Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 463 din 16-11-2021

Rezumatul deciziilor Comisiei Europene privind autorizațiile de introducere pe piață în vederea utilizării și/sau autorizațiile de utilizare a substanțelor menționate în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)

[Publicat în temeiul articolului 64 alineatul (9) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (1)]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2021/C 463/15)

Decizie de acordare a unei autorizații

Numărul de referință al deciziei (2)

Data deciziei

Denumirea substanței

Titularii autorizației

Numărul autorizației

Utilizare autorizată

Data expirării

perioadei de reexaminare

Motivele care au stat la baza deciziei

C(2021) 7877

9 noiembrie 2021

4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol etoxilat

(4-terț-OPnEO)

Nr. CE: -, Nr. CAS:-

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Binger Strasse 173, 55216, Ingelheim am Rhein, Germania;

REACH/21/7/0

Într-un tampon de spălare pentru purificarea principiilor active biologice (API - active pharmaceutical ingredients) în timpul producției de Palivizumab și Moxetumomab pasudotox-tdfk

4 ianuarie 2033

În conformitate cu articolul 60 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, avantajele socioeconomice au o pondere mai mare decât riscul care decurge din utilizarea substanței pentru sănătatea umană și pentru mediu și nu există substanțe sau tehnologii alternative.

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, Dr.-Boehringer-Gasse 5-11, 1121 Wien, Austria.

REACH/21/7/1


(1)  JO L 396, 30.12.2006 , p. 1.

(2)  Decizia este disponibilă pe site-ul web al Comisiei Europene, la adresa: Autorizare (europa.eu)