Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 456 din 10-11-2021

P9_TA(2021)0015

FEAD: măsuri specifice pentru soluționarea crizei provocate de pandemia de COVID-19 ***I

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 21 ianuarie 2021 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 223/2014 în ceea ce privește introducerea unor măsuri specifice pentru soluționarea crizei provocate de pandemia de COVID-19 (COM(2020)0223 – C9-0151/2020 – 2020/0105(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

(2021/C 456/29)

Parlamentul European,

având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2020)0223),

având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 175 al treilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie Parlamentului (C9-0151/2020),

având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 10 iunie 2020 (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 74 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 18 decembrie 2020, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A9-0174/2020),

1.

adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.

invită Comisia să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.

încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1)  JO C 311, 18.9.2020, p. 82.


P9_TC1-COD(2020)0105

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 21 ianuarie 2021 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2021/… al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 223/2014 în ceea ce privește introducerea unor măsuri specifice pentru soluționarea crizei asociate epidemiei de COVID-19

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2021/177.)