Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 463 din 16-11-2021

Rezumatul deciziilor Comisiei Europene privind autorizațiile de introducere pe piață în vederea utilizării și/sau autorizațiile de utilizare a substanțelor menționate în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)

[Publicat în temeiul articolului 64 alineatul (9) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (1) ]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2021/C 463/13)

Decizie de acordare a unei autorizații

Numărul de referință al deciziei (2)

Data deciziei

Denumirea substanței

Titularul autorizației

Numărul autorizației

Utilizare autorizată

Data de expirare a perioadei de reexaminare

Motivele care au stat la baza deciziei

C(2021) 7874

9 noiembrie 2021

4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol etoxilat

(4-terț-OPnEO)

Nr. CE: -, Nr. CAS:-

Janssen Vaccines & Prevention B.V., Archimedesweg 4, 2333 CN Leiden, Țările de Jos

REACH/21/4/0

Agent de lizare pentru permeabilizarea membranei celulei gazdă în vederea eliberării particulelor de adenovirus utilizate la fabricarea vaccinurilor, permițând eliminarea selectivă a virusurilor anvelopate adventițiale, compatibil cu substanțele chimice necesare pentru controlul precipitării ADN-ului celulei gazdă din următoarea etapă a procesului

4 ianuarie 2033

În conformitate cu articolul 60 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, avantajele socioeconomice au o pondere mai mare decât riscul care decurge din utilizarea substanței pentru sănătatea umană și pentru mediu și nu există substanțe sau tehnologii alternative.

Janssen Biologics B.V. Einsteinweg 101, 2333 CB Leiden, Țările de Jos

REACH/21/4/1


(1)  JO L 396, 30.12.2006 , p. 1.

(2)  Decizia este disponibilă pe site-ul web al Comisiei Europene, la adresa: Autorizare (europa.eu)