Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 463 din 16-11-2021

Aviz în atenția persoanelor vizate cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzute în Decizia 2013/255/PESC a Consiliului și în Regulamentul (UE) nr. 36/2012 al Consiliului privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria

(2021/C 463/08)

În conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului (1), se atrage atenția persoanelor vizate asupra informațiilor prezentate în continuare.

Temeiul juridic al acestei operațiuni de prelucrare îl reprezintă Decizia 2013/255/PESC a Consiliului (2), astfel cum este pusă în aplicare prin Decizia de punere în aplicare (PESC) 2021/1984 a Consiliului (3), și Regulamentul (UE) nr. 36/2012, astfel cum este pus în aplicare prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1983 al Consiliului (4).

Operatorul pentru această operațiune de prelucrare este Consiliul Uniunii Europene, reprezentat de directorul general al RELEX (afaceri externe, extindere și protecție civilă) din cadrul Secretariatului General al Consiliului, iar departamentul însărcinat cu operațiunea de prelucrare este RELEX.1.C, care poate fi contactat la următoarea adresă:

Consiliul Uniunii Europene

Secretariatul General

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussels

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Scopul operațiunii de prelucrare este stabilirea și actualizarea listei persoanelor cărora li se aplică măsuri restrictive în conformitate cu Decizia 2013/255/PESC, astfel cum este pusă în aplicare prin Decizia de punere în aplicare (PESC) 2021/1984 a Consiliului, și cu Regulamentul (UE) nr. 36/2012, astfel cum este pus în aplicare prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1983 al Consiliului.

Persoanele vizate sunt persoanele fizice care îndeplinesc criteriile de includere pe listă, conform prevederilor Deciziei 2013/255/PESC și ale Regulamentului (UE) nr. 36/2012.

Datele cu caracter personal colectate cuprind datele necesare identificării corecte a persoanei în cauză, expunerea de motive și orice alte date conexe.

Datele cu caracter personal colectate pot fi partajate, dacă este necesar, cu Serviciul European de Acțiune Externă și cu Comisia.

Fără a aduce atingere restricțiilor în temeiul articolului 25 din Regulamentul (UE) 2018/1725, la cererile formulate în cadrul exercitării de către persoanele vizate a dreptului de acces, precum și a dreptului la rectificare sau la opoziție, se va răspunde în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725.

Datele cu caracter personal vor fi păstrate timp de cinci ani din momentul în care persoana vizată a fost eliminată de pe lista persoanelor care fac obiectul măsurilor restrictive sau din momentul în care măsura a expirat, ori pe durata procedurilor judiciare, în cazul în care acestea au demarat.

Fără a se aduce atingere niciunei căi de atac judiciare, administrative sau nejudiciare, persoanele vizate pot depune o plângere la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2018/1725.


(1)  JO L 295, 21.11.2018, p. 39.

(2)  JO L 147, 1.6.2013, p. 14.

(3)  JO LI 402, 15.11.2021, p. 5.

(4)  JO LI 402, 15.11.2021, p. 1.