Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 405 din 16-11-2021

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/1993 A COMISIEI

din 15 noiembrie 2021

de stabilire, în scopul de a facilita exercitarea dreptului la liberă circulație pe teritoriul Uniunii, a echivalenței certificatelor privind COVID-19 eliberate de Noua Zeelandă cu certificatele eliberate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/953 al Parlamentului European și al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

 

Intrare în vigoare: 16/11/2021

 

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2021/953 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2021 privind cadrul pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID) pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19 (1), în special articolul 8 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2021/953 stabilește cadrul pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 („certificatul digital al UE privind COVID”) în scopul de a facilita exercitarea de către deținătorii acestora a dreptului lor la liberă circulație pe durata pandemiei de COVID-19. De asemenea, acesta contribuie la facilitarea eliminării treptate în mod coordonat a restricțiilor privind libera circulație instituite de statele membre, în conformitate cu dreptul Uniunii, pentru a limita răspândirea SARS-CoV-2.

(2)

Regulamentul (UE) 2021/953 permite acceptarea certificatelor privind COVID-19 eliberate de țări terțe cetățenilor Uniunii și membrilor familiilor acestora, în cazul în care Comisia constată că respectivele certificate privind COVID-19 sunt eliberate în conformitate cu standarde care sunt considerate echivalente cu cele instituite în temeiul regulamentului menționat. Totodată, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/954 al Parlamentului European și al Consiliului (2), statele membre trebuie să aplice normele prevăzute în Regulamentul (UE) 2021/953 resortisanților țărilor terțe care nu intră sub incidența regulamentului menționat, dar care se află în situație de ședere legală sau care își au reședința legală pe teritoriul lor și care au dreptul de a călători în alte state membre în conformitate cu dreptul Uniunii. Prin urmare, orice constatare privind echivalența prevăzută în prezenta decizie ar trebui să se aplice certificatelor de vaccinare împotriva COVID-19 și de testare pentru depistarea COVID-19 eliberate de Noua Zeelandă cetățenilor Uniunii și membrilor familiilor acestora. În mod similar, pe baza Regulamentului (UE) 2021/954, astfel de constatări privind echivalența ar trebui să se aplice, de asemenea, certificatelor de vaccinare împotriva COVID-19 și de testare pentru depistarea COVID-19 eliberate de Noua Zeelandă resortisanților țărilor terțe care se află în situație de ședere legală sau care își au reședința legală pe teritoriul statelor membre, în condițiile prevăzute în regulamentul menționat.

(3)

La 2 septembrie 2021, Noua Zeelandă a furnizat Comisiei informații detaliate cu privire la eliberarea de certificate interoperabile de vaccinare împotriva COVID-19 și de testare pentru depistarea COVID-19 în cadrul sistemului denumit „My Covid Record”. Noua Zeelandă a informat Comisia că, în opinia sa, certificatele sale privind COVID-19 sunt eliberate în conformitate cu un standard și cu un sistem tehnologic care sunt interoperabile cu cadrul de încredere instituit prin Regulamentul (UE) 2021/953 și care permit verificarea autenticității, a valabilității și a integrității certificatelor. În acest sens, Noua Zeelandă a informat Comisia că certificatele privind COVID-19 eliberate de Noua Zeelandă în conformitate cu sistemul „My Covid Record” conțin datele prevăzute în anexa la Regulamentul (UE) 2021/953.

(4)

De asemenea, Noua Zeelandă a informat Comisia că acceptă certificatele de vaccinare și de testare eliberate de statele membre și țările SEE în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/953.

(5)

La 19 octombrie 2021, în urma unei cereri din partea Noii Zeelande, Comisia a efectuat teste tehnice care au demonstrat că certificatele de vaccinare împotriva COVID-19 și de testare pentru depistarea COVID-19 sunt eliberate de Noua Zeelandă în conformitate cu un sistem, denumit „My Covid Record”, care este interoperabil cu cadrul de încredere instituit prin Regulamentul (UE) 2021/953 și care permite verificarea autenticității, a valabilității și a integrității certificatelor. Comisia a confirmat, de asemenea, că certificatele de vaccinare împotriva COVID-19 și de testare pentru depistarea COVID-19 eliberate de Noua Zeelandă în conformitate cu sistemul „My Covid Record” conțin datele necesare.

(6)

În plus, Noua Zeelandă a informat Comisia că eliberează certificate de vaccinare interoperabile pentru vaccinurile împotriva COVID-19. În prezent, printre aceste vaccinuri se numără Pfizer/BioNTech COMIRNATY și Pfizer New Zealand Limited (NZBN: 9429040634296).

(7)

De asemenea, Noua Zeelandă a informat Comisia că eliberează certificate de testare interoperabile pentru testele de amplificare a acidului nucleic și pentru testele antigenice rapide.

(8)

Totodată, Noua Zeelandă a informat Comisia că nu eliberează certificate de vindecare interoperabile.

(9)

În plus, Noua Zeelandă a informat Comisia că, atunci când verificatorii din Noua Zeelandă verifică certificatele, datele cu caracter personal incluse în certificate vor fi prelucrate numai pentru a verifica și a confirma vaccinarea sau rezultatul testului deținătorului certificatului și nu vor fi păstrate ulterior.

(10)

Prin urmare, sunt întrunite elementele necesare pentru a stabili că certificatele privind COVID-19 eliberate de Noua Zeelandă în conformitate cu sistemul „My Covid Record” sunt considerate echivalente cu cele eliberate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/953.

(11)

În consecință, certificatele privind COVID-19 eliberate de Noua Zeelandă în conformitate cu sistemul „My Covid Record” ar trebui să fie acceptate în condițiile menționate la articolul 5 alineatul (5) și la articolul 6 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2021/953.

(12)

Pentru ca prezenta decizie să fie operațională, Noua Zeelandă ar trebui să fie conectată la cadrul de încredere pentru certificatul digital al UE privind COVID instituit prin Regulamentul (UE) 2021/953.

(13)

Pentru a proteja interesele Uniunii, în special în domeniul sănătății publice, Comisia poate face uz de competențele sale pentru a suspenda aplicarea prezentei decizii sau pentru a abroga prezenta decizie dacă nu mai sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2021/953.

(14)

Având în vedere necesitatea de a conecta cât mai rapid posibil Noua Zeelandă la cadrul de încredere pentru certificatul digital al UE privind COVID instituit prin Regulamentul (UE) 2021/953, prezenta decizie ar trebui să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(15)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 14 din Regulamentul (UE) 2021/953,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Certificatele de vaccinare împotriva COVID-19 și de testare pentru depistarea COVID-19 eliberate de Noua Zeelandă în conformitate cu sistemul „My Covid Record” sunt considerate, în scopul de a facilita exercitarea dreptului la liberă circulație în cadrul Uniunii, ca fiind echivalente cu cele eliberate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/953.

Articolul 2

Se dispune conectarea Noii Zeelande la cadrul de încredere pentru certificatul digital al UE privind COVID instituit prin Regulamentul (UE) 2021/953.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 15 noiembrie 2021.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 211, 15.6.2021, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) 2021/954 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2021 privind cadrul pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID) referitor la resortisanții țărilor terțe aflați în situație de ședere legală sau care au reședință legală pe teritoriul statelor membre, pe durata pandemiei de COVID-19 (JO L 211, 15.6.2021, p. 24).