Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 410 din 18-11-2021

REGULAMENTUL (UE) 2021/2010 AL COMISIEI

din 17 noiembrie 2021

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1185/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile referitoare la pesticide, în legătură cu lista de substanțe active

(Text cu relevanță pentru SEE)

 

Intrare în vigoare: 08/12/2021

 

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1185/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind statisticile referitoare la pesticide (1), în special articolul 5 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1185/2009 stabilește un cadru comun pentru producerea de statistici europene comparabile referitoare la comercializarea și utilizarea pesticidelor.

(2)

Comisia trebuie să adapteze, în mod regulat și cel puțin la fiecare cinci ani, lista substanțelor incluse și clasificarea acestora în categorii de produse și clase chimice, astfel cum este stabilit în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1185/2009. Întrucât aceasta din urmă a fost actualizată ultima dată în 2017 prin Regulamentul (UE) 2017/269 al Comisiei (2), este necesar să se actualizeze lista anexată la respectivul regulament pentru a acoperi perioada 2021-2024.

(3)

Având în vedere numărul de substanțe vizate și complexitatea procesului de identificare și clasificare a compușilor relevanți, este dificil pentru autoritățile naționale de statistică să dobândească gama de instrumente de care au nevoie pentru colectarea de informații privind utilizarea și introducerea pe piață a pesticidelor. Prin urmare, trebuie incluse numai substanțele cărora li s-a alocat un număr de identificare de către una sau amândouă instituțiile majore, recunoscute la nivel internațional, care înregistrează compușii chimici și pesticidele, și anume Chemical Abstracts Service al American Chemical Society (Societatea Americană de Chimie) și Collaborative International Pesticides Analytical Council (Comisia internațională pentru metodele de analiză a pesticidelor).

(4)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Sistemului Statistic European instituit prin articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (3),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1185/2009 se înlocuiește cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 noiembrie 2021.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 324, 10.12.2009, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) 2017/269 al Comisiei din 16 februarie 2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1185/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile referitoare la pesticide, în legătură cu lista de substanțe active (JO L 40, 17.2.2017, p. 4).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene (JO L 87, 31.3.2009, p. 164).


ANEXĂ

„ANEXA III

CLASIFICARE ARMONIZATĂ A SUBSTANȚELOR

Grupe majore

Categorii de produse

Cod

Clasă chimică

Denumiri comune ale substanțelor

Nomenclatura comună

CAS  (1)

CIPAC  (2)

Pesticide introduse pe piață, total

 

PPM_TOT

 

 

 

 

 

Pesticide introduse pe piață pentru utilizatorii profesioniști (3)

PPM_PU

 

 

 

 

 

Din care destinate utilizării în agricultură (4)

PPM_AGRI

 

 

 

 

 

Din care destinate utilizării în silvicultură (5)

PPM_FORE

 

 

 

 

 

Din care destinate altor utilizări profesionale (6)

PPM_AMU

 

 

 

 

 

Din care utilizate numai în depozitare (6)

PPM_STOR

 

 

 

 

Pesticide introduse pe piață în conformitate cu articolele 22 și 24 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (7)

 

 

 

 

 

 

 

Grupa 1 - Substanțe active cu risc redus în conformitate cu articolul 22 din Regulamentul (CE) 1107/2009 (8)

GRP1

 

 

 

 

 

Grupa 3 - Substanțe susceptibile de înlocuire în conformitate cu articolul 24 din Regulamentul (CE) 1107/2009 (9)

GRP3

 

 

 

 

Pesticide introduse pe piață, grupe și categorii definite în anexa IV la Directiva 2009/128/CE

 

 

 

 

 

 

 

Grupa 2 - Substanțe active aprobate sau considerate a fi aprobate în temeiul Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, care nu se încadrează în alte categorii și care sunt enumerate în părțile A și B din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 (10)

GRP2

 

 

 

 

 

Grupa 4 - Substanțe active care nu sunt aprobate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 și care, prin urmare, nu sunt enumerate în anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011

GRP4

 

 

 

 

 

Categoria A și C: Substanțe active nechimice

CAT_A_C

 

 

 

 

 

Categoria B, D, E, F: Substanțe active chimice

CAT_B_D-F

 

 

 

 

Fungicide și bactericide

 

PES_F

 

 

 

 

 

Fungicide anorganice

F01

 

 

 

 

 

 

F01_01

COMPUȘI AI CUPRULUI

 

 

 

 

 

F01_01_01

 

AMESTEC DE BORDEAUX

8011-63-0

44.604

 

 

F01_01_02

 

HIDROXID DE CUPRU

20427-59-2

44.305

 

 

F01_01_03

 

OXID DE CUPRU (I)

1317-39-1

44.603

 

 

F01_01_04

 

OXICLORURĂ DE CUPRU

1332-65-6

1332-40-7

44.602

 

 

F01_01_05

 

SULFAT DE CUPRU TRIBAZIC

12527-76-3

44.306

 

 

F01_01_06

 

ALTE SĂRURI DE CUPRU N.C.A.

 

 

 

 

F01_02

SULF ANORGANIC

 

 

 

 

 

F01_02_01

 

SULF

7704-34-9

18

 

 

F01_99

ALTE FUNGICIDE ANORGANICE

 

 

 

 

 

F01_99_01

 

POLISULFURĂ DE CALCIU

1344-81-6

17

 

 

F01_99_02

 

IODURĂ DE POTASIU

7681-11-0

773

 

 

F01_99_03

 

FOSFONAȚI DE POTASIU (CUNOSCUȚI ANTERIOR SUB DENUMIREA DE FOSFIT DE POTASIU)

13977-65-6

13492-26-7

756

 

 

F01_99_04

 

TIOCIANAT DE POTASIU

333-20-0

772

 

 

F01_99_06

 

FOSFONAT DE DISODIU

13708-85-5

808

 

 

F01_99_07

 

BICARBONAT DE POTASIU

298-14-6

853

 

 

F01_99_08

 

BICARBONAT DE SODIU

144-55-8

 

 

 

F01_99_99

 

ALTE FUNGICIDE ANORGANICE N.C.A.

 

 

 

Fungicide pe bază de carbamați și ditiocarbamați

F02

 

 

 

 

 

 

F02_01

FUNGICIDE PE BAZĂ DE CARBANILAT

 

 

 

 

 

F02_01_01

 

DIETOFENCARB

87130-20-9

513

 

 

F02_02

FUNGICIDE PE BAZĂ DE CARBAMAT

 

 

 

 

 

F02_02_01

 

BENTIAVALICARB

413615-35-7

744

 

 

F02_02_02

 

IPROVALICARB

140923-17-7

620

 

 

F02_02_03

 

PROPAMOCARB

24579-73-5

399

 

 

F02_03

FUNGICIDE PE BAZĂ DE DITIOCARBAMAT

 

 

 

 

 

F02_03_01

 

MANCOZEB

8018-01-7

34

 

 

F02_03_02

 

MANEB

12427-38-2

61

 

 

F02_03_03

 

METIRAM

9006-42-2

478

 

 

F02_03_04

 

PROPINEB

12071-83-9

177

 

 

F02_03_05

 

TIRAM

137-26-8

24

 

 

F02_03_06

 

ZIRAM

137-30-4

31

 

 

F02_99

ALTE FUNGICIDE PE BAZĂ DE CARBAMAT ȘI DITIOCARBAMAT

 

 

 

 

 

F02_99_99

 

ALTE FUNGICIDE PE BAZĂ DE CARBAMAT ȘI DITIOCARBAMAT N.C.A.

 

 

 

Fungicide pe bază de benzimidazoli

F03

 

 

 

 

 

 

F03_01

FUNGICIDE PE BAZĂ DE BENZIMIDAZOL

 

 

 

 

 

F03_01_01

 

CARBENDAZIM

10605-21-7

263

 

 

F03_01_02

 

FUBERIDAZOL

3878-19-1

525

 

 

F03_01_03

 

TIABENDAZOL

148-79-8

323

 

 

F03_01_04

 

TIOFANAT-METIL

23564-05-8

262

 

 

F03_99

ALTE FUNGICIDE PE BAZĂ DE BENZIMIDAZOL

 

 

 

 

 

F03_99_99

 

ALTE FUNGICIDE PE BAZĂ DE BENZIMIDAZOL N.C.A.

 

 

 

Fungicide pe bază de imidazoli și triazoli

F04

 

 

 

 

 

 

F04_01

FUNGICIDE PE BAZĂ DE CONAZOL

 

 

 

 

 

F04_01_01

 

BITERTANOL

55179-31-2

386

 

 

F04_01_02

 

BROMUCONAZOL

116255-48-2

680

 

 

F04_01_03

 

CIPROCONAZOL

94361-06-5

600

 

 

F04_01_04

 

DIFENOCONAZOL

119446-68-3

687

 

 

F04_01_05

 

EPOXICONAZOL

106325-08-0

609

 

 

F04_01_06

 

ETRIDIAZOL

2593-15-9

518

 

 

F04_01_07

 

FENBUCONAZOL

114369-43-6

694

 

 

F04_01_08

 

FLUQUINCONAZOL

136426-54-5

474

 

 

F04_01_09

 

FLUSILAZOL

85509-19-9

435

 

 

F04_01_10

 

FLUTRIAFOL

76674-21-0

436

 

 

F04_01_11

 

IMAZALIL (ENILCONAZOL)

35554-44-0

335

 

 

F04_01_12

 

IPCONAZOL

125225-28-7

115850-69-6

115937-89-8

798

 

 

F04_01_13

 

METCONAZOL

125116-23-6

706

 

 

F04_01_14

 

MICLOBUTANIL

88671-89-0

442

 

 

F04_01_15

 

PENCONAZOL

66246-88-6

446

 

 

F04_01_16

 

PROPICONAZOL

60207-90-1

408

 

 

F04_01_17

 

PROTIOCONAZOL

178928-70-6

745

 

 

F04_01_18

 

TEBUCONAZOL

107534-96-3

494

 

 

F04_01_19

 

TETRACONAZOL

112281-77-3

726

 

 

F04_01_20

 

TRIADIMENOL

55219-65-3

398

 

 

F04_01_21

 

TRIFLUMIZOL

99387-89-0

730

 

 

F04_01_22

 

TRITICONAZOL

131983-72-7

652

 

 

F04_01_23

 

MEFENTRIFLUCONAZOL

1417782-03-6

1004

 

 

F04_02

FUNGICIDE PE BAZĂ DE IMIDAZOL

 

 

 

 

 

F04_02_01

 

CIAZOFAMID

120116-88-3

653

 

 

F04_02_02

 

FENAMIDON

161326-34-7

650

 

 

F04_02_03

 

TRIAZOXID

72459-58-6

729

 

 

F04_99

ALTE FUNGICIDE PE BAZĂ DE IMIDAZOL ȘI TRIAZOL

 

 

 

 

 

F04_99_01

 

AMETOCTRADIN

865318-97-4

818

 

 

F04_99_02

 

AMISULBROM

348635-87-0

789

 

 

F04_99_03

 

TRICICLAZOL

41814-78-2

547

 

 

F04_99_99

 

ALTE FUNGICIDE PE BAZĂ DE IMIDAZOLI ȘI TRIAZOLI N.C.A.

 

 

 

Fungicide pe bază de morfoline

F05

 

 

 

 

 

 

F05_01

FUNGICIDE PE BAZĂ DE MORFOLINĂ

 

 

 

 

 

F05_01_01

 

DIMETOMORF

110488-70-5

483

 

 

F05_01_02

 

DODEMORF

1593-77-7

300

 

 

F05_01_03

 

FENPROPIMORF

67564-91-4

427

 

 

F05_99

ALTE FUNGICIDE PE BAZĂ DE MORFOLINE

 

 

 

 

 

F05_99_99

 

ALTE FUNGICIDE PE BAZĂ DE MORFOLINE N.C.A.

 

 

 

Fungicide de origine microbiologică sau botanică

F06

 

 

 

 

 

 

F06_01

FUNGICIDE MICROBIOLOGICE

 

 

 

 

 

F06_01_01

 

AMPELOMYCES QUISQUALIS TULPINA AQ10

 

589

 

 

F06_01_021

 

AUREOBASIDIUM PULLULANS TULPINA DSM 14940

 

809

 

 

F06_01_022

 

AUREOBASIDIUM PULLULANS TULPINA DSM 14941

 

810

 

 

F06_01_03

 

BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS (FOSTĂ SUBTILIS QST 713) TULPINA AQ 713

 

661

 

 

F06_01_04

 

CONIOTHYRIUM MINITANS TULPINA CON/M/91-08

 

614

 

 

F06_01_05

 

CLONOSTACHYS ROSEA (FOSTĂ GLIOCLADIUM CATENULATUM) TULPINA J1446

 

624

 

 

F06_01_08

 

PSEUDOMONAS CHLORORAPHIS TULPINA MA342

 

574

 

 

F06_01_09

 

PSEUDOZYMA FLOCCULOSA

 

669

 

 

F06_01_111

 

TRICHODERMA HARZIANUM TULPINA T-22

 

1007

 

 

F06_01_112

 

TRICHODERMA HARZIANUM TULPINA ITEM 908

 

1008

 

 

F06_01_12

 

CANDIDA OLEOPHILA TULPINA O

 

947

 

 

F06_01_141

 

PHLEBIOPSIS GIGANTEA TULPINA FOC PG 410.3

 

930

 

 

F06_01_142

 

PHLEBIOPSIS GIGANTEA TULPINA VRA 1835

 

921

 

 

F06_01_143

 

PHLEBIOPSIS GIGANTEA TULPINA VRA 1984

 

922

 

 

F06_01_15

 

PSEUDOMONAS SP. TULPINA DSMZ 13134

 

935

 

 

F06_01_16

 

PYTHIUM OLIGANDRUM TULPINA M1

 

936

 

 

F06_01_17

 

STREPTOMYCES (FOSTĂ STREPTOMYCES GRISEOVIRIDIS) TULPINA K61

 

937

 

 

F06_01_181

 

TRICHODERMA ASPERELLUM (FOSTĂ T. HARZIANUM) TULPINA ICC012

 

938

 

 

F06_01_182

 

TRICHODERMA ASPERELLUM (FOSTĂ T. VIRIDE) TULPINA T25

 

1010

 

 

F06_01_183

 

TRICHODERMA ASPERELLUM (FOSTĂ T. VIRIDE) TULPINA TV1

 

940

 

 

F06_01_19

 

TRICHODERMA ASPERELLUM (TULPINA T34)

 

941

 

 

F06_01_201

 

TRICHODERMA ATROVIRIDE (FOSTĂ T. HARZIANUM) TULPINA IMI 206040

 

942

 

 

F06_01_202

 

TRICHODERMA ATROVIRIDE (FOSTĂ T. HARZIANUM) TULPINA T11

 

943

 

 

F06_01_21

 

TRICHODERMA ATROVIRIDE TULPINA I-1237

 

944

 

 

F06_01_22

 

TRICHODERMA GAMSII (FOSTĂ T. VIRIDE) TULPINA ICC080

 

945

 

 

F06_01_23

 

TRICHODERMA POLYSPORUM (IMI 206039)

 

946

 

 

F06_01_24

 

VERTICILLIUM ALBO-ATRUM (FOSTĂ VERTICILLIUM DAHLIAE) TULPINA WCS850

 

948

 

 

F06_01_25

 

BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS TULPINA MBI 600

 

1011

 

 

F06_01_26

 

BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS TULPINA FZB24

 

1012

 

 

F06_01_27

 

SACCHAROMYCES CEREVISIAE TULPINA LAS02

 

1016

 

 

F06_01_28

 

TRICHODERMA ATROVIRIDE TULPINA SC1

 

988

 

 

F06_01_29

 

BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS SUBSP. PLANTARUM STRAIN D747

 

1013

 

 

F06_01_30

 

BACILLUS PUMILUS QST TULPINA 2808

 

1014

 

 

F06_01_31

 

METSCHNIKOWIA FRUCTICOLA TULPINA NRRL Y-27328

 

 

 

 

F06_01_32

 

STREPTOMYCES LYDICUS WYEC 108

 

 

 

 

F06_01_33

 

ABE-IT 56

 

 

 

 

F06_01_34

 

BACILLUS SUBTILIS TULPINA IAB/BS03

 

 

 

 

F06_01_35

 

ASPERGILLUS FLAVUS TULPINA MUCL 54911

 

 

 

 

F06_01_36

 

VERTICILLIUM NONALFAFAE

 

 

 

 

F06_02

FUNGICIDE BOTANICE

 

 

 

 

 

F06_02_01

 

EUGENOL

97-53-0

967

 

 

F06_02_02

 

GERANIOL

106-24-1

968

 

 

F06_02_03

 

TIMOL

89-83-8

969

 

 

F06_02_04

 

EXTRACT DE ARBORE DE CEAI

68647-73-4

914

 

 

F06_02_05

 

LAMINARIN

9008-22-4

671

 

 

F06_02_06

 

FEN 560 (PULBERE DE SEMINȚE DE SCHINDUF)

 

858

 

 

F06_02_07

 

EXTRACT DE REYNOUTRIA SACCHALINENSIS

 

 

 

 

F06_99

ALTE FUNGICIDE DE ORIGINE MICROBIOLOGICĂ SAU BOTANICĂ

 

 

 

 

 

F06_99_01

 

CEREVISAN

 

980

 

 

F06_99_99

 

ALTE FUNGICIDE DE ORIGINE MICROBIOLOGICĂ SAU BOTANICĂ N.C.A.

 

 

 

 

F07

BACTERICIDE

 

 

 

 

 

F07_01

BACTERICIDE ANORGANICE

 

 

 

 

 

F07_01_01

 

HIPOCLORIT DE SODIU

7681-52-9

848

 

 

F07_01_02

 

SULFAT DE ALUMINIU

10043-01-3

849

 

 

F07_99

ALTE BACTERICIDE

 

 

 

 

 

F07_99_01

 

KASUGAMICINĂ

6980-18-3

19408-46-9

703

 

 

F07_99_02

 

STREPTOMICINĂ

57-92-1

312

 

 

F07_99_03

 

SULFAT DE ALUMINIU ȘI POTASIU DODECAHIDRAT

7784-24-9

 

 

Alte fungicide și bactericide

F99

 

 

 

 

 

 

F99_01

FUNGICIDE AZOTATE ALIFATICE

 

 

 

 

 

F99_01_01

 

CIMOXANIL

57966-95-7

419

 

 

F99_01_02

 

DODINĂ

2439-10-3

101

 

 

F99_01_03

 

GUAZATIN

108173-90-6

361

 

 

F99_02

FUNGICIDE PE BAZĂ DE AMIDĂ

 

 

 

 

 

F99_02_01

 

CIFLUFENAMID

180409-60-3

759

 

 

F99_02_02

 

FLUOPICOLID

239110-15-7

787

 

 

F99_02_03

 

PROCLORAZ

67747-09-5

407

 

 

F99_02_04

 

SILTIOFAM

175217-20-6

635

 

 

F99_02_05

 

ZOXAMID

156052-68-5

640

 

 

F99_02_06

 

MANDIPROPAMID

374726-62-2

783

 

 

F99_02_07

 

PENTIOPIRAD

183675-82-3

824

 

 

F99_02_08

 

BENZOVINDIFLUPIR

1072957-71-1

981

 

 

F99_02_09

 

IZOFETAMID

875915-78-9

972

 

 

F99_02_10

 

MANDESTROBIN

173662-97-0

 

 

 

F99_02_11

 

FLUOPIRAM

658066-35-4

807

 

 

F99_03

FUNGICIDE PE BAZĂ DE ANILIDĂ

 

 

 

 

 

F99_03_01

 

BENALAXIL

71626-11-4

416

 

 

F99_03_02

 

BOSCALID

188425-85-6

673

 

 

F99_03_03

 

CARBOXIN

5234-68-4

273

 

 

F99_03_04

 

FENHEXAMID

126833-17-8

603

 

 

F99_03_05

 

FLUTOLANIL

66332-96-5

524

 

 

F99_03_06

 

METALAXIL-M

70630-17-0

580

 

 

F99_03_07

 

METALAXIL

57837-19-1

365

 

 

F99_03_08

 

BENALAXIL-M

98243-83-5

766

 

 

F99_03_09

 

BIXAFEN

581809-46-3

819

 

 

F99_03_12

 

IZOPIRAZAM

881685-58-1

683777-13

683777-14-2

963

 

 

F99_03_13

 

FLUXAPIROXAD

907204-31-3

828

 

 

F99_03_14

 

PENFLUFEN

494793-67-8

826

 

 

F99_03_15

 

SEDAXAN

874967-67-6

599197-38-3

599194-51-1

833

 

 

F99_05

FUNGICIDE AROMATICE

 

 

 

 

 

F99_05_01

 

CLOROTALONIL

1897-45-6

288

 

 

F99_05_02

 

DICLORAN

99-30-9

150

 

 

F99_05_03

 

ESTER METILIC AL ACIDULUI 2,5-DICLORBENZOIC

2905-69-3

686

 

 

F99_06

FUNGICIDE PE BAZĂ DE DICARBOXIMIDĂ

 

 

 

 

 

F99_06_01

 

IPRODION

36734-19-7

278

 

 

F99_07

FUNGICIDE PE BAZĂ DE DINITROANILINĂ

 

 

 

 

 

F99_07_01

 

FLUAZINAM

79622-59-6

521

 

 

F99_08

FUNGICIDE PE BAZĂ DE DINITROFENOL

 

 

 

 

 

F99_08_01

 

DINOCAP

39300-45-3

98

 

 

F99_08_02

 

MEPTILDINOCAP

6119-92-2

811

 

 

F99_09

FUNGICIDE ORGANOFOSFORICE

 

 

 

 

 

F99_09_01

 

FOSETIL

15845-66-6

384

 

 

F99_09_02

 

TOLCLOFOS-METIL

57018-04-9

479

 

 

F99_10

FUNGICIDE PE BAZĂ DE OXAZOL

 

 

 

 

 

F99_10_01

 

FAMOXADON

131807-57-3

594

 

 

F99_10_02

 

HIMEXAZOL

10004-44-1

528

 

 

F99_10_03

 

OXATIAPIPROLIN

1003318-67-9

985

 

 

F99_11

FUNGICIDE PE BAZĂ DE FENILPIRROL

 

 

 

 

 

F99_11_01

 

FLUDIOXONIL

131341-86-1

522

 

 

F99_12

FUNGICIDE PE BAZĂ DE FTALAMIDĂ

 

 

 

 

 

F99_12_01

 

CAPTAN

133-06-2

40

 

 

F99_12_02

 

FOLPET

133-07-3

75

 

 

F99_13

FUNGICIDE PE BAZĂ DE PIRIMIDINĂ

 

 

 

 

 

F99_13_01

 

BUPIRIMAT

41483-43-6

261

 

 

F99_13_02

 

CIPRODINIL

121552-61-2

511

 

 

F99_13_03

 

MEPANIPIRIM

110235-47-7

611

 

 

F99_13_04

 

PIRIMETANIL

53112-28-0

714

 

 

F99_14

FUNGICIDE PE BAZĂ DE CHINOLINĂ

 

 

 

 

 

F99_14_01

 

8-HIDROXICHINOLINĂ

148-24-3

677

 

 

F99_14_02

 

QUINOXIFEN

124495-18-7

566

 

 

F99_15

FUNGICIDE PE BAZĂ DE CHINONĂ

 

 

 

 

 

F99_15_01

 

DITIANON

3347-22-6

153

 

 

F99_16

FUNGICIDE PE BAZĂ DE STROBILURINĂ

 

 

 

 

 

F99_16_01

 

AZOXISTROBIN

131860-33-8

571

 

 

F99_16_02

 

DIMOXISTROBIN

149961-52-4

739

 

 

F99_16_03

 

FLUOXASTROBINĂ

361377-29-9

746

 

 

F99_16_04

 

KRESOXIM-METIL

143390-89-0

568

 

 

F99_16_05

 

PICOXISTROBIN

117428-22-5

628

 

 

F99_16_06

 

PIRACLOSTROBIN

175013-18-0

657

 

 

F99_16_07

 

TRIFLOXISTROBIN

141517-21-7

617

 

 

F99_16_08

 

FENPICOXAMID (FOST LISERFENVALPIR)

517875-34-2

991

 

 

F99_17

FUNGICIDE PE BAZĂ DE UREE

 

 

 

 

 

F99_17_01

 

PENCICURON

66063-05-6

402

 

 

F99_17_02

 

UREE

57-13-6

913

 

 

F99_99

FUNGICIDE NECLASIFICATE

 

 

 

 

 

F99_99_01

 

2-FENILFENOL (INCLUSIV SĂRURILE PRECUM SAREA DE SODIU)

90-43-7

246

 

 

F99_99_02

 

ACIBENZOLAR-S-METIL

135158-54-2

597

 

 

F99_99_04

 

ACIDUL L-ASCORBIC

50-81-7

774

 

 

F99_99_05

 

ACID BENZOIC

65-85-0

622

 

 

F99_99_06

 

FENPROPIDIN

67306-00-7

520

 

 

F99_99_08

 

METRAFENONĂ

220899-03-6

752

 

 

F99_99_09

 

PIRIOFENONĂ

688046-61-9

827

 

 

F99_99_10

 

SPIROXAMINĂ

118134-30-8

572

 

 

F99_99_11

 

CLORURĂ DE DIDECILDIMETILAMONIU

 

859

 

 

F99_99_12

 

PROQUINAZID

189278-12-4

764

 

 

F99_99_13

 

VALIFENALAT (FOST VALIFENAL)

283159-90-0

857

 

 

F99_99_14

 

DISULFURĂ DE DIMETIL

624-92-0

 

 

 

F99_99_15

 

COS-OGA

 

979

 

 

F99_99_16

 

FLUTIANIL

958647-10-4

835

 

 

F99_99_17

 

FENPIRAZAMINĂ

473798-59-3

832

 

 

F99_99_99

 

ALTE FUNGICIDE ȘI BACTERICIDE N.C.A.

 

 

Erbicide, desicanți (haulm destructors) și agenți împotriva stratului de mușchi (moss killers)

 

PES_H

 

 

 

 

 

Erbicide pe bază de fenoxi-fitohormoni

H01

 

 

 

 

 

 

H01_01

ERBICIDE PE BAZĂ DE RADICALI FENOXI

 

 

 

 

 

H01_01_01

 

2,4-D

94-75-7

1

 

 

H01_01_02

 

2,4-DB

94-82-6

83

 

 

H01_01_03

 

DICLORPROP-P

15165-67-0

476

 

 

H01_01_04

 

MCPA

94-74-6

2

 

 

H01_01_05

 

MCPB

94-81-5

50

 

 

H01_01_06

 

MECOPROP

7085-19-0

51

 

 

H01_01_07

 

MECOPROP-P

16484-77-8

475

 

 

H01_99

ALTE ERBICIDE PE BAZĂ DE FENOXI-FITOHORMONI

 

 

 

 

 

H01_99_99

 

ALTE ERBICIDE PE BAZĂ DE FENOXI-FITOHORMONI N.C.A.

 

 

 

Erbicide derivate din triazine și triazinone

H02

 

 

 

 

 

 

H02_02

ERBICIDE PE BAZĂ DE TRIAZINĂ

 

 

 

 

 

H02_02_01

 

TERBUTILAZIN

5915-41-3

234

 

 

H02_02_02

 

HEXAZINONĂ

51235-04-2

374

 

 

H02_03

ERBICIDE PE BAZĂ DE TRIAZINONĂ

 

 

 

 

 

H02_03_01

 

METAMITRON

41394-05-2

381

 

 

H02_03_02

 

METRIBUZIN

21087-64-9

283

 

 

H02_99

ALTE ERBICIDE PE BAZĂ DE TRIAZINE ȘI TRIAZINONE

 

 

 

 

 

H02_99_99

 

ALTE ERBICIDE PE BAZĂ DE TRIAZINĂ ȘI TRIAZINONE N.C.A.

 

 

 

Erbicide pe bază de amide și anilide

H03

 

 

 

 

 

 

H03_01

ERBICIDE PE BAZĂ DE AMIDĂ

 

 

 

 

 

H03_01_01

 

BEFLUBUTAMID

113614-08-7

662

 

 

H03_01_02

 

DIMETENAMID-P

163515-14-8

638

 

 

H03_01_03

 

ISOXABEN

82558-50-7

701

 

 

H03_01_04

 

NAPROPAMID

15299-99-7

271

 

 

H03_01_05

 

PENOXSULAM

219714-96-2

758

 

 

H03_01_06

 

PETOXAMID

106700-29-2

665

 

 

H03_01_07

 

PROPIZAMIDĂ

23950-58-5

315

 

 

H03_01_08

 

PIROXSULAM

422556-08-9

793

 

 

H03_02

ERBICIDE PE BAZĂ DE ANILIDĂ

 

 

 

 

 

H03_02_01

 

DIFLUFENICAN

83164-33-4

462

 

 

H03_02_02

 

FLORASULAM

145701-23-1

616

 

 

H03_02_03

 

FLUFENACET

142459-58-3

588

 

 

H03_02_04

 

METAZACLOR

67129-08-2

411

 

 

H03_02_05

 

METOSULAM

139528-85-1

707

 

 

H03_02_06

 

PROPANIL

709-98-8

205

 

 

H03_03

ERBICIDE PE BAZĂ DE CHLOROACETANILIDĂ