Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 408 din 17-11-2021

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/1999 A COMISIEI

din 15 noiembrie 2021

de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/1215 în ceea ce privește titularul autorizației și reprezentantul său în Uniune pentru introducerea pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic FG72

[notificată cu numărul C(2021) 8000]

(Numai textele în limbile franceză și neerlandeză sunt autentice)

(Text cu relevanță pentru SEE)

 

Intrare în vigoare: data notificării: 17/11/2021

 

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (1), în special articolul 9 alineatul (2) și articolul 21 alineatul (2),

întrucât:

(1)

BASF Agricultural Solutions Seeds US LLC, cu sediul în Statele Unite, este titularul autorizației pentru introducerea pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic FG72, autorizată prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1215 a Comisiei (2). BASF Agricultural Solutions Seeds US LLC este reprezentată în Uniune de BASF SE, cu sediul în Germania. BASF Belgium Coordination Center CommV, cu sediul în Belgia, este o sucursală a BASF SE.

(2)

Prin scrisoarea din 26 aprilie 2021, BASF Belgium Coordination Center CommV a informat Comisia că BASF Agricultural Solutions Seeds US LLC și-a transferat dreptul și obligațiile legate de autorizația de introducere pe piață a evenimentului pentru soia FG72 către Syngenta Crop Protection AG, cu sediul în Elveția, reprezentată în Uniune de Syngenta Crop Protection NV/SA, cu sediul în Belgia, începând cu 2 iunie 2020.

(3)

Prin scrisoarea din 27 aprilie 2021, Syngenta Crop Protection NV/SA a informat Comisia că Syngenta Crop Protection AG și-a dat acordul pentru acest transfer.

(4)

Modificările solicitate au un caracter pur administrativ și, prin urmare, nu implică o nouă evaluare a produselor în cauză.

(5)

Prin urmare, este necesar ca Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1215 să fie modificată în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Modificări ale Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/1215

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1215 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 6 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 6

Titularul autorizației

Titularul autorizației este Syngenta Crop Protection AG, Elveția, reprezentată în Uniune de Syngenta Crop Protection NV/SA, Belgia.”

2.

Articolul 8 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 8

Destinatari

Prezenta decizie se adresează societății Syngenta Crop Protection AG, Rosentalstrasse 67, CH 4058 Basel, Elveția, reprezentată în Uniune de Syngenta Crop Protection NV/SA, Avenue Louise 489, 1050 Bruxelles, Belgia.”

3.

În anexă, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

Solicitantul și titularul autorizației

Nume: Syngenta Crop Protection AG

Adresă: Rosentalstrasse 67, CH 4058 Basel, Elveția,

reprezentată în Uniune de Syngenta Crop Protection NV/SA, Avenue Louise 489, 1050 Bruxelles, Belgia.”

Articolul 2

Destinatari

Prezenta decizie se adresează societății Syngenta Crop Protection AG, Rosentalstrasse 67, CH-4058 Basel, Elveția, reprezentată în Uniune de Syngenta Crop Protection NV/SA, Avenue Louise,489, 1050 Bruxelles, Belgia.

Adoptată la Bruxelles, 15 noiembrie 2021.

Pentru Comisie

Stella KYRIAKIDES

Membru al Comisiei


(1)  JO L 268, 18.10.2003, p. 1.

(2)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1215 a Comisiei din 22 iulie 2016 de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau din sau sunt produse din soia modificată genetic FG72 (MST-FGØ72-2), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 199, 26.7.2016, p. 16).