Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 407 din 17-11-2021

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/2007 AL COMISIEI

din 16 noiembrie 2021

de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului în ceea ce privește regimul special pentru întreprinderile mici

 

Intrare în vigoare: 07/12/2021

 

Punere în aplicare 01/01/2025

 

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 904/2010 al Consiliului din 7 octombrie 2010 privind cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată (1), în special articolul 17 alineatul (2), articolul 32 alineatul (2), articolul 37a alineatul (2) și articolul 37b alineatul (4),

întrucât:

(1)

Titlul XII capitolul 1 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului (2), care prevede un regim special pentru întreprinderile mici, a fost modificat prin Directiva (UE) 2020/285 a Consiliului (3).

(2)

Directiva (UE) 2020/285 a modificat, de asemenea, Regulamentul (UE) nr. 904/2010 care stabilește norme pentru cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată (TVA). Articolul 17 alineatul (1) litera (g), articolul 21 alineatul (2b), articolul 32 alineatul (1) și articolele 37a și 37b din regulamentul respectiv se referă în mod specific la stocarea, căutarea automată și transmiterea informațiilor referitoare la regimul special respectiv. Măsurile necesare pentru a se conforma acestor modificări urmează să se aplice de la 1 ianuarie 2025.

(3)

Pentru a se facilita căutarea automată, este necesar să se definească detaliile practice și specificațiile privind accesul pe care un stat membru trebuie să îl acorde autorității competente din orice alt stat membru la informații precum datele de identificare și valoarea livrărilor de bunuri sau a prestărilor de servicii efectuate de persoana impozabilă care se prevalează de regimul special, astfel cum este aplicat de statul membru în care are loc livrarea de bunuri sau prestarea de servicii.

(4)

Pentru a se asigura că informațiile menționate la articolul 37a alineatul (1) și la articolul 37b alineatele (2) și (3) din Regulamentul (UE) nr. 904/2010 fac obiectul unor schimburi realizate în mod uniform, Comisia trebuie să adopte modalități practice pentru astfel de schimburi, inclusiv un mesaj electronic comun. Acest lucru ar permite, de asemenea, elaborarea uniformă a specificațiilor tehnice și funcționale, întrucât acestea vor respecta un cadru reglementat.

(5)

În special, aceste modalități practice trebuie să asigure transmiterea și prelucrarea eficace a informațiilor referitoare la înregistrarea întreprinderilor mici, necesare pentru ca acestea să se poată prevala de regimul special în afara statului lor membru de stabilire, deoarece statele membre ar trebui să își modifice interfețele electronice, concepute în prezent pentru regimul care permite acordarea unei scutiri numai întreprinderilor stabilite în statul membru în care este datorată TVA, astfel încât informațiile să poată face obiectul unor schimburi realizate în mod uniform.

(6)

Informațiile referitoare la modificările aduse datelor de identificare, cum ar fi excluderea de la regimul special, trebuie de asemenea să facă obiectul unui schimb uniform, pentru a permite statelor membre să monitorizeze aplicarea corectă a regimului special pe teritoriul lor și să combată fraudele. În acest scop, trebuie prevăzute modalități comune pentru schimbul electronic de astfel de informații.

(7)

Pentru a menține sarcina administrativă a persoanelor impozabile la un nivel minim, monitorizând în același timp aplicarea corectă a regimului special, este necesar să se stabilească anumite cerințe minime pentru interfața electronică în cazul transmiterii de notificări de către persoanele impozabile. Cu toate acestea, statele membre nu trebuie să fie împiedicate să furnizeze funcționalități suplimentare pentru reducerea în continuare a sarcinilor administrative.

(8)

De asemenea, trebuie stabilite modalități practice pentru a facilita furnizarea de detalii cu privire la măsurile aprobate de fiecare stat membru în transpunerea articolului 167a, a titlului XI capitolul 3 și a titlului XII capitolul 1 din Directiva 2006/112/CE.

(9)

Prezentul regulament trebuie să se aplice de la data de aplicare a articolului 17 alineatul (1) litera (g), a articolului 21 alineatul (2b), a articolului 32 alineatul (1) și a articolelor 37a și 37b din Regulamentul (UE) nr. 904/2010.

(10)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru cooperare administrativă,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„regim special” înseamnă regimul special de scutiri pentru întreprinderile mici prevăzut în titlul XII capitolul 1 secțiunea 2 din Directiva 2006/112/CE;

2.

„stat membru care acordă scutirea” înseamnă statul membru care acordă scutirea de TVA pentru livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate pe teritoriul său de către persoane impozabile eligibile pentru scutire în temeiul regimului special;

3.

„stat membru de stabilire” înseamnă statul membru în care este stabilită persoana impozabilă care se prevalează de regimul special.

Articolul 2

Funcționalitățile interfețelor electronice

Interfața electronică din statul membru de stabilire, prin care unei persoane impozabile i se poate solicita, în temeiul articolului 284c alineatul (2) din Directiva 2006/112/CE, să transmită o notificare prealabilă și orice actualizare a notificării respective și să raporteze valoarea livrărilor de bunuri sau a prestărilor de servicii în vederea utilizării regimului special într-un alt stat membru oferă posibilitatea de a salva informațiile și orice modificare a informațiilor respective, care trebuie furnizate în temeiul articolului 284 alineatele (3) și (4) și al articolelor 284a și 284b din Directiva 2006/112/CE.

Articolul 3

Schimbul automat de informații

În temeiul articolului 21 alineatul (2b) din Regulamentul (UE) nr. 904/2010, statul membru de stabilire acordă autorității competente din alte state membre acces automat la următoarele informații colectate și stocate în conformitate cu articolul 17 alineatul (1) litera (g) din regulamentul respectiv, prin intermediul rețelei CCN/CSI sau al unei rețele ori al unui sistem securizat echivalent:

(a)

numărul individual prin care o persoană impozabilă ce se prevalează de scutire în oricare dintre aceste alte state membre este identificată în temeiul articolului 284 alineatul (3) din Directiva 2006/112/CE;

(b)

numele, activitatea și sectorul de activitate, dacă este relevant în temeiul articolului 284 alineatul (1) al doilea paragraf din Directiva 2006/112/CE, forma juridică și adresa persoanei impozabile respective;

(c)

în cazul schimbării locului de stabilire, data de la care această schimbare produce efecte și, dacă este disponibil, statul membru în care persoana impozabilă a decis să se stabilească;

(d)

statele membre în care persoana impozabilă intenționează să se prevaleze de scutire în ceea ce privește notificarea prealabilă sau actualizarea unei notificări prealabile, astfel cum se menționează la articolul 284 alineatul (3) sau (4) din Directiva 2006/112/CE;

(e)

statele membre în care persoana impozabilă se prevalează de scutire în temeiul articolului 284 alineatul (2) din Directiva 2006/112/CE;

(f)

data de la care începe să se aplice scutirea în fiecare dintre statele membre în care persoana impozabilă se prevalează de scutire;

(g)

valoarea totală a livrărilor de bunuri și/sau a prestărilor de servicii efectuate în statul membru în care este stabilită persoana impozabilă și în fiecare dintre celelalte state membre, specificată pe sector de activitate dacă este relevant în temeiul articolului 284c alineatul (1) litera (c) din Directiva 2006/112/CE, în cursul anului calendaristic de notificare și în cursul anilor calendaristici înainte de notificare, în temeiul articolului 288a alineatul (1) din Directiva 2006/112/CE;

(h)

valoarea totală a livrărilor de bunuri și/sau a prestărilor de servicii, inclusiv orice modificări aduse acesteia, efectuate în fiecare trimestru calendaristic în statul membru în care este stabilită persoana impozabilă și în fiecare dintre celelalte state membre, specificată pe sector economic dacă este relevant, în conformitate cu articolul 284c alineatul (1) litera (c) din Directiva 2006/112/CE, sau „0” în cazul în care nu s-au efectuat livrări de bunuri sau prestări de servicii;

(i)

data la care cifra de afaceri anuală la nivel de Uniune a depășit cuantumul menționat la articolul 284 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2006/112/CE și valoarea totală a livrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii efectuate în statul membru în care este stabilită persoana impozabilă și în fiecare dintre celelalte state membre, specificate pe sector economic dacă este relevant în temeiul articolului 284c alineatul (1) litera (c) din Directiva 2006/112/CE, sau „0” în cazul în care nu s-au efectuat livrări de bunuri sau prestări de servicii, de la începutul trimestrului calendaristic până la data la care a fost depășit plafonul cifrei de afaceri anuale la nivel de Uniune;

(j)

data la care persoana impozabilă nu mai este eligibilă pentru aplicarea scutirii și statul membru sau statele membre în care încetarea produce efecte, în urma notificării de către statele membre a scutirii menționate la articolul 284e litera (b) din Directiva 2006/112/CE;

(k)

data la care intră în vigoare decizia persoanei impozabile de a înceta în mod voluntar să aplice regimul de scutire, precum și statul membru sau statele membre în care încetarea produce efecte;

(l)

data la care încetează activitatea persoanei impozabile și statele membre vizate.

Articolul 4

Transmiterea de informații

(1)   Statele membre furnizează fără întârziere detaliile enumerate în anexa I la prezentul regulament și actualizările acestora în ceea ce privește dispozițiile care transpun articolul 167a, titlul XI capitolul 3 și titlul XII capitolul 1 din Directiva 2006/112/CE, în conformitate cu articolul 32 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 904/2010. Aceste informații se transmit prin intermediul portalului web instituit de Comisie.

(2)   Statul membru de stabilire transmite următoarele informații prin intermediul rețelei CCN/CSI sau al unei rețele ori al unui sistem securizat echivalent, ca mesaj electronic comun astfel cum este prevăzut în anexa II la prezentul regulament, autorităților competente din statul membru care acordă scutirea, în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care informațiile devin disponibile, în temeiul articolului 37a alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 904/2010:

(a)

în ceea ce privește notificarea prealabilă sau actualizarea unei notificări prealabile, astfel cum se menționează la articolul 284 alineatul (3) sau (4) din Directiva 2006/112/CE, pentru a informa statul membru în cauză cu privire la o persoană impozabilă care solicită scutirea:

(i)

numărul individual de identificare al persoanei impozabile, eliberat de statul membru de stabilire și menționat la articolul 21 alineatul (2b) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 904/2010 sau, dacă acesta nu este încă disponibil;

(ii)

orice alt număr în scopul identificării persoanei impozabile;

(b)

în ceea ce privește notificarea prealabilă sau actualizarea unei notificări prealabile menționate la articolul 284 alineatul (3) sau (4) din Directiva 2006/112/CE, după ce a informat persoana impozabilă cu privire la numărul său individual de identificare sau după ce a confirmat numărul respectiv persoanei impozabile, astfel cum se menționează la articolul 284 alineatul (5) din Directiva 2006/112/CE:

(i)

numărul individual de identificare atribuit persoanei impozabile respective, menționat la articolul 21 alineatul (2b) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 904/2010; și

(ii)

data de la care începe să se aplice scutirea, menționată la articolul 21 alineatul (2b) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 904/2010 în ceea ce privește persoana impozabilă din statul membru în cauză;

(c)

în ceea ce privește orice persoană impozabilă a cărei cifră de afaceri anuală la nivel de Uniune a depășit cuantumul menționat la articolul 284 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2006/112/CE:

(i)

numărul individual de identificare al persoanei impozabile respective, menționat la articolul 21 alineatul (2b) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 904/2010; și

(ii)

data la care cifra de afaceri anuală la nivel de Uniune a persoanei impozabile respective a depășit cuantumul menționat la articolul 284 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2006/112/CE;

(d)

în ceea ce privește orice persoană impozabilă care nu a respectat obligațiile de raportare prevăzute la articolul 284b din Directiva 2006/112/CE:

(i)

numărul individual de identificare al persoanei impozabile respective, menționat la articolul 21 alineatul (2b) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 904/2010; și

(ii)

nerespectarea obligațiilor respective.

(3)   Statul membru care acordă scutirea transmite următoarele informații autorităților competente din statul membru de stabilire prin intermediul rețelei CCN/CSI sau al unei rețele ori al unui sistem securizat echivalent, sub forma unui mesaj electronic comun astfel cum este prevăzut în anexa III la prezentul regulament, în temeiul articolului 37b alineatul (2) și alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 904/2010:

(a)

în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea informațiilor menționate la alineatul (2) litera (a):

(i)

numărul individual de identificare al persoanei impozabile, eliberat de statul membru de stabilire și menționat la articolul 21 alineatul (2b) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 904/2010 sau, dacă nu este încă disponibil, orice alt număr primit de la statul membru de stabilire în scopul identificării;

(ii)

informații care să indice dacă plafonul cifrei de afaceri anuale aplicabil în statul membru respectiv pentru scutire, menționat la articolul 284 alineatul (2) litera (b) din Directiva 2006/112/CE, este depășit în anul curent;

(iii)

informații care să indice dacă sunt îndeplinite condițiile menționate la articolul 288a alineatul (1) din Directiva 2006/112/CE;

(iv)

orice solicitare de clarificări suplimentare necesare având în vedere informațiile care trebuie furnizate în temeiul punctelor (ii) și (iii);

(b)

fără întârziere, numărul individual de identificare al persoanei impozabile, menționat la articolul 21 alineatul (2b) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 904/2010, și data la care persoana impozabilă a încetat să mai fie eligibilă pentru scutire în temeiul articolului 288a alineatul (1) din Directiva 2006/112/CE;

(c)

fără întârziere, data la care regimul special pentru întreprinderile mici a încetat să se mai aplice în statul membru respectiv.

Articolul 5

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2025.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 noiembrie 2021

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 268, 12.10.2010, p. 1.

(2)  Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 347, 11.12.2006, p. 1).

(3)  Directiva (UE) 2020/285 a Consiliului din 18 februarie 2020 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește regimul special pentru întreprinderile mici și a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 în ceea ce privește cooperarea administrativă și schimbul de informații în scopul monitorizării aplicării corecte a regimului special pentru întreprinderile mici (JO L 62, 2.3.2020, p. 13).


ANEXA I

Informații care trebuie furnizate de statele membre în temeiul articolului 32 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 904/2010

1.   Regimul special pentru contabilitatea de casă

Articolul 167a din Directiva 2006/112/CE – sistem opțional pentru contabilitatea de casă

Întrebarea 1: Este posibil să optați în statul dumneavoastră membru pentru regimul special pentru contabilitatea de casă?

Întrebarea 2: Dacă da, care este plafonul în vigoare? Vă rugăm să îl indicați în euro și în moneda națională.

2.   Regimul special pentru întreprinderile mici

Titlul XII capitolul 1 secțiunea 1 din Directiva 2006/112/CE

Articolul 281 – Proceduri simplificate pentru impunere și colectare

Întrebarea 3: Aplicați proceduri simplificate, cum ar fi regimuri forfetare, pentru impunerea și colectarea TVA de la întreprinderile mici?

Întrebarea 4a: Dacă da, ce proceduri simplificate aplicați în cazul întreprinderilor mici?

Întrebarea 4b: În ce condiții sau limite aplicați astfel de proceduri simplificate?

Titlul XII capitolul 1 secțiunea 2 din Directiva 2006/112/CE

Articolele 282-290 din Directiva 2006/112/CE – Scutiri

Întrebarea 5: Aplicați regimul special pentru întreprinderile mici, astfel cum este prevăzut în titlul XII capitolul 1 secțiunea 2 din Directiva 2006/112/CE?

Întrebarea 6a: Dacă da, de la ce dată?

Întrebarea 6b: Dacă nu, dar l-ați aplicat în trecut, până la ce dată?

Articolul 283 alineatul (2) din Directiva 2006/112/CE – Excluderi

Întrebarea 7: Ce operațiuni sunt excluse de la scutire în temeiul regimului special pentru întreprinderile mici, astfel cum este aplicat de statul dumneavoastră membru?

Articolul 284 alineatul (1) din Directiva 2006/112/CE – Plafonul

Întrebarea 8: Care este (sunt) nivelul (nivelurile) plafonului (plafoanelor) în vigoare privind cifra de afaceri anuală pentru a beneficia de scutire [plafonul (plafoanele) de scutire] în statul dumneavoastră membru? Vă rugăm să îl indicați în euro și în moneda națională.

Întrebarea 9: De la ce dată a(u) fost în vigoare nivelul (nivelurile) actual(e) al(e) plafonului (plafoanelor) de scutire?

Întrebarea 10: Dacă aplicați mai mult de un plafon, vă rugăm să indicați criteriile de eligibilitate pentru categoriile respective de livrări de bunuri și de prestări de servicii cărora li se aplică diferitele plafoane, precum și data de la care se aplică criteriile respective.

Articolul 284 alineatul (3) din Directiva 2006/112/CE – Numărul individual de identificare

Întrebarea 11: În scopul identificării menționate la articolul 284 alineatul (3) litera (b) din Directiva 2006/112/CE, utilizați numărul individual de înregistrare în scopuri de TVA deja atribuit persoanei impozabile în ceea ce privește obligațiile care revin persoanei respective în cadrul sistemului intern sau aplicați structura unui număr TVA sau orice alt număr?

Articolul 284c alineatul (1) din Directiva 2006/112/CE – Moneda

Întrebarea 12: În sensul articolului 284c alineatul (1) primul paragraf litera (b) din Directiva 2006/112/CE, solicitați ca valorile să fie exprimate în moneda dumneavoastră națională?

Articolul 284c alineatul (2) din Directiva 2006/112/CE – Transmiterea informațiilor

Întrebarea 13: Solicitați ca informațiile menționate la articolul 284 alineatele (3) și (4) și la articolul 284b alineatele (1) și (3) din Directiva 2006/112/CE să fie transmise de persoana impozabilă prin mijloace electronice?

Întrebarea 14: Dacă da, în ce condiții?

Articolul 284d alineatul (3) din Directiva 2006/112/CE – Nerespectarea obligațiilor

Întrebarea 15: În cazul în care o persoană impozabilă nu respectă obligațiile prevăzute la articolul 284b din Directiva 2006/112/CE, solicitați ca o astfel de persoană impozabilă să îndeplinească obligații în materie de TVA în ceea ce privește operațiunile scutite efectuate în statul dumneavoastră membru?

Întrebarea 16: Dacă da, care obligații?

Articolul 288a alineatul (1) din Directiva 2006/112/CE – Perioada de tranziție

Întrebarea 17: În statul dumneavoastră membru, scutirea prevăzută la articolul 284 alineatul (1) din Directiva 2006/112/CE încetează să se aplice din momentul în care plafonul stabilit în conformitate cu alineatul respectiv este depășit, în temeiul articolului 288a alineatul (1) al patrulea paragraf?

Întrebarea 18: Dacă nu și dacă permiteți persoanei impozabile să se prevaleze în continuare de scutirea prevăzută la articolul 284 alineatul (1) din Directiva 2006/112/CE în anul calendaristic în care este depășit plafonul, aplicați un plafon suplimentar?

Întrebarea 19: Dacă da, aplicați un plafon de 10 % sau 25 %?

Întrebarea 20: Timp de câți ani este persoana impozabilă exclusă de la regimul special pentru întreprinderile mici după ce a depășit plafonul de scutire?

Articolul 290 din Directiva 2006/112/CE – Opțiune pentru persoanele impozabile care au dreptul la scutire

Întrebarea 21: Dispuneți de norme sau de condiții detaliate pentru aplicarea opțiunii prevăzute la articolul 290 din Directiva 2006/112/CE?

Întrebarea 22: Dacă da, care sunt normele și condițiile pe care le aplicați?

Titlul XII capitolul 1 secțiunea 2a din Directiva 2006/112/CE

Articolele 292a-292d din Directiva 2006/112/CE – Simplificarea obligațiilor pentru întreprinderile mici scutite

Întrebarea 23: Scutiți de vreo obligație întreprinderile mici care sunt stabilite pe teritoriul statului dumneavoastră membru și care se prevalează de scutire numai în statul dumneavoastră membru?

Întrebarea 24: Dacă da, de care obligații?

Întrebarea 25: Scutiți întreprinderile mici de oricare dintre obligațiile menționate la articolele 217-271 din Directiva 2006/112/CE, în temeiul articolului 292d din Directiva 2006/112/CE?

Întrebarea 26: Dacă da, de care obligații?


ANEXA II

Informații care trebuie transmise de statul membru de stabilire statului membru (statelor membre) care acordă scutirea în temeiul articolului 37a alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 904/2010

a se transmite prin mijloace electronice în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care informațiile devin disponibile

1.

În ceea ce privește notificarea prealabilă sau actualizarea unei notificări prealabile, astfel cum se menționează la articolul 284 alineatul (3) sau (4) din Directiva 2006/112/CE:

(a)

Pentru a informa statul membru în cauză cu privire la intenția persoanelor impozabile de a se prevala de scutire în statul membru respectiv:

(i)

Numărul individual de identificare al persoanei impozabile, eliberat de statul membru de stabilire și menționat la articolul 21 alineatul (2b) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 904/2010 sau, dacă nu este încă disponibil, orice alt număr în scopul identificării.

 

 

(b)

După primirea unei confirmări din partea statului membru care acordă scutirea, potrivit căreia persoanele impozabile sunt eligibile pentru scutire, și după notificarea persoanelor impozabile:

(i)

Numărul individual de identificare al persoanei impozabile care se prevalează de scutire, eliberat de statul membru de stabilire și menționat la articolul 21 alineatul (2b) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 904/2010

 

 

(ii)

Statele membre în care persoana impozabilă se prevalează de scutire, cu indicarea datei de la care începe să se aplice scutirea în fiecare dintre statele membre în cauză:

 

Repetabil

(ii.1)

Statul membru

 

 

(ii.2)

Data de la care începe să se aplice scutirea

 

 

2.

În ceea ce privește persoanele impozabile a căror cifră de afaceri anuală la nivel de Uniune depășește 100 000 EUR, astfel cum se menționează la articolul 284 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2006/112/CE:

(a)

Numărul individual de identificare al persoanei impozabile în cauză, eliberat de statul membru de stabilire și menționat la articolul 21 alineatul (2b) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 904/2010

 

(b)

Data la care cifra de afaceri anuală la nivel de Uniune a persoanei impozabile a depășit 100 000  EUR

 

3.

În ceea ce privește persoanele impozabile care nu au respectat obligațiile de raportare prevăzute la articolul 284b din Directiva 2006/112/CE:

(a)

Numărul individual de identificare al persoanei impozabile în cauză, eliberat de statul membru de stabilire și menționat la articolul 21 alineatul (2b) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 904/2010

 

(b)

Nerespectarea obligațiilor de raportare

 


ANEXA III

Informații care trebuie transmise de statul membru (statele membre) care acordă scutirea statului membru de stabilire în temeiul articolului 37b alineatele (2) și (3) din Regulamentul (UE) nr. 904/2010

a se transmite prin mijloace electronice în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea informațiilor menționate la punctul 1 litera (a) din anexa II

1.

În ceea ce privește notificarea prealabilă sau actualizarea unei notificări, astfel cum se menționează la articolul 284 alineatul (3) sau (4) din Directiva 2006/112/CE, pentru a informa statul membru de stabilire cu privire la eligibilitatea unei persoane impozabile pentru scutire în statul membru respectiv:

(a)

Numărul individual de identificare al persoanei impozabile, eliberat de statul membru de stabilire și menționat la articolul 21 alineatul (2b) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 904/2010 sau, dacă nu este încă disponibil, orice alt număr primit din partea statului membru de stabilire în scopul identificării persoanei impozabile respective.

 

(b)

Dacă plafonul cifrei de afaceri anuale menționat la articolul 284 alineatul (2) litera (b) din Directiva 2006/112/CE a fost depășit sau nu în cursul anului calendaristic curent

 

(c)

Dacă sunt îndeplinite condițiile menționate la articolul 288a alineatul (1) din Directiva 2006/112/CE

 

(d)

Solicitarea de clarificări suplimentare necesare având în vedere informațiile care trebuie furnizate în temeiul literelor (b) și (c).

Informații facultative

a se transmite fără întârziere prin mijloace electronice

2.

În ceea ce privește persoanele impozabile care au încetat să fie eligibile pentru scutire:

(a)

Numărul individual de identificare al persoanei impozabile, eliberat de statul membru de stabilire și menționat la articolul 21 alineatul (2b) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 904/2010

 

(b)

Data la care persoana impozabilă a încetat să fie eligibilă pentru scutire în temeiul articolului 288a alineatul (1) din Directiva 2006/112/CE

 

3.

În ceea ce privește încetarea aplicării regimului special pentru întreprinderile mici în statul membru care acordă scutirea, menționată la articolul 284e litera (b) din Directiva 2006/112/CE:

(a)

Data la care regimul special pentru întreprinderile mici a încetat să se mai aplice în statul membru respectiv