Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 463 din 16-11-2021

PUBLICAREA EXTRASELOR IMPORTANTE DIN DECIZIA DE DECLARARE A FALIMENTULUI ȘI DIN DECLARAȚIA DE INSOLVENȚĂ ÎN RAPORT CU ACTIVELE ČESKOSLOVENSKÉ ÚVĚRNÍ DRUŽSTVO [COOPERATIVA DE CREDIT CEHOSLOVACĂ] (ÎN LICHIDARE)

(2021/C 463/18)

Výzva k přihlášení pohledávky. Dodržte lhůty!

Výzva k předložení námitek ohledně pohledávky. Dodržte lhůty!

Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed.

Invitation to oppose a claim. Time limits to be observed.

Покана за предявяване на вземания. Срокове, които трябва да бъдат спазени.

Покана за подаване на възражения по вземания. Срокове, които трябва да бъдат спазени.

Opfordring til anmeldelse af fordringer. Angivne frister skal overholdes.

Opfordring til at indgive bemærkninger til en fordring. Angivne frister skal overholdes.

Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Fristen beachten!

Aufforderung zur Erläuterung einer Forderung. Fristen beachten!

Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Τηρητέες προθεσμίες.

Πρόσκληση υποβολής παρατηρήσεων για απαίτηση. Τηρητέες προθεσμίες.

Convocatoria para la presentación de créditos. ¡Plazos imperativos!

Convocatoria para la presentación de observaciones sobre créditos. ¡Plazos imperativos!

Kutse nõude esitamiseks. Kehtestatud tähtaegadest tuleb kinni pidada.

Kutse nõude vaidlustamiseks. Kehtestatud tähtaegadest tuleb kinni pidada.

Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat.

Kehotus esittää saatavaa koskevia huomautuksia. Noudatettavat määräajat.

Invitation á produire une créance. Délais á respecter!

Invitation á présenter les observations relatives á une créance. Délais á respecter!

Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati.

Poziv na osporavanje tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati.

Felhívás követelés benyújtására. Betartandó határidők.

Felhívás követelés megtámadására. Betartandó határidők.

Invito all’insinuazione di un credito. Termini da osservare.

Invito all’insinuazione di un credito. Termini da osservare.

Siūlymas pateikti reikalavimą. Reikalavimo pateikimo terminai.

Kvietimas paprieštarauti reikalavimui. Prieštaravimo pateikimo terminai.

Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņš, kas jāievēro.

Uzaicinājums apstrīdēt prasījumu. Termiņš, kas jāievēro.

Stedina għal preżentazzjoni ta’ talba. Termini li għandhom ikunu osservati.

Stedina għal oppożizzjoni ta’ talba. Termini li għandhom ikunu osservati.

Oproep tot indiening van schuldvorderingen. Let u op de termijn!

Oproep tot het maken van opmerkingen bij schuldvorderingen. Let u op de termijn!

Zaproszenie do wniesienia roszczenia. Obowiązują limity czasowe.

Zaproszenie do zgłaszania uwag dotyczących roszczeń. Obowiązują limity czasowe.

Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar!

Aviso de oposição a uma reclamação de créditos. Prazos legais a observar!

Invitație de a prezenta o creanță. Termenele trebuie respectate.

Invitație de a se opune unei creanțe. Termenele trebuie respectate.

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Dodržte lehoty!

Výzva na predloženie námietok k pohľadávke. Dodržte lehoty!

Vabilo k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba spoštovati.

Vabilo k zavrnitvi terjatve. Roki, ki jih je treba spoštovati.

Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister.

Anmodan att motsätta sig en fordran. Tidsfrister.

Identificarea debitorului: Československé úvěrní družstvo [Cooperativa de credit cehoslovacă] (în lichidare), nr. de identificare al societății: 649 46 851, cu sediul la Gočárova třída 312/52, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, înregistrată în Registrul Comerțului ținut de Tribunalul Regional din Hradec Králové cu numărul de referință 1358 (denumită în continuare „debitorul”)

Identificarea instanței competente în materie de insolvență și a sediului acesteia: Tribunalul Regional din Hradec Králové, cu sediul la Československé armády 218, 500 03 Hradec Králové (denumită în continuare „instanța competentă în materie de insolvență”)

Identificarea lichidatorului: Lukáš Vlašaný, lichidator, cu sediul social la Vančurova 2904, 390 01 Tábor, nr. de identificare al societății: 698 13 019 (denumit în continuare „lichidatorul”)

Prin intermediul acestui extras (denumit în continuare „extrasul”), lichidatorul, în sensul articolului 370 din Legea nr. 182/2006 privind falimentul și procedurile de soluționare a falimentului (Legea privind insolvența), cu modificările ulterioare (denumită în continuare „Legea privind insolvența”), notifică faptul că instanța competentă în materie de insolvență a constatat, în temeiul legislației cehe, insolvența debitorului și a declarat falimentul cu privire la activele debitorului, prin intermediul unei hotărâri a Tribunalului Regional din Hradec Králové din 19 octombrie 2021, ref. 35 INS 16182/2021-A-34/celk. 5.

Creanțele creditorilor, astfel cum sunt înscrise în conturile debitorului, sunt considerate a fi creanțe declarate. Creditorii vor fi notificați individual în acest sens, în termen de 60 de zile de la declararea insolvenței.

Creditorii care au sediul social, sediul central, domiciliul sau reședința obișnuită într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European vor primi o notificare în limba cehă din partea lichidatorului (denumită în continuare „notificarea”), în conformitate cu articolul 373 alineatul (2) din Legea privind insolvența.

Orice creditor care dorește să conteste valoarea sau natura creanței sale, astfel cum se menționează în notificare, poate, în termen de patru luni de la data declarării insolvenței (și anume până la 21 februarie 2022), să transmită în scris obiecțiile sale lichidatorului. În cazul în care creditorul nu obiectează, se consideră că acesta este de acord cu conținutul notificării. În termen de trei luni de la publicarea prezentului extras din hotărârea de declarare a insolvenței în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, creditorul poate transmite obiecții cu privire la faptul că nu a primit o notificare din partea lichidatorului. În obiecții trebuie precizată valoarea creanței în raport cu debitorul la data declarării insolvenței cu privire la activele sale. Obiecțiile trebuie să fie însoțite de copii certificate oficial ale oricăror documente care confirmă presupusa valoare, data apariției și natura creanței și precizează, în special, dacă creanța se referă la masa bunurilor care face obiectul insolvenței (articolul 168 din Legea privind insolvența), este echivalentă cu o creanță care se referă la masa bunurilor care face obiectul insolvenței (articolul 169 din Legea privind insolvența), este o creanță exigibilă în temeiul garanției reale, este o creanță garantată în alt mod sau este o creanță subsidiară [articolul 172 alineatul (2) din Legea privind insolvența]; obiecțiile trebuie să specifice, de asemenea, orice rezervă a dreptului de proprietate.

Creditorii care au sediul social, sediul central, domiciliul sau reședința obișnuită într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European pot, în temeiul articolului 373 alineatul (4) din Legea privind insolvența, să transmită obiecții în limba oficială a statului membru respectiv. În cazul menționat la articolul 373 alineatul (4) prima teză din Legea privind insolvența, obiecțiile trebuie să poarte în antet următoarea mențiune în limba cehă: „Podání námitky proti výši pohledávky” [Prezentarea unei obiecții cu privire la valoarea unei creanțe]. În cazul menționat la articolul 373 alineatul (4) a doua teză din Legea privind insolvența, obiecțiile trebuie să poarte în antet următoarea mențiune în limba cehă: „Přihláška pohledávky” [Declararea unei creanțe]. În cazul în care conținutul obiecțiilor este clar pentru lichidator, acesta le va lua în considerare, chiar dacă nu poartă antetul necesar. Lichidatorul nu este obligat să ia în considerare o obiecție ulterioară, cu excepția cazului în care este clar că aceasta a fost transmisă în timp util autorității responsabile cu notificarea sa. Lichidatorul îi poate solicita creditorului să furnizeze o traducere a obiecțiilor în limba cehă.

Lukáš Vlašaný, lichidator

Československé úvěrní družstvo [Cooperativa de credit cehoslovacă] (în lichidare)