Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 405 din 16-11-2021

DECIZIA (PESC) 2021/1989 A CONSILIULUI

din 15 noiembrie 2021

de modificare a Deciziei 2012/642/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situația din Belarus

 

Intrare în vigoare: 17/11/2021

 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 15 octombrie 2012, Consiliul a adoptat Decizia 2012/642/PESC (1) privind măsuri restrictive împotriva Belarus.

(2)

La 24 iunie 2021, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2021/1031 (2), care a modificat Decizia 2012/642/PESC, introducând o serie de restricții economice, inclusiv interdicția de a furniza servicii de asigurare și reasigurare guvernului belarus și organismelor și agențiilor publice belaruse.

(3)

În acest context, este oportun să se introducă anumite excepții la interzicerea furnizării de servicii de asigurare și reasigurare guvernului belarus și organismelor și agențiilor publice belaruse.

(4)

Sunt necesare acțiuni suplimentare din partea Uniunii pentru punerea în aplicare a anumitor măsuri.

(5)

Prin urmare, Decizia 2012/642/PESC ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Articolul 2j din Decizia 2012/642/PESC se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 2j

(1)   Se interzice furnizarea de servicii de asigurare sau reasigurare:

(a)

guvernului belarus, organismelor, societăților sau agențiilor sale publice; sau

(b)

oricărei persoane fizice sau juridice, oricărei entități sau oricărui organism care acționează în numele sau conform instrucțiunilor unei persoane juridice, ale unei entități sau ale unui organism menționat la litera (a).

(2)   Interdicțiile de la alineatul (1) nu se aplică furnizării de servicii de asigurare obligatorie sau de răspundere civilă persoanelor, entităților sau organismelor belaruse atunci când riscul asigurat este situat în Uniune și nici furnizării de servicii de asigurare misiunilor diplomatice sau consulare belaruse în Uniune.

(3)   Interdicțiile de la alineatul (1) nu aduc atingere executării contractelor încheiate înainte de 25 iunie 2021 sau contractelor accesorii necesare pentru executarea unor astfel de contracte.”

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 15 noiembrie 2021.

Pentru Consiliu

Președintele

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decizia 2012/642/PESC a Consiliului din 15 octombrie 2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Belarus (JO L 285, 17.10.2012, p. 1).

(2)  Decizia (PESC) 2021/1031 a Consiliului din 24 iunie 2021 de modificare a Deciziei 2012/642/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situația din Belarus (JO L 224 I, 24.6.2021, p. 15).