Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 407 din 17-11-2021

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/2003 AL COMISIEI

din 6 august 2021

de completare a Directivei (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului prin instituirea platformei Uniunii de dezvoltare a energiei din surse regenerabile

(Text cu relevanță pentru SEE)

 

Intrare în vigoare: 20/11/2021

 

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva (UE) 2018/2001 din 11 decembrie 2018 a Parlamentului European și a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (1), în special articolul 8 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Directiva (UE) 2018/2001 stabilește o serie de mecanisme de cooperare pentru a facilita îndeplinirea obiectivelor Uniunii privind energia din surse regenerabile într-un mod eficient din punctul de vedere al costurilor, inclusiv transferurile statistice de energie din surse regenerabile între statele membre. Transferurile statistice efectuate în temeiul articolului 6 din Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2) și al articolului 8 din Directiva (UE) 2018/2001 permit statelor membre care nu își ating obiectivul privind energia din surse regenerabile stabilit prin Directiva 2009/28/CE sau contribuția la energia din surse regenerabile menționată la articolul 3 din Directiva (UE) 2018/2001 să achiziționeze transferuri statistice privind energia din surse regenerabile de la statele membre care își depășesc obiectivul sau contribuția. Transferurile statistice pot fi, de asemenea, utilizate de statele membre pentru a respecta punctele de referință ale traiectoriei orientative în temeiul articolului 32 alineatul (3) litera (e) din Regulamentul (UE) 2018/1999 al Parlamentului European și al Consiliului (3).

(2)

În temeiul articolului 3 alineatul (6) din Directiva (UE) 2018/2001, Comisia trebuie să instituie o platformă de facilitare pentru a sprijini statele membre să utilizeze mecanisme de cooperare cu scopul de a contribui la obiectivul general obligatoriu al Uniunii privind energia din surse regenerabile.

(3)

În scopul de a facilita transferurile statistice între statele membre, Comisia este împuternicită să instituie o platformă a Uniunii pentru dezvoltarea energiei din surse regenerabile („URDP”). URDP trebuie să ofere o imagine de ansamblu a realizării obiectivului și a contribuției în statele membre, să includă informații furnizate de statele membre cu privire la cererea și oferta de transferuri statistice de energie din surse regenerabile, să permită statelor membre să își exprime disponibilitatea de a se angaja în transferuri statistice și să descrie posibilele condiții pentru un transfer, să identifice potențialii parteneri de transfer prin intermediul unui mecanism de corelare și să furnizeze punctele de contact responsabile de transferurile statistice în statele membre. URDP trebuie să conțină, de asemenea, un registru cu documente de orientare și o prezentare generală a informațiilor disponibile privind acordurile de transfer statistic încheiate. Utilizarea URDP trebuie să fie voluntară.

(4)

URDP trebuie să faciliteze acordurile privind transferurile statistice. Transferurile potențiale identificate prin intermediul mecanismului de corelare nu trebuie să fie obligatorii din punct de vedere juridic.

(5)

Datele privind cantitățile agregate de energie disponibile pentru transferurile statistice utilizate pentru URDP trebuie să provină din evaluările efectuate de părți terțe și din planurile naționale integrate privind energia și clima, din planurile naționale integrate actualizate privind energia și clima și din rapoartele naționale intermediare integrate privind energia și clima, după caz, prezentate de statele membre în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1999. Comisia trebuie să introducă aceste date în platformă. În plus, statele membre trebuie să poată indica volumul transferurilor statistice pe care sunt interesate să le efectueze, în calitate de cumpărători sau vânzători, precum și orice condiții speciale privind transferurile statistice pe care sunt interesate să le includă.

(6)

Pentru a asigura protecția datelor sensibile relevante pentru transferurile între statele membre, accesul la URDP trebuie limitat la punctele de contact specifice identificate de statele membre. Prin urmare, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului (4) trebuie să se aplice, după caz.

(7)

Pentru a ajuta statele membre să încheie transferuri statistice de energie din surse regenerabile, Comisia trebuie să furnizeze materiale de orientare cu privire la URDP, inclusiv un manual de utilizare și modele, precum și informații relevante privind acordurile de transfer statistic încheiate.

(8)

Pentru a se asigura aplicarea cu promptitudine a măsurilor prevăzute în prezentul regulament, acesta trebuie să intre în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiectul

Prezentul regulament instituie platforma Uniunii de dezvoltare a energiei din surse regenerabile („URDP”) pentru a facilita transferurile statistice în sensul Directivei (UE) 2018/2001 și pentru a facilita îndeplinirea obiectivului Uniunii prevăzut la articolul 3 alineatul (1) din Directiva (UE) 2018/2001 și a contribuției fiecărui stat membru la obiectivul respectiv în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din directiva respectivă.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„transfer statistic” înseamnă transferul valorii statistice, fără a fi necesar un transfer fizic, a unei cantități specificate de energie din surse regenerabile, raportată în temeiul punctului 5 din anexa B la Regulamentul (CE) nr. 1099/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (5), de la un stat membru la altul, cantitate care se deduce din cantitatea de energie din surse regenerabile care este luată în considerare în calculul ponderii de energie din surse regenerabile a statului membru care efectuează transferul și se adaugă la cantitatea de energie din surse regenerabile care este luată în considerare la calcularea ponderii de energie din surse regenerabile a statului membru care acceptă transferul;

2.

„stat membru cumpărător” înseamnă un stat membru care încheie un acord de transfer statistic pentru a cumpăra o anumită cantitate statistică de energie din surse regenerabile de la un alt stat membru care se adaugă la cantitatea de energie din surse regenerabile care este luată în considerare la calcularea ponderii de energie din surse regenerabile a primului stat membru în temeiul articolului 8 alineatul (1) din Directiva (UE) 2018/2001;

3.

„stat membru care vinde” înseamnă un stat membru care încheie un acord de transfer statistic pentru a vinde unui alt stat membru o anumită cantitate statistică de energie din surse regenerabile care este dedusă din cantitatea de energie din surse regenerabile care este luată în considerare la calcularea ponderii de energie din surse regenerabile a primului stat membru în temeiul articolului 8 alineatul (1) din Directiva (UE) 2018/2001;

4.

„condiții suplimentare” înseamnă criterii, altele decât calendarul, prețul și volumul unui transfer statistic, pe care statele membre pot alege să le anexeze la un acord de transfer statistic;

5.

„energie din surse regenerabile” sau „energie regenerabilă” înseamnă energie din surse regenerabile sau energie regenerabilă în sensul definiției de la articolul 2 alineatul (1) din Directiva (UE) 2018/2001;

6.

„volum de transfer statistic” sau „volum” înseamnă volumul transferat de energie din surse regenerabile care urmează să fie dedus din conturile statistice ale statului membru care vinde și să fie adăugat la cel al statului membru cumpărător în temeiul articolului 8 alineatul (1) din Directiva (UE) 2018/2001.

Articolul 3

Obiective

(1)   URDP are scopul de a facilita transferurile statistice de energie din surse regenerabile în sensul Directivei (UE) 2018/2001 și de a facilita îndeplinirea obiectivului Uniunii prevăzut la articolul 3 alineatul (1) din Directiva (UE) 2018/2001 și a contribuției fiecărui stat membru la obiectivul respectiv în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Directiva (UE) 2018/2001.

(2)   URDP:

(a)

va identifica posibilitățile de transferuri statistice între statele membre prin furnizarea de informații agregate cu privire la:

(i)

statele membre care și-au depășit sau se preconizează că își vor depăși contribuția sau obiectivul în materie de energie din surse regenerabile și, prin urmare, au potențiale cantități statistice excedentare de energie din surse regenerabile care urmează să fie transferate către un alt stat membru;

(ii)

statele membre care nu au atins sau se preconizează că nu își vor atinge obiectivul sau contribuția la energia din surse regenerabile și care, prin urmare, ar putea înregistra un deficit de cantități statistice din surse regenerabile;

(b)

va include informații furnizate de statele membre cu privire la cererea și oferta de transferuri statistice de energie din surse regenerabile, inclusiv volumul, prețul și intervalul de timp, precum și orice condiții suplimentare pentru transfer;

(c)

va facilita acorduri privind transferurile statistice între statele membre prin intermediul unui mecanism fără caracter obligatoriu de corelare a cererii și a ofertei de transferuri statistice între statele membre și prin punerea la dispoziție a unor puncte de contact în statele membre pentru a iniția discuții cu privire la acorduri;

(d)

va oferi acces la materiale de orientare care să ajute statele membre să încheie transferuri statistice;

(e)

va spori transparența cu privire la transferul statistic încheiat prin furnizarea de informații-cheie privind transferurile respective, inclusiv informații cu privire la volume, prețuri și termene, precum și la documentele privind acordul de transfer statistic aferente, în cazul în care acestea sunt puse la dispoziția publicului.

(3)   În plus față de obiectivele stabilite la alineatul (2), URDP poate oferi orice altă funcționalitate legată de procesul transferurilor statistice de energie din surse regenerabile pentru a contribui la obiectivul stabilit la alineatul (1).

Articolul 4

Identificarea cantităților de energie disponibile pentru transferuri statistice

(1)   URDP facilitează încheierea între statele membre a modalităților de transfer statistic prin identificarea acordurilor de transfer statistic pe baza cantităților agregate de energie disponibile pentru transferurile statistice.

(2)   Aceste posibilități pot fi identificate pe baza unei estimări a cantităților de energie preconizate disponibile pentru transferuri statistice pe țară până în 2030, derivate din informațiile disponibile public, inclusiv din planurile naționale integrate privind energia și clima și actualizările acestora și din rapoartele naționale intermediare integrate privind energia și clima prezentate de statele membre în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1999 și din evaluările efectuate de terțe părți.

Articolul 5

Cereri de cumpărare sau de vânzare din partea statelor membre

(1)   Statele membre pot transmite către URDP, în mod voluntar, date anuale indicând volumele de transferuri statistice de energie din surse regenerabile pe care le oferă sau pe care le solicită, inclusiv:

(a)

volumul de energie din surse regenerabile pe care intenționează să îl cumpere sau să îl vândă din sau către un alt stat membru printr-un transfer statistic, inclusiv, după caz, orice componentă de volum fixă sau flexibilă;

(b)

indicarea unui preț sau a unui interval de prețuri la care ar accepta să cumpere sau să vândă orice surplus de producție de energie din surse regenerabile din sau către un alt stat membru prin intermediul unui transfer statistic, inclusiv, după caz, orice componentă de preț fixă sau flexibilă;

(c)

intervalul de timp pentru care se poate încheia un transfer statistic, inclusiv, după caz, un singur an sau mai mulți ani, anul precedent sau anul în curs sau alți ani viitori;

(d)

orice alte condiții sau priorități suplimentare care vor însoți transferul statistic.

(2)   Volumele de transfer statistic se furnizează în „ktep” (kilotone echivalent petrol), „GWh” (gigawați-oră), „TJ” (Terajouli) sau altă unitate energetică echivalentă. Atunci când are loc o conversie din masă sau volum, se include, de asemenea, puterea calorifică corespunzătoare. Cantitatea de energie din surse regenerabile care face obiectul transferului statistic se rotunjește la trei zecimale.

(3)   Datele furnizate de statele membre nu constituie o obligație legală a statului membru de a încheia un acord cu un alt stat membru. Acestea servesc doar în scop informativ pentru a facilita negocierile dintre statele membre. Datele sunt disponibile în URDP numai pentru celelalte state membre și pentru Comisie.

(4)   URDP include un mecanism de corelare în scopul corelării cererii și ofertei indicate de statele membre și al identificării potențialelor transferuri de energie din surse regenerabile cu alte state membre.

(5)   Niciun transfer potențial identificat de mecanismul de corelare URDP nu are caracter obligatoriu și servește doar în scop informativ cu privire la încheierea de acorduri de transfer statistic între statele membre.

Articolul 6

Accesul la URDP și punctele de contact din statele membre

(1)   Statele membre transmit Comisiei numele persoanelor autorizate să aibă acces la URDP. Accesul le este refuzat acestor persoane numai în cazul în care se consideră justificat din punctul de vedere al numărului sau al funcției acestor persoane.

(2)   Fiecare stat membru desemnează un punct de contact responsabil cu transferurile statistice de energie din surse regenerabile, transmite informațiile către URDP și le actualizează, după caz. URDP pune la dispoziție informații cu privire la aceste puncte de contact pentru fiecare stat membru.

Articolul 7

Orientare și informații

(1)   Comisia furnizează materiale de orientare privind URDP și utilizarea acestuia pentru a ajuta statele membre să încheie transferuri statistice, inclusiv un manual de utilizare privind transferurile statistice.

(2)   Pe URDP, Comisia poate oferi acces la resurse și informații suplimentare privind URDP, inclusiv un model de acord, articole și rapoarte în domeniul transferurilor statistice de energie din surse regenerabile.

(3)   Comisia pune la dispoziție pe URDP informații privind acordurile de transfer statistic încheiate cu privire la aceasta, inclusiv calendarul, volumul, prețul, condițiile suplimentare și acordul de transfer statistic aferent, precum și informații privind volumul și calendarul transferurilor statistice și statele membre participante la acordurile de transfer statistic încheiate în temeiul articolului 8 din Directiva (UE) 2018/2001, precum și al articolului 6 din Directiva 2009/28/CE în afara platformei.

Articolul 8

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 6 august 2021.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 328, 21.12.2018, p. 82.

(2)  Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE (JO L 140, 5.6.2009, p. 16).

(3)  Regulamentul (UE) 2018/1999 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2018 privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 663/2009 și (CE) nr. 715/2009 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivelor 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE și 2013/30/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivelor 2009/119/CE și (UE) 2015/652 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 328, 21.12.2018, p. 1).

(4)  Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

(5)  Regulamentul (CE) nr. 1099/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2008 privind statisticile în domeniul energiei (JO L 304, 14.11.2008, p. 1).