Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 463 din 16-11-2021

Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul M.10503 – SK Capital Partners / Seqens)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2021/C 463/19)

1.   

 La data de 8 noiembrie 2021, Comisia Europeană a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse.

Prezenta notificare vizează următoarele întreprinderi:

SK Capital Partners, LP (SK Capital Partners”, SUA);

Seqens Group Holding SAS („Seqens”, Franța).

SK Capital Partners dobândește, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul asupra întregii întreprinderi Seqens.

Concentrarea se realizează prin achiziționare de acțiuni.

2.   

 Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

în cazul întreprinderii SK Capital Partners: firmă de investiții private axată pe materiale speciale, produse chimice și pe sectorul farmaceutic;

în cazul întreprinderii Seqens: desfășoară activități în domeniul producției și distribuției de substanțe chimice esențiale diversificate, de soluții farmaceutice și de ingrediente speciale.

3.   

 

În urma unei examinări prealabile, Comisia Europeană constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință.

4.   

 Comisia Europeană invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie să parvină Comisiei Europene în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Trebuie menționată întotdeauna următoarea referință:

M.10503 – SK Capital Partners / Seqens

Observațiile pot fi trimise Comisiei prin e-mail, prin fax sau prin poștă. Vă rugăm să utilizați datele de contact de mai jos:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Numărul de Fax +32 22964301

Adresă poștală:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 („Regulamentul privind concentrările economice”).