Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 463 din 16-11-2021

Rezumatul deciziilor Comisiei Europene privind autorizațiile de introducere pe piață în vederea utilizării și/sau autorizațiile de utilizare a substanțelor menționate în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)

[Publicat în temeiul articolului 64 alineatul (9) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (1)]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2021/C 463/16)

Decizie de acordare a unei autorizații

Trimitere la decizie (2)

Data deciziei

Denumirea substanței

Titularul autorizației

Numărul autorizației

Utilizare autorizată

Data expirării perioadei de examinare

Motivele care au stat la baza deciziei

C(2021) 7884

9 noiembrie 2021

4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol etoxilat

(4-terț-OPnEO)

Nr. CE: -, Nr. CAS:-

Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG, Schuetzenstrasse 87, 88212 Ravensburg, Germania

REACH/21/9/0

Ca emulsifiant în siliconizarea recipientelor de sticlă utilizate ca ambalaje primare pentru două medicamente specifice (NutropinAq® și Lucentis®) produse de o companie farmaceutică.

4 ianuarie 2026

În conformitate cu articolul 60 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, avantajele socioeconomice au o pondere mai mare decât riscul care decurge din utilizarea substanței pentru sănătatea umană și pentru mediu și nu există substanțe sau tehnologii alternative.


(1)  JO L 396, 30.12.2006 , p. 1.

(2)  Decizia este disponibilă pe site-ul web al Comisiei Europene, la adresa: Autorizare (europa.eu)