Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 410 din 18-11-2021

REGULAMENTUL (UE) 2021/2009 AL COMISIEI

din 12 noiembrie 2021

de stabilire a încetării activităților de pescuit de mihalț-de-mare în apele Regatului Unit și în apele internaționale din zonele 1 și 2 pentru navele care arborează pavilionul Franței

 

Intrare în vigoare: 19/11/2021

 

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem de control al Uniunii pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului (1), în special articolul 36 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2021/92 al Consiliului (2) stabilește cote pentru 2021.

(2)

Conform informațiilor primite de Comisie, capturile din stocul de mihalț-de-mare din apele Regatului Unit și apele internaționale din zonele 1 și 2 efectuate de către nave care arborează pavilionul Franței sau care sunt înmatriculate în acest stat membru au epuizat cota alocată pentru 2021.

(3)

Prin urmare, este necesară interzicerea anumitor activități de pescuit care vizează acest stoc,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Epuizarea cotei

Cota de pescuit alocată Franței pentru stocul de mihalț-de-mare din apele Regatului Unit și apele internaționale din zonele 1 și 2 pentru 2021, menționată în anexă, se consideră epuizată începând cu data stabilită în anexa respectivă.

Articolul 2

Interdicții

(1)   Activitățile de pescuit care vizează stocul menționat la articolul 1 efectuate de nave care arborează pavilionul Franței sau care sunt înmatriculate în acest stat membru sunt interzise începând cu data stabilită în anexă. Mai precis, se interzice localizarea peștelui, precum și lansarea, instalarea sau ridicarea unei unelte de pescuit în vederea pescuitului din stocul respectiv.

(2)   Transbordarea, păstrarea la bord, prelucrarea la bord, transferul, plasarea în cuști, îngrășarea și debarcarea peștelui și a produselor pescărești provenind din stocul susmenționat, capturate de navele respective, rămân autorizate pentru capturile efectuate înainte de această dată.

(3)   Capturile neintenționate de specii din stocul susmenționat, efectuate de navele respective, trebuie să fie aduse și păstrate la bordul navelor de pescuit, înregistrate, debarcate și deduse din cotele alocate în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (3).

Articolul 3

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 12 noiembrie 2021.

Pentru Comisie,

Pentru Președinte,

Virginijus SINKEVIČIUS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) 2021/92 al Consiliului din 28 ianuarie 2021 de stabilire, pentru anul 2021, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește, aplicabile în apele Uniunii și, pentru navele de pescuit ale Uniunii, în anumite ape din afara acesteia (JO L 31, 29.1.2021, p. 31).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 22).


ANEXĂ

Nr.

19/TQ92

Stat membru

Franța

Stoc

LIN/1/2.

Specie

Mihalț-de-mare (Molva molva)

Zonă

Apele Regatului Unit și apele internaționale din zonele 1 și 2

Data încetării activităților

22.10.2021