Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 405 din 16-11-2021

REGULAMENTUL (UE) 2021/1986 AL CONSILIULUI

din 15 noiembrie 2021

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 765/2006 privind măsuri restrictive împotriva Belarus

 

Intrare în vigoare: 17/11/2021

 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere Decizia 2012/642/PESC a Consiliului din 15 octombrie 2012 privind măsuri restrictive împotriva Belarus (1),

având în vedere propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 765/2006 al Consiliului (2) pune în aplicare Decizia 2012/642/PESC și prevede, în special, înghețarea fondurilor și a resurselor economice aparținând persoanelor, entităților sau organismelor responsabile de încălcări grave ale drepturilor omului sau de reprimarea societății civile și a opoziției democratice sau ale căror activități subminează grav în alt mod democrația sau statul de drept în Belarus ori care beneficiază de pe urma regimului Lukașenko sau îl sprijină.

(2)

Regulamentul (UE) 2021/1030 al Consiliului (3), care a modificat Regulamentul (CE) nr. 765/2006, a introdus sancțiuni economice specifice suplimentare, inclusiv interdicția de a furniza servicii de asigurare și reasigurare guvernului belarus și organismelor și agențiilor publice belaruse.

(3)

La 15 noiembrie 2021, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 22021/1989 (4), care modifică Decizia 2012/642/PESC și introduce anumite excepții de la interdicția de a furniza servicii de asigurare și reasigurare guvernului din Belarus și organismelor sau agențiilor publice din Belarus, pentru a evita consecințele nedorite.

(4)

Anumite măsuri intră în domeniul de aplicare a tratatului și, în consecință, pentru a se asigura aplicarea lor uniformă de către operatorii economici din toate statele membre, este necesară o acțiune de reglementare la nivelul Uniunii pentru punerea în aplicare a respectivelor măsuri.

(5)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 765/2006 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Articolul 1l din Regulamentul (CE) nr. 765/2006 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 1l

(1)   Se interzice furnizarea de servicii de asigurare sau reasigurare:

(i)

guvernului belarus, organismelor, societăților sau agențiilor sale publice; sau

(ii)

oricărei persoane fizice sau juridice, oricărei entități sau oricărui organism care acționează în numele sau conform instrucțiunilor unei persoane juridice, ale unei entități sau ale unui organism menționat la punctul (i).

(2)   Interdicțiile de la alineatul (1) nu se aplică furnizării de servicii de asigurare obligatorie sau de răspundere civilă persoanelor, entităților sau organismelor belaruse atunci când riscul asigurat este situat în Uniune și nici furnizării de servicii de asigurare misiunilor diplomatice sau consulare belaruse în Uniune.

(3)   Interdicțiile de la alineatul (1) nu aduc atingere executării contractelor încheiate înainte de 25 iunie 2021 sau contractelor accesorii necesare pentru executarea unor astfel de contracte.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 noiembrie 2021.

Pentru Consiliu

Președintele

J. BORRELL FONTELLES


(1)  JO L 285, 17.10.2012, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 765/2006 al Consiliului din 18 mai 2006 privind măsuri restrictive împotriva Belarus (JO L 134, 20.5.2006, p. 1).

(3)  Regulamentul (UE) 2021/1030 al Consiliului din 24 iunie 2021 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 765/2006 privind măsuri restrictive împotriva Belarus (JO L 224 I, 24.6.2021, p. 1).

(4)  Decizia (PESC) 2021/1989 a Consiliului din 15 noiembrie 2021 de modificare a Deciziei 2012/642/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situația din Belarus (a se vedea pagina 8 din prezentul Jurnal Oficial).