Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 408 din 17-11-2021

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/1998 A CONSILIULUI

din 15 noiembrie 2021

de autorizare a Estoniei să aplice o măsură de derogare de la articolul 26 alineatul (1) litera (a) și de la articolele 168 și 168a din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

 

Intrare în vigoare: data notificării: 17/11/2021

 

Data încetării: 31/12/2024

 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (1), în special articolul 395 alineatul (1) primul paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Articolele 168 și 168a din Directiva 2006/112/CE stabilesc dreptul persoanelor impozabile de a deduce taxa pe valoarea adăugată (TVA) percepută pentru livrările de mărfuri și prestările de servicii pe care le primesc în scopul operațiunilor lor impozabile. În temeiul articolului 26 alineatul (1) litera (a) din respectiva directivă, utilizarea activelor comerciale în folosul propriu de către persoanele impozabile sau de către personalul acestora sau, mai general, în alte scopuri decât pentru desfășurarea activității sale, este tratată ca prestare de servicii.

(2)

Decizia de punere în aplicare 2014/797/UE a Consiliului (2) a autorizat Estonia să limiteze la 50 % dreptul de deducere a TVA aferent cumpărării, închirierii în sistem de leasing, achiziției intracomunitare și importului anumitor autoturisme și să scutească persoana impozabilă de declararea TVA aferent utilizării în alte scopuri decât pentru desfășurarea activității sale economice a autovehiculelor care fac obiectul limitării până la 31 decembrie 2017.

(3)

Data de valabilitate a Deciziei de punere în aplicare 2014/797/UE a fost prelungită, prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/1854 a Consiliului (3), până la 31 decembrie 2020.

(4)

Prin scrisoarea înregistrată de Comisie la 12 februarie 2021, Estonia a prezentat Comisiei o cerere pentru a fi autorizată să aplice o măsură specială de derogare de la articolul 26 alineatul (1) litera (a) și de la articolele 168 și 168a din Directiva 2006/112/CE pentru a limita dreptul de deducere în ceea ce privește achiziționarea, leasingul, achiziția intracomunitară și importul anumitor autoturisme utilizate în alte scopuri decât pentru desfășurarea activității sale economice (denumită în continuare „măsura specială”).

(5)

În conformitate cu articolul 395 alineatul (2) al doilea paragraf din Directiva 2006/112/CE, Comisia, prin scrisoarea din 19 martie 2021, a informat celelalte state membre cu privire la cererea depusă de Estonia. Prin scrisoarea din 23 martie 2021, Comisia a comunicat Estoniei că deține toate informațiile pe care le consideră necesare pentru a evalua cererea.

(6)

Utilizarea autoturismelor în alte scopuri decât pentru desfășurarea activității sale economice este adesea dificil de determinat cu exactitate și, chiar atunci când acest lucru este posibil, mecanismul este adesea greoi. În temeiul autorizării solicitate, cuantumul TVA aferent cheltuielilor deductibile pentru autoturismele care nu sunt utilizate în mod exclusiv în interes de serviciu ar trebui, cu unele excepții, să fie stabilit sub formă de rată procentuală fixă. Pe baza informațiilor disponibile în prezent, autoritățile estoniene estimează că o rată de 50 % este justificabilă. În același timp, pentru a evita dubla impunere, obligativitatea de a declara TVA pentru utilizarea autoturismelor în alte scopuri decât pentru desfășurarea activității sale economice ar trebui suspendată în cazul în care respectivele autoturisme au făcut deja obiectul unei limitări. Această măsură specială elimină necesitatea de a ține evidențe cu privire la utilizarea în folos personal autoturismelor întreprinderii și, în același timp, previne evaziunea fiscală generată prin ținerea incorectă a contabilității.

(7)

Limitarea dreptului de deducere în temeiul autorizării solicitate ar trebui să se aplice TVA achitat la cumpărarea, luarea în leasing, achiziția intracomunitară și importul de autoturisme din anumite categorii specifice și pentru cheltuieli conexe, inclusiv achiziționarea de combustibil.

(8)

Autorizarea ar trebui să se aplice numai autoturismelor cu o greutate maximă autorizată de 3 500 de kilograme și cu cel mult opt locuri pe scaune în afară de locul conducătorului auto, deoarece orice utilizare în alte scopuri decât pentru desfășurarea activității sale economice a autoturismelor care depășesc 3 500 de kilograme sau care au mai mult de opt locuri pe scaune în afară de locul conducătorului auto este neglijabilă în virtutea naturii respectivelor autoturisme sau a tipului de activitate pentru care sunt utilizate. Ar trebui să se furnizeze, de asemenea, o listă detaliată a autoturismelor specifice care, în virtutea utilizării lor speciale, sunt excluse de la această autorizare.

(9)

Termenul autorizării ar trebui limitat la 31 decembrie 2024, pentru a se permite revizuirea necesității și a eficacității măsurii speciale, precum și a procentelor alocate utilizării în scopul desfășurării activității sale economice și utilizării în alte scopuri care stau la baza respectivei autorizări.

(10)

În cazul în care consideră că este necesară o prelungire a autorizării după anul 2024, Estonia ar trebui să transmită Comisiei, până la 31 martie 2024, o cerere de prelungire însoțită de un raport care include o reexaminare a procentului aplicat.

(11)

Măsura specială va avea un efect neglijabil asupra valorii globale a încasărilor din impozite colectate în etapa de consum final și nu va avea niciun impact negativ asupra resurselor proprii ale Uniunii care provin din TVA,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prin derogare de la articolele 168 și 168a din Directiva 2006/112/CE, Estonia este autorizată să limiteze la 50 % dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată pentru cheltuielile privind autoturismele care nu sunt utilizate exclusiv în scopul desfășurării activității economice, în cazul în care aceste cheltuieli acoperă achiziționarea, leasingul, achiziția intracomunitară sau importul de autoturisme care nu sunt utilizate exclusiv în scopul desfășurării activității economice, precum și cheltuielile legate de întreținerea și repararea respectivelor autoturisme și de achiziționarea de combustibil pentru acestea.

Articolul 2

Prin derogare de la articolul 26 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2006/112/CE, Estonia nu asimilează unei prestări de servicii cu titlu oneros utilizarea în alte scopuri decât pentru desfășurarea activității sale economice a unui autoturism care face parte din activele comerciale ale unei persoane impozabile, în cazul în care autoturismul a făcut obiectul unei limitări autorizate în temeiul articolului 1 din prezenta decizie.

Articolul 3

(1)   Prezenta decizie se aplică numai autoturismelor cu o masă maximă autorizată care nu depășește 3 500 de kilograme și cu cel mult opt locuri pe scaune în afară de locul conducătorului auto.

(2)   Prezenta decizie nu se aplică următoarelor categorii de autoturisme:

(a)

autoturismele cumpărate în scopul revânzării, al închirierii sau al închirierii în sistem de leasing;

(b)

autoturismele utilizate pentru transportul de pasageri contra unui tarif, inclusiv pentru servicii de taxi;

(c)

autoturismele utilizate pentru furnizarea de lecții de conducere.

Articolul 4

Prezenta decizie expiră la 31 decembrie 2024. Orice cerere de prelungire a autorizării prevăzute în prezenta decizie se transmite Comisiei până la 31 martie 2024 și este însoțită de un raport care cuprinde o reexaminare a procentajului prevăzut la articolul 1.

Articolul 5

Prezenta decizie se adresează Republicii Estonia.

Adoptată la Bruxelles, 15 noiembrie 2021.

Pentru Consiliu

Președintele

J. BORRELL FONTELLES


(1)  JO L 347, 11.12.2006, p. 1.

(2)  Decizia de punere în aplicare 2014/797/UE a Consiliului din 7 noiembrie 2014 de autorizare a aplicării de către Republica Estonia a unei măsuri de derogare de la articolul 26 alineatul (1) litera (a) și de la articolele 168 și 168a din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 330, 15.11.2014, p. 48).

(3)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/1854 a Consiliului din 10 octombrie 2017 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2014/797/UE de autorizare a aplicării de către Republica Estonia a unei măsuri de derogare de la articolul 26 alineatul (1) litera (a) și de la articolele 168 și 168a din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 265, 14.10.2017, p. 17).