Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 408 din 17-11-2021

DECIZIA nr. 1./2021 A COMITETULUI APE CONSTITUIT PRIN ACORDUL DE PARTENERIAT ECONOMIC PRELIMINAR DINTRE CÔTE D’IVOIRE, PE DE O PARTE, ȘI COMUNITATEA EUROPEANĂ ȘI STATELE SALE MEMBRE, PE DE ALTĂ PARTE,

din 20 octombrie 2021

privind adoptarea procedurilor de soluționare a litigiilor și a codului de conduită pentru arbitri [2021/2000]

 

Intrare în vigoare: data semnării (a se vedea art. 2)

 

COMITETUL APE,

având în vedere Acordul de parteneriat economic preliminar dintre Côte d’Ivoire, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte, semnat la Abidjan la 26 noiembrie 2008 și care se aplică cu titlu provizoriu de la 3 septembrie 2016, în special articolul 59 alineatul (1) și articolul 73,

întrucât:

(1)

Articolul 59 alineatul (1) din Acordul de parteneriat economic preliminar dintre Côte d’Ivoire, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte (denumit în continuare „acordul”) prevede că procedurile de soluționare a litigiilor prevăzute în capitolul 3 (Proceduri de soluționare a litigiilor) din titlul V (Prevenirea și soluționarea litigiilor) din acord sunt reglementate prin normele procedurale care se adoptă de Comitetul APE.

(2)

În temeiul articolului 73 din acord, în scopul punerii sale în aplicare, Comitetul APE este responsabil de gestionarea tuturor domeniilor care intră sub incidența acordului și de îndeplinirea tuturor sarcinilor menționate în acesta,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Procedurile de soluționare a litigiilor și codul de conduită pentru arbitri anexat la acestea se stabilesc astfel cum figurează în anexă.

(2)   Respectivele proceduri și respectivul cod de conduită sunt stabilite fără a aduce atingere normelor specifice prevăzute în acord sau susceptibile de a fi stabilite de Comitetul APE.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data semnării.

Adoptată la Bruxelles, 20 octombrie 2021.

Pentru Republica Côte d’Ivoire

Kalilou SYLLA

Pentru Uniunea Europeană

Cristina MIRANDA GOZALVEZ


ANEXĂ

PROCEDURI DE SOLUȚIONARE A LITIGIILOR

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentelor proceduri de soluționare a litigiilor (denumite în continuare „norme procedurale”), se aplică următoarele definiții:

Consilier: o persoană fizică angajată de o parte pentru a consilia sau a asista partea respectivă în cadrul unei proceduri de arbitraj;

Comisie de arbitraj: o comisie constituită în temeiul articolului 50 din acord;

Arbitru: un membru al unei comisii de arbitraj constituite în temeiul articolului 50 din acord;

Asistent: o persoană fizică care, în temeiul mandatului unui arbitru, desfășoară activități de cercetare pentru acesta sau îl asistă în activitatea lui;

Zi: o zi calendaristică;

Zi nelucrătoare: sâmbăta, duminica și orice altă zi numită de către o parte drept zi liberă în sensul prezentelor norme procedurale;

Reprezentant al unei părți: un salariat sau orice persoană fizică numită de un minister, de un organism guvernamental sau de orice altă entitate publică a unei părți, care reprezintă partea respectivă în cadrul unui litigiu în legătură cu acordul;

Parte pârâtă: partea care este acuzată de încălcarea dispozițiilor prevăzute la articolul 46 din acord;

Parte reclamantă: partea care solicită constituirea unei comisii de arbitraj în temeiul articolului 49 din acord.

Articolul 2

Domeniul de aplicare

(1)   Prezentele norme procedurale completează și detaliază acordul, în special articolul 49 și articolele următoare referitoare la arbitraj.

(2)   Scopul prezentelor norme procedurale este de a permite părților să soluționeze litigiile susceptibile de a interveni între ele printr-o soluție satisfăcătoare pentru ambele părți în urma mecanismului de arbitraj.

(3)   Toate părțile pot recurge la arbitraj în cadrul punerii în aplicare a acordului cu scopul de a soluționa litigiile care pot interveni între ele.

Articolul 3

Inițierea procedurii de arbitraj și notificările

(1)   Se consideră că procedura de arbitraj este inițiată la data la care cererea de constituire a unei comisii de arbitraj este primită de partea pârâtă și de Comitetul APE, în conformitate cu articolul 49 alineatul (2) din acord.

(2)   În sensul prezentelor norme procedurale, prin „notificare” se înțelege orice solicitare, aviz, observație scrisă sau alt document în legătură cu procedura de arbitraj, cu condiția ca:

(a)

orice notificare din partea comisiei de arbitraj să fie transmisă simultan ambelor părți;

(b)

orice notificare din partea unei părți, care este adresată comisiei de arbitraj, să fie transmisă simultan în copie celeilalte părți;

(c)

orice notificare din partea unei părți, care este adresată celeilalte părți, să fie trimisă simultan în copie comisiei de arbitraj, după caz.

(3)   Orice notificare se efectuează prin e-mail sau, după caz, prin orice alt mijloc de telecomunicație care permite înregistrarea transmiterii. În absența unor dovezi contrare, în cazul unei astfel de notificări, data primirii se consideră a fi aceeași cu data transmiterii.

(4)   Toate notificările se adresează Direcției Generale Comerț a Comisiei Europene din Uniunea Europeană și, respectiv, coordonatorului numit de Côte d’Ivoire.

(5)   Erorile minore de redactare din notificările în legătură cu procedura de arbitraj pot fi corectate prin transmiterea unei noi notificări care să indice în mod clar modificările care au fost făcute.

(6)   În cazul în care ultima zi de transmitere a unei notificări coincide cu o zi nelucrătoare pentru partea Côte d’Ivoire sau pentru Uniunea Europeană, notificarea poate fi transmisă în următoarea zi lucrătoare. Notificările și cererile de orice tip nu se consideră a fi primite într-o zi nelucrătoare.

(7)   În funcție de natura aspectelor care fac obiectul litigiului, toate cererile și notificările adresate Comitetului APE în conformitate cu prezentele norme procedurale se transmit în copie și celorlalte organisme instituționale interesate.

Articolul 4

Desemnarea arbitrilor

(1)   În cazul în care, în temeiul articolului 50 din acord, un arbitru este selectat prin tragere la sorți, președintele Comitetului APE informează prompt părțile cu privire la data, ora și locul de desfășurare a tragerii la sorți.

(2)   Tragerea la sorți se efectuează în prezența reprezentanților părților.

(3)   Președintele Comitetului APE informează în scris fiecare persoană selecționată cu privire la desemnarea sa în funcția de arbitru. Fiecare persoană confirmă ambelor părți disponibilitatea sa, în termen de cinci zile de la data la care persoana în cauză a fost informată cu privire la desemnarea sa.

(4)   Arbitrii sunt aleși prin tragere la sorți dintre persoanele propuse în mod oficial de către una dintre părți sau de către ambele părți, în cazul în care lista arbitrilor menționată la articolul 64 din acord nu a fost întocmită sau nu conține suficiente nume la momentul depunerii unei cereri în temeiul articolului 50 alineatul (2) din acord.

Articolul 5

Consultarea între părți și comisia de arbitraj

(1)   Cu excepția cazului în care convin altfel, părțile se reunesc cu comisia de arbitraj în termen de șapte zile de la constituirea acesteia, pentru a stabili aspectele pe care părțile sau comisia de arbitraj le consideră adecvate, inclusiv:

(a)

remunerația și cheltuielile care trebuie plătite arbitrilor, acestea fiind conforme normelor Organizației Mondiale a Comerțului (OMC);

(b)

remunerația fiecărui asistent al unui arbitru, a cărei valoare totală nu depășește 50 % din remunerația totală a arbitrului în cauză;

(c)

calendarul procedurii.

(2)   Arbitrii și reprezentanții părților pot participa la reuniunea respectivă prin telefon sau videoconferință.

(3)   Cu excepția cazului în care părțile convin altfel, în termen de cinci zile de la data constituirii comisiei de arbitraj, aceasta din urmă are ca mandat:

„să examineze, din perspectiva dispozițiilor relevante ale acordului, aspectul menționat în cererea de constituire a comisiei de arbitraj, să hotărască cu privire la compatibilitatea măsurii în cauză cu dispozițiile menționate la articolul 46 din acord și să emită o hotărâre în conformitate cu articolele 52, 62 și 63 din acord.”

(4)   Părțile informează comisia de arbitraj în legătură cu mandatul convenit în termen de trei zile de la acordul lor în această privință.

Articolul 6

Comunicări scrise

Partea reclamantă își transmite comunicarea scrisă inițială în termen de cel mult douăzeci de zile de la data constituirii comisiei de arbitraj. Partea pârâtă își transmite comunicarea scrisă în apărare în termen de cel mult douăzeci de zile de la data transmiterii comunicării scrise inițiale.

Articolul 7

Modul de lucru al comisiilor de arbitraj

(1)   Președintele comisiei de arbitraj prezidează toate reuniunile acesteia. O comisie de arbitraj poate delega președintelui său competența de a lua decizii de ordin administrativ și procedural în domeniul vizat.

(2)   În conformitate cu articolul 9 din prezentele norme procedurale, arbitrii și persoanele convocate sunt prezente la audiere. Dacă nu se precizează altfel în acord sau în prezentele norme procedurale și fără a aduce atingere articolului 9 alineatul (5) din prezentele norme procedurale, comisia de arbitraj își poate exersa activitățile prin telefon, prin fax sau prin orice alt mijloc, inclusiv prin mijloace informatice.

(3)   Numai arbitrii pot participa la deliberările comisiei de arbitraj, dar aceasta din urmă își poate autoriza asistenții să fie prezenți la deliberări.

(4)   Redactarea unei hotărâri rămâne responsabilitatea exclusivă a comisiei de arbitraj și nu poate fi delegată.

(5)   Observațiile, concluziile și recomandările comisiei de arbitraj, menționate la articolele 51 și 52 din acord, trebuie să fie adoptate, pe cât posibil, prin consens; în cazul în care nu se poate ajunge la un consens, acestea se adoptă de către majoritatea membrilor comisiei de arbitraj. Arbitrii nu pot emite avize separate privind aspectele asupra cărora nu s-a luat o hotărâre în unanimitate.

(6)   În cazul în care survine o chestiune de ordin procedural care nu este reglementată de dispozițiile titlului V din acord (Prevenirea și soluționarea litigiilor), comisia de arbitraj, după consultarea părților, poate adopta o procedură corespunzătoare, compatibilă cu respectivele dispoziții și care garantează egalitatea de tratament a părților.

(7)   În cazul în care comisia de arbitraj consideră că este necesar să fie modificat un termen procedural, cu excepția termenelor stabilite la titlul V din acord (Prevenirea și soluționarea litigiilor), sau să se efectueze orice altă adaptare de ordin procedural sau administrativ, comisia de arbitraj informează în scris părțile cu privire la motivele modificării sau adaptării, indicând termenul sau adaptarea necesară. Comisia de arbitraj poate adopta astfel de modificări sau adaptări după consultarea părților.

(8)   Orice termen stabilit prin prezentele norme procedurale poate fi modificat de comun acord de către părți. La cererea uneia dintre părți, comisia de arbitraj poate modifica termenele aplicabile în cadrul procedurii.

(9)   La cererea comună a părților, comisia de arbitraj suspendă procedura în orice moment pentru o perioadă convenită de către părți care nu depășește douăsprezece luni consecutive.

(10)   În caz de suspendare, termenele relevante se prelungesc cu durata corespunzătoare perioadei în timpul căreia procedura în fața comisiei de arbitraj a fost suspendată. Comisia de arbitraj reia procedura în orice moment la cererea comună a părților, sau la sfârșitul perioadei de suspendare convenite la cererea scrisă a uneia dintre părți. Cererea este notificată președintelui comisiei de arbitraj, precum și celeilalte părți, după caz. În cazul în care procedura în fața comisiei de arbitraj a fost suspendată mai mult de douăsprezece luni consecutive, competența conferită comisiei de arbitraj la constituire devine caducă și procedura în fața comisiei de arbitraj se încheie. Părțile pot conveni în orice moment să înceteze procedura în fața comisiei de arbitraj. Părțile notifică în comun acest acord președintelui comisiei de arbitraj.

(11)   Încheierea activității comisiei de arbitraj nu aduce atingere drepturilor părților în cadrul unei alte proceduri cu același obiect în temeiul titlului V din acord (Prevenirea și soluționarea litigiilor).

Articolul 8

Înlocuirea

(1)   În cazul în care un arbitru nu poate participa la procedură, se retrage sau trebuie înlocuit, se selectează un înlocuitor în conformitate cu articolul 50 din acord.

(2)   Atunci când una dintre părți consideră că un arbitru nu respectă cerințele codului de conduită pentru arbitri și că este oportun înlocuirea sa, partea respectivă notifică acest lucru celeilalte părți în termen de cincisprezece zile de la data la care aceasta a luat cunoștință de circumstanțele care se află la originea presupusei neconformări a arbitrului cu codul de conduită pentru arbitri.

(3)   Părțile se consultă în termen de cincisprezece zile de la data notificării menționate la alineatul (2) de la prezentul articol. Părțile informează arbitrul cu privire la presupusa sa neconformare și-i pot cere acestuia să ia măsurile necesare pentru remedierea situației. De asemenea, dacă ajung la un acord, părțile pot să revoce arbitrul și să selecteze un nou arbitru, în conformitate cu procedura menționată la articolul 50 alineatul (2) din acord și, după caz, în conformitate cu articolul 50 alineatul (3) din acord.

(4)   În cazul în care părțile nu ajung la un acord privind necesitatea de a înlocui un arbitru, altul decât președintele, fiecare dintre părți poate cere ca respectivul caz să fie supus atenției președintelui comisiei de arbitraj, a cărui hotărâre nu este supusă niciunei căi de atac.

(5)   Dacă, în urma acestei solicitări, președintele concluzionează că arbitrul nu respectă cerințele codului de conduită pentru arbitri, se selectează un nou arbitru în conformitate cu articolul 50 alineatul (3) din acord.

(6)   În cazul în care o parte consideră că președintele comisiei de arbitraj nu respectă cerințele codului de conduită pentru arbitri, părțile se consultă și, în cazul în care ajung la un acord, îl revocă din funcție pe președinte și selectează un înlocuitor în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 50 din acord.

(7)   În cazul în care părțile nu ajung la un acord privind necesitatea de a înlocui președintele, fiecare dintre părți poate solicita ca aspectul să fie supus atenției uneia dintre persoanele rămase pe lista de persoane propuse pentru a îndeplini funcția de președinte al comisiei de arbitraj, întocmită în conformitate cu articolul 64 din acord. Numele acestei persoane este tras la sorți de către președintele Comitetului APE. Persoana astfel selecționată decide dacă președintele respectă sau nu cerințele codului de conduită pentru arbitri. Decizia acesteia nu este supusă niciunei căi de atac.

(8)   Dacă se concluzionează că președintele nu respectă cerințele codului de conduită pentru arbitri, se selectează un nou președinte în conformitate cu articolul 50 alineatul (3) din acord.

Articolul 9

Audieri

(1)   Pe baza calendarului stabilit în conformitate cu articolul 5 alineatul (1), după consultarea părților și a celorlalți arbitri, președintele comisiei de arbitraj notifică părților data, ora și locul audierii. Partea responsabilă cu administrația logistică a procedurii pune aceste informații la dispoziția publicului, sub rezerva dispozițiilor articolului 11.

(2)   Cu excepția cazului în care părțile convin altfel, audierea se desfășoară la Bruxelles dacă partea reclamantă este partea Côte d’Ivoire și la Abidjan dacă partea reclamantă este Uniunea Europeană.

(3)   Comisia de arbitraj poate convoca audieri suplimentare în cazul în care părțile convin astfel.

(4)   Toți arbitrii trebuie să fie prezenți pe parcursul întregii audieri.

(5)   Indiferent dacă procedura este sau nu publică, la audiere pot participa următoarele persoane:

(a)

reprezentanții părților;

(b)

consilierii părților;

(c)

membrii personalului administrativ, interpreții, traducătorii și grefierii;

(d)

asistenții arbitrilor;

(e)

experții aleși de comisia de arbitraj în conformitate cu articolul 60 din acord.

(6)   Cu cel puțin cinci zile înainte de data unei audieri, fiecare parte trimite comisiei de arbitraj și celeilalte părți lista cu numele persoanelor fizice care vor pleda sau vor face prezentări în cursul audierii în numele părții respective, precum și cu numele altor reprezentanți sau consilieri ai părților care vor lua parte la audiere.

(7)   Comisia de arbitraj conduce audierea în modul următor, asigurându-se că partea reclamantă și partea pârâtă dispun de același timp afectat luărilor de cuvânt:

Pledoarii

(a)

pledoaria părții reclamante;

(b)

pledoaria părții pârâte.

Obiecții

(a)

replica părții reclamante;

(b)

răspunsul în apărare al părții pârâte.

(8)   Comisia de arbitraj poate adresa întrebări directe oricărei părți, în orice moment al audierii.

(9)   Comisia de arbitraj ia măsurile necesare pentru ca procesul-verbal al ședinței de audiere să fie întocmit și transmis părților în termen de cincisprezece zile de la data audierii. Părțile pot formula observații referitoare la procesul-verbal, pe care comisia de arbitraj le poate lua în considerare, în termen de cinci zile de la transmiterea documentului.

(10)   În termen de zece zile de la data audierii, fiecare parte poate transmite arbitrilor și celeilalte părți o comunicare scrisă suplimentară referitoare la orice aspect apărut în cursul audierii.

Articolul 10

Întrebări scrise

(1)   Comisia de arbitraj poate, în orice moment al procedurii, să adreseze întrebări scrise uneia dintre părți sau ambelor părți. Fiecare parte primește o copie a tuturor întrebărilor adresate de comisia de arbitraj.

(2)   De asemenea, fiecare parte transmite celeilalte părți o copie a răspunsului său scris la întrebările comisiei de arbitraj. Fiecare parte are posibilitatea de a prezenta observații scrise privind răspunsul celeilalte părți în termen de cinci zile de la data respectivului răspuns.

Articolul 11

Transparență și confidențialitate

(1)   Fiecare parte și comisia de arbitraj asigură garantarea confidențialității oricăror informații transmise comisiei de arbitraj de către cealaltă parte, pe care aceasta din urmă le-a desemnat ca fiind confidențiale. Partea care transmite comisiei de arbitraj o comunicare care conține informații confidențiale furnizează de asemenea, în termen de cincisprezece zile de la transmiterea respectivei comunicări, o versiune neconfidențială a comunicării transmise care poate fi făcută publică.

(2)   Prezentele norme procedurale nu împiedică în niciun mod ca o parte să își facă publice propriile poziții în măsura în care, atunci când face trimitere la informațiile comunicate de cealaltă parte, nu dezvăluie nicio informație desemnată de cealaltă parte drept confidențială.

(3)   Comisia de arbitraj se reunește în sesiuni închise publicului atunci când comunicările și pledoariile uneia dintre părți conțin informații comerciale confidențiale. Părțile păstrează caracterul confidențial al audierilor comisiei de arbitraj în cazul în care audierile se desfășoară în sesiuni închise publicului.

Articolul 12

Contacte ex parte

(1)   Comisia de arbitraj se abține de la orice reuniune sau contact cu oricare dintre părți în absența celeilalte părți.

(2)   Niciun arbitru nu poate discuta vreun aspect al obiectului procedurii cu o parte sau cu cele două părți în absența celorlalți arbitri.

Articolul 13

Observații amicus curiae

(1)   Persoanele neguvernamentale stabilite pe teritoriul uneia dintre părți pot să transmită comisiei de arbitraj comunicări cu titlu de amicus curiae, în conformitate cu alineatele (2)-(5).

(2)   Cu excepția cazului în care părțile convin altfel în termen de cinci zile de la data constituirii comisiei de arbitraj, aceasta poate primi comunicări scrise nesolicitate, cu condiția ca acestea să fie transmise în termen de zece zile de la data constituirii comisiei de arbitraj și să fie relevante, în mod direct, pentru chestiunea aflată în atenția comisiei de arbitraj, precum și ca respectivele comunicări, inclusiv anexele acestora, să nu depășească în niciun caz cincisprezece pagini dactilografiate.

(3)   Fiecare comunicare trebuie să conțină o descriere a persoanei fizice sau juridice care o înaintează, inclusiv natura activităților sale și sursa de finanțare a acesteia, și să specifice natura interesului pe care îl are persoana respectivă în cadrul procedurii de arbitraj. Comunicarea se redactează în limbile alese de părți, în conformitate cu articolul 16 alineatele (1) și (2).

(4)   Comunicările sunt notificate părților pentru ca acestea să își poată transmite observațiile. În termen de zece zile de la transmiterea comunicării, părțile își pot prezenta observațiile comisiei de arbitraj.

(5)   Comisia de arbitraj enumeră, în hotărârea sa, toate comunicările primite care sunt conforme cu prezentele norme procedurale. Comisia de arbitraj nu este obligată să abordeze, în hotărârea sa, argumentele prezentate în cadrul acestor comunicări.

Articolul 14

Cazuri de urgență

În cazurile de urgență menționate la articolul 52 alineatul (2) și la articolul 55 alineatul (2) din acord, comisia de arbitraj, după consultarea părților, modifică astfel cum consideră că este adecvat termenele prevăzute în prezentele norme procedurale și comunică părților aceste modificări.

Articolul 15

Costuri

(1)   Fiecare parte suportă costurile aferente participării sale la procedura de arbitraj.

(2)   Partea pârâtă este responsabilă de administrarea logistică a procedurii de arbitraj, în special de organizarea ședințelor de audiere, și suportă toate costurile care rezultă din administrarea logistică a audierii. Totuși, părțile își asumă în comun și în mod egal celelalte cheltuieli administrative ale procedurii de arbitraj, precum și remunerația și cheltuielile arbitrilor și remunerația și cheltuielile asistenților acestora.

Articolul 16

Limba de lucru utilizată în cadrul procedurii, traducerea și interpretarea

(1)   În cadrul consultărilor menționate la articolul 50 alineatul (2) din acord și cel târziu în cursul reuniunii menționate la articolul 5 alineatul (1) din prezentele norme procedurale, părțile se străduiesc să adopte o limbă de lucru comună care să fie limba oficială comună a celor două părți.

(2)   În cazul în care părțile nu ajung la un acord privind o limbă de lucru comună, fiecare parte se ocupă de traducerea comunicărilor sale scrise în limba aleasă de cealaltă parte, cu excepția cazului în care comunicările sunt scrise într-una dintre limbile de lucru ale OMC. Partea pârâtă ia măsurile necesare în vederea asigurării interpretării expunerilor orale în limbile alese de părți.

(3)   Rapoartele și deciziile comisiei de arbitraj sunt redactate în limba sau în limbile alese de către părți. În cazul în care părțile nu au convenit asupra unei limbi de lucru comune, raportul intermediar și cel final al comisiei de arbitraj se redactează într-una din limbile de lucru ale OMC.

(4)   Toate costurile aferente traducerii unei hotărâri a comisiei de arbitraj în limba sau limbile alese de părți sunt suportate în mod egal de către părți.

(5)   Oricare dintre părți poate prezenta observații cu privire la exactitatea oricărei versiuni traduse a unui document elaborat în conformitate cu prezentele norme procedurale.

(6)   Fiecare parte suportă costurile aferente traducerii comunicărilor sale scrise. Costurile aferente traducerii unei hotărâri a comisiei de arbitraj sunt suportate în mod egal de către părți.

Articolul 17

Calculul termenelor

Toate termenele stabilite în titlul V (Prevenirea și soluționarea litigiilor) din acord și prin prezentele norme procedurale, inclusiv termenele impuse comisiilor de arbitraj pentru notificarea deciziilor lor, pot fi modificate cu acordul ambelor părți și se calculează în zile începând din ziua următoare actului sau faptei la care se referă, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

Articolul 18

Alte proceduri

Termenele prevăzute prin prezentele norme procedurale se ajustează pentru a corespunde termenelor speciale prevăzute pentru adoptarea unei hotărâri de către comisia de arbitraj în cadrul procedurilor prevăzute la articolele 54-57 din acord.


Anexă la procedurile de soluționare a litigiilor

CODUL DE CONDUITĂ PENTRU ARBITRI

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentului cod de conduită, se aplică următoarele definiții:

„arbitru”: un membru al unei comisii de arbitraj constituite în temeiul articolului 50 din acord;

„asistent”: o persoană fizică care, în temeiul mandatului unui arbitru, desfășoară activități de cercetare pentru acesta sau îl asistă în activitatea lui;

„candidat”: o persoană al cărei nume se află pe lista de arbitri menționată la articolul 64 din acord și care este luată în considerare pentru selectarea ca arbitru, în temeiul articolului 50 din acord;

„mediator”: o persoană fizică care conduce o mediere în conformitate cu articolul 48 din acord;

„personal”: în legătură cu un arbitru, persoanele fizice aflate sub conducerea și controlul arbitrului, cu excepția asistenților.

Articolul 2

Principii de bază

(1)   Pentru a menține integritatea și imparțialitatea mecanismului de soluționare a litigiilor, fiecare candidat și arbitru:

(a)

se familiarizează cu prezentul cod de conduită;

(b)

este independent și imparțial;

(c)

evită orice conflicte de interese directe sau indirecte;

(d)

evită orice încălcare a deontologiei și orice acțiune pe baza căreia se poate prezuma o încălcare a deontologiei sau a obligației de imparțialitate;

(e)

respectă standarde înalte de conduită; și

(f)

nu este influențat de interes personal, presiuni externe, considerente politice, proteste publice, loialitate față de o parte și teama de critici.

(2)   Un arbitru nu poate, în mod direct sau indirect, să își asume o obligație sau să accepte beneficii care ar afecta sau ar părea că afectează îndeplinirea în mod corespunzător a atribuțiilor sale.

(3)   Un arbitru nu își folosește funcțiile în comisia de arbitraj pentru a servi interese personale sau private. Un arbitru evită acțiunile care pot crea impresia că alte persoane se află într-o poziție specială pentru a-l influența.

(4)   Un arbitru nu permite ca judecata sau comportamentul său să fie influențate de relații sau responsabilități financiare, comerciale, profesionale, personale sau sociale, actuale sau anterioare.

(5)   Un arbitru evită să intre în orice relație sau să dobândească orice interes financiar susceptibil de a-i afecta imparțialitatea sau care ar putea crea, în mod rezonabil, o aparență de încălcare a deontologiei sau a obligației de imparțialitate.

Articolul 3

Obligația de a declara

(1)   Înainte de confirmarea selectării sale ca arbitru în temeiul articolului 50 din acord, candidatul declară orice interes, relație sau aspect care i-ar putea afecta independența sau imparțialitatea sau care ar putea da naștere, în mod rezonabil, impresiei că încalcă deontologia sau obligația de imparțialitate în cadrul procedurii.

(2)   În acest scop, candidatul depune toate eforturile rezonabile pentru a se informa cu privire la existența unor astfel de interese, relații și afaceri, inclusiv de ordin financiar, profesional sau legate de locul său de muncă sau de familia sa.

(3)   Obligația de a declara prevăzută la alineatul (1) de la prezentul articol fiind permanentă, orice arbitru trebuie să declare astfel de interese, relații sau afaceri care ar putea interveni în orice stadiu al procedurii.

(4)   Candidatul sau arbitrul comunică Comitetului APE, în vederea examinării de către părți, toate aspectele privind încălcările reale sau potențiale ale prezentului cod de conduită de îndată ce ia cunoștință de acestea.

Articolul 4

Atribuțiile arbitrilor

(1)   După acceptarea numirii sale, arbitrul este disponibil pentru a-și exercita funcțiile și realizează acest lucru cu atenție și eficacitate pe durata întregii proceduri, dând dovadă de onestitate și diligență.

(2)   Arbitrul analizează doar acele aspecte care apar în cursul procedurii și care sunt necesare în vederea luării unei hotărâri și nu deleagă această atribuție niciunei alte persoane.

(3)   Arbitrul ia toate măsurile necesare pentru ca asistentul și personalul său să cunoască articolele 2, 3, 4 și 6 din prezentul cod de conduită și să le respecte.

Articolul 5

Obligațiile foștilor arbitri

Toți foștii arbitri trebuie să evite orice acțiuni care ar putea crea impresia că au favorizat una dintre părți în îndeplinirea atribuțiilor lor sau că au obținut beneficii în urma hotărârii comisiei de arbitraj.

Articolul 6

Confidențialitate

(1)   Niciun arbitru sau fost arbitru nu poate, în niciun moment, să comunice sau să utilizeze informațiile cu caracter confidențial referitoare la o procedură sau obținute în cadrul unei proceduri decât pentru scopurile procedurii respective și nu poate, în niciun caz, să comunice sau să utilizeze astfel de informații pentru a dobândi avantaje personale, pentru a favoriza alte persoane sau pentru a influența în mod negativ interesele altora.

(2)   Arbitrul nu divulgă hotărârea comisiei de arbitraj, integral sau parțial, înainte de publicarea acesteia în conformitate cu articolul 63 din acord.

(3)   Un arbitru sau un fost arbitru nu face publice în niciun moment deliberările unei comisii de arbitraj sau opinia oricăruia dintre membrii acesteia.

Articolul 7

Cheltuieli

Fiecare arbitru păstrează o evidență și întocmește un raport final către părți cu privire la timpul dedicat procedurii și la cheltuielile sale, precum și la timpul și cheltuielile asistentului său.

Articolul 8

Mediatorii

Prezentul cod de conduită se aplică mutatis mutandis mediatorilor.