Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 465 din 17-11-2021

P9_TA(2021)0052

Siguranța centralei nucleare de la Ostroveț, Belarus

Rezoluția Parlamentului European din 11 februarie 2021 referitoare la siguranța centralei nucleare de la Ostroveț (Belarus) (2021/2511(RSP))

(2021/C 465/11)

Parlamentul European,

având în vedere concluziile Consiliului European din 10-11 decembrie 2020,

având în vedere întrebarea adresată Comisiei referitoare la siguranța centralei nucleare de la Ostroveț, Belarus (O-000004/2021 – B9-0003/2021),

având în vedere articolul 136 alineatul (5) și articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru industrie, cercetare și energie,

A.

întrucât siguranța nucleară este o prioritate-cheie pentru Uniunea Europeană, atât în interiorul său, cât și în afara frontierelor sale externe;

B.

întrucât Grupul european de reglementare pentru siguranța nucleară (ENSREG) reunește o expertiză vastă, dobândită în evaluări colegiale ale centralelor nucleare situate atât în interiorul, cât și în afara UE;

C.

întrucât o echipă de evaluare colegială a ENSREG a vizitat Belarus și centrala nucleară de la Ostroveț în martie 2018, după activitățile pregătitoare necesare, cum ar fi primirea de răspunsuri la întrebările scrise adresate de echipa de evaluare colegială, și a publicat un raport final în iulie 2018;

D.

întrucât ENSREG a solicitat autorităților belaruse să elaboreze un plan național de acțiune pentru a se asigura că se aplică la timp toate recomandările de îmbunătățire a siguranței cuprinse în raportul de evaluare colegială, sub rezerva unei viitoare revizuiri independente, așa cum se obișnuiește pentru toate țările din UE și din afara UE care participă la procesul de simulare a unei situații de criză;

E.

întrucât Belarus a publicat planul național de acțiune în august 2019, dar a aprobat o nouă evaluare colegială de către ENSREG abia în iunie 2020, după solicitări repetate și presiuni considerabile la nivel înalt din partea UE;

F.

întrucât noua evaluare colegială este în curs și ENSREG își va finaliza și publica constatările privind siguranța centralei nucleare în lunile următoare și își propune să definitiveze un raport preliminar emis de plenul ENSREG și transmis Belarusului înainte de exploatarea comercială a centralei, planificată pentru martie 2021 de către autoritățile belaruse;

G.

întrucât centrala a început să producă energie electrică la 3 noiembrie 2020, în pofida numeroaselor probleme de siguranță nerezolvate și fără să existe dovezi privind aplicarea recomandărilor formulate în evaluarea colegială din 2018 de UE și a celor formulate de Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA);

H.

întrucât centrala a început să funcționeze fără autorizație de funcționare, dat fiind că procedura de acordare a autorizațiilor a fost modificată în iulie 2020;

I.

întrucât livrările de energie electrică între Belarus și UE au încetat la 3 noiembrie 2020, când centrala de la Ostroveț a fost conectată la rețeaua de energie electrică, ca urmare a deciziei comune a statelor baltice din august 2020 de a înceta schimburile comerciale de energie electrică cu Belarus de îndată ce centrala de la Ostroveț va începe să producă energie electrică,

1.

își exprimă îngrijorarea cu privire la amplasarea centralei nucleare de la Ostroveț la 50 km de Vilnius (Lituania) și în imediata apropiere a altor țări membre ale UE, cum ar fi Polonia, Letonia și Estonia;

2.

deplânge faptul că proiectul este pus în aplicare în ciuda protestelor cetățenilor belaruși și denunță faptul că membri ai unor ONG-uri belaruse care încearcă să atragă atenția societății cu privire la construirea centralei din Ostroveț au fost persecutați și arestați ilegal;

3.

constată cu îngrijorare că centrala a fost construită ca un proiect geopolitic gândit de Belarus și Rusia și că construcția și exploatarea sa viitoare reprezintă o posibilă amenințare pentru Uniunea Europeană și statele sale membre la nivel de siguranță, sănătate și protecția mediului;

4.

rămâne preocupat de inaugurarea grăbită a unei centrale nucleare care nu respectă cele mai ambițioase standarde internaționale de mediu și de securitate nucleară și nici recomandările AIEA;

5.

regretă lipsa persistentă de transparență și de informații oficiale cu privire la opririle repetate de urgență ale reactorului și la defectarea echipamentelor în faza de începere a exploatării centralei în 2020, inclusiv defectarea a patru transformatoare de tensiune și funcționarea necorespunzătoare a sistemelor de răcire, deși se știe că s-au produs opt incidente în timpul construcției centralei, printre care două incidente legate de vasul de presiune al reactorului;

6.

ia act de faptul că evaluarea colegială efectuată de UE în 2018 a scos la iveală numeroase probleme, că se pare că doar câteva recomandări au fost puse în practică până în prezent și că acest lucru ar trebui verificat de experții UE;

7.

constată că numărul și frecvența incidentelor de siguranță ridică preocupări majore relativ la procedurile deficitare de asigurare și control al calității în etapele de proiectare, fabricare și asamblare ale centralei și gradul său redus de siguranță, chestiuni care trebuie abordate cum se cuvine în evaluarea colegială efectuată de UE;

8.

solicită insistent autorităților din Belarus să asigure respectarea deplină a standardelor internaționale de siguranță nucleară și de mediu, precum și să coopereze în mod transparent, incluziv și constructiv cu autoritățile internaționale, fără întârziere; invită Belarus să nu mai aplice în mod „selectiv” standardele AIEA și recomandările cuprinse în evaluările colegiale;

9.

subliniază că standardele de siguranță nucleară trebuie să aibă prioritate maximă nu numai în timpul etapelor de proiectare și construcție, ci și pe durata funcționării centralei nucleare și trebuie supravegheate în mod constant de către o autoritate de reglementare independentă;

10.

este preocupat de faptul că autoritatea de reglementare din Belarus actualmente responsabilă (Gosatomnadzor – Departamentul pentru siguranța nucleară și radiologică din cadrul Ministerului pentru situații de urgență) se află sub presiune politică constantă și nu dispune de suficientă independență nici în ceea ce privește forma, nici fondul; evidențiază așadar că o evaluare colegială transparentă și minuțioasă este, de asemenea, esențială și în faza de funcționare a centralei;

11.

ia act de decizia părților la Convenția CEE-ONU privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier (Convenția Espoo) din 11 decembrie 2020 privind respectarea de către Belarus a obligațiilor care îi revin în temeiul convenției cu privire la centrala nucleară belarusă de la Ostroveț și solicită insistent autorităților din Belarus să asigure punerea deplină în aplicare a Convenției Espoo;

12.

subliniază că este necesar să se creeze și să se mențină un sistem de alertă timpurie pentru măsurarea nivelului de radiații în țările UE situate în vecinătatea centralei;

13.

solicită insistent autorităților belaruse să coopereze pe deplin cu ENSREG în procesul de simulare a situațiilor de criză, care prevede o revizuire formală și o punere în aplicare de urgență a planului național de acțiune al Belarusului;

14.

regretă faptul că o misiune de evaluare colegială a ENSREG la centrala de la Ostroveț, planificată inițial să aibă loc în decembrie 2020, a trebuit anulată din motive organizatorice invocate de Belarus, precum și din cauza pandemiei de COVID-19;

15.

salută prima etapă a actualei evaluări colegiale de către UE, care constă într-o vizită la fața locului la începutul lunii februarie 2021; subliniază că este important să se finalizeze la timp evaluarea și să se publice constatările și că cel puțin un raport preliminar trebuie transmis Belarusului până în martie 2021, când este preconizată inaugurarea exploatării comerciale a centralei de autoritățile belaruse; ia act de faptul că toate aspectele legate de siguranță sunt la fel de importante și trebuie abordate înainte de începerea exploatării comerciale a centralei;

16.

regretă profund începerea grăbită a exploatării comerciale a centralei în martie 2021 și subliniază că toate recomandările de siguranță emise de ENSREG trebuie puse în aplicare înainte ca centrala nucleară să intre în exploatare comercială; încurajează Comisia să colaboreze îndeaproape cu autoritățile belaruse pentru a suspenda procesul de demarare până când toate recomandările emise de UE pentru simulările de situații de criză vor fi puse în aplicare pe deplin și până când vor fi efectuate toate îmbunătățirile necesare în materie de siguranță și după ce societatea civilă belarusă și țările învecinate vor fi informate în mod corespunzător cu privire la măsurile luate;

17.

solicită insistent Comisiei și ENSREG să continue de manieră transparentă și minuțioasă evaluarea colegială a centralei, să insiste asupra punerii imediate în aplicare a tuturor recomandărilor și să asigure o monitorizare veritabilă a procesului de punere în aplicare, inclusiv prin vizite periodice ale echipei de evaluare la fața locului și în timpul funcționării centralei; subliniază, în acest sens, cât este de importantă cooperarea de bună-credință cu AIEA;

18.

ia act de faptul că, deși țările baltice au convenit să înceteze schimburile comerciale de energie electrică cu Belarus, este totuși posibil ca energia electrică produsă de Belarus să intre pe piața UE prin rețeaua rusă;

19.

reamintește concluziile Consiliului European din 10-11 decembrie 2020 și susține identificarea de măsuri menite să împiedice importurile comerciale de energie electrică produsă de centrale nucleare din țări terțe care nu respectă nivelurile de siguranță recunoscute de UE, inclusiv de centrala nucleară de la Ostroveț;

20.

invită Comisia să evalueze și să propună măsuri de suspendare a comerțului cu energie electrică cu Belarus respectând obligațiile ce decurg din dreptul comercial internațional și din legislația privind energia și energia nucleară, pentru a garanta că energia electrică produsă de centrala de la Ostroveț nu are acces pe piața energetică a UE, dat fiind că Estonia, Letonia și Lituania sunt încă conectate la rețeaua BRELL;

21.

subliniază că accelerarea sincronizării rețelei de electricitate baltice cu rețeaua continentală europeană este de importanță strategică și subliniază că funcționarea în viitor a centralei nucleare de la Ostroveț nu ar trebui să împiedice în niciun fel desincronizarea Estoniei, Letoniei și Lituaniei de la rețeaua BRELL și că Uniunea Europeană ar trebui să continue integrarea celor trei state baltice în rețeaua de energie electrică a UE;

22.

își exprimă solidaritatea deplină cu cetățenii belaruși și cu cetățenii țărilor UE direct interesați de construirea și funcționarea centralei de la Ostroveț și solicită o implicare mai accentuată la nivel înalt a Uniunii Europene și a instituțiilor sale în această chestiune de maximă importanță europeană;

23.

încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, Consiliului și guvernelor și parlamentelor statelor membre.