Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 393 din 08-11-2021

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/1926 AL COMISIEI

din 5 noiembrie 2021

de aprobare a controalelor privind conformitatea cu standardele de comercializare pentru fructe și legume efectuate de Regatul Unit și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate

 

Intrare în vigoare: 15/11/2021

 

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 91 litera (f),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei (2), la cererea unei țări terțe, Comisia poate aproba controalele privind conformitatea cu standardele de comercializare efectuate de respectiva țară terță înaintea importului în Uniune.

(2)

În urma retragerii Regatului Unit din Uniune la 1 februarie 2020 și având în vedere încheierea perioadei de tranziție prevăzute în Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (denumit în continuare „Acordul de retragere”) la 31 decembrie 2020, Regatul Unit adresase Comisiei o cerere de aprobare a controalelor privind conformitatea cu standardele de comercializare specifice efectuate de Regatul Unit înaintea importului în Uniune. Regatul Unit se angajase, în special, să respecte cerințele prevăzute pentru comercializarea fructelor și legumelor după încheierea perioadei de tranziție și indicase autoritatea oficială și organismele de control menționate la articolul 15 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011.

(3)

Pe această bază, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2102 al Comisiei (3) a aprobat controalele privind conformitatea cu standardele de comercializare pentru fructe și legume efectuate de Regatul Unit, a specificat autoritatea oficială sub responsabilitatea căreia sunt efectuate controalele respective, precum și organismele de control responsabile cu efectuarea controalelor corespunzătoare în Regatul Unit, și a inclus Regatul Unit în lista din anexa IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, cu o notă de subsol.

(4)

Cu toate că, în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) și articolul 7 alineatul (1) din Acordul de retragere și cu articolul 5 alineatul (4) și articolul 13 alineatul (1) din Protocolul privind Irlanda/Irlanda de Nord la acordul respectiv coroborate cu anexa 2 la protocolul menționat, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 se aplică Regatului Unit și pe teritoriul acestuia în ceea ce privește Irlanda de Nord, articolul 7 alineatul (3) primul paragraf din protocolul respectiv prevede că, în ceea ce privește recunoașterea într-un stat membru a reglementărilor tehnice, evaluărilor, înregistrărilor, certificatelor, aprobărilor și autorizațiilor eliberate sau efectuate de autoritățile unui alt stat membru sau de un organism stabilit într-un alt stat membru, trimiterile la statele membre conținute în dispozițiile din dreptul Uniunii puse în aplicare prin protocolul respectiv nu se interpretează ca incluzând Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord, în ceea ce privește reglementările tehnice, evaluările, înregistrările, certificatele, aprobările și autorizațiile eliberate sau efectuate de autoritățile Regatului Unit sau de către organismele stabilite în Regatul Unit. Prin urmare, controalele privind conformitatea cu standardele de comercializare efectuate de organismul de control pentru Irlanda de Nord trebuie considerate ca fiind efectuate de o țară terță, fără a se aduce atingere articolului 7 alineatul (3) al patrulea paragraf din protocolul menționat.

(5)

Așadar, Comisia trebuie să specifice, de asemenea, organismul de control responsabil cu controalele corespunzătoare pentru Irlanda de Nord, notificat de Regatul Unit la 9 aprilie 2020, și să clarifice intrarea referitoare la Regatul Unit din anexa IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011.

(6)

Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 trebuie modificat în consecință.

(7)

Din motive de claritate și securitate juridică, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2102 trebuie abrogat.

(8)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru organizarea comună a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Aprobarea controalelor privind conformitatea

Se aprobă controalele privind conformitatea cu standardele de comercializare pentru fructe și legume efectuate de Regatul Unit înaintea importului în Uniune.

Articolul 2

Autoritatea oficială și organismele de control

(1)   Autoritatea oficială din Regatul Unit menționată la articolul 15 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 și sub responsabilitatea căreia se efectuează controalele menționate la articolul 1 din prezentul regulament este ministrul aflat la conducerea Ministerului Mediului, Alimentației și Afacerilor Rurale (The Secretary of State for the Department for Environment, Food & Rural Affairs).

(2)   Inspectoratul comercializării produselor horticole (The Horticulture Marketing Inspectorate) pentru Anglia și Țara Galilor, Unitatea pentru comercializare și horticultură a guvernului scoțian (Horticulture and Marketing Unit) pentru Scoția și Departamentul pentru agricultură, mediu și afaceri rurale (Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs) pentru Irlanda de Nord sunt organismele de control din Regatul Unit care sunt responsabile cu controalele efective în sensul articolului 15 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011.

Articolul 3

Modificarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011

Anexa IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 4

Abrogare

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2102 se abrogă.

Articolul 5

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 noiembrie 2021.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate (JO L 157, 15.6.2011, p. 1).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2102 al Comisiei din 15 decembrie 2020 de aprobare a controalelor privind conformitatea cu standardele de comercializare pentru fructe și legume efectuate de Regatul Unit și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate (JO L 425, 16.12.2020, p. 84).


ANEXĂ

„ANEXA IV

Țările terțe ale căror controale privind conformitatea au fost aprobate în temeiul articolului 15 și produsele în cauză

Țară

Produse

Elveția

Fructe și legume proaspete

Maroc

Fructe și legume proaspete

Africa de Sud

Fructe și legume proaspete

Israel (*1)

Fructe și legume proaspete

India

Fructe și legume proaspete

Noua Zeelandă

Mere, pere și kiwi

Senegal

Fructe și legume proaspete

Kenya

Fructe și legume proaspete

Turcia

Fructe și legume proaspete

Regatul Unit:

Regatul Unit

Irlanda de Nord (*2)

Fructe și legume proaspete


(*1)  Aprobarea Comisiei în temeiul articolului 15 se acordă pentru fructele și legumele originare din Statul Israel, excluzând teritoriile aflate sub administrație israeliană începând din iunie 1967, și anume Înălțimile Golan, Fâșia Gaza, Ierusalimul de Est și restul Cisiordaniei.

(*2)  În conformitate cu articolul 6 alineatul (3) și articolul 7 alineatul (1) din Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) și articolul 13 alineatul (1) din Protocolul privind Irlanda/Irlanda de Nord la acordul menționat coroborate cu anexa 2 la respectivul protocol, în sensul prezentului regulament, trimiterile la statele membre includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord. Totuși, în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din respectivul protocol, în ceea ce privește recunoașterea într-un stat membru a reglementărilor tehnice, evaluărilor, înregistrărilor, certificatelor, aprobărilor și autorizațiilor eliberate sau efectuate de autoritățile unui alt stat membru sau de un organism stabilit într-un alt stat membru, trimiterile la statele membre conținute în dispozițiile din dreptul Uniunii puse în aplicare prin respectivul protocol nu se interpretează ca incluzând Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord, în ceea ce privește reglementările tehnice, evaluările, înregistrările, certificatele, aprobările și autorizațiile eliberate sau efectuate de autoritățile Regatului Unit sau de către organismele stabilite în Regatul Unit.