Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 405 din 16-11-2021

DECIZIA (UE) 2021/1987 A CONSILIULUI

din 9 noiembrie 2021

privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Consiliului de cooperare instituit prin Acordul de parteneriat și cooperare dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Azerbaidjan, pe de altă parte, cu privire la prelungirea priorităților parteneriatului UE-Azerbaidjan

 

Intrare în vigoare: 09/11/2021

 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolele 207 și 209, coroborate cu articolul 218 alineatul (9),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Acordul de parteneriat și cooperare dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Azerbaidjan, pe de altă parte (denumit în continuare „acordul”) a fost semnat la 22 aprilie 1996 și a intrat în vigoare la 1 iulie 1999.

(2)

În temeiul articolului 81 din acord, Consiliul de cooperare instituit prin acord poate formula recomandări adecvate în vederea atingerii obiectivelor acordului.

(3)

Consiliul de cooperare reunit la 28 septembrie 2018 a adoptat prioritățile parteneriatului UE-Azerbaidjan pentru perioada 2018-2020.

(4)

Consiliul de cooperare ar trebui să adopte, prin procedură scrisă, o recomandare privind prelungirea până în 2024 a priorităților parteneriatului UE-Azerbaidjan.

(5)

Este oportun să se stabilească poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul Consiliului de cooperare privind prelungirea priorităților parteneriatului UE-Azerbaidjan,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul Consiliului de cooperare instituit prin Acordul de parteneriat și cooperare dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Azerbaidjan, pe de altă parte, în ceea ce privește adoptarea unei recomandări referitoare la prelungirea până în 2024 a priorităților parteneriatului UE-Azerbaidjan se bazează pe proiectul de recomandare a Consiliului de cooperare (1).

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 9 noiembrie 2021.

Pentru Consiliu

Președintele

A. ŠIRCELJ


(1)  A se vedea documentul ST 11568/1/21 REV 1 pe portalul http://register.consilium.europa.eu