Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 464 din 17-11-2021

RECOMANDAREA CONSILIULUI

din 16 noiembrie 2021

de evaluare a progreselor realizate de statele membre participante în ceea ce privește îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul cooperării structurate permanente (PESCO)

(2021/C 464/02)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 46 alineatul (6),

având în vedere Protocolul nr. 10 privind cooperarea structurată permanentă stabilită prin articolul 42 din Tratatul privind Uniunea Europeană, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia (PESC) 2017/2315 a Consiliului din 11 decembrie 2017 de stabilire a cooperării structurate permanente (PESCO) și de adoptare a listei statelor membre participante (1),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

Articolul 4 alineatul (2) litera (d) din Decizia (PESC) 2017/2315 prevede că Consiliul adoptă decizii și recomandări pentru evaluarea contribuțiilor statelor membre participante în vederea îndeplinirii angajamentelor convenite, în conformitate cu mecanismul descris la articolul 6 din decizia respectivă.

(2)

Articolul 6 alineatul (3) din Decizia (PESC) 2017/2315 prevede că, pe baza raportului anual privind PESCO prezentat de Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (denumit în continuare „Înaltul Reprezentant”), Consiliul evaluează o dată pe an dacă statele membre participante continuă să îndeplinească angajamentele mai stricte menționate la articolul 3 din decizia respectivă.

(3)

Apendicele 1 la anexa la Concluziile Consiliului din 20 noiembrie 2020 privind revizuirea strategică a PESCO 2020 prevede că Înaltul Reprezentant prezintă raportul anual privind punerea în aplicare a PESCO până în luna iulie a fiecărui an, pentru a permite Consiliului să își adopte recomandarea prin care sunt evaluate progresele înregistrate de statele membre participante în vederea îndeplinirii angajamentelor asumate în cadrul PESCO până în luna noiembrie a anului respectiv. Punctul 16 din Recomandarea Consiliului din 6 martie 2018 privind o foaie de parcurs pentru implementarea PESCO (2) prevede că Comitetul militar al Uniunii Europene ar trebui să furnizeze Comitetului politic și de securitate avize militare și recomandări care să îi permită să pregătească analiza Consiliului privind situația îndeplinirii în continuare de către statele membre participante a angajamentelor mai stricte.

(4)

Punctul 26 din Recomandarea Consiliului din 15 octombrie 2018 privind stabilirea etapelor îndeplinirii angajamentelor mai stricte asumate în cadrul cooperării structurate permanente (PESCO) și specificarea unor obiective mai precise (3) prevede că Înaltul Reprezentant ar trebui să țină seama de recomandarea respectivă în raportul anual privind PESCO, care va sprijini evaluarea îndeplinirii angajamentelor mai stricte asumate de fiecare stat membru participant.

(5)

La 7 iulie 2021, Înaltul Reprezentat a furnizat Consiliului raportul său anual privind stadiul punerii în aplicare a PESCO (denumit în continuare „raportul anual”), inclusiv privind îndeplinirea, de către fiecare stat membru participant, a angajamentelor asumate, în conformitate cu propriul plan național de punere în aplicare, revizuit și actualizat.

(6)

Pe această bază, Consiliul ar trebui, prin urmare, să adopte o recomandare de evaluare a progreselor realizate de statele membre participante în ceea ce privește îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul PESCO,

ADOPTĂ PREZENTA RECOMANDARE:

I.   Obiectiv și domeniu de aplicare

1.

Obiectivul prezentei recomandări este de a evalua contribuțiile aduse de statele membre participante în vederea îndeplinirii angajamentelor mai stricte asumate în cadrul PESCO, pe baza raportului anual și în conformitate cu planurile naționale de punere în aplicare prezentate de statele membre participante în 2021.

II.   Constatări și evaluare

2.

Raportul anual oferă o bază solidă pentru a evalua stadiul punerii în aplicare a PESCO, inclusiv al îndeplinirii de către fiecare stat membru participant a angajamentelor sale, în conformitate cu propriul plan național de punere în aplicare.

3.

Răspunzând nevoilor actuale și viitoare ale Europei în materie de securitate și apărare, în special prin intermediul eforturilor lor actuale și viitoare de a-și îndeplini angajamentele mai stricte, statele membre participante contribuie la sporirea capacității Uniunii de a acționa ca furnizor de securitate și a autonomiei sale strategice și consolidează capacitatea acesteia de a coopera cu partenerii și de a-și proteja cetățenii.

4.

Recunoscând că statele membre participante trebuie să îmbunătățească în mod substanțial îndeplinirea tuturor angajamentelor mai stricte până în 2025, Consiliul subliniază, de asemenea, că statele membre participante:

(a)

au continuat să își crească cheltuielile pentru apărare pe parcursul primei faze inițiale a PESCO (2018-2020) și au indicat că există planuri în direcția unor creșteri suplimentare în perioada 2021-2025, în pofida încetinirii creșterii economice cauzate de criza provocată de pandemia de COVID-19. În vederea consolidării capacităților statelor membre participante și, astfel, a sporirii capacității Uniunii de a acționa, respectiva tendință pozitivă ar trebui menținută în viitor, inclusiv prin alocarea resurselor pentru proiecte colaborative de dezvoltare a capabilităților de apărare, cu un efort specific necesar în domeniul cercetării și tehnologiei, pentru a atinge obiectivele stabilite pentru a doua fază inițială a PESCO și pentru a spori coerența globală a peisajului european al capabilităților;

(b)

au înregistrat progrese modeste în ceea ce privește utilizarea, la nivel național, a instrumentelor și proceselor de planificare și dezvoltare a capabilităților Uniunii și sunt încurajate să își intensifice eforturile în direcția unei utilizări mai sistematice și mai active a acestor instrumente și procese în scopul compensării deficitelor de capabilități în mod colaborativ. În acest sens, punerea în aplicare integrală a recomandărilor convenite în cadrul procesului anual coordonat de revizuire privind apărarea (CARD) din 2020 în ceea ce privește cheltuielile pentru apărare, planificarea apărării și cooperarea în domeniul apărării va fi esențială pentru pregătirea în comun a unor nou orizonturi de planificare dincolo de 2025, în vederea intensificării cooperării în materie de dezvoltare a capabilităților;

(c)

ar trebui să depună în continuare eforturi în vederea elaborării unui pachet coerent de forțe al Uniunii care acoperă întregul spectru până în 2025, în conformitate cu notificarea PESCO, care să contribuie la îndeplinirea nivelului de ambiție al Uniunii;

(d)

ar trebui să își intensifice în mod semnificativ eforturile de îndeplinire a angajamentelor operaționale și, în special, a angajamentului 12, care este considerat esențial pentru a îmbunătăți relevanța și impactul acțiunii externe a Uniunii, în special în ceea ce privește dimensiunea sa operațională. Îndeplinirea angajamentului 12 consolidează capacitatea Uniunii de a acționa ca furnizor de securitate împreună cu partenerii ori de câte ori este posibil și individual atunci când este necesar. Deficite majore, astfel cum sunt reflectate în obiectivele în materie de capabilități cu impact ridicat, continuă să afecteze disponibilitatea, capacitatea de desfășurare și interoperabilitatea forțelor statelor membre participante, care sunt necesare pentru realizarea nivelului de ambiție militară al Uniunii. În plus, statele membre participante au posibilitatea de a-și spori contribuțiile nu numai la misiunile și operațiile politicii de securitate și apărare comune (PSAC) în curs, ci și la planificarea rotațiilor grupurilor tactice de luptă ale UE și la bazele de date pentru răspuns rapid. În acest context, în concordanță cu Recomandarea Consiliului din 15 noiembrie 2021 privind stabilirea etapelor îndeplinirii angajamentelor mai stricte asumate în cadrul cooperării structurate permanente (PESCO) și specificarea unor obiective mai precise și de abrogare a Recomandării din 15 octombrie 2018 (4) indicatorii de progres ar trebui să fie discutați în continuare și stabiliți de către statele membre participante, pentru a contribui în mod echitabil la procesul respectiv de constituire a forțelor pentru misiunile și operațiile din cadrul PSAC, în limita mijloacelor și capabilităților statelor membre participante, precum și pentru a spori transparența între ele. În conformitate cu principiul pachetului unic de forțe (5), contribuțiile statelor membre participante la catalogul forțelor ar trebui să fie în conformitate cu instrucțiunile aferente procesului privind obiectivul global și ar trebui să includă toate activele care pot fi desfășurate (inclusiv comandamentele generale și capabilitățile utilizabile în sprijinul misiunilor și operațiilor);

(e)

au realizat progrese în ceea ce privește îndeplinirea angajamentului lor de a contribui la compensarea deficitelor de capabilități identificate în cadrul planului de dezvoltare a capacităților (CDP) și al CARD, inclusiv o evaluare a punerii în aplicare a obiectivelor în materie de capabilități cu impact ridicat, dar, în majoritatea cazurilor, continuă să nu indice dacă și în ce fel consideră drept prioritate utilizarea abordării bazate pe colaborare la nivel european pentru a elimina deficitele de capabilități pe plan național. În aceeași ordine de idei, nu există încă un consens general în rândul statelor membre participante în ceea ce privește înțelegerea impactului pe care îl au proiectele în materie de capabilități asupra sporirii autonomiei strategice europene și asupra consolidării bazei industriale și tehnologice de apărare europeană (EDTIB). Eforturile întreprinse pentru punerea în aplicare a recomandărilor formulate în cadrul CARD din 2020 și pentru dezvoltarea posibilităților de cooperare identificate, în special pentru elaborarea de foi de parcurs pentru punerea în aplicare a celor șase domenii de interes propuse, ar trebui să contribuie la îmbunătățirea respectivei înțelegeri. Consiliul a reamintit că coerența la nivel de rezultate între CDP și CARD, pe de o parte, și procesele NATO corespunzătoare, precum Procesul NATO de planificare a apărării, pe de altă parte, a fost și va continua să fie asigurată acolo unde cerințele se suprapun, recunoscându-se în același timp caracterul diferit al celor două organizații, precum și responsabilitățile și componențele fiecăreia;

(f)

trebuie să-și îmbunătățească în continuare furnizarea de informații în ceea ce privește angajamentele mai stricte și obiectivele mai precise relevante care se referă la politicile lor industriale și strategiile lor de achiziții publice. Ele ar trebui să își intensifice eforturile pentru a depăși nivelul actual de îndeplinire a angajamentelor, furnizând planuri care să indice în mod clar că proiectele care decurg din politicile lor industriale și din strategiile lor de achiziții contribuie la sporirea competitivității industriei europene de apărare și au un impact pozitiv asupra EDTIB, inclusiv prin promovarea participării transfrontaliere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor cu capitalizare medie în întreaga Uniune.

5.

În ceea ce privește planurile naționale de punere în aplicare individuale, fiecare stat membru participant este încurajat să țină seama de constatările și recomandările formulate în raportul anual la punerea în aplicare în continuare a PESCO și să își revizuiască în consecință contribuția la îndeplinirea angajamentelor mai stricte în cursul celei de a doua faze inițiale a PESCO.

III.   Planurile naționale de punere în aplicare

6.

În ansamblu, de la sfârșitul anului 2020, statele membre participante au îmbunătățit calitatea informațiilor furnizate în actualizările anuale ale planurilor lor naționale de punere în aplicare. În pofida acestei tendințe pozitive, se recomandă ca statele membre participante să furnizeze pentru toate domeniile în care și-au asumat angajamente indicații mai bine fundamentate și declarații pertinente, acordând o atenție deosebită elaborării unor planuri prospective specifice cu privire la modul în care aceste state membre participante intenționează să contribuie la îndeplinirea angajamentelor mai stricte și a obiectivelor mai precise, inclusiv prin valorificarea constatărilor și recomandărilor formulate în cadrul CARD din 2020. Respectiva perspectivă orientată spre viitor va permite statelor membre participante să își coordoneze mai bine eforturile și să caute oportunități de cooperare.

7.

Statele membre participante sunt, de asemenea, încurajate să se angajeze în continuare în dialoguri bilaterale cu secretariatul PESCO care vizează să obțină, să mențină sau chiar să îmbunătățească și mai mult o traiectorie pozitivă în ceea ce privește îndeplinirea de către acestea a angajamentelor mai stricte. Secretariatul PESCO va întocmi un document informativ în sprijinul planurilor naționale de punere în aplicare revizuite pe baza viitorului nou set de obiective mai precise pentru cea de a doua fază inițială a PESCO, care ar putea include un calendar pentru statele membre participante în vederea îndeplinirii criteriilor de referință convenite.

8.

Statele membre participante sunt încurajate să utilizeze platforma digitală dezvoltată de Agenția Europeană de Apărare (AEA) pentru PESCO pentru transmiterea planurilor lor naționale de punere în aplicare, ceea ce le va permite să utilizeze datele pe care deja le-au furnizat, de exemplu în contextul PESCO, al CARD și al altor inițiative relevante ale Uniunii în domeniul apărării, și, prin urmare, va ușura sarcina administrativă care le revine statelor membre participante.

9.

Statele membre participante sunt încurajate să depășească nivelul actual de îndeplinire a angajamentelor legate de dimensiunea industrială a sectorului apărării, furnizând planuri care să indice în mod clar că proiectele care decurg din politicile lor industriale și din strategiile lor de achiziții contribuie la sporirea competitivității industriei europene de apărare și au un impact pozitiv asupra EDTIB.

10.

Statele membre participante sunt puternic încurajate să își sporească, în limita mijloacelor și capabilităților lor, contribuțiile la aspectele operaționale ale PESCO, acolo unde sunt identificate deficite, un accent deosebit fiind pus pe disponibilitatea forțelor care pot fi desfășurate la nivel strategic pentru realizarea nivelului de ambiție al Uniunii, pe Declarația privind cerințele misiunilor și operațiilor PSAC, pe bazele de date pentru răspuns rapid și pe planificarea rotațiilor grupurilor tactice de luptă ale UE.

11.

Întrucât îndeplinirea cu succes a angajamentelor mai stricte ale PESCO necesită un efort colectiv și individual din partea tuturor statelor membre participante și în vederea asigurării impulsului politic necesar, statele membre participante ar trebui, în 2022, precum și din doi în doi ani, să își însoțească planurile lor naționale de punere în aplicare cu o declarație politică la nivel înalt care să prezinte principalele realizări, precizând prioritățile naționale specifice (în special sprijinirea punerii în aplicare a priorităților UE în materie de dezvoltare a capabilităților și constatările și recomandările CARD) și contribuțiile la îndeplinirea angajamentelor mai stricte.

IV.   Proiecte PESCO

12.

Cele 46 de proiecte PESCO contribuie la îndeplinirea celor 20 de angajamente mai stricte. Dintre aceste proiecte, 32 pot fi legate de oportunitățile de colaborare, inclusiv domeniile de interes, identificate în cadrul CARD. În plus, 24 dintre ele abordează în mod direct obiectivele în materie de capabilități cu impact ridicat, vizând reducerea deficitelor critice ale misiunilor și operațiilor PSAC, în timp ce 18 dintre ele abordează aceste obiective în mod indirect.

13.

Deși, în concordanță cu Concluziile Consiliului din 20 noiembrie 2020 privind revizuirea strategică a PESCO 2020, se preconizează că un număr semnificativ de proiecte PESCO vor produce rezultate concrete până la sfârșitul anului 2025, raportul adresat Consiliului, din 2 iunie 2021, privind progresele înregistrate în ceea ce privește proiectele PESCO indică faptul că este posibil ca unele dintre aceste proiecte să întâmpine anumite dificultăți în obținerea rezultatelor preconizate până la data respectivă. Punerea în aplicare cu succes a tuturor proiectelor PESCO în curs și obținerea la timp a unor rezultate tangibile și a capabilităților necesare vor determina vizibilitatea și credibilitatea PESCO.

14.

Prin urmare, Consiliul subliniază că statele membre participante ar trebui să depună eforturi pentru a obține rezultate tangibile, conform planificării, în special pentru proiectele din primul și al doilea val care se află încă în faza de concept și pentru cele care se confruntă cu constrângeri importante legate de o definire mai precisă a obiectivelor lor, a domeniului de aplicare și a rezultatelor preconizate. Aceasta arată că respectivele proiecte trebuie examinate cu rigurozitate cu privire la modul în care ar trebui continuate sau dacă unele dintre ele ar trebui să fie corelate sau contopite, pentru a le spori impactul și eficiența, pentru economisirea resurselor, consolidarea sinergiilor și evitarea suprapunerilor nenecesare. Atunci când membrii proiectului constată că proiectele nu pot obține rezultatele preconizate, astfel de proiecte ar trebui să fie redinamizate sau închise, pentru a se asigura relevanța, eficacitatea și credibilitatea tuturor proiectelor PESCO.

15.

Consiliul recomandă ca coordonatorii de proiect să informeze mai frecvent secretariatul PESCO și celelalte state membre participante cu privire la situația actuală a proiectelor lor PESCO, pentru a spori transparența și capacitatea secretariatului PESCO de a juca un rol mai important în consilierea statelor membre participante. În acest context, resursele secretariatului PESCO ar trebui consolidate în continuare.

16.

Consiliul invită statele membre participante să acorde prioritate unei abordări bazate pe colaborare la nivel european pentru compensarea deficitelor de capabilități și să se folosească în mod optim de AEA ca forum european pentru dezvoltarea capabilităților comune în conformitate cu angajamentul convenit în cadrul PESCO, inclusiv de asistența AEA pentru finalizarea propunerilor de proiecte PESCO și de un eventual sprijin acordat de aceasta punerii în aplicare a proiectelor PESCO.

17.

Secretariatul PESCO ar putea fi invitat de statele membre participante să propună idei de potențiale noi proiecte PESCO care nu au fost încă asumate de acestea în cadrul PESCO până în prezent, ținând seama de constatările și recomandările formulate în cadrul CARD, precum și de prioritățile UE în materie de dezvoltare a capabilităților care decurg din CDP, inclusiv de obiectivele în materie de capabilități cu impact ridicat.

18.

În vederea identificării și generării viitoarelor propuneri de proiecte PESCO, Consiliul invită statele membre participante să consolideze utilizarea instrumentelor Uniunii de planificare și de dezvoltare a capabilităților, precum și constatările și recomandările formulate în cadrul CARD ca repere pentru perfecționarea propunerilor de proiecte, în special în ceea ce privește domeniile de interes și oportunitățile de colaborare identificate, inclusiv în domeniul operațional. Consiliul încurajează statele membre participante să continue să prezinte propuneri de proiecte PESCO, în special pe cele cu un caracter operațional mai pronunțat și un impact pe termen scurt bazate pe capabilitățile deja existente, precum și pe cele care contribuie la acoperirea lacunelor și nevoilor în materie de capabilități strategice identificate în cadrul CDP și CARD.

V.   Calea de urmat

19.

Recomandarea Consiliului, care specifică obiective mai precise pentru fiecare dintre angajamentele mai stricte pentru a doua fază inițială a PESCO (2021-2025), ar trebui adoptată cât mai curând posibil.

20.

După aprobarea recomandării respective, secretariatul PESCO va furniza un document informativ în sprijinul planurilor naționale de punere în aplicare revizuite pe baza noului set de obiective mai precise pentru cea de a doua fază inițială a PESCO, care ar putea include un calendar pentru statele membre participante în vederea îndeplinirii criteriilor de referință convenite.

21.

Statele membre participante sunt invitate să își revizuiască planurile naționale de punere în aplicare în vederea actualizării acestora, dacă este cazul, și să prezinte planurile lor actualizate secretariatului PESCO (inclusiv prin intermediul platformei digitale a AEA) până la 10 martie 2022. Următoarea actualizare a planurilor naționale de punere în aplicare ar trebui să fie însoțită de o declarație politică la nivel înalt în care statele membre participante ar trebui să prezinte principalele lor realizări și să declare prioritățile și contribuțiile naționale specifice.

22.

Consiliul a reamintit că, în conformitate cu revizuirea strategică a PESCO 2020, secretariatul PESCO, precum și statele membre participante, ar trebui să continue să lucreze la stimulente pentru îmbunătățirea îndeplinirii angajamentelor, în special în cazul în care progresele au fost evaluate de Înaltul Reprezentant și evidențiate de Consiliu ca fiind insuficiente, și anume în ceea ce privește angajamentele operaționale și cele legate de abordarea europeană bazată pe colaborare. Desfășurarea unor discuții politice periodice la nivel înalt între statele membre participante și Înaltul Reprezentant ar trebui să asigure în continuare impulsul politic și asumarea politică sporită.

23.

Statele membre participante sunt încurajate să colaboreze în continuare cu secretariatul PESCO în cadrul dialogurilor bilaterale care vizează să obțină, să mențină sau chiar să îmbunătățească și mai mult o traiectorie pozitivă în ceea ce privește îndeplinirea de către acestea a angajamentelor mai stricte. În acest sens, secretariatul PESCO ar trebui să ofere recomandări adaptate fiecărui stat membru participant, pentru a fi discutate în cadrul dialogurilor respective. În acest context, secretariatul PESCO ar trebui consolidat în continuare.

24.

Consiliul reamintește că, ținând seama de rezultatul Busolei strategice, statele membre participante, în contextul procesului de revizuire strategică a PESCO care urmează să se desfășoare înainte de încheierea celei de a doua faze inițiale a PESCO în 2025 și astfel cum se menționează în notificarea PESCO, care reamintește, de asemenea, caracterul specific al politicii de securitate și apărare a anumitor state membre, vor evalua îndeplinirea tuturor angajamentelor PESCO și vor discuta și vor decide cu privire la noi angajamente, în vederea demarării unei noi etape către integrarea europeană în materie de securitate și apărare.

Adoptată la Bruxelles, 16 noiembrie 2021.

Pentru Consiliu

Președintele

J. BORRELL FONTELLES


(1)  JO L 331, 14.12.2017, p. 57.

(2)  JO C 88, 8.3.2018, p. 1.

(3)  JO C 374, 16.10.2018, p. 1.

(4)  JO C 463, 16.11.2021, p. 1.

(5)  Aceste forțe pot fi utilizate de statele membre participante în cadrul UE, pentru nevoi naționale, precum și în diferite contexte precum ONU și NATO.