Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 405 din 16-11-2021

DECIZIA (PESC) 2021/1990 A CONSILIULUI

din 15 noiembrie 2021

de modificare a Deciziei 2012/642/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situația din Belarus

 

Intrare în vigoare: 17/11/2021

 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 15 octombrie 2012, Consiliul a adoptat Decizia 2012/642/PESC (1) privind măsuri restrictive împotriva Belarus.

(2)

La 21 și 22 octombrie 2021, Consiliul European a adoptat concluzii în care a declarat că nu va accepta nicio încercare a unor țări terțe de a utiliza migranții ca instrument în scopuri politice, a condamnat toate atacurile hibride la frontierele UE și a afirmat că va răspunde în consecință. Acesta a subliniat că UE va continua să contracareze atacul hibrid aflat în derulare lansat de regimul din Belarus, inclusiv prin adoptarea de urgență a unor măsuri restrictive suplimentare împotriva unor persoane și entități juridice, în conformitate cu abordarea sa graduală.

(3)

Având în vedere gravitatea situației, Consiliul consideră că criteriile de desemnare din Decizia 2012/642/PESC ar trebui modificate pentru a permite aplicarea de măsuri restrictive specifice împotriva persoanelor fizice sau juridice, entităților sau organismelor care organizează sau contribuie la activitățile regimului Lukașenko, care facilitează trecerea ilegală a frontierelor externe ale Uniunii ori transferul unor bunuri interzise și transferul ilegal al unor bunuri care fac obiectul unor restricții, inclusiv bunuri periculoase, pe teritoriul unui stat membru.

(4)

Prin urmare, Decizia 2012/642/PESC ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2012/642/PESC se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 3 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a împiedica intrarea pe teritoriul lor sau tranzitarea acestuia de către persoanele enumerate în anexă, care:

(a)

sunt răspunzătoare de încălcări grave ale drepturilor omului sau de represiunea societății civile și a opoziției democratice ori ale căror activități subminează grav, în alt mod, democrația statului de drept în Belarus și orice persoane asociate acestora;

(b)

obțin avantaje de pe urma regimului Lukașenko sau sprijină acest regim sau

(c)

organizează sau contribuie la activitățile regimului Lukașenko care facilitează:

(i)

trecerea ilegală a frontierelor externe ale Uniunii; sau

(ii)

transferul unor bunuri interzise și transferul ilegal al unor bunuri care fac obiectul unor restricții, inclusiv bunuri periculoase, pe teritoriul unui stat membru.”

2.

Articolul 4 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Se îngheață toate fondurile și resursele economice care aparțin, sunt deținute, păstrate sau controlate de persoanele, entitățile sau organismele enumerate în anexă, care îndeplinesc oricare dintre următoarele criterii:

(a)

persoanele, entitățile sau organismele care sunt răspunzătoare de încălcări grave ale drepturilor omului sau de represiunea societății civile și a opoziției democratice ori ale căror activități subminează grav, în alt mod, democrația sau statul de drept în Belarus sau orice persoane fizice sau juridice, entități sau organisme asociate unor astfel de persoane, entități sau organisme;

(b)

persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele care obțin avantaje de pe urma regimului Lukașenko sau sprijină acest regim;

(c)

persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele care organizează sau contribuie la activitățile regimului Lukașenko, care facilitează:

(i)

trecerea ilegală a frontierelor externe ale Uniunii; sau

(ii)

transferul unor bunuri interzise și transferul ilegal al unor bunuri care fac obiectul unor restricții, inclusiv bunuri periculoase, pe teritoriul unui stat membru;

(d)

persoanele juridice, entitățile sau organismele aflate în proprietatea ori sub controlul persoanelor, entităților sau organismelor care se încadrează la litera (a), (b) sau (c).”

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 15 noiembrie 2021.

Pentru Consiliu

Președintele

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decizia 2012/642/PESC a Consiliului din 15 octombrie 2012 privind măsuri restrictive împotriva Belarus (JO L 285, 17.10.2012, p. 1).