Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 463 din 16-11-2021

Aviz în atenția persoanelor cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzute în Decizia 2013/255/PESC a Consiliului, astfel cum este pusă în aplicare prin Decizia de punere în aplicare (PESC) 2021/1984 a Consiliului, și în Regulamentul (UE) nr. 36/2012 al Consiliului, astfel cum este pus în aplicare prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1983 al Consiliului, privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria

(2021/C 463/07)

Următoarele informații sunt aduse la cunoștința persoanelor care figurează în anexa I la Decizia 2013/255/PESC a Consiliului (1), astfel cum este pusă în aplicare prin Decizia de punere în aplicare (PESC) 2021/1984 a Consiliului (2), și în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2012 al Consiliului (3), astfel cum este pus în aplicare prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1983 al Consiliului (4), privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria.

Consiliul Uniunii Europene a decis ca persoanele respective să fie incluse pe lista persoanelor și entităților din anexa I la Decizia 2013/255/PESC și din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2012. Motivele pentru desemnarea persoanelor respective sunt prezentate în rubricile corespunzătoare din anexele menționate.

Se atrage atenția persoanelor în cauză asupra posibilității de a adresa o cerere autorităților competente din statul membru (statele membre) relevant(e), conform indicațiilor de pe site-urile care figurează în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 36/2012, pentru a obține autorizația de a utiliza fonduri înghețate pentru nevoi de bază sau plăți specifice (a se vedea articolul 16 din regulament).

Persoanele în cauză pot înainta Consiliului o cerere, însoțită de documente justificative, prin care să solicite reanalizarea deciziei de a le include pe lista menționată anterior, până la 1 martie 2022, la adresa de mai jos:

Consiliul Uniunii Europene

Secretariatul General

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussels

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Eventualele observații primite vor fi luate în considerare în sensul următoarei reexaminări de către Consiliu a listei persoanelor și entităților desemnate, în conformitate cu articolul 34 din Decizia 2013/255/PESC și cu articolul 32 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 36/2012.

Se atrage, de asemenea, atenția persoanelor în cauză asupra posibilității de a contesta decizia Consiliului în fața Tribunalului Uniunii Europene, în conformitate cu condițiile prevăzute la articolul 275 al doilea paragraf și la articolul 263 al patrulea și al șaselea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.


(1)  JO L 147, 1.6.2013, p. 14.

(2)  JO L 402 I, 15.1.2021, p. 5.

(3)  JO L 16, 19.1.2012, p. 1.

(4)  JO L 402 I, 15.1.2021, p. 1.