Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 405 din 16-11-2021

DECIZIA (UE) 2021/1988 A CONSILIULUI

din 9 noiembrie 2021

de numire a unui membru, propus de Republica Federală Germania, în Comitetul Regiunilor

 

Intrare în vigoare: 09/11/2021

 

Data încetării: sfârşitul mandatului: 25/01/2025

 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 305,

având în vedere Decizia (UE) 2019/852 a Consiliului din 21 mai 2019 cu privire la stabilirea componenței Comitetului Regiunilor (1),

având în vedere propunerea guvernului german,

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 300 alineatul (3) din tratat, Comitetul Regiunilor este format din reprezentanți ai colectivităților regionale și locale care sunt fie titularii unui mandat electoral în cadrul unei autorități regionale sau locale, fie răspund din punct de vedere politic în fața unei adunări alese.

(2)

La 10 decembrie 2019, Consiliul a adoptat Decizia (UE) 2019/2157 (2) de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2020-25 ianuarie 2025.

(3)

Un loc de membru în Comitetul Regiunilor a devenit vacant ca urmare a încheierii mandatului în temeiul căruia a fost propusă numirea domnului Guido WOLF.

(4)

Guvernul german l-a propus pe domnul Florian HASSLER, reprezentant al unui organism regional sau local responsabil din punct de vedere politic în fața unei adunări alese, Staatssekretär für politische Koordinierung und Europa im Staatsministerium Baden-Württemberg (secretar de stat pentru coordonarea politică și Europa în cadrul Ministerului de Stat al landului Baden-Württemberg), în calitatea de membru în Comitetul Regiunilor, pentru durata rămasă a mandatului actual, care se încheie la 25 ianuarie 2025,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Domnul Florian HASSLER, reprezentant al unui organism regional sau local responsabil din punct de vedere politic în fața unei adunări alese, Staatssekretär für politische Koordinierung und Europa im Staatsministerium Baden-Württemberg(secretar de stat pentru coordonarea politică și Europa în cadrul Ministerului de Stat al landului Baden-Württemberg), este numit în calitatea de membru în Comitetul Regiunilor pentru durata rămasă a mandatului actual, care se încheie la 25 ianuarie 2025.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 9 noiembrie 2021.

Pentru Consiliu

Președintele

A. ŠIRCELJ


(1)  JO L 139, 27.5.2019, p. 13.

(2)  Decizia (UE) 2019/2157 a Consiliului din 10 decembrie 2019 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2020-25 ianuarie 2025 (JO L 327, 17.12.2019, p. 78).