozitării și după o eventuală divizare a transportului, în conformitate cu articolul 14 alineatul (3);

(d)

un certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 sau EUR.MED a fost eliberat în conformitate cu regulile din Convenția PEM pentru produsele care au și ele caracter originar în conformitate cu prezentele reguli; exportatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că sunt îndeplinite condițiile de aplicare a cumulului și trebuie să fie pregătit să prezinte autorităților vamale toate documentele relevante care dovedesc că produsul este originar, în conformitate cu prezentele reguli; sau

(e)

a fost eliberat un certificat de circulație a mărfurilor EYR.1 în baza articolului 8 alineatul (4), iar la importul în altă parte contractantă care aplică regulile este necesară aplicarea articolului 8 alineatul (3).

(2)   În sensul aplicării alineatului (1), exportatorul trebuie să indice în cererea sa locul și data exportului produselor la care se referă certificatul de circulație a mărfurilor EUR.1, precum și motivele care stau la baza cererii sale.

(3)   Autoritățile vamale pot elibera a posteriori un certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 în termen de doi ani de la data exportului și numai după ce a verificat dacă informațiile furnizate în cererea exportatorului sunt conforme cu cele din dosarul aferent.

(4)   În plus față de cerința de la articolul 20 alineatul (3), certificatele de circulație a mărfurilor EUR.1 eliberate a posteriori trebuie să conțină următoarea mențiune în limba engleză: «ISSUED RETROSPECTIVELY».

(5)   Mențiunea la care se face referire la alineatul (4) se introduce în rubrica 7 a certificatului de circulație a mărfurilor EUR.1.

Articolul 22

Eliberarea unui duplicat al certificatului de circulație a mărfurilor EUR.1

(1)   În caz de furt, pierdere sau distrugere a unui certificat de circulație a mărfurilor EUR.1, exportatorul poate solicita un duplicat autorităților vamale care l-au eliberat, pe baza documentelor de export aflate în posesia acestora.

(2)   În plus față de cerința de la articolul 20 alineatul (3), duplicatul eliberat în conformitate cu alineatul (1) de la prezentul articol trebuie să conțină următoarea mențiune în limba engleză: «DUPLICATE».

(3)   Mențiunea la care se face referire la alineatul (2) se introduce la rubrica 7 a duplicatului certificatului de circulație a mărfurilor EUR.1.

(4)   Duplicatul, care poartă data eliberării certificatului de circulație a mărfurilor EUR.1 original, produce efecte de la data respectivă.

Articolul 23

Valabilitatea dovezii de origine

(1)   Dovada de origine este valabilă timp de zece luni de la data eliberării sau întocmirii în partea exportatoare și trebuie depusă în acest interval de timp la autoritățile vamale ale părții importatoare.

(2)   Dovezile de origine care sunt prezentate autorităților vamale ale părții importatoare după expirarea perioadei de valabilitate menționate la alineatul (1) pot fi acceptate în scopul aplicării preferințelor tarifare atunci când neprezentarea acestor documente în termenul limită stabilit se datorează unor circumstanțe excepționale.

(3)   În alte cazuri de prezentare cu întârziere, autoritățile vamale ale părții importatoare pot accepta dovezile de origine dacă produsele le-au fost prezentate înainte de expirarea termenului menționat.

Articolul 24

Zone libere

(1)   Părțile iau toate măsurile necesare pentru a evita ca produsele care sunt comercializate pe baza unei dovezi de origine și care, în cursul transportului, staționează într-o zonă liberă situată pe teritoriul lor, să facă obiectul unor substituiri sau al unor manipulări diferite de manipulările uzuale destinate evitării deteriorării lor.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), atunci când produsele originare din una dintre părțile contractante care aplică regulile sunt importate într-o zonă liberă pe baza unei dovezi de origine și sunt supuse unei prelucrări sau unei transformări, se poate elibera sau întocmi o nouă dovadă de origine, în cazul în care prelucrarea sau transformarea la care au fost supuse respectă prezentele reguli.

Articolul 25

Cerințe privind importul

Dovezile de origine sunt prezentate autorităților vamale ale părții importatoare în conformitate cu procedurile aplicabile în această țară.

Articolul 26

Importul eșalonat

Atunci când, la cererea importatorului și în condițiile stabilite de către autoritățile vamale din partea importatoare, sunt importate eșalonat produse demontate sau nemontate în înțelesul regulii generale nr. 2(a) pentru interpretarea Sistemului armonizat, care se încadrează la secțiunile XVI și XVII sau la pozițiile 7308 și 9406, autorităților vamale li se prezintă o singură dovadă de origine pentru aceste produse, în momentul importului primei tranșe.

Articolul 27

Scutire de la prezentarea dovezii de origine

(1)   Sunt admise ca produse originare, fără a fi necesară prezentarea unei dovezi de origine, produsele expediate sub formă de colete mici de persoane particulare către persoane particulare sau care sunt transportate în bagajele personale ale călătorilor, în măsura în care este vorba de importuri lipsite de orice caracter comercial, care sunt declarate ca fiind în conformitate cu cerințele prevăzute în prezentele reguli și cu condiția să nu existe nicio îndoială cu privire la veridicitatea unei astfel de declarații.

(2)   Importurile sunt considerate lipsite de caracter comercial dacă sunt îndeplinite simultan următoarele condiții:

(a)

importurile au un caracter ocazional;

(b)

importurile constau doar în produse pentru uzul personal al destinatarilor ori al călătorilor sau al familiilor acestora;

(c)

este evident, prin natura și cantitatea produselor, că nu se urmărește un scop comercial.

(3)   Valoarea totală a acestor produse nu trebuie să depășească 500 EUR în cazul pachetelor mici sau 1 200 EUR în cazul produselor transportate în bagajele personale ale călătorilor.

Articolul 28

Neconcordanțe și erori formale

(1)   Constatarea unor mici neconcordanțe între mențiunile care apar în dovada de origine și cele care apar în documentele prezentate biroului vamal în vederea îndeplinirii formalităților de import pentru produsele respective nu duce ipso facto la considerarea dovezii de origine ca fiind nulă și neavenită, în cazul în care se stabilește în mod evident că respectivul document corespunde produselor prezentate.

(2)   Erorile formale evidente, cum ar fi greșelile de dactilografiere dintr-o dovadă de origine, nu au drept consecință respingerea documentelor menționate la alineatul (1) de la prezentul articol, în cazul în care aceste erori nu sunt de natură să pună la îndoială corectitudinea mențiunilor din documentele respective.

Articolul 29

Declarațiile furnizorului

(1)   Atunci când se eliberează un certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 sau se întocmește o declarație de origine, în una dintre părți, pentru produse originare la fabricarea cărora au fost utilizate mărfuri provenite de la altă parte contractantă care aplică regulile, care au fost supuse unor prelucrări sau transformări în partea respectivă fără să fi obținut caracterul de produs originar preferențial în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) sau articolul 7 alineatul (4), se ține seama de declarația furnizorului dată pentru aceste mărfuri în conformitate cu prezentul articol.

(2)   Declarația furnizorului menționată la alineatul (1) servește ca dovadă a prelucrărilor sau a transformărilor la care au fost supuse mărfurile respective în partea contractantă care aplică regulile, pentru a determina dacă produsele la fabricarea cărora s-au folosit mărfurile respective pot fi considerate produse originare din partea exportatoare și îndeplinesc celelalte cerințe din prezentele reguli.

(3)   Cu excepția cazurilor menționate la alineatul (4), furnizorul întocmește o declarație separată pentru fiecare transport de mărfuri, după modelul prevăzut în anexa VI, pe o foaie de hârtie anexată la factură, la nota de livrare sau la orice alt document comercial, descriind mărfurile respective suficient de detaliat pentru a putea fi identificate.

(4)   În cazul în care un furnizor livrează în mod regulat unui anumit client mărfuri prelucrate sau transformate în una dintre părțile contractante care aplică regulile, al căror mod de prelucrare sau transformare se estimează a rămâne constant o perioadă de timp, furnizorul în cauză poate prezenta o singură declarație (denumită în continuare «declarația pe termen lung a furnizorului»), care acoperă transporturile ulterioare ale mărfurilor respective. În mod normal, o declarație pe termen lung a furnizorului poate fi valabilă timp de cel mult doi ani de la data întocmirii sale. Autoritățile vamale ale părții contractante care aplică regulile, în care este întocmită declarația, stabilesc condițiile în care pot fi utilizate perioade mai lungi de timp. Declarația pe termen lung a furnizorului este întocmită de furnizor după modelul prevăzut în anexa VII și descrie mărfurile respective suficient de detaliat pentru a putea fi identificate. Declarația este furnizată clientului în cauză înainte sau odată cu livrarea primului transport de mărfuri care face obiectul declarației. Furnizorul își informează de îndată clientul dacă declarația pe termen lung nu mai corespunde mărfurilor livrate.

(5)   Declarațiile furnizorului menționate la alineatele (3) și (4) se dactilografiază sau se imprimă în una dintre limbile acordului, în conformitate cu dreptul intern al părții contractante care aplică regulile, în care este întocmită declarația, și poartă semnătura olografă originală a furnizorului. Declarația poate fi redactată și de mână; în acest caz, trebuie scrisă cu cerneală și cu litere de tipar.

(6)   Furnizorul care întocmește declarația trebuie să poată prezenta, în orice moment, la cererea autorităților vamale ale părții contractante care aplică regulile, în care este întocmită declarația, toate documentele corespunzătoare care dovedesc că informațiile prezentate în declarație sunt corecte.

Articolul 30

Sume exprimate în euro

(1)   În scopul punerii în aplicare a dispozițiilor articolului 18 alineatul (1) litera (b) și ale articolului 27 alineatul (3), atunci când produsele sunt facturate într-o altă monedă decât moneda euro, sumele exprimate în monedele naționale ale părților, echivalente cu sumele exprimate în euro, se stabilesc anual de către fiecare dintre țările în cauză.

(2)   Un transport beneficiază de dispozițiile articolului 18 alineatul (1) litera (b) sau ale articolului 27 alineatul (3) în raport cu moneda în care este emisă factura, în conformitate cu suma stabilită de către țara în cauză.

(3)   Sumele care se utilizează într-o monedă națională oarecare reprezintă contravaloarea în această monedă a sumelor exprimate în euro în prima zi lucrătoare din luna octombrie. Aceste sume sunt comunicate Comisiei Europene înainte de 15 octombrie și se aplică de la 1 ianuarie anul următor. Comisia Europeană comunică sumele respective tuturor țărilor în cauză.

(4)   Părțile pot rotunji în plus sau în minus suma rezultată din conversia în moneda lor națională a unei sume exprimate în euro. Suma rotunjită nu poate să difere cu mai mult de 5 % de suma rezultată din conversie. Părțile pot menține neschimbată contravaloarea în moneda lor națională a unei sume exprimate în euro în cazul în care, în momentul ajustării anuale prevăzute la alineatul (3), conversia acestei sume, înainte de orice rotunjire, duce la o creștere mai mică de 15 % a contravalorii sale în moneda națională. Contravaloarea în moneda națională poate fi menținută neschimbată în cazul în care conversia ar duce la o scădere a respectivei contravalori.

(5)   Sumele exprimate în euro sunt revizuite de Consiliul de stabilizare și de asociere la cererea uneia dintre părți. Atunci când se efectuează revizuirea respectivă, Consiliul de stabilizare și de asociere examinează posibilitatea de a păstra efectele limitelor în cauză în termeni reali. În acest scop, el este împuternicit să decidă modificarea sumelor exprimate în euro.

TITLUL VI

PRINCIPII DE COOPERARE ȘI DOCUMENTE JUSTIFICATIVE

Articolul 31

Documente justificative, păstrarea dovezilor de origine și a documentelor justificative

(1)   Un exportator care a întocmit o declarație de origine sau a solicitat un certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 trebuie să păstreze o copie pe suport de hârtie sau o versiune electronică a acestor dovezi de origine și a tuturor documentelor justificative pentru caracterul originar al produsului timp de cel puțin trei ani de la data emiterii sau întocmirii declarației de origine.

(2)   Furnizorul care întocmește o declarație a furnizorului păstrează timp de cel puțin trei ani copii ale declarației și ale tuturor facturilor, ale notelor de livrare sau ale oricăror alte documente comerciale la care este anexată declarația, precum și documentele menționate la articolul 29 alineatul (6).

Furnizorul care întocmește o declarație pe termen lung a furnizorului păstrează timp de cel puțin trei ani copii ale declarației și ale tuturor facturilor, ale notelor de livrare sau ale oricăror alte documente comerciale referitoare la mărfurile specificate în respectiva declarație și livrate clientului în cauză, precum și documentele menționate la articolul 29 alineatul (6). Această perioadă se calculează de la data expirării valabilității declarației pe termen lung a furnizorului.

(3)   În sensul alineatului (1) de la prezentul articol, documentele justificative pentru caracterul originar, printre altele, sunt următoarele:

(a)

dovezi directe ale operațiunilor efectuate de către exportator sau de către furnizor pentru a obține produsul, care se regăsesc, de exemplu, în conturile sale sau în contabilitatea sa internă;

(b)

documente care atestă caracterul originar al materialelor utilizate, eliberate sau întocmite în partea contractantă relevantă care aplică regulile, în conformitate cu legislația sa națională;

(c)

documente care atestă prelucrarea sau transformarea materialelor în partea în cauză, întocmite sau eliberate pe teritoriul acestei părți în conformitate cu legislația sa națională;

(d)

declarații de origine sau certificate de circulație a mărfurilor EUR.1 care atestă caracterul originar al materialelor utilizate, întocmite sau eliberate pe teritoriul părților în conformitate cu prezentele reguli;

(e)

dovezi corespunzătoare privind prelucrarea sau transformarea suferită în afara teritoriilor părților prin aplicarea articolelor 13 și 14, care atestă îndeplinirea cerințelor prevăzute la aceste articole.

(4)   Autoritățile vamale ale părții exportatoare care eliberează certificate de circulație a mărfurilor EUR.1 trebuie să păstreze, timp de cel puțin trei ani, formularul de cerere menționat la articolul 20 alineatul (2).

(5)   Autoritățile vamale ale părții importatoare trebuie să păstreze, timp de cel puțin trei ani, declarațiile de origine și certificatele de circulație a mărfurilor EUR.1 care le sunt prezentate.

(6)   Declarațiile furnizorului care atestă prelucrările sau transformările la care au fost supuse materialele utilizate în partea contractantă care aplică regulile, întocmite în respectiva parte contractantă care aplică regulile, sunt tratate ca un document menționat la articolul 18 alineatul (3), la articolul 20 alineatul (4) și la articolul 29 alineatul (6), utilizat pentru a dovedi că produsele care fac obiectul unui certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 sau al unei declarații de origine pot fi considerate produse originare din respectiva parte contractantă care aplică regulile și că îndeplinesc celelalte cerințe din aceste reguli.

Articolul 32

Soluționarea litigiilor

Atunci când procedurile de verificare prevăzute la articolele 34 și 35 sau în relație cu interpretarea prezentului apendice dau naștere unor litigii ce nu pot fi soluționate între autoritățile vamale care solicită verificarea și autoritățile vamale responsabile cu efectuarea verificării, aceste litigii sunt înaintate Consiliului de stabilizare și de asociere.

În toate cazurile, soluționarea litigiilor dintre importator și autoritățile vamale ale părții importatoare are loc în conformitate cu legislația țării respective.

TITLUL VII

COOPERAREA ADMINISTRATIVĂ

Articolul 33

Notificarea și cooperarea

(1)   Autoritățile vamale ale părților își comunică reciproc specimenele de ștampilă pe care le utilizează birourile lor vamale pentru eliberarea certificatelor de circulație a mărfurilor EUR.1, modelele numerelor de autorizație acordate exportatorilor autorizați și adresele autorităților vamale responsabile cu verificarea certificatelor și a declarațiilor de origine respective.

(2)   Pentru a asigura aplicarea corectă a prezentelor reguli, părțile își acordă reciproc asistență, prin intermediul administrațiilor vamale competente, pentru controlul autenticității certificatelor de circulație a mărfurilor EUR.1, al declarațiilor de origine, al declarațiilor furnizorilor, precum și al corectitudinii informațiilor menționate în documentele respective.

Articolul 34

Verificarea dovezilor de origine

(1)   Verificarea ulterioară a dovezilor de origine se efectuează prin sondaj sau ori de câte ori autoritățile vamale ale părții importatoare au suspiciuni întemeiate în ceea ce privește autenticitatea acestor documente, caracterul originar al produselor respective sau îndeplinirea celorlalte cerințe prevăzute de prezentele reguli.

(2)   Atunci când fac o cerere de efectuare a unei verificări ulterioare, autoritățile vamale din partea importatoare returnează certificatul de circulație a mărfurilor EUR.1 și factura, în cazul în care a fost prezentată, declarația de origine sau o copie a acestor documente autorităților vamale din partea exportatoare indicând, dacă este cazul, motivele care stau la baza cererii de efectuare a unei verificări. Toate documentele și informațiile obținute care indică faptul că datele înscrise pe dovada de origine sunt incorecte se înaintează în sprijinul cererii de efectuare a verificării.

(3)   Verificarea se efectuează de către autoritățile vamale ale părții exportatoare. Ele au dreptul să solicite, în acest scop, orice documente justificative și să efectueze orice verificare a conturilor exportatorului sau orice alt control pe care îl consideră util.

(4)   În cazul în care autoritățile vamale din partea importatoare decid să suspende acordarea tratamentului preferențial produselor în cauză în așteptarea rezultatelor verificării, acestea îi acordă importatorului liberul de vamă pentru produse, sub rezerva măsurilor asiguratorii pe care le consideră necesare.

(5)   Autoritățile vamale care solicită efectuarea verificării sunt informate în cel mai scurt timp cu privire la rezultatele acesteia. Rezultatele trebuie să indice clar dacă documentele sunt autentice și dacă produsele în cauză pot fi considerate produse originare din una dintre părți și îndeplinesc celelalte cerințe din prezentele reguli.

(6)   În cazul unor suspiciuni întemeiate, dacă în termen de zece luni de la data cererii de efectuare a unei verificări nu se primește un răspuns sau dacă răspunsul nu conține suficiente informații pentru a determina autenticitatea documentului în cauză sau a originii reale a produselor, autoritățile vamale care solicită verificarea refuză acordarea preferințelor, cu excepția unor circumstanțe excepționale.

Articolul 35

Verificarea declarațiilor furnizorului

(1)   Verificările ulterioare ale declarațiilor furnizorului sau ale declarațiilor pe termen lung ale furnizorului se pot efectua prin sondaj sau ori de câte ori autoritățile vamale ale unei părți în care aceste declarații au fost luate în considerare pentru eliberarea unui certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 sau pentru întocmirea unei declarații de origine au suspiciuni întemeiate cu privire la autenticitatea documentului sau la corectitudinea informațiilor furnizate în respectivul document.

(2)   În scopul punerii în aplicare a dispozițiilor alineatului (1), autoritățile vamale ale părții menționate la alineatul (1) returnează declarația furnizorului sau declarația pe termen lung a furnizorului și factura (facturile), nota (notele) de livrare sau alte documente comerciale referitoare la mărfurile care fac obiectul respectivei declarații autorităților vamale ale părții contractante care aplică regulile, în care a fost întocmită declarația, indicând, dacă este cazul, motivele de fond sau de formă care stau la baza cererii de efectuare a unei verificări.

În sprijinul cererii de verificare ulterioară, acestea furnizează toate documentele și toate informațiile obținute care sugerează faptul că datele înscrise în declarația furnizorului sau în declarația pe termen lung a furnizorului sunt incorecte.

(3)   Verificarea este efectuată de către autoritățile vamale ale părții contractante care aplică regulile, în care a fost întocmită declarația furnizorului sau declarația pe termen lung a furnizorului. În acest scop, ele sunt abilitate să solicite orice dovezi și să efectueze orice verificare a conturilor furnizorului sau orice alt control pe care îl consideră adecvat.

(4)   Autoritățile vamale care solicită efectuarea verificării sunt informate în cel mai scurt timp cu privire la rezultatele acesteia. Aceste rezultate trebuie să indice clar dacă informațiile înscrise în declarația furnizorului sau în declarația pe termen lung a furnizorului sunt corecte și dacă permit autorităților să stabilească dacă și în ce măsură respectiva declarație a furnizorului ar putea fi luată în considerare pentru eliberarea unui certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 sau pentru întocmirea unei declarații de origine.

Articolul 36

Sancțiuni

Fiecare parte prevede aplicarea de sancțiuni penale, civile sau administrative pentru încălcarea legislației sale naționale referitoare la prezentele reguli.

TITLUL VIII

APLICAREA APENDICELUI A

Articolul 37

Spațiul Economic European

Mărfurile originare din Spațiul Economic European (SEE) în sensul Protocolului 4 la Acordul privind Spațiul Economic European sunt considerate ca fiind originare din Uniunea Europeană, Islanda, Liechtenstein sau Norvegia (denumite în continuare «părțile SEE») atunci când sunt exportate din Uniunea Europeană, Islanda, Liechtenstein sau, respectiv, Norvegia către Macedonia de Nord, cu condiția ca acordurile de comerț liber care utilizează prezentele reguli să fie aplicabile între Macedonia de Nord și părțile SEE.

Articolul 38

Liechtenstein

Fără a aduce atingere articolului 2, un produs originar din Liechtenstein este considerat ca fiind originar din Elveția, datorită uniunii vamale dintre Elveția și Liechtenstein.

Articolul 39

Republica San Marino

Fără a aduce atingere articolului 2, un produs originar din Republica San Marino este considerat ca fiind originar din Uniunea Europeană, datorită uniunii vamale dintre Uniunea Europeană și Republica San Marino.

Articolul 40

Principatul Andorra

Fără a aduce atingere articolului 2, un produs originar din Principatul Andorra încadrat la capitolele 25-97 din Sistemul armonizat este considerat ca fiind originar din Uniunea Europeană, datorită uniunii vamale dintre Uniunea Europeană și Principatul Andorra.

Articolul 41

Ceuta și Melilla

(1)   În scopul prezentelor reguli, termenul «Uniunea Europeană» nu acoperă Ceuta și Melilla.

(2)   Produsele originare din Macedonia de Nord beneficiază în toate privințele, atunci când sunt importate în Ceuta sau Melilla, de același regim vamal ca cel aplicat produselor originare de pe teritoriul vamal al Uniunii Europene în temeiul Protocolului nr. 2 la Actul privind condițiile aderării Regatului Spaniei și Republicii Portugheze și adaptările tratatelor (3). Macedonia de Nord acordă importurilor de produse reglementate de acordul relevant și originare din Ceuta și Melilla același regim vamal ca cel pe care îl acordă produselor importate din Uniunea Europeană și originare din Uniunea Europeană.

(3)   În scopul aplicării alineatului (2) de la prezentul articol cu privire la produsele originare din Ceuta și Melilla, prezentele reguli se aplică mutatis mutandis, sub rezerva condițiilor speciale stabilite în anexa V.

ANEXA I

NOTE INTRODUCTIVE LA LISTA DIN ANEXA II

Nota 1   Introducere generală

În listă sunt prevăzute, pentru toate produsele, condițiile necesare pentru ca acestea să poată fi considerate suficient prelucrate sau transformate în sensul articolului 4 din titlul II din prezentul apendice. Există patru categorii diferite de reguli, care variază în funcție de produse:

(a)

prin prelucrare sau transformare nu se depășește un conținut maxim de materiale neoriginare;

(b)

prin prelucrare sau transformare, poziția de 4 cifre din Sistemul armonizat sau subpoziția de 6 cifre din Sistemul armonizat la care sunt încadrate produsele fabricate devine diferită de poziția de 4 cifre din Sistemul armonizat, respectiv subpoziția de 6 cifre din Sistemul armonizat la care sunt încadrate materialele utilizate;

(c)

se efectuează o operațiune specifică de prelucrare sau transformare;

(d)

se realizează o prelucrare sau o transformare a unor materiale obținute integral.

Nota 2   Structura listei

2.1.

Primele două coloane din listă descriu produsul obținut. Coloana 1 prezintă numărul poziției sau al capitolului din Sistemul armonizat, iar coloana 2 prezintă descrierea mărfurilor folosită în acest sistem pentru poziția sau capitolul respectiv. Pentru fiecare intrare care figurează în primele două coloane este specificată o regulă în coloana 3. Acolo unde, în unele cazuri, intrarea din coloana 1 este precedată de «ex», aceasta înseamnă că regulile din coloana 3 se aplică numai părții din poziția respectivă care este descrisă în coloana 2.

2.2.

În cazul în care mai multe numere de poziții sunt grupate în coloana 1 sau este înscris un număr de capitol, iar produsele menționate în coloana 2 sunt, în consecință, descrise în termeni generali, regulile corespunzătoare enunțate în coloana 3 se aplică tuturor produselor care, în cadrul Sistemului armonizat, sunt încadrate la diferitele poziții de la capitolul respectiv sau la pozițiile care sunt grupate în coloana 1.

2.3.

Atunci când lista conține reguli diferite care se aplică unor produse diferite din cadrul aceleiași poziții, fiecare liniuță cuprinde descrierea acelei părți a poziției care face obiectul regulilor corespunzătoare din coloana 3.

2.4.

Dacă în coloana 3 sunt indicate două reguli alternative, separate prin conjuncția «sau», rămâne la latitudinea exportatorului să o aleagă pe cea pe care o dorește.

Nota 3   Exemple de aplicare a regulilor

3.1.

Articolul 4 din titlul II din prezentul apendice, referitor la produsele care au obținut caracterul originar și care sunt folosite la fabricarea altor produse, se aplică indiferent dacă acest caracter a fost obținut în fabrica în care au fost folosite produsele sau într-o altă fabrică din una dintre părți.

3.2.

În temeiul articolului 6 din titlul II din prezentul apendice, prelucrarea sau transformarea efectuată nu trebuie să se limiteze la lista operațiunilor menționate la articolul respectiv. În caz contrar, mărfurile nu sunt eligibile pentru acordarea tratamentului tarifar preferențial, chiar dacă sunt întrunite condițiile enumerate în cele ce urmează.

Sub rezerva articolului 6 din titlul II din prezentul apendice, regulile cuprinse în listă reprezintă nivelul minim de prelucrare sau de transformare necesar, iar prelucrările sau transformările care depășesc acest nivel conferă, de asemenea, caracterul originar; dimpotrivă, prelucrarea sau transformarea sub acest nivel nu poate conferi caracter originar.

Astfel, dacă o regulă prevede că pot fi folosite materiale neoriginare într-un anumit stadiu de fabricație, atunci este autorizată și folosirea respectivelor materiale într-un stadiu mai puțin avansat de fabricație, însă nu este autorizată folosirea acestor materiale într-un stadiu de fabricație mai avansat.

Dacă o regulă prevede că nu se pot utiliza materiale neoriginare într-un anumit stadiu de fabricație, utilizarea materialelor într-un stadiu mai puțin avansat de fabricație este autorizată, însă utilizarea lor într-un stadiu mai avansat nu este autorizată.

Exemplu: atunci când regula din listă pentru capitolul 19 prevede că «materialele neoriginare de la pozițiile 1101-1108 nu pot depăși 20 % din greutate», utilizarea (mai exact, importul) de cereale de la capitolul 10 (materiale într-un stadiu mai puțin avansat de fabricație) nu este limitată.

3.3.

Fără a aduce atingere notei 3.2, în cazul în care într-o regulă se utilizează expresia «Fabricare din materiale de la oricare poziție», materialele de la oricare poziție (poziții) (chiar și materialele cu aceeași denumire și de la aceeași poziție ca produsul) pot fi utilizate, însă sub rezerva unor restricții specifice care pot fi enunțate, de asemenea, în regulă.

Cu toate acestea, expresia «Fabricare din materiale de la oricare poziție, inclusiv din alte materiale de la poziția …» sau «Fabricare din materiale de la oricare poziție, inclusiv din alte materiale de la aceeași poziție ca produsul» înseamnă că pot fi utilizate materiale de la oricare poziție (poziții), cu excepția celor cu aceeași denumire ca produsul, astfel cum este indicat în coloana 2 din listă.

3.4.

În cazul în care o regulă din listă prevede că un produs poate fi fabricat din mai multe materiale, acest lucru înseamnă că pot fi utilizate unul sau mai multe materiale. Regula nu implică obligativitatea utilizării tuturor acestor materiale.

3.5.

Atunci când o regulă din listă prevede obligativitatea fabricării unui produs dintr-un anumit material, această condiție nu împiedică utilizarea altor materiale care, prin natura lor, nu pot îndeplini condiția prevăzută.

3.6.

Atunci când o regulă din listă prevede două procentaje ale valorii maxime a materialelor neoriginare care pot fi folosite, aceste procentaje nu pot fi adunate. Cu alte cuvinte, valoarea maximă a tuturor materialelor neoriginare utilizate nu poate depăși niciodată cel mai mare dintre procentajele date. În plus, procentajele specifice care se aplică diferitelor materiale nu trebuie depășite.

Nota 4   Dispoziții generale cu privire la anumite mărfuri agricole

4.1.

Mărfurile agricole încadrate la capitolele 6, 7, 8, 9, 10, 12 și la poziția 2401 care sunt cultivate sau recoltate pe teritoriul unei părți sunt tratate ca fiind originare de pe teritoriul respectivei părți, chiar dacă sunt obținute din semințe, bulbi, portaltoaie, butași, altoaie, lăstari, boboci sau alte părți vii de plante importate.

4.2.

În cazurile în care conținutul de zahăr neoriginar al unui anumit produs face obiectul unor limitări, la calcularea acestor limitări se ia în considerare greutatea zaharurilor de la pozițiile 1701 (zaharoză) și 1702 (de exemplu, fructoză, glucoză, lactoză, maltoză, izoglucoză sau zahăr invertit) utilizată la fabricarea produsului finit și la fabricarea produselor neoriginare încorporate în produsul finit.

Nota 5   Terminologia utilizată în cazul anumitor produse textile

5.1.

Termenul «fibre naturale» se folosește în listă pentru a desemna alte fibre decât cele artificiale sau sintetice. Termenul se referă doar la fibrele aflate în stadiile de dinaintea filării, inclusiv deșeurile, și, în cazul în care nu există dispoziții contrare, include fibrele care au fost cardate, pieptănate sau altfel prelucrate, dar care nu au fost filate.

5.2.

Termenul «fibre naturale» include părul de cal de la poziția 0511, mătasea de la pozițiile 5002 și 5003, precum și lâna, părul fin sau grosier de animale de la pozițiile 5101-5105, fibrele de bumbac de la pozițiile 5201-5203 și alte fibre vegetale de la pozițiile 5301-5305.

5.3.

Termenii «pastă textilă», «substanțe chimice» și «materiale destinate fabricării hârtiei», folosiți în listă, desemnează materialele care nu sunt încadrate în capitolele 50-63 și care pot fi utilizate în vederea fabricării fibrelor sau a firelor sintetice sau artificiale ori a firelor sau a fibrelor de hârtie.

5.4.

Termenul «fibre sintetice sau artificiale discontinue» folosit în listă se referă la cablurile din filamente, fibrele discontinue și deșeurile din fibre sintetice sau artificiale discontinue de la pozițiile 5501-5507.

5.5.

Imprimarea (atunci când este combinată cu țesere, tricotare/croșetare, înnodare sau plușare) este definită ca o tehnică prin care o funcție evaluată obiectiv, cum ar fi culoarea, modelul, realizarea tehnică, este dată unui substrat textil cu caracter permanent, utilizând tehnici de serigrafie, rulouri, digitale sau de transfer.

5.6.

Imprimarea (ca operațiune independentă) este definită ca o tehnică prin care o funcție evaluată obiectiv, cum ar fi culoarea, modelul, realizarea tehnică, este dată unui substrat textil cu caracter permanent, utilizând tehnici de serigrafie, rulouri, digitale sau de transfer, combinate cu cel puțin două operațiuni de pregătire/finisare (cum ar fi spălarea, albirea, mercerizarea, termofixarea, scămoșarea, calandrarea, tratarea anticontracție, finisarea permanentă, decatarea, impregnarea, repasarea și noparea), cu condiția ca valoarea tuturor materialelor utilizate să nu depășească 50 % din prețul franco fabrică al produsului.

Nota 6   Toleranțe aplicabile produselor fabricate dintr-un amestec de materiale textile

6.1.

Atunci când, pentru un anumit produs din listă, se face trimitere la prezenta notă, condițiile prevăzute în coloana 3 nu se aplică niciunuia dintre materialele textile de bază utilizate la fabricarea respectivului produs dacă, luate împreună, acestea reprezintă 15 % sau mai puțin din greutatea totală a tuturor materialelor textile de bază utilizate (a se vedea și notele 6.3 și 6.4).

6.2.

Cu toate acestea, toleranța menționată în nota 6.1 se poate aplica numai produselor amestecate care au fost obținute din două sau mai multe materiale textile de bază.

Materialele textile de bază sunt următoarele:

mătasea;

lâna;

părul grosier de animale;

părul fin de animale;

părul de cal;

bumbacul;

materialele folosite la fabricarea hârtiei și hârtia;

inul;

cânepa;

iuta și alte fibre textile liberiene;

sisalul și alte fibre textile din genul «Agave»;

nuca de cocos, abaca, ramia și alte fibre textile vegetale;

fibrele sintetice filamentare de polipropilenă;

fibrele sintetice filamentare de poliester;

fibrele sintetice filamentare de poliamidă;

fibrele sintetice filamentare de poliacrilonitril;

fibrele sintetice filamentare de poliimidă;

fibrele sintetice filamentare de politetrafluoretilenă;

fibrele sintetice filamentare de poli(sulfură de fenilen);

fibrele sintetice filamentare de poli(clorură de vinil);

alte fibre sintetice filamentare;

fibrele artificiale filamentare de viscoză;

alte fibre artificiale filamentare;

filamentele conductoare electrice;

fibrele sintetice discontinue de polipropilenă;

fibrele sintetice discontinue de poliester;

fibrele sintetice discontinue de poliamidă;

fibrele sintetice discontinue de poliacrilonitril;

fibrele sintetice discontinue de poliimidă;

fibrele sintetice discontinue de politetrafluoretilenă;

fibrele sintetice discontinue de polisulfură de fenilen;

fibrele sintetice discontinue de policlorură de vinil;

alte fibre sintetice discontinue;

fibrele artificiale discontinue de viscoză;

alte fibre artificiale discontinue;

firele din poliuretan segmentate cu segmente flexibile de polieter, izolate sau nu;

produsele de la poziția 5605 (fire metalizate) formate dintr-o bandă compusă dintr-un miez de folie de aluminiu sau dintr-un miez de peliculă de plastic îmbrăcată sau nu cu pulbere de aluminiu, cu o lățime de maximum 5 mm, intercalată cu ajutorul unui adeziv transparent sau colorat între două straturi de peliculă de plastic;

alte produse de la poziția 5605;

fibrele de sticlă;

fibrele metalice;

fibre minerale.

6.3.

În cazul produselor care încorporează «fire din poliuretan segmentate cu segmente flexibile de polieter, izolate sau nu», toleranța este de 20 % în ceea ce privește firele respective.

6.4.

În cazul produselor care conțin «o bandă compusă dintr-un miez de folie de aluminiu sau dintr-un miez de peliculă de plastic îmbrăcată sau nu cu pulbere de aluminiu, cu o lățime de maximum 5 mm, intercalată cu ajutorul unui adeziv transparent sau colorat între două straturi de peliculă de plastic», toleranța este de 30 % în ceea ce privește această bandă.

Nota 7   Alte toleranțe aplicabile anumitor produse textile

7.1.

Atunci când, în listă, se face trimitere la prezenta notă, pot fi folosite materialele textile (cu excepția dublurilor și a căptușelilor) care nu îndeplinesc regula stabilită în coloana 3 din listă în ceea ce privește produsul confecționat respectiv, cu condiția ca acestea să fie încadrate la o poziție diferită de cea la care este încadrat produsul, iar valoarea lor să nu depășească 15 % din prețul franco fabrică al produsului.

7.2.

Fără a aduce atingere notei 7.3, materialele care nu sunt încadrate la capitolele 50-63 pot fi utilizate fără restricții la fabricarea produselor textile, indiferent dacă acestea conțin sau nu materiale textile.

7.3.

Atunci când se aplică o regulă de procentaj, la calcularea valorii materialelor neoriginare încorporate trebuie luată în considerare valoarea materialelor neoriginare care nu se încadrează la capitolele 50-63.

Nota 8   Definiția tratamentelor specifice și a operațiunilor simple efectuate în cazul anumitor produse de la capitolul 27

8.1.

În sensul pozițiilor ex 2707 și 2713, «tratamentele specifice» sunt următoarele:

(a)

distilarea la vid;

(b)

redistilare printr-un procedeu de fracționare avansată;

(c)

cracare;

(d)

reformare;

(e)

extragere cu solvenți selectivi;

(f)

tratamentul care cuprinde toate operațiunile următoare: tratare cu acid sulfuric concentrat, cu oleum sau cu anhidridă sulfurică; neutralizare cu agenți alcalini; decolorare și purificare cu pământ activ natural, pământ activat, cărbune activ sau bauxită;

(g)

polimerizare;

(h)

alchilare;

(i)

izomerizare.

8.2.

În sensul pozițiilor 2710, 2711 și 2712, «tratamentele specifice» sunt următoarele:

(a)

distilarea la vid;

(b)

redistilare printr-un procedeu de fracționare avansată;

(c)

cracare;

(d)

reformare;

(e)

extragere cu solvenți selectivi;

(f)

tratamentul care cuprinde toate operațiunile următoare: tratare cu acid sulfuric concentrat, cu oleum sau cu anhidridă sulfurică; neutralizare cu agenți alcalini; decolorare și purificare cu pământ activ natural, pământ activat, cărbune activ sau bauxită;

(g)

polimerizare;

(h)

alchilare;

(i)

izomerizare;

(j)

desulfurarea cu hidrogen, numai în cazul uleiurilor grele de la poziția ex 2710, care produce o reducere cu cel puțin 85 % a conținutului de sulf al produselor tratate (metoda ASTM D 1266-59 T);

(k)

deparafinarea, printr-un alt procedeu decât filtrarea simplă, numai pentru produsele încadrate la poziția 2710;

(l)

numai în ceea ce privește uleiurile grele încadrate la poziția ex 2710, tratarea cu hidrogen la o presiune de peste 20 de bari și la o temperatură de peste 250 °C, cu utilizarea unui catalizator, altul decât pentru desulfurare, când hidrogenul constituie un element activ într-o reacție chimică. Tratarea suplimentară cu hidrogen a uleiurilor lubrifiante clasificate la poziția ex 2710 (de exemplu, hidrofinisarea sau decolorarea), cu scopul, în special, de a îmbunătăți culoarea sau stabilitatea, nu este considerată a fi tratament specific;

(m)

numai în ceea ce privește păcura de la poziția ex 2710, distilarea atmosferică, cu condiția ca aceste produse să distileze sub 30 % din volum, inclusiv pierderile, la 300 °C, după metoda ASTM D 86;

(n)

numai în ceea ce privește uleiurile grele, altele decât motorina și păcura de la poziția ex 2710, tratamentul prin descărcări electrice de înaltă frecvență;

(o)

numai în ceea ce privește produsele brute de la poziția ex 2712 (altele decât vaselina, ozocherita, ceara de lignit sau de turbă, ceara de parafină cu un conținut de ulei de maximum 0,75 % din greutate), dezuleierea prin cristalizare fracționată.

8.3.

În sensul pozițiilor ex 2707 și 2713, operațiunile simple, cum ar fi curățarea, decantarea, desalinizarea, separarea apei, filtrarea, colorarea, marcarea, obținerea unui conținut de sulf prin amestec de produse cu conținuturi diferite de sulf sau orice combinație a acestor operațiuni sau a unor operațiuni similare nu conferă caracterul originar.

Nota 9   Definiția tratamentelor și a operațiunilor specifice efectuate în cazul anumitor produse

9.1.

Produsele încadrate la capitolul 30 obținute în una dintre părți prin utilizarea culturilor celulare se consideră ca fiind originare din această parte. «Cultura celulară» este definită ca fiind cultivarea de celule umane, de animale și de plante în condiții controlate (cum ar fi temperaturi definite, mediu de creștere, amestec de gaze, pH) în afara unui organism viu.

9.2.

Produse încadrate la capitolele 29 (cu excepția: 2905,43-2905.44), 30, 32, 33 (cu excepția: 3302,10, 3301), 34, 35 (cu excepția: 35.01, 3502,11-3502.19, 3502,20, 35.05), 36, 37, 38 (cu excepția: 3809,10, 38.23, 3824,60, 38.26) și 39 (cu excepția: 39.16-39.26) obținute în una dintre părți prin fermentare se consideră ca fiind originare din această parte. «Fermentarea» este un proces biotehnologic în care se utilizează celule, bacterii, drojdii, ciuperci sau enzime umane, animale, vegetale, pentru a produce produse încadrate la capitolele 29-39.

9.3.

Următoarele operațiuni de prelucrare sunt considerate suficiente în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) pentru produsele încadrate la capitolele 28, 29 (cu excepția: 2905,43-2905.44), 30, 32, 33 (cu excepția: 3302,10, 3301), 34, 35 (cu excepția: 35.01, 3502,11-3502.19, 3502,20, 35.05), 36, 37, 38 (cu excepția: 3809,10, 38.23, 3824,60, 38.26) și 39 (cu excepția: 39.16-39.26):

Reacție chimică: O «reacție chimică» este un proces (inclusiv un proces biochimic) din care rezultă o moleculă cu o nouă structură, prin ruperea legăturilor intramoleculare și prin formarea de noi legături intramoleculare sau prin schimbarea aranjamentului spațial al atomilor dintr-o moleculă. O reacție chimică poate fi exprimată printr-o modificare a «numărului CAS».

Următoarele procese nu ar trebui luate în considerare în scopuri de origine: (a) dizolvarea în apă sau în alți solvenți; (b) eliminarea solvenților, inclusiv a apei ca solvent; sau (c) adăugarea sau eliminarea apei de cristalizare. Se va considera că o reacție chimică precum cea definită anterior conferă caracter originar.

Amestecuri și cupaje: Se va considera că amestecul sau cupajarea controlată intenționată și proporțională (inclusiv dispersarea) de materiale, alta decât adăugarea unor diluanți, pentru a se conforma unor specificații predeterminate care determină producerea unui produs cu caracteristici fizice sau chimice relevante pentru scopurile sau utilizările produsului și care sunt diferite de materiile prime conferă caracter originar.

Purificare: Purificarea trebuie considerată ca ceva ce conferă caracter originar, cu condiția să aibă loc pe teritoriul uneia dintre părți sau al ambelor părți, sub rezerva îndeplinirii unuia dintre următoarele criterii:

(a)

purificarea unui bun care a dus la eliminarea a cel puțin 80 % din conținutul de impurități existente; sau

(b)

reducerea sau eliminarea impurităților având ca rezultat mărfuri adecvate pentru una sau mai multe dintre următoarele aplicații:

(i)

substanțe farmaceutice, medicinale, cosmetice, veterinare sau de uz alimentar;

(ii)

produse și reactivi chimici pentru utilizare în scop de analize, de diagnostic sau în laborator;

(iii)

elemente și componente pentru utilizare în micro-electronică;

(iv)

utilizări optice specializate;

(v)

utilizare biotehnică (de exemplu, în culturile celulare, în tehnologia genetică sau drept catalizator);

(vi)

acceleratori utilizați într-un proces de separare; sau

(vii)

utilizare de calitate nucleară.

Modificarea dimensiunii particulelor: Se va considera că conferă caracter originar modificarea deliberată și controlată a dimensiunii particulelor unui produs, altfel decât prin simpla presare sau zdrobire, având drept rezultat o dimensiune definită a particulelor acestui produs, o distribuție definită a dimensiunii particulelor sau o suprafață definită, care este relevantă pentru scopurile produsului rezultat și având caracteristici fizice sau chimice diferite față de materialele de intrare.

Materiale standard: Materialele standard (inclusiv soluțiile standard) sunt preparate adecvate pentru utilizări analitice, de calibrare sau de referință, cu grade de puritate precise sau cu proporții certificate de fabricant. Se va considera că producerea de materiale standard conferă caracter originar.

Separarea izomerilor: Se va considera că izolarea sau separarea izomerilor dintr-un amestec de izomeri conferă caracter originar.

ANEXA II

LISTA PRELUCRĂRILOR SAU A TRANSFORMĂRILOR CARE TREBUIE EFECTUATE ASUPRA MATERIALELOR NEORIGINARE PENTRU CA PRODUSUL FABRICAT SĂ POATĂ DOBÂNDI CARACTERUL DE PRODUS ORIGINAR

Poziția

Descrierea produsului

Prelucrarea sau transformarea, efectuate asupra materialelor neoriginare, care conferă caracter originar

(1)

(2)

(3)

Capitolul 1

Animale vii

Toate animalele de la capitolul 1 sunt obținute integral

Capitolul 2

Carne și organe comestibile

Fabricare în cadrul căreia toată carnea și toate organele comestibile din produsele de la acest capitol sunt obținute integral

Capitolul 3

Pești și crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice

Fabricare în cadrul căreia toate materialele de la capitolul 3 utilizate sunt obținute integral

Capitolul 4

Lapte și produse lactate; ouă de păsări; miere naturală; produse comestibile de origine animală, nedenumite și necuprinse în altă parte

Fabricare în cadrul căreia toate materialele de la capitolul 4 utilizate sunt obținute integral

ex Capitolul 5

Alte produse de origine animală, nedenumite și necuprinse în altă parte; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție

ex 0511 91

Icre și lapți de pește, necomestibile

Toate icrele și toți lapții sunt obținuți integral

Capitolul 6

Plante vii și produse de floricultură; bulbi, rădăcini și produse similare; flori tăiate și frunziș ornamental

Fabricare în cadrul căreia toate materialele de la capitolul 6 utilizate sunt obținute integral

Capitolul 7

Legume, plante, rădăcini și tuberculi, alimentare

Fabricare în cadrul căreia toate materialele de la capitolul 7 utilizate sunt obținute integral

Capitolul 8

Fructe comestibile; coji de citrice sau de pepeni galbeni

Fabricare în cadrul căreia toate fructele, fructele nucifere și cojile de citrice sau de pepeni galbeni de la capitolul 8 utilizate sunt obținute integral

Capitolul 9

Cafea, ceai, maté și mirodenii

Fabricare din materiale de la orice poziție

Capitolul 10

Cereale

Fabricare în cadrul căreia toate materialele de la capitolul 10 utilizate sunt obținute integral

Capitolul 11

Produse ale industriei morăritului; malț; amidon și fecule; inulină; gluten de grâu

Fabricare în cadrul căreia toate materialele de la capitolele 8, 10 și 11, de la pozițiile 0701 , 0714 , 2302 și 2303 și de la subpoziția 0710 10 utilizate sunt obținute integral

Capitolul 12

Semințe și fructe oleaginoase; semințe și fructe diverse; plante industriale sau medicinale; paie și furaje

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul

ex Capitolul 13

Șelac; gume, rășini și alte seve și extracte vegetale; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție

ex 1302

Substanțe pectice, pectinați și pectați

Fabricare din materiale de la orice poziție, în cadrul căreia greutatea zahărului utilizat nu depășește 40 % din greutatea produsului finit

Capitolul 14

Materiale pentru împletit; alte produse de origine vegetală, nedenumite și necuprinse în altă parte

Fabricare din materiale de la orice poziție

ex Capitolul 15

Grăsimi și uleiuri de origine animală sau vegetală; produse ale disocierii acestora; grăsimi alimentare prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul

1504 - 1506

Grăsimi și uleiuri și fracțiunile lor, de pește sau de mamifere marine; usuc și grăsimi derivate din acesta, inclusiv lanolina: alte grăsimi și uleiuri de origine animală și fracțiunile acestora, chiar rafinate, dar nemodificate chimic

Fabricare din materiale de la orice poziție

1508

Ulei de arahide și fracțiunile acestuia, chiar rafinate, dar nemodificate chimic

Fabricare din materiale de la orice subpoziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul

1509 și 1510

Ulei de măsline și fracțiunile sale

Fabricare în cadrul căreia toate materialele vegetale utilizate trebuie obținute integral

1511

Ulei de palmier și fracțiunile lui, chiar rafinate, dar nemodificate chimic

Fabricare din materiale de la orice subpoziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul

ex 1512

Uleiuri din semințe de floarea-soarelui și fracțiunile acestora:

 

destinate utilizărilor tehnice sau industriale, altele decât cele destinate fabricării produselor pentru alimentația umană

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul

altele

Fabricare în cadrul căreia toate materialele vegetale utilizate trebuie obținute integral

1515

Alte grăsimi și uleiuri fixe (grase) de origine vegetală (inclusiv ulei de jojoba) și fracțiunile acestora, chiar rafinate, dar nemodificate chimic

Fabricare din materiale de la orice subpoziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul

ex 1516

Grăsimi și uleiuri și fracțiunile lor, de pește

Fabricare din materiale de la orice poziție

1520

Glicerină brută; ape și leșii de glicerină

Fabricare din materiale de la orice poziție

Capitolul 16

Preparate din carne, din pește sau din crustacee, din moluște sau din alte nevertebrate acvatice

Fabricare în cadrul căreia toate materialele de la capitolele 2, 3 și 16 utilizate sunt obținute integral

ex Capitolul 17

Zaharuri și produse zaharoase; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul

1702

Alte zaharuri, inclusiv lactoza, maltoza, glucoza și fructoza (levuloză), chimic pure, în stare solidă; siropuri de zahăr la care nu s-au adăugat aromatizanți sau coloranți; înlocuitori de miere, chiar amestecați cu miere naturală; caramel:

 

Maltoză și fructoză chimic pure

Fabricare din materiale de la orice poziție, inclusiv din alte materiale de la poziția 1702

Altele

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul, în cadrul căreia greutatea materialelor de la pozițiile 1101 -1108 , 1701 și 1703 utilizate nu depășește 30 % din greutatea produsului finit

1704

Produse zaharoase fără cacao (inclusiv ciocolată albă)

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul, în cadrul căreia:

greutatea zahărului utilizat nu depășește 40 % din greutatea produsului finit

sau

valoarea zahărului utilizat nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

ex Capitolul 18

Cacao și preparate din cacao; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul, în cadrul căreia greutatea zahărului utilizat nu depășește 40 % din greutatea produsului finit

ex 1806

Ciocolată și alte preparate alimentare care conțin cacao; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul, în cadrul căreia:

greutatea zahărului utilizat nu depășește 40 % din greutatea produsului finit

sau

valoarea zahărului utilizat nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

1806 10

Pudră de cacao, cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul, în cadrul căreia greutatea zahărului utilizat nu depășește 40 % din greutatea produsului finit

1901

Extracte de malț; preparate alimentare din făină, crupe, griș, amidon, fecule sau extracte de malț, care nu conțin cacao sau care conțin cacao într-o proporție de sub 40 % din greutate, calculată pe o bază complet degresată, nedenumite și necuprinse în altă parte; preparate alimentare din produsele de la pozițiile 0401 -0404 , care nu conțin cacao sau care conțin cacao în proporție de sub 5 % din greutate, calculată pe o bază complet degresată, nedenumite și necuprinse în altă parte:

 

Extracte de malț

Fabricare din cereale de la capitolul 10

Altele

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul, în cadrul căreia greutatea individuală a zahărului și a materialelor de la capitolul 4 utilizate nu depășește 40 % din greutatea produsului finit

1902

Paste alimentare chiar fierte sau umplute (cu carne sau cu alte substanțe) sau chiar altfel preparate, cum ar fi spaghete, macaroane, fidea, lasagna, gnochi, ravioli, caneloni; cușcuș, chiar preparat

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul, în cadrul căreia:

greutatea materialelor de la pozițiile 1006 și 1101 -1108 utilizate nu depășește 20 % din greutatea produsului finit și

greutatea materialelor de la capitolele 2, 3 și 16 utilizate nu depășește 20 % din greutatea produsului finit

1903

Tapioca și înlocuitorii săi preparați din fecule, sub formă de fulgi, granule, boabe mici, criblură sau alte forme similare

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția feculei de cartofi de la poziția 1108

1904

Produse pe bază de cereale obținute prin expandare sau prăjire (de exemplu, corn flakes); cereale (altele decât porumbul), sub formă de boabe sau sub formă de fulgi ori de alte grăunțe preparate (cu excepția făinii, crupelor și a grișului), prefierte sau altfel preparate, nedenumite și necuprinse în altă parte

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul, în cadrul căreia:

greutatea materialelor de la pozițiile 1006 și 1101 -1108 utilizate nu depășește 20 % din greutatea produsului finit și

greutatea zahărului utilizat nu depășește 40 % din greutatea produsului finit

1905

Produse de brutărie, de patiserie și biscuiți, chiar cu adaos de cacao; ostii, cașete goale de tipul celor utilizate pentru medicamente, vafe cu capac, paste uscate din făină, din amidon sau din fecule în foi și produse similare

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul, în cadrul căreia greutatea materialelor de la pozițiile 1006 și 1101 -1108 utilizate nu depășește 20 % din greutatea produsului finit

ex Capitolul 20

Preparate din legume, din fructe sau din alte părți de plante; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul

2002 și 2003

Tomate, ciuperci și trufe, preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție ca produsul, în cadrul căreia toate materialele de la capitolul 7 utilizate sunt obținute integral

2006

Legume, fructe, coji de fructe și alte părți de plante, confiate (uscate, glasate sau cristalizate)

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul, în cadrul căreia greutatea zahărului utilizat nu depășește 40 % din greutatea produsului finit

2007

Dulcețuri, jeleuri, marmelade, paste și piureuri de fructe, obținute prin fierbere, cu sau fără adaos de zahăr sau de alți îndulcitori

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul, în cadrul căreia greutatea zahărului utilizat nu depășește 40 % din greutatea produsului finit

ex 2008

Alte produse în afară de:

- Fructe cu coajă lemnoasă, fără adaos de zahăr sau de alcool

- Unt de arahide; amestecuri pe bază de cereale; miez de palmier; porumb

- Fructe și fructe cu coajă lemnoasă, preparate altfel decât prin fierbere în apă sau în aburi, fără adaos de zahăr, congelate

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul, în cadrul căreia greutatea zahărului utilizat nu depășește 40 % din greutatea produsului finit

2009

Sucuri fructe (inclusiv mustul de struguri) și sucuri de legume, nefermentate, fără adaos de alcool, cu sau fără adaos de zahăr sau de alți îndulcitori

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul, în cadrul căreia greutatea zahărului utilizat nu depășește 40 % din greutatea produsului finit

ex Capitolul 21

Preparate alimentare diverse; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul

2103

Preparate pentru sosuri și sosuri preparate; condimente și produse de asezonare, amestecate

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul. Cu toate acestea, pot fi utilizate făina de muștar sau muștarul preparat

Făină de muștar și muștar preparat

Fabricare din materiale de la orice poziție

2105

Înghețată și alte produse similare sub formă de înghețată, comestibilă, cu sau fără cacao

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul, în cadrul căreia:

greutatea individuală a zahărului și a materialelor de la capitolul 4 utilizate nu depășește 40 % din greutatea produsului finit

și

greutatea totală combinată a zahărului și a materialelor de la capitolul 4 utilizate nu depășește 60 % din greutatea produsului finit

2106

Preparate alimentare nedenumite și necuprinse în altă parte

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul, în cadrul căreia greutatea zahărului utilizat nu depășește 40 % din greutatea produsului finit

ex Capitolul 22

Băuturi, lichide alcoolice și oțet; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție ca produsul, în cadrul căreia toate materialele de la subpozițiile 0806 10 , 2009 61 , 2009 69 utilizate sunt obținute integral

2202

Ape, inclusiv ape minerale și ape gazeificate, care conțin zahăr sau alți îndulcitori sau aromatizate și alte băuturi nealcoolice, cu excepția sucurilor de fructe sau de legume de la poziția 2009

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul

2207 și 2208

Alcool etilic nedenaturat cu titru alcoolic volumic peste sau sub 80 % vol; distilate, rachiuri, lichioruri și alte băuturi spirtoase

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția poziției 2207 sau 2208 , în cadrul cărora toate materialele de la subpozițiile 0806 10 , 2009 61 , 2009 69 utilizate sunt obținute integral

ex Capitolul 23

Reziduuri și deșeuri ale industriei alimentare; alimente preparate pentru animale; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul

2309

Preparate de tipul celor folosite pentru hrana animalelor

Fabricare în cadrul căreia:

toate materialele de la capitolele 2 și 3 utilizate trebuie obținute integral,

greutatea materialelor de la capitolele 10 și 11 și de la pozițiile 2302 și 2303 utilizate nu depășește 20 % din greutatea produsului finit,

greutatea individuală a zahărului și a materialelor de la capitolul 4 utilizate nu depășește 40 % din greutatea produsului finit și

greutatea totală combinată a zahărului și a materialelor de la capitolul 4 utilizate nu depășește 50 % din greutatea produsului finit

ex Capitolul 24

Tutun și înlocuitori de tutun prelucrați; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, în cadrul căreia greutatea materialelor de la poziția 2401 utilizate nu depășește 30 % din greutatea totală a materialelor de la capitolul 24 utilizate

2401

Tutunuri brute sau neprelucrate; deșeuri de tutun

Fabricare în cadrul căreia toate materialele de la poziția 2401 sunt obținute integral

ex 2402

Țigarete, din tutun sau din înlocuitori de tutun

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție ca produsul și a tutunului pentru fumat de la subpoziția 2403 19 , în cadrul căreia cel puțin 10 % din greutate din toate materialele de la poziția 2401 utilizate sunt obținute integral

ex 2403

Produse destinate inhalării prin încălzire sau prin alte mijloace, fără ardere

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție ca produsul, în cadrul căreia cel puțin 10 % din greutate din toate materialele de la poziția 2401 utilizate sunt obținute integral

ex Capitolul 25

Sare; sulf; pământuri și pietre; ipsos, var și ciment; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului

ex 2519

Carbonat de magneziu natural (magnezită) măcinat, introdus în recipiente ermetice și oxid de magneziu, chiar pur, cu excepția magneziei electrotopite și a magneziei calcinate total (sinterizate)

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul. Cu toate acestea, carbonatul de magneziu natural (magnezita) poate fi utilizat

Capitolul 26

Minereuri, zgură și cenușă

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul

ex Capitolul 27

Combustibili minerali, uleiuri minerale și produse rezultate din distilarea acestora; materiale bituminoase; ceară minerală; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

ex 2707

Uleiuri în care greutatea constituenților aromatici depășește greutatea constituenților nearomatici, similare uleiurilor minerale obținute prin distilarea gudronului de huilă la temperaturi înalte, care distilează mai mult de 65 % din volum la o temperatură de până la 250 °C (inclusiv amestecurile de white spirit și benzol), destinate utilizării drept carburanți sau combustibili

Operațiuni de rafinare și/sau unul sau mai multe tratamente specifice (4)

sau

Alte operațiuni în cadrul cărora toate materialele utilizate trebuie să fie încadrate la o altă poziție decât cea a produsului. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale încadrate la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 50 % din prețul franco fabrică al produsului

2710

Uleiuri din petrol sau din minerale bituminoase, altele decât uleiurile brute; preparate nedenumite și necuprinse în altă parte, care conțin în greutate minimum 70 % uleiuri din petrol sau din minerale bituminoase și pentru care aceste uleiuri constituie elementele de bază; deșeuri de uleiuri

Operațiuni de rafinare și/sau unul sau mai multe tratamente specifice (4)

sau

Alte operațiuni în cadrul cărora toate materialele utilizate trebuie să fie încadrate la o altă poziție decât cea a produsului. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale încadrate la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 50 % din prețul franco fabrică al produsului

2711

Gaz de sondă și alte hidrocarburi gazoase

Operațiuni de rafinare și/sau unul sau mai multe tratamente specifice (4)

sau

Alte operațiuni în cadrul cărora toate materialele utilizate trebuie să fie încadrate la o altă poziție decât cea a produsului. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale încadrate la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 50 % din prețul franco fabrică al produsului

2712

Vaselină; ceară de parafină, ceară de petrol microcristalină, ceară din praf de cărbune (slack wax), ozocherită, ceară de lignit, ceară de turbă, alte tipuri de ceară minerală și produse similare obținute prin sinteză sau prin alte procedee, chiar colorate

Operațiuni de rafinare și/sau unul sau mai multe tratamente specifice (4)

sau

Alte operațiuni în cadrul cărora toate materialele utilizate trebuie să fie încadrate la o altă poziție decât cea a produsului. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale încadrate la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 50 % din prețul franco fabrică al produsului

2713

Cocs de petrol, bitum de petrol și alte reziduuri de uleiuri din petrol sau din minerale bituminoase

Operațiuni de rafinare și/sau unul sau mai multe tratamente specifice (4)

sau

Alte operațiuni în cadrul cărora toate materialele utilizate trebuie să fie încadrate la o altă poziție decât cea a produsului. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale încadrate la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 50 % din prețul franco fabrică al produsului

Capitolul 28

Produse chimice anorganice; compuși anorganici sau organici ai metalelor prețioase, ai elementelor radioactive, ai metalelor de pământuri rare sau ai izotopilor

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale încadrate la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

ex Capitolul 29

Produse chimice organice; cu următoarele excepții:

Tratament(e) specific(e) (7)

sau

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale încadrate la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

ex 2901

Hidrocarburi aciclice destinate a fi utilizate drept carburanți sau combustibili

Tratament(e) specific(e) (7)

sau

Operațiuni de rafinare și/sau unul sau mai multe tratamente specifice (4)

sau

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale încadrate la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 50 % din prețul franco fabrică al produsului

ex 2902

Hidrocarburi ciclanice și ciclenice (cu excepția azulenelor), benzen, toluen și xilen, utilizate drept carburant sau combustibil

Tratament(e) specific(e) (7)

sau

Operațiuni de rafinare și/sau unul sau mai multe tratamente specifice (4)

sau

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale încadrate la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 50 % din prețul franco fabrică al produsului

ex 2905

Alcoolați metalici ai alcoolilor de la această poziție și ai etanolului

Tratament(e) specific(e) (7)

sau

Fabricare din materiale de la orice poziție, inclusiv alte materiale de la poziția 2905 . Totuși, alcoolații metalici de la prezenta poziție pot fi utilizați, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

Capitolul 30

Produse farmaceutice

Tratament(e) specific(e) (7)

sau

Fabricare din materiale de la orice poziție

Capitolul 31

Îngrășăminte

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale încadrate la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

Capitolul 32

Extracte tanante sau colorante; tanini și derivații lor; pigmenți și alte substanțe colorante; vopsele și lacuri; masticuri; cerneluri

Tratament(e) specific(e) (7)

sau

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale încadrate la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

Capitolul 33

Uleiuri esențiale și rezinoide; produse preparate de parfumerie sau de toaletă și preparate cosmetice

Tratament(e) specific(e) (7)

sau

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale încadrate la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

Capitolul 34

Săpunuri, agenți de suprafață organici, preparate pentru spălat, preparate lubrifiante, ceară artificială, ceară preparată, produse pentru întreținere, lumânări și articole similare, paste pentru modelare, «ceară dentară» și preparate dentare pe bază de ipsos

Tratament(e) specific(e) (7)

sau

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale încadrate la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

Capitolul 35

Substanțe albuminoide; amidon modificat; cleiuri; enzime

Tratament(e) specific(e) (7)

sau

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale încadrate la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

Capitolul 36

Explozivi; articole de pirotehnie; chibrituri; aliaje piroforice; materiale inflamabile

Tratament(e) specific(e) (7)

sau

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale încadrate la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

Capitolul 37

Produse fotografice sau cinematografice

Tratament(e) specific(e) (7)

sau

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale încadrate la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

ex Capitolul 38

Produse diverse ale industriei chimice; cu următoarele excepții:

Tratament(e) specific(e) (7)

sau

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale încadrate la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

ex 3811

Preparate antidetonante, inhibitori de oxidare, aditivi peptizanți, amelioratori de vâscozitate, aditivi anticorozivi și alți aditivi preparați, pentru uleiuri minerale (inclusiv pentru benzină) sau pentru alte lichide utilizate în aceleași scopuri ca și uleiurile minerale:

Tratament(e) specific(e) (7)

sau

Aditivi preparați pentru lubrifianți care conțin uleiuri de petrol sau uleiuri obținute din minerale bituminoase

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor de la poziția 3811 utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

ex 3824 99 și ex 3826 00

Biomotorină

Fabricare în cadrul căreia biomotorina este obținută prin transesterificare și/sau esterificare sau prin hidrotratament

Capitolul 39

Materiale plastice și articole din material plastic

Tratament(e) specific(e) (7)

sau

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale încadrate la aceeași subpoziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

ex Capitolul 40

Cauciuc și articole din cauciuc; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

ex 4012

Anvelope pneumatice și bandaje (pline sau goale), reșapate, din cauciuc

Reșaparea anvelopelor uzate

ex Capitolul 41

Piei brute (altele decât pieile cu blană) și piei finite; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul

4104 - 4106

Piei tăbăcite sau semifinite și piei fără blană, epilate, chiar șpăltuite, dar fără alte prelucrări

Reargăsirea pieilor tăbăcite

sau

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul

Capitolul 42

Obiecte din piele; articole de curelărie sau de șelărie; articole de voiaj, bagaje de mână și articole similare; articole din intestine de animale (altele decât cele de la viermii de mătase)

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

ex Capitolul 43

Blănuri și blănuri artificiale; articole din acestea; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul

ex 4302

Blănuri tăbăcite sau finisate, asamblate:

 

În formă dreptunghiulară, de cruce și forme similare.

Albire sau vopsire, cu tăierea și asamblarea de blănuri tăbăcite sau apretate, neasamblate

Altele

Fabricare din blănuri tăbăcite sau apretate, neasamblate

4303

Îmbrăcăminte, accesorii de îmbrăcăminte și alte articole din blană

Fabricare din blănuri tăbăcite sau apretate neasamblate de la poziția 4302

ex Capitolul 44

Lemn și articole din lemn; cărbune de lemn; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

ex 4407

Lemn tăiat sau despicat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, șlefuit sau îmbinat cap la cap, cu o grosime de peste 6 mm

Geluire, șlefuire sau lipire prin îmbinare cap la cap

ex 4408

Foi pentru furnir (inclusiv cele obținute prin tranșarea lemnului stratificat), foi pentru placaj, cu o grosime de maximum 6 mm, îmbinate și alt lemn tăiat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap, cu o grosime de maximum 6 mm

Îmbinare, geluire, șlefuire sau lipire cap la cap

ex 4410 -ex 4413

Baghete și forme de lemn pentru mobilă, rame, decorațiuni interioare, magistrale electrice și alte articole similare

Transformare în baghete sau forme de lemn

ex 4415

Lăzi, lădițe, coșuri, cilindri și ambalaje similare, din lemn

Fabricare din scânduri netăiate pe dimensiune

ex 4418

Lucrări de tâmplărie și piese de dulgherie pentru construcție, din lemn

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul. Cu toate acestea, se pot utiliza panouri celulare de lemn sau șindrile («shingles» și «shakes»)

Baghete și forme din lemn

Transformare în baghete sau forme de lemn

ex 4421

Lemn prelucrat pentru chibrituri; cuie de lemn pentru încălțăminte

Fabricare din lemn de la orice poziție, cu excepția lemnului profilat de la poziția 4409

Capitolul 45

Plută și articole din plută

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

Capitolul 46

Articole din împletituri de fibre vegetale sau din nuiele; coșuri și împletituri

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

Capitolul 47

Pastă din lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; hârtie sau carton reciclabile (deșeuri și maculatură)

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

Capitolul 48

Hârtie și carton; articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

Capitolul 49

Cărți, ziare, imagini imprimate și alte produse ale industriei de imprimare; manuscrise, texte dactilografiate și schițe sau planuri

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

ex Capitolul 50

Mătase; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul

ex 5003

Deșeuri de mătase (inclusiv gogoși nedepănabile, deșeuri de fire și destrămătură), cardate sau pieptănate

Cardarea sau pieptănarea deșeurilor de mătase

5004 – ex 5006

Fire de mătase și fire din deșeuri de mătase

 (5)

Filarea fibrelor naturale

sau

Extrudarea firelor de filamente sintetice sau artificiale combinate cu filare

sau

Extrudarea firelor de filament continue sintetice sau artificiale combinată cu torsadare

sau

Torsadare combinată cu orice operațiune mecanică

5007

Țesături din mătase sau din deșeuri de mătase

 (5)

Filarea fibrelor naturale și/sau a fibrelor sintetice sau artificiale discontinue combinată cu țesere

sau

Extrudarea firelor de filament sintetice sau artificiale combinată cu țesere

sau

Torsadare sau orice operațiune mecanică combinată cu țesere

sau

Țesere însoțită de vopsire

sau

Vopsirea firelor combinată cu țeserea

sau

Țesere însoțită de imprimare

sau

Imprimare (ca operațiune de sine stătătoare)

ex Capitolul 51

Lână, păr fin sau grosier de animale; fire și țesături din păr de cal; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul

5106 - 5110

Fire din lână, de păr fin sau grosier de animale sau de păr de cal

 (5)

Filarea fibrelor naturale

sau

Extrudarea fibrelor sintetice sau artificiale combinată cu filare

sau

Torsadare combinată cu orice operațiune mecanică

5111 - 5113

Țesături din lână, de păr fin sau grosier de animale sau de păr de cal:

 (5)

Filarea fibrelor naturale și/sau a fibrelor sintetice sau artificiale discontinue combinată cu țesere

sau

Extrudarea firelor de filament sintetice sau artificiale combinată cu țesere

sau

Țesere însoțită de vopsire

sau

Vopsirea firelor combinată cu țeserea

sau

Țesere însoțită de imprimare

sau

Imprimare (ca operațiune de sine stătătoare)

ex Capitolul 52

Bumbac; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul

5204 - 5207

Ață de cusut și fire din bumbac

 (5)

Filarea fibrelor naturale

sau

Extrudarea fibrelor sintetice sau artificiale combinată cu filare

sau

Torsadare combinată cu orice operațiune mecanică

5208 - 5212

Țesături din bumbac

 (5)

Filarea fibrelor naturale și/sau a fibrelor sintetice sau artificiale discontinue combinată cu țesere

sau

Extrudarea firelor de filament sintetice sau artificiale combinată cu țesere

sau

Torsadare sau orice operațiune mecanică combinată cu țesere

sau

Țesere combinată cu vopsire sau cu acoperire sau cu stratificare

sau

Vopsirea firelor combinată cu țeserea

sau

Țesere însoțită de imprimare

sau

Imprimare (ca operațiune de sine stătătoare)

ex Capitolul 53

Alte fibre textile vegetale; fire din hârtie și țesături din fire de hârtie; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul

5306 - 5308

Fire din alte fibre textile vegetale;

fire din hârtie

 (5)

Filarea fibrelor naturale

sau

Extrudarea fibrelor sintetice sau artificiale combinată cu filare

sau

Torsadare combinată cu orice operațiune mecanică

5309 - 5311

Țesături din alte fibre textile vegetale; țesături din fire de hârtie:

 (5)

Filarea fibrelor naturale și/sau a fibrelor sintetice sau artificiale discontinue combinată cu țesere

sau

Extrudarea firelor de filament sintetice sau artificiale combinată cu țesere

sau

Țesere combinată cu vopsire sau cu acoperire sau cu stratificare

sau

Vopsirea firelor combinată cu țeserea

sau

Țesere însoțită de imprimare

sau

Imprimare (ca operațiune de sine stătătoare)

5401 - 5406

Fire, monofilamente și fire din filamente sintetice sau artificiale

 (5)

Filarea fibrelor naturale

sau

Extrudarea fibrelor sintetice sau artificiale combinată cu filare

sau

Torsadare combinată cu orice operațiune mecanică

5407 și 5408

Țesături din fire de filamente sintetice sau artificiale

 (5)

Filarea fibrelor naturale și/sau a fibrelor sintetice sau artificiale discontinue combinată cu țesere

sau

Extrudarea firelor de filament sintetice sau artificiale combinată cu țesere

sau

Torsadare sau orice operațiune mecanică combinată cu țesere

sau

Vopsirea firelor combinată cu țeserea

sau

Țesere combinată cu vopsire sau cu acoperire sau cu stratificare

sau

Țesere însoțită de imprimare

sau

Imprimare (ca operațiune de sine stătătoare)

5501 - 5507

Fibre sintetice sau artificiale discontinue

Extrudarea fibrelor sintetice sau artificiale

5508 - 5511

Fire și ață de cusut din fibre sintetice sau artificiale discontinue

 (5)

Filarea fibrelor naturale

sau

Extrudarea fibrelor sintetice sau artificiale combinată cu filare

sau

Torsadare combinată cu orice operațiune mecanică

5512 - 5516

Țesături din fibre sintetice sau artificiale discontinue:

 (5)

Filarea fibrelor naturale și/sau a fibrelor sintetice sau artificiale discontinue combinată cu țesere

sau

Extrudarea firelor de filament sintetice sau artificiale combinată cu țesere

sau

Torsadare sau orice operațiune mecanică combinată cu țesere

sau

Țesere combinată cu vopsire sau cu acoperire sau cu stratificare

sau

Vopsirea firelor combinată cu țeserea

sau

Țesere însoțită de imprimare

sau

Imprimare (ca operațiune de sine stătătoare)

ex Capitolul 56

Vată, pâslă și materiale nețesute; fire speciale; sfori, funii, frânghii și articole din acestea; cu următoarele excepții:

 (5)

Filarea fibrelor naturale

sau

Extrudarea fibrelor sintetice sau artificiale combinată cu filare

5601

Vată din materiale textile și articole din aceasta; fibre textile cu o lungime de maximum 5 mm (fire tunse de pe postav), noduri și nopeuri (butoni) din materiale textile

Filarea fibrelor naturale

sau

Extrudarea fibrelor sintetice sau artificiale combinată cu filare

sau

Plușare combinată cu vopsire sau imprimare

sau

Îmbrăcare, plușare, stratificare sau metalizare combinată cu cel puțin alte două operațiuni principale de pregătire sau de finisare (cum ar fi calandrare, tratare anticontracție, termofixarea, finisarea permanentă), cu condiția ca valoarea tuturor materialelor utilizate să nu depășească 50 % din prețul franco fabrică al produsului

5602

Pâslă, chiar impregnată, îmbrăcată, acoperită sau stratificată:

 

Pâslă compactizată cu plăci cu ace

 (5)

Extrudarea fibrelor sintetice sau artificiale combinată cu formarea țesăturii.

Cu toate acestea:

filamentele din polipropilenă de la poziția 5402 ,

fibrele din polipropilenă de la poziția 5503 sau 5506 ori

cablurile din filamente din polipropilenă de la poziția 5501 ,

în care fiecare fibră sau fiecare filament constitutiv măsoară, în toate cazurile, sub 9 decitex, pot fi utilizate, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 40 % din prețul franco fabrică al produsului

sau

Numai formarea materialului nețesut, în cazul pâslei din fibre naturale

Altele

 (5)

Extrudarea fibrelor sintetice sau artificiale combinată cu formarea țesăturii

sau

Numai formarea materialului nețesut, în cazul pâslei din fibre naturale

5603

Articole nețesute, chiar impregnate, îmbrăcate, acoperite sau stratificate

 

5603 11 -5603 14

Articole nețesute, chiar impregnate, îmbrăcate, acoperite sau stratificate din filamente sintetice sau artificiale

Fabricare pe bază de

filamente cu orientare determinată sau aleatorie

sau

substanțe sau polimeri de origine naturală sau artificială,

urmată, în ambele cazuri, de o consolidare formând un articol nețesut

5603 91 -5603 94

Articole nețesute, chiar impregnate, îmbrăcate, acoperite sau stratificate, altele decât din filamente sintetice sau artificiale

Fabricare pe bază de

fibre discontinue orientate direcțional sau aleatoriu

și/sau

fire tăiate de origine naturală sau artificială,

urmată, în ambele cazuri, de o consolidare formând un articol nețesut

5604

Fire și corzi din cauciuc, acoperite cu materiale textile; fire textile, benzi și forme similare de la poziția 5404 sau 5405 , impregnate, îmbrăcate, acoperite sau învelite cu cauciuc sau cu material plastic:

 

Fire și corzi din cauciuc, acoperite cu materiale textile

Fabricare din fire sau corzi din cauciuc, neacoperite cu materiale textile

Altele

 (5)

Filarea fibrelor naturale

sau

Extrudarea fibrelor sintetice sau artificiale combinată cu filare

sau

Torsadare combinată cu orice operațiune mecanică

5605

Fire metalizate, chiar «îmbrăcate», constituite din fire textile, benzi sau forme similare de la poziția 5404 sau 5405 , combinate cu metal sub formă de fire, benzi sau pulbere, sau acoperite cu metal

 (5)

Filarea fibrelor naturale și/sau a fibrelor sintetice sau artificiale discontinue

sau

Extrudarea fibrelor sintetice sau artificiale combinată cu filare

sau

Torsadare combinată cu orice operațiune mecanică

5606

Fire «îmbrăcate», benzi și forme similare de la poziția 5404 sau 5405 , «îmbrăcate», (altele decât cele de la poziția 5605 și altele decât firele de păr de cal «îmbrăcate»); fire tip chenille («omidă»); fire «cu bucleuri»

 (5)

Extrudarea fibrelor sintetice sau artificiale combinată cu filare

sau

Torsadarea combinată cu «îmbrăcare»

sau

Filarea fibrelor naturale și/sau a fibrelor sintetice sau artificiale discontinue

sau

Plușare combinată cu vopsire

Capitolul 57

Covoare și alte acoperitoare de podea din materiale textile:

 (5)

Filarea fibrelor naturale și/sau a fibrelor sintetice sau artificiale discontinue combinată cu țesere sau cu înnodare (tufting)

sau

Extrudarea firelor de filament sintetice sau artificiale combinată cu țesere sau cu înnodare (tufting)

sau

Fabricare din fire de nucă de cocos, fire de sisal sau fire de iută sau fire din viscoză filate clasic cu inele

sau

Înnodare (tufting) combinată cu vopsire sau cu imprimare

sau

Plușare combinată cu vopsire sau cu imprimare

sau

Extrudarea fibrelor sintetice sau artificiale combinată cu aplicarea unor tehnici care nu implică țesere, inclusiv tricotare

Se poate folosi pânză de iută ca suport

ex Capitolul 58

Țesături speciale; țesături cu smocuri; dantele; tapiserii; pasmanterii; broderii; cu următoarele excepții:

 (5)

Filarea fibrelor naturale și/sau a fibrelor sintetice sau artificiale discontinue combinată cu țesere sau înnodare (tufting)

sau

Extrudarea firelor de filament sintetice sau artificiale combinată cu țesere sau cu înnodare (tufting)

sau

Țesere combinată cu vopsire sau cu plușare sau cu acoperire sau cu stratificare sau cu metalizare

sau

Înnodare (tufting) combinată cu vopsire sau cu imprimare

sau

Plușare combinată cu vopsire sau cu imprimare

sau

Vopsirea firelor combinată cu țeserea

sau

Țesere însoțită de imprimare

sau

Imprimare (ca operațiune de sine stătătoare)

5805

Tapiserii țesute manual (de tip Gobelin, Flandra, Aubusson, Beauvais și similare) și tapiserii cu acul (de exemplu, cu punct mic, cu cruciulițe), chiar confecționate

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul

5810

Broderii sub formă de bucăți, benzi sau motive decorative

Brodare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul, nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

5901

Țesături acoperite cu clei sau cu substanțe amilacee, de tipul celor utilizate în legătorie, cartonaj, ca materiale de acoperire sau pentru utilizări similare; pânze de calc sau transparente pentru desen; pânze pregătite pentru pictură; vatir și țesături similare de tipul celor utilizate pentru confecționarea pălăriilor

Țesere combinată cu vopsire sau cu plușare sau cu acoperire sau cu stratificare sau cu metalizare

sau

Plușare combinată cu vopsire sau cu imprimare

5902

Țesături cord pentru anvelope din fire de mare rezistență din nailon sau din alte poliamide, din poliesteri sau viscoză:

 

Cu un conținut de materiale textile de maximum 90 % din greutate

Țesere

Altele

Extrudarea fibrelor sintetice sau artificiale combinată cu țesere

5903

Țesături impregnate, îmbrăcate sau acoperite cu material plastic sau stratificate cu material plastic, altele decât cele de la poziția 5902

Țesere combinată cu impregnare sau cu îmbrăcare sau cu acoperire sau cu stratificare sau cu metalizare

sau

Țesere însoțită de imprimare

sau

Imprimare (ca operațiune de sine stătătoare)

5904

Linoleum, chiar decupat; acoperitoare de podea constând dintr-o îmbrăcare sau o acoperire aplicată pe un suport textil, chiar decupate

 (5)

Țesere combinată cu vopsire sau cu acoperire sau cu stratificare sau cu metalizare

Se poate folosi pânză de iută ca suport.

5905

Tapet din materiale textile:

Impregnate, îmbrăcate sau acoperite sau stratificate cu cauciuc, material plastic sau alte materiale

Țesere, tricotare sau formare de material nețesut combinată cu impregnare sau cu îmbrăcare sau cu acoperire sau cu stratificare sau cu metalizare

Altele

 (5)

Filarea fibrelor naturale și/sau a fibrelor sintetice sau artificiale discontinue combinată cu țesere

sau

Extrudarea firelor de filament sintetice sau artificiale combinată cu țesere

sau

Țesere, tricotare sau formare de material nețesut combinată cu vopsire sau cu îmbrăcare sau cu stratificare

sau

Țesere însoțită de imprimare

sau

Imprimare (ca operațiune de sine stătătoare)

5906

Țesături cauciucate, altele decât cele de la poziția 5902 :

 

Materiale tricotate sau croșetate

 (5)

Filarea fibrelor naturale și/sau a fibrelor sintetice sau artificiale discontinue combinată cu tricotare/croșetare

sau

Extrudarea firelor de filament sintetice sau artificiale combinată cu tricotare/croșetare

sau

Tricotare sau croșetare combinată cu cauciucare

sau

Cauciucare combinată cu cel puțin alte două operațiuni principale de pregătire sau de finisare (cum ar fi calandrarea, tratarea anticontracție, termofixarea, finisarea permanentă), cu condiția ca valoarea tuturor materialelor utilizate să nu depășească 50 % din prețul franco fabrică al produsului

Alte țesături obținute din fire din filamente sintetice, conținând materiale textile în proporție de peste 90 % din greutate

Extrudarea fibrelor sintetice sau artificiale combinată cu țesere

Altele

Țesere, tricotare sau un procedeu care nu implică țesere combinate cu vopsire sau cu îmbrăcare/cauciucare

sau

Vopsirea firelor combinată cu țesere, tricotare sau un procedeu care nu implică țesere

sau

Cauciucare combinată cu cel puțin alte două operațiuni principale de pregătire sau de finisare (cum ar fi calandrarea, tratarea anticontracție, termofixarea, finisarea permanentă), cu condiția ca valoarea tuturor materialelor utilizate să nu depășească 50 % din prețul franco fabrică al produsului

5907

Alte țesături impregnate, îmbrăcate sau acoperite; pânze pictate pentru decoruri de teatru, decoruri pentru studiouri sau pentru utilizări similare

Țesere sau tricotare sau formare de material nețesut combinată cu vopsire sau cu imprimare sau cu îmbrăcare sau cu impregnare sau cu acoperire

sau

Plușare combinată cu vopsire sau cu imprimare

sau

Imprimare (ca operațiune de sine stătătoare)

5908

Fitile textile țesute, împletite sau tricotate, pentru lămpi, lămpi de gătit, brichete, lumânări sau articole similare; manșoane pentru lămpi cu incandescență și tricoturi tubulare, care servesc la fabricarea acestora, chiar impregnate:

 

Manșoane pentru lămpi cu incandescență, impregnate

Fabricare din țesătură tricotată/croșetată tubulară care servește la fabricarea manșoanelor pentru lămpi

Altele

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul

5909 - 5911

Produse și articole textile pentru utilizări tehnice:

 (5)

Filarea fibrelor naturale și/sau a fibrelor sintetice sau artificiale discontinue combinată cu țesere

sau

Extrudarea fibrelor sintetice sau artificiale combinată cu țesere

sau

Țesere combinată cu vopsire sau cu acoperire sau cu stratificare

sau

Îmbrăcare, plușare, stratificare sau metalizare combinată cu cel puțin alte două operațiuni principale de pregătire sau de finisare (cum ar fi calandrarea, tratarea anticontracție, termofixarea, finisarea permanentă), cu condiția ca valoarea tuturor materialelor utilizate să nu depășească 50 % din prețul franco fabrică al produsului

Capitolul 60

Materiale tricotate sau croșetate

 (5)

Filarea fibrelor naturale și/sau a fibrelor sintetice sau artificiale discontinue combinată cu tricotare/croșetare

sau

Extrudarea firelor de filament sintetice sau artificiale combinată cu tricotare/croșetare

sau

Tricotare/croșetare combinată cu vopsire sau cu plușare sau cu acoperire sau cu stratificare sau cu imprimare

sau

Plușare combinată cu vopsire sau cu imprimare

sau

Vopsirea firelor combinată cu tricotare/croșetare

sau

Torsadare sau texturare combinată cu tricotare/croșetare, cu condiția ca valoarea firelor netorsadate/netexturate utilizate să nu depășească 50 % din prețul franco fabrică al produsului

Capitolul 61

Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte tricotate sau croșetate:

 

Obținute prin asamblare, coasere sau în alt mod a două sau mai multe articole tricotate sau croșetate care au fost croite sau obținute direct sub formă de produs

 (5)  (6)

Tricotare sau croșetare combinată cu confecționare, inclusiv tăierea țesăturilor

Altele

 (5)

Filarea fibrelor naturale și/sau a fibrelor sintetice sau artificiale discontinue combinată cu tricotare sau croșetare

sau

Extrudarea firelor de filament sintetice sau artificiale combinată cu tricotare sau croșetare

sau

Tricotare și confecționare într-o singură operațiune

ex Capitolul 62

Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, altele decât cele tricotate sau croșetate; cu următoarele excepții:

 (5)  (6)

Țesere combinată cu confecționare, inclusiv tăierea țesăturilor

sau

Confecționare, inclusiv tăierea țesăturii, precedată de imprimare (ca operațiune de sine stătătoare)

ex 6202 , ex 6204 , ex 6206 , ex 6209 și ex 6211

Îmbrăcăminte pentru femei, fete și sugari și alte accesorii de îmbrăcăminte pentru sugari, brodate

 (6)

Țesere combinată cu confecționare, inclusiv tăierea țesăturilor

sau

Fabricarea din țesături nebrodate, cu condiția ca valoarea țesăturii nebrodate utilizate să nu depășească 40 % din prețul franco fabrică al produsului

ex 6210 și ex 6216

Echipamente ignifuge din țesături acoperite cu o folie de poliester aluminizat

 (5)  (6)

Țesere combinată cu confecționare, inclusiv tăierea țesăturilor

sau

Îmbrăcare sau stratificare, cu condiția ca valoarea țesăturilor neîmbrăcate sau nestratificate utilizate să nu depășească 40 % din prețul franco fabrică al produsului, combinată cu confecționare, inclusiv tăierea țesăturilor

ex 6212

Sutiene, brâuri, corsete, bretele, suspensoare, jartiere și articole similare și părțile lor, tricotate sau croșetate, obținute prin coaserea sau asamblarea în alt mod a două sau mai multe articole tricotate sau croșetate care au fost croite sau obținute direct sub formă de produs

 (5)  (6)

Tricotare combinată cu confecționare, inclusiv tăierea țesăturilor

sau

Confecționare, inclusiv tăierea țesăturii, precedată de imprimare (ca operațiune de sine stătătoare)

6213 și 6214

Batiste, șaluri, eșarfe, fulare, mantile, voaluri, voalete și articole similare:

 

Brodate

 (5)  (6)

Țesere combinată cu confecționare, inclusiv tăierea țesăturilor

sau

Fabricarea din țesături nebrodate, cu condiția ca valoarea țesăturii nebrodate utilizate să nu depășească 40 % din prețul franco fabrică al produsului

sau

Confecționare, inclusiv tăierea țesăturilor

precedată de imprimare (ca operațiune de sine stătătoare)

Altele

 (5)  (6)

Țesere combinată cu confecționare, inclusiv tăierea țesăturilor

sau

Confecționare, precedată de imprimare (ca operațiune de sine stătătoare)

6217

Alte accesorii de îmbrăcăminte confecționate; părți de îmbrăcăminte sau de accesorii de îmbrăcăminte, altele decât cele de la poziția 6212 :

 

Brodate

 (6)

Țesere combinată cu confecționare, inclusiv tăierea țesăturilor

sau

Fabricarea din țesături nebrodate, cu condiția ca valoarea țesăturii nebrodate utilizate să nu depășească 40 % din prețul franco fabrică al produsului

sau

Confecționare, precedată de imprimare (ca operațiune de sine stătătoare)

Echipamente ignifuge din țesături acoperite cu o folie de poliester aluminizat

 (6)

Țesere combinată cu confecționare, inclusiv tăierea țesăturilor

sau

Îmbrăcare sau stratificare, cu condiția ca valoarea țesăturilor neîmbrăcate sau nestratificate utilizate să nu depășească 40 % din prețul franco fabrică al produsului, combinată cu confecționare, inclusiv tăierea țesăturilor

Inserții pentru gulere și manșete, tăiate

Fabricare:

din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție ca produsul și

în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

Altele

 (6)

Țesere combinată cu confecționare, inclusiv tăierea țesăturilor

ex Capitolul 63

Alte articole textile confecționate; seturi; îmbrăcăminte purtată sau uzată și articole textile purtate sau uzate; zdrențe; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul

6301 - 6304

Pături, pleduri, lenjerie de pat etc.; draperii etc.; alte articole pentru mobilier:

 

Din pâslă, din materiale nețesute

 (5)

Formare de materiale nețesute combinată cu confecționare, inclusiv tăierea țesăturilor

Altele:

 

Brodate

 (5)  (6)

Țesere sau tricotare/croșetare combinată cu confecționare, inclusiv tăierea țesăturilor

sau

Fabricare din țesături nebrodate (altele decât cele tricotate sau croșetate), cu condiția ca valoarea țesăturilor nebrodate utilizate să nu depășească 40 % din prețul franco fabrică al produsului

Altele

 (5)  (6)

Țesere sau tricotare/croșetare combinată cu confecționare, inclusiv tăierea țesăturilor

6305

Saci și săculețe pentru ambalarea mărfurilor

 (5)

Extrudarea firelor sintetice sau artificiale sau filarea fibrelor naturale și/sau a fibrelor sintetice sau artificiale discontinue, combinată cu țesere sau cu tricotare și confecționare (inclusiv croire)

6306

Prelate, storuri pentru exterior și umbrare; corturi; vele pentru ambarcațiuni, planșe cu vele, cărucioare cu velă; articole de camping:

 

Din materiale nețesute

 (5)  (6)

Formare de materiale nețesute combinată cu confecționare, inclusiv tăierea țesăturilor

Altele

 (5)  (6)

Țesere combinată cu confecționare, inclusiv tăierea țesăturilor

6307

Alte articole confecționate, inclusiv tipare de îmbrăcăminte

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

6308

Seturi compuse din bucăți de țesături și din fire, cu sau fără accesorii, pentru confecționarea covoarelor, tapiseriilor, fețelor de masă sau a prosoapelor brodate sau a articolelor textile similare, condiționate pentru vânzarea cu amănuntul

Fiecare articol din set trebuie să respecte regula care i s-ar aplica dacă nu ar face parte din setul respectiv. Cu toate acestea, pot fi utilizate articole neoriginare, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 15 % din prețul franco fabrică al setului

ex Capitolul 64

Încălțăminte, ghetre și articole similare; părți ale acestor articole; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția asamblărilor formate din fețe de încălțăminte fixate de tălpile interioare sau de alte părți inferioare de la poziția 6406

6406

Părți de încălțăminte (inclusiv fețele, chiar fixate pe tălpi, altele decât tălpile exterioare); tălpi interioare detașabile, branțuri și articole similare detașabile; ghetre, jambiere și articole similare și părți ale acestora

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul

Capitolul 65

Obiecte de acoperit capul și părți ale acestora

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul

Capitolul 66

Umbrele de ploaie, umbrele de soare, bastoane, bastoane-scaun, bice, cravașe și părți ale acestora:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

Capitolul 67

Pene și puf prelucrate și articole din pene sau din puf; flori artificiale; articole din păr uman

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

Capitolul 68

Articole din piatră, ipsos, ciment, azbest, mică sau din materiale similare

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului

Capitolul 69

Produse ceramice

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul

ex Capitolul 70

Sticlă și articole din sticlă

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

7010

Damigene, sticle, baloane, borcane, căni, ambalaje tubulare, fiole și alte recipiente, din sticlă, folosite pentru transport sau ambalare; recipiente din sticlă pentru conserve; dopuri, capace și alte dispozitive de închidere, din sticlă

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul

sau

Tăierea obiectelor din sticlă, cu condiția ca valoarea totală a sticlei netăiate utilizate să nu depășească 50 % din prețul franco fabrică al produsului

7013

Obiecte din sticlă pentru servicii de masă, pentru bucătărie, toaletă, birou, pentru decorarea locuințelor sau pentru utilizări similare (altele decât cele de la poziția 7010 sau 7018 )

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul

ex Capitolul 71

Perle naturale sau de cultură, pietre prețioase sau semiprețioase, metale prețioase, metale placate sau dublate cu metale prețioase și articole din aceste materiale; imitații de bijuterii; monede; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului

ex 7102 , ex 7103 și ex 7104

Pietre prețioase sau semiprețioase naturale, sintetice sau reconstituite, prelucrate

Fabricare din materiale de la orice subpoziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul

7106 , 7108 și 7110

Metale prețioase:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la pozițiile 7106 , 7108 și 7110 sau

separare electrolitică, termică sau chimică a metalelor prețioase de la poziția 7106 , 7108 sau 7110 sau

fuziunea și/sau alierea metalelor prețioase de la poziția 7106 , 7108 sau 7110 , între ele sau cu metale comune sau purificarea

Sub formă brută

Semiprelucrate sau sub formă de pulbere

Fabricare din metale prețioase sub formă brută

ex 7107 , ex 7109 și ex 7111

Metale placate sau dublate cu metale prețioase, semiprelucrate

Fabricare din metale placate sau dublate cu metale prețioase, sub formă brută

ex Capitolul 72

Fier și oțel; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul

7207

Semifabricate din fier sau din oțeluri nealiate

Fabricare din materiale de la poziția 7201 , 7202 , 7203 , 7204 sau 7205

7208 - 7212

Produse laminate plate, din fier sau din oțeluri nealiate

Fabricare din materiale semifabricate de la poziția 7207

7213 - 7216

Bare și profile și tije, din fier sau din oțeluri nealiate

Fabricare din lingouri sau alte forme primare de la poziția 7206

7217