Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 385 din 29-10-2021

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/1832 AL COMISIEI

din 12 octombrie 2021

de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun

 

Intrare în vigoare: 18/11/2021

 

Punere în aplicare: 01/01/2022

 

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (1), în special articolul 9 alineatul (1) și articolul 12,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 a instituit o nomenclatură a mărfurilor (denumită în continuare „Nomenclatura combinată” sau „NC”) pentru a îndeplini, simultan, cerințele Tarifului vamal comun, ale statisticilor referitoare la comerțul exterior ale Uniunii și ale altor politici ale Uniunii privind importul sau exportul de mărfuri.

(2)

În interesul simplificării legislative, este oportun să se modernizeze NC și să se adapteze structura acesteia.

(3)

Este necesară actualizarea NC în vederea îndeplinirii angajamentelor internaționale legate de modificările nomenclaturii Sistemului armonizat („SA”), în conformitate cu Recomandarea din 28 iunie 2019 a Consiliului de Cooperare Vamală.

(4)

Amendamentele efectuate la SA în 2022 în capitolul 24 referitoare la noile produse din tutun trebuie să fie transpuse în NC cu poziții și subpoziții specifice, pentru a permite identificarea și clasificarea acestora în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 și cu jurisprudența relevantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene (de exemplu, cauza C-547/13, Oliver Medical, punctul 45).

(5)

În ceea ce privește clasificarea noilor produse din tutun din punctul de vedere al naturii emisiilor produse de acestea, ar putea fi necesar ca aceasta să fie revizuită, într-o etapă ulterioară, în cadrul ciclului de revizuire a SA2027, în cazul în care vor exista noi dovezi relevante pentru clasificare rezultate, printre altele, din activitatea desfășurată de Convenția-cadru a Organizației Mondiale a Sănătății privind controlul tutunului.

(6)

Este necesară modificarea NC pentru a pune în aplicare reducerea treptată a taxelor vamale pentru produsele care fac obiectul acordului sub forma unei Declarații privind extinderea comerțului cu produse ale tehnologiei informației, impusă prin Decizia (UE) 2016/971 a Consiliului (2).

(7)

Este necesar să se modifice NC pentru a se ține seama de modificările cerințelor referitoare la statistici și la politica comercială, precum și de evoluțiile tehnologice și comerciale, prin introducerea unor noi subpoziții pentru a facilita monitorizarea anumitor mărfuri („ulei de trandafir nedeterpenizat” în capitolul 33, „placă fibrolemnoasă și placaj” în capitolul 44, „tuburi din oțel” în capitolul 73, „panouri compozite din aluminiu” în capitolul 76 din NC).

(8)

Este necesar să se modifice clasificarea anumitor substanțe din lista denumirilor comune ale substanțelor farmaceutice din anexa 3 la partea III (anexe tarifare) din anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 și din lista produselor farmaceutice intermediare din anexa 6 la partea III (anexe tarifare) din anexa I la regulamentul respectiv.

(9)

În contextul efortului de limitare a schimbărilor climatice la nivel mondial, este necesar să se monitorizeze impactul climatic avut de comerțul cu gaze fluorurate cu efect de seră și, prin urmare, să se insereze coduri TARIC suplimentare în anexa 10 a NC și să se creeze o unitate suplimentară nouă relevantă „t. CO2”.

(10)

Cu efect de la 1 ianuarie 2022, anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 trebuie înlocuită cu o versiune completă și actualizată a NC, însoțită de ratele autonome și convenționale ale taxelor vamale rezultate în urma măsurilor adoptate de Consiliu sau de Comisie.

(11)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului vamal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2022.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 12 octombrie 2021.

Pentru Comisie,

Pentru Președinte,

Gerassimos THOMAS

Director general

Direcția Generală Impozitare și Uniune Vamală


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  Decizia (UE) 2016/971 a Consiliului din 17 iunie 2016 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a unui acord sub forma unei declarații privind extinderea comerțului cu produse ale tehnologiei informației (ATI) (JO L 161, 18.6.2016, p. 2).


ANEXA I

NOMENCLATURA COMBINATĂ

CUPRINS

PARTEA I — DISPOZIȚII PRELIMINARE

SECȚIUNEA I — REGULI GENERALE

A.

REGULI GENERALE PENTRU INTERPRETAREA NOMENCLATURII COMBINATE 3

B.

REGULI GENERALE REFERITOARE LA DREPTURI 4

C.

REGULI GENERALE COMUNE NOMENCLATURII ȘI DREPTURILOR 5

SECȚIUNEA II — DISPOZIȚII SPECIALE

A.

PRODUSE DESTINATE ANUMITOR CATEGORII DE NAVE ȘI PLATFORME DE FORAJ SAU DE EXPLOATARE 1

B.

AERONAVE CIVILE ȘI PRODUSE DESTINATE AERONAVELOR CIVILE 2

C.

PRODUSE FARMACEUTICE 4

D.

IMPUNERE FORFETARĂ 5

E.

CONTAINERE ȘI MATERIALE DE AMBALARE 6

F.

TRATAMENT TARIFAR FAVORABIL ÎN FUNCȚIE DE NATURA MĂRFURILOR 7
LISTA SEMNELOR, ABREVIERILOR ȘI SIMBOLURILOR 8
LISTA UNITĂȚILOR SUPLIMENTARE 9

PARTEA II — TABELUL DREPTURILOR

Capitolul

SECȚIUNEA I

ANIMALE VII ȘI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL

1

ANIMALE VII 3

2

CARNE ȘI ORGANE COMESTIBILE 8

3

PEȘTI ȘI CRUSTACEE, MOLUȘTE ȘI ALTE NEVERTEBRATE ACVATICE 27

4

LAPTE ȘI PRODUSE LACTATE; OUĂ DE PĂSĂRI; MIERE NATURALĂ; PRODUSE COMESTIBILE DE ORIGINE ANIMALĂ, NEDENUMITE ȘI NECUPRINSE ÎN ALTĂ PARTE 51

5

ALTE PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ, NEDENUMITE ȘI NECUPRINSE ÎN ALTĂ PARTE 65

SECȚIUNEA II

PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL

6

PLANTE VII ȘI PRODUSE DE FLORICULTURĂ 93

7

LEGUME, PLANTE, RĂDĂCINI ȘI TUBERCULI, ALIMENTARE 96

8

FRUCTE COMESTIBILE; COJI DE CITRICE SAU DE PEPENI 102

9

CAFEA, CEAI, MATÉ ȘI MIRODENII 109

10

CEREALE 112

11

PRODUSE ALE INDUSTRIEI MORĂRITULUI; MALȚ; AMIDON ȘI FECULE; INULINĂ; GLUTEN DE GRÂU 116

12

SEMINȚE ȘI FRUCTE OLEAGINOASE; SEMINȚE ȘI FRUCTE DIVERSE; PLANTE INDUSTRIALE SAU MEDICINALE; PAIE ȘI FURAJE 121

13

GUME, RĂȘINI ȘI ALTE SEVE ȘI EXTRACTE VEGETALE 126

14

MATERIALE PENTRU ÎMPLETIT ȘI ALTE PRODUSE DE ORIGINE VEGETALĂ, NEDENUMITE ȘI NECUPRINSE ÎN ALTĂ PARTE 128

SECȚIUNEA III

GRĂSIMI ȘI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ, VEGETALĂ SAU MICROBIANĂ ȘI PRODUSE ALE DISOCIERII ACESTORA; GRĂSIMI ALIMENTARE PRELUCRATE; CEARĂ DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ

15

GRĂSIMI ȘI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ, VEGETALĂ SAU MICROBIANĂ ȘI PRODUSE ALE DISOCIERII ACESTORA; GRĂSIMI ALIMENTARE PRELUCRATE; CEARĂ DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ 1

SECȚIUNEA IV

PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE; BĂUTURI, LICHIDE ALCOOLICE ȘI OȚET; TUTUN ȘI ÎNLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRAȚI; PRODUSE, CARE CONȚIN SAU NU NICOTINĂ, DESTINATE INHALĂRII FĂRĂ ARDERE; ALTE PRODUSE CARE CONȚIN NICOTINĂ DESTINATE ABSORBȚIEI NICOTINEI ÎN CORPUL UMAN

16

PREPARATE DIN CARNE, DIN PEȘTE, DIN CRUSTACEE, DIN MOLUȘTE, DIN ALTE NEVERTEBRATE ACVATICE SAU DIN INSECTE 1

17

ZAHARURI ȘI PRODUSE ZAHAROASE 8

18

CACAO ȘI PREPARATE DIN CACAO 13

19

PREPARATE PE BAZĂ DE CEREALE, DE FĂINĂ, DE AMIDON, DE FECULE SAU DE LAPTE; PRODUSE DE PATISERIE 16

20

PREPARATE DIN LEGUME, DIN FRUCTE SAU DIN ALTE PĂRȚI DE PLANTE 21

21

PREPARATE ALIMENTARE DIVERSE 42

22

BĂUTURI, LICHIDE ALCOOLICE ȘI OȚET 46

23

REZIDUURI ȘI DEȘEURI ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE; ALIMENTE PREPARATE PENTRU ANIMALE 61

24

TUTUN ȘI ÎNLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRAȚI; PRODUSE, CARE CONȚIN SAU NU NICOTINĂ, DESTINATE INHALĂRII FĂRĂ ARDERE; ALTE PRODUSE CARE CONȚIN NICOTINĂ DESTINATE ABSORBȚIEI NICOTINEI ÎN CORPUL UMAN 67

SECȚIUNEA V

PRODUSE MINERALE

25

SARE; SULF; PĂMÂNTURI ȘI PIETRE; IPSOS, VAR ȘI CIMENT 1

26

MINEREURI, ZGURĂ ȘI CENUȘĂ 6

27

COMBUSTIBILI MINERALI, ULEIURI MINERALE ȘI PRODUSE REZULTATE DIN DISTILAREA ACESTORA; MATERIALE BITUMINOASE; CEARĂ MINERALĂ 9

SECȚIUNEA VI

PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE SAU ALE INDUSTRIILOR CONEXE

28

PRODUSE CHIMICE ANORGANICE; COMPUȘI ANORGANICI SAU ORGANICI AI METALELOR PREȚIOASE, AI ELEMENTELOR RADIOACTIVE, AI METALELOR DE PĂMÂNTURI RARE SAU AI IZOTOPILOR 1

29

PRODUSE CHIMICE ORGANICE 17

30

PRODUSE FARMACEUTICE 44

31

ÎNGRĂȘĂMINTE 50

32

EXTRACTE TANANTE SAU COLORANTE; TANINI ȘI DERIVAȚII LOR; PIGMENȚI ȘI ALTE SUBSTANȚE COLORANTE; VOPSELE ȘI LACURI; MASTICURI; CERNELURI 54

33

ULEIURI ESENȚIALE ȘI REZINOIDE; PRODUSE PREPARATE DE PARFUMERIE SAU DE TOALETĂ ȘI PREPARATE COSMETICE 59

34

SĂPUNURI, AGENȚI DE SUPRAFAȚĂ ORGANICI, PREPARATE PENTRU SPĂLAT, PREPARATE LUBRIFIANTE, CEARĂ ARTIFICIALĂ, CEARĂ PREPARATĂ, PRODUSE PENTRU ÎNTREȚINERE, LUMÂNĂRI ȘI ARTICOLE SIMILARE, PASTE PENTRU MODELARE, „CEARĂ DENTARĂ” ȘI PREPARATE DENTARE PE BAZĂ DE IPSOS 63

35

SUBSTANȚE ALBUMINOIDE; PRODUSE PE BAZĂ DE AMIDON SAU DE FECULE MODIFICATE; CLEIURI; ENZIME 66

36

PULBERI ȘI EXPLOZIVI; ARTICOLE DE PIROTEHNIE; CHIBRITURI; ALIAJE PIROFORICE; MATERIALE INFLAMABILE 69

37

PRODUSE FOTOGRAFICE SAU CINEMATOGRAFICE 70

38

PRODUSE DIVERSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE 73

SECȚIUNEA VII

MATERIALE PLASTICE ȘI ARTICOLE DIN MATERIAL PLASTIC; CAUCIUC ȘI ARTICOLE DIN CAUCIUC

39

MATERIALE PLASTICE ȘI ARTICOLE DIN MATERIAL PLASTIC 1

40

CAUCIUC ȘI ARTICOLE DIN CAUCIUC 17

SECȚIUNEA VIII

PIEI BRUTE, PIEI FINITE, PIEI CU BLANĂ ȘI PRODUSE DIN ACESTEA; ARTICOLE DE CURELĂRIE SAU DE ȘELĂRIE; ARTICOLE DE VOIAJ, BAGAJE DE MÂNĂ ȘI ARTICOLE SIMILARE; ARTICOLE DIN INTESTINE DE ANIMALE (ALTELE DECÂT CELE DE LA VIERMII DE MĂTASE)

41

PIEI BRUTE (ALTELE DECÂT PIEILE CU BLANĂ) ȘI PIEI FINITE 1

42

OBIECTE DIN PIELE; ARTICOLE DE CURELĂRIE SAU DE ȘELĂRIE; ARTICOLE DE VOIAJ, BAGAJE DE MÂNĂ ȘI ARTICOLE SIMILARE; ARTICOLE DIN INTESTINE DE ANIMALE (ALTELE DECÂT CELE DE LA VIERMII DE MĂTASE) 6

43

BLĂNURI ȘI BLĂNURI ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN ACESTEA 9

SECȚIUNEA IX

LEMN, CĂRBUNE DE LEMN ȘI ARTICOLE DIN LEMN; PLUTĂ ȘI ARTICOLE DIN PLUTĂ; ARTICOLE DIN ÎMPLETITURI DE FIBRE VEGETALE SAU DIN NUIELE

44

LEMN, CĂRBUNE DE LEMN ȘI ARTICOLE DIN LEMN 1

45

PLUTĂ ȘI ARTICOLE DIN PLUTĂ 15

46

ARTICOLE DIN ÎMPLETITURI DE FIBRE VEGETALE SAU DIN NUIELE 16

SECȚIUNEA X

PASTĂ DIN LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE CELULOZICE; HÂRTIE SAU CARTON RECICLABILE (DEȘEURI ȘI MACULATURĂ); HÂRTIE ȘI CARTON ȘI ARTICOLE DIN ACESTEA

47

PASTĂ DIN LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE CELULOZICE; HÂRTIE SAU CARTON RECICLABILE (DEȘEURI ȘI MACULATURĂ) 1

48

HÂRTIE ȘI CARTON; ARTICOLE DIN PASTĂ DE CELULOZĂ, DIN HÂRTIE SAU DIN CARTON 3

49

CĂRȚI, ZIARE, IMAGINI IMPRIMATE ȘI ALTE PRODUSE ALE INDUSTRIEI DE IMPRIMARE; MANUSCRISE, TEXTE DACTILOGRAFIATE ȘI SCHIȚE SAU PLANURI 16

SECȚIUNEA XI

MATERIALE TEXTILE ȘI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE

50

MĂTASE 8

51

LÂNĂ, PĂR FIN SAU GROSIER DE ANIMALE; FIRE ȘI ȚESĂTURI DIN PĂR DE CAL 10

52

BUMBAC 14

53

ALTE FIBRE TEXTILE VEGETALE; FIRE DIN HÂRTIE ȘI ȚESĂTURI DIN FIRE DE HÂRTIE 22

54

FILAMENTE SINTETICE SAU ARTIFICIALE; BENZI ȘI FORME SIMILARE DIN MATERIALE TEXTILE SINTETICE SAU ARTIFICIALE 25

55

FIBRE SINTETICE SAU ARTIFICIALE DISCONTINUE 29

56

VATĂ, PÂSLĂ ȘI MATERIALE NEȚESUTE; FIRE SPECIALE; SFORI, FUNII, FRÂNGHII ȘI ARTICOLE DIN ACESTEA 36

57

COVOARE ȘI ALTE ACOPERITOARE DE PODEA DIN MATERIALE TEXTILE 40

58

ȚESĂTURI SPECIALE; ȚESĂTURI CU SMOCURI; DANTELE; TAPISERII; PASMANTERII; BRODERII 43

59

ȚESĂTURI IMPREGNATE, ÎMBRĂCATE, ACOPERITE SAU STRATIFICATE; ARTICOLE TEHNICE DIN MATERIALE TEXTILE 46

60

MATERIALE TRICOTATE SAU CROȘETATE 51

61

ÎMBRĂCĂMINTE ȘI ACCESORII DE ÎMBRĂCĂMINTE, TRICOTATE SAU CROȘETATE 54

62

ÎMBRĂCĂMINTE ȘI ACCESORII DE ÎMBRĂCĂMINTE, ALTELE DECÂT CELE TRICOTATE SAU CROȘETATE 64

63

ALTE ARTICOLE TEXTILE CONFECȚIONATE; SETURI; ÎMBRĂCĂMINTE PURTATĂ SAU UZATĂ ȘI ARTICOLE TEXTILE PURTATE SAU UZATE; ZDRENȚE 75

SECȚIUNEA XII

ÎNCĂLȚĂMINTE, OBIECTE DE ACOPERIT CAPUL, UMBRELE DE PLOAIE, UMBRELE DE SOARE, BASTOANE, BICE, CRAVAȘE ȘI PĂRȚI ALE ACESTORA; PENE ȘI PUF PRELUCRATE ȘI ARTICOLE DIN ACESTEA; FLORI ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN

64

ÎNCĂLȚĂMINTE, GHETRE ȘI ARTICOLE SIMILARE; PĂRȚI ALE ACESTOR ARTICOLE 456

65

OBIECTE DE ACOPERIT CAPUL ȘI PĂRȚI ALE ACESTORA 462

66

UMBRELE DE PLOAIE, UMBRELE DE SOARE, BASTOANE, BASTOANE-SCAUN, BICE, CRAVAȘE ȘI PĂRȚI ALE ACESTORA 463

67

PENE ȘI PUF PRELUCRATE ȘI ARTICOLE DIN PENE SAU DIN PUF; FLORI ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN 464

SECȚIUNEA XIII

ARTICOLE DIN PIATRĂ, IPSOS, CIMENT, AZBEST, MICĂ SAU DIN MATERIALE SIMILARE; PRODUSE CERAMICE; STICLĂ ȘI ARTICOLE DIN STICLĂ

68

ARTICOLE DIN PIATRĂ, IPSOS, CIMENT, AZBEST, MICĂ SAU DIN MATERIALE SIMILARE 1

69

PRODUSE CERAMICE 6

70

STICLĂ ȘI ARTICOLE DIN STICLĂ 10

SECȚIUNEA XIV

PERLE NATURALE SAU DE CULTURĂ, PIETRE PREȚIOASE SAU SEMIPREȚIOASE, METALE PREȚIOASE, METALE PLACATE SAU DUBLATE CU METALE PREȚIOASE ȘI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE; IMITAȚII DE BIJUTERII; MONEDE

71

PERLE NATURALE SAU DE CULTURĂ, PIETRE PREȚIOASE SAU SEMIPREȚIOASE, METALE PREȚIOASE, METALE PLACATE SAU DUBLATE CU METALE PREȚIOASE ȘI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE; IMITAȚII DE BIJUTERII; MONEDE 1

SECȚIUNEA XV

METALE COMUNE ȘI ARTICOLE DIN METALE COMUNE

72

FONTĂ, FIER ȘI OȚEL 493

73

ARTICOLE DIN FONTĂ, DIN FIER SAU DIN OȚEL 516

74

CUPRU ȘI ARTICOLE DIN CUPRU 528

75

NICHEL ȘI ARTICOLE DIN NICHEL 533

76

ALUMINIU ȘI ARTICOLE DIN ALUMINIU 535

77

(REZERVAT PENTRU O EVENTUALĂ UTILIZARE ULTERIOARĂ)

78

PLUMB ȘI ARTICOLE DIN PLUMB 540

79

ZINC ȘI ARTICOLE DIN ZINC 542

80

STANIU ȘI ARTICOLE DIN STANIU 543

81

ALTE METALE COMUNE; METALOCERAMICE; ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE 544

82

UNELTE ȘI SCULE, ARTICOLE DE CUȚITĂRIE ȘI TACÂMURI, DIN METALE COMUNE; PĂRȚI ALE ACESTOR ARTICOLE, DIN METALE COMUNE 548

83

ARTICOLE DIVERSE DIN METALE COMUNE 554

SECȚIUNEA XVI

MAȘINI ȘI APARATE, ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI PĂRȚI ALE ACESTORA; APARATE DE ÎNREGISTRAT SAU DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE ÎNREGISTRAT SAU DE REPRODUS IMAGINI ȘI SUNET DE TELEVIZIUNE ȘI PĂRȚI ȘI ACCESORII ALE ACESTOR APARATE

84

REACTOARE NUCLEARE, CAZANE, MAȘINI, APARATE ȘI DISPOZITIVE MECANICE; PĂRȚI ALE ACESTORA 3

85

MAȘINI, APARATE ȘI ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI PĂRȚI ALE ACESTORA; APARATE DE ÎNREGISTRAT SAU DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE TELEVIZIUNE DE ÎNREGISTRAT SAU DE REPRODUS IMAGINE ȘI SUNET; PĂRȚI ȘI ACCESORII ALE ACESTOR APARATE 52

SECȚIUNEA XVII

MIJLOACE DE TRANSPORT ȘI ECHIPAMENTE AUXILIARE

86

VEHICULE ȘI ECHIPAMENTE PENTRU CĂILE FERATE SAU SIMILARE ȘI PĂRȚI ALE ACESTORA; APARATE MECANICE (INCLUSIV ELECTROMECANICE) DE SEMNALIZARE A TRAFICULUI 640

87

VEHICULE TERESTRE, ALTELE DECÂT MATERIALUL RULANT DE CALE FERATĂ ȘI TRAMVAI; PĂRȚI ȘI ACCESORII ALE ACESTORA 643

88

VEHICULE AERIENE, NAVE SPAȚIALE ȘI PĂRȚI ALE ACESTORA 658

89

VAPOARE, NAVE ȘI DISPOZITIVE PLUTITOARE 661

SECȚIUNEA XVIII

INSTRUMENTE ȘI APARATE OPTICE, FOTOGRAFICE SAU CINEMATOGRAFICE, DE MĂSURĂ, DE CONTROL SAU DE PRECIZIE; INSTRUMENTE ȘI APARATE MEDICO-CHIRURGICALE; CEASORNICĂRIE; INSTRUMENTE MUZICALE; PĂRȚI ȘI ACCESORII ALE ACESTORA

90

INSTRUMENTE ȘI APARATE OPTICE, FOTOGRAFICE SAU CINEMATOGRAFICE, DE MĂSURĂ, DE CONTROL SAU DE PRECIZIE; INSTRUMENTE ȘI APARATE MEDICO-CHIRURGICALE; PĂRȚI ȘI ACCESORII ALE ACESTORA 664

91

CEASORNICĂRIE 678

92

INSTRUMENTE MUZICALE; PĂRȚI ȘI ACCESORII ALE ACESTORA 682

SECȚIUNEA XIX

ARME, MUNIȚIE, PĂRȚI ȘI ACCESORII ALE ACESTORA

93

ARME, MUNIȚIE, PĂRȚI ȘI ACCESORII ALE ACESTORA 685

SECȚIUNEA XX

MĂRFURI ȘI PRODUSE DIVERSE

94

MOBILĂ; MOBILIER MEDICO-CHIRURGICAL; ARTICOLE DE PAT ȘI SIMILARE; APARATE ȘI CORPURI DE ILUMINAT NEDENUMITE ȘI NECUPRINSE ÎN ALTĂ PARTE; LĂMPI PENTRU RECLAME LUMINOASE, ÎNSEMNE LUMINOASE, PLĂCI INDICATOARE LUMINOASE ȘI ARTICOLE SIMILARE; CONSTRUCȚII PREFABRICATE 687

95

JUCĂRII, JOCURI, ARTICOLE PENTRU DIVERTISMENT SAU PENTRU SPORT; PĂRȚI ȘI ACCESORII ALE ACESTORA 693

96

ARTICOLE DIVERSE 699

SECȚIUNEA XXI

OBIECTE DE ARTĂ, OBIECTE DE COLECȚIE ȘI ANTICHITĂȚI

97

OBIECTE DE ARTĂ, OBIECTE DE COLECȚIE ȘI ANTICHITĂȚI 705

98

FABRICI COMPLETE 708

99

CODURI SPECIALE DIN NOMENCLATURA COMBINATĂ 711

PARTEA III — ANEXE TARIFARE

SECȚIUNEA I — ANEXE AGRICOLE

ANEXA 1

ELEMENTE AGRICOLE (EA), DREPTURI SUPLIMENTARE PRIVIND ZAHĂRUL (AD S/Z) ȘI DREPTURI SUPLIMENTARE PRIVIND FĂINA (AD F/M) 717

ANEXA 2

PRODUSE CĂRORA LI SE APLICĂ UN PREȚ DE INTRARE 733

SECȚIUNEA II — LISTE DE SUBSTANȚE FARMACEUTICE CARE POT BENEFICIA DE SCUTIRE DE DREPTURI

ANEXA 3

LISTA DENUMIRILOR COMUNE INTERNAȚIONALE (DCI) ATRIBUITE DE CĂTRE ORGANIZAȚIA MONDIALĂ A SĂNĂTĂȚII SUBSTANȚELOR FARMACEUTICE, SCUTITE DE DREPTURI VAMALE 3

ANEXA 4

LISTA PREFIXELOR ȘI A SUFIXELOR CARE, ÎN COMBINAȚIE CU DCI DIN ANEXA 3, DESCRIU SĂRURILE, ESTERII SAU HIDRAȚII DIN ACESTE DCI; SĂRURILE, ESTERII ȘI HIDRAȚII RESPECTIVI SUNT SCUTIȚI DE DREPTURI VAMALE, CU CONDIȚIA SĂ POATĂ FI CLASIFICAȚI LA ACEEAȘI SUBPOZIȚIE SA CU 6 CIFRE CA ȘI DCI CORESPUNZĂTOARE 215

ANEXA 5

SĂRURI, ESTERI ȘI HIDRAȚI CARE NU SUNT CLASIFICAȚI LA ACEEAȘI POZIȚIE SA CA ȘI DCI CORESPUNZĂTOARE, SCUTIȚI DE DREPTURI VAMALE 229

ANEXA 6

LISTA PRODUSELOR FARMACEUTICE INTERMEDIARE, ADICĂ ACEI COMPUȘI UTILIZAȚI PENTRU FABRICAREA PRODUSELOR FARMACEUTICE FINITE, SCUTITE DE DREPTURI VAMALE 233

SECȚIUNEA III

ANEXA 7

(REZERVAT PENTRU O EVENTUALĂ UTILIZARE ULTERIOARĂ) 3

SECȚIUNEA IV — TRATAMENT TARIFAR FAVORABIL CA URMARE A NATURII MĂRFURILOR

ANEXA 8

MĂRFURI IMPROPRII PENTRU ALIMENTAȚIE (LISTA AGENȚILOR DE DENATURARE) 1061

ANEXA 9

CERTIFICATE 1066

SECȚIUNEA V

ANEXA 10

CODURI STATISTICE TARIC 1079

PARTEA I

DISPOZIȚII PRELIMINARE

SECȚIUNEA I

REGULI GENERALE

A.   Reguli generale pentru interpretarea Nomenclaturii combinate

Clasificarea mărfurilor în Nomenclatura combinată se efectuează în conformitate cu următoarele principii:

1.

Enunțurile titlurilor secțiunilor, capitolelor sau subcapitolelor sunt considerate ca având numai o valoare indicativă, clasificarea mărfurilor considerându-se legal determinată atunci când este în concordanţă cu textele pozițiilor și notelor de secțiuni şi de capitole și, atunci când nu sunt contrare termenilor utilizați în acele poziții și note, după următoarele reguli.

2.

(a)

Orice referire la un articol de la o poziție determinată acoperă acest articol, chiar incomplet sau nefinit, cu condiția ca acesta să prezinte, ca atare, caracteristicile esențiale ale articolului complet sau finit. Această regulă se aplică şi la articolul complet sau finit sau considerat ca atare, în temeiul dispozițiilor precedente, atunci cănd articolul este prezentat nemontat sau demontat.

(b)

Orice mențiune la un material de la o poziție determinată se referă la acest material fie în stare pură, fie amestecat sau asociat cu alte materiale. De asemenea, orice mențiune la produse dintr-un anumit material se referă la produsele alcătuite în întregime sau parțial din acest material. Clasificarea acestor produse amestecate sau a articolelor asociate se efectuează în conformitate cu principiile enunțate la regula 3.

3.

Atunci când mărfurile ar putea fi clasificate la două sau mai multe poziții prin aplicarea regulii 2 (b) sau în orice alt caz, clasificarea se face după cum urmează:

(a)

poziția cea mai specifică trebuie să aibă prioritate față de pozițiile cu un domeniu de aplicare mai general. Cu toate acestea, în cazul în care două sau mai multe poziții se referă fiecare numai la o parte din materialele care compun un produs amestecat sau un articol compozit sau numai la o parte dintre articolele mărfurilor prezentate în seturi, condiționate pentru vânzarea cu amănuntul, aceste poziții se consideră, în raport cu produsul sau articolul, la fel de specifice, chiar dacă una dintre poziții oferă o descriere mai precisă sau mai completă;

(b)

produsele amestecate, articolele compuse din materiale diferite sau constituite prin asamblarea unor articole diferite și mărfurile prezentate în seturi condiționate pentru vânzarea cu amănuntul, care nu pot fi clasificate prin aplicarea regulii 3 (a), se clasifică după materialul sau articolul care le conferă caracterul esențial, în cazul în care este posibilă efectuarea acestei determinări;

(c)

în cazul în care regulile 3 (a) și 3 (b) nu permit efectuarea clasificării, marfa se clasifică la poziția cu numărul cel mai mare dintre cele susceptibile a fi luate în considerare.

4.

Mărfurile care nu pot fi clasificate prin aplicarea regulilor anterioare se clasifică la poziția corespunzătoare mărfurilor celor mai asemănătoare.

5.

În afara dispozițiilor precedente, pentru mărfurile specificate în continuare se aplică următoarele reguli:

(a)

cutiile pentru aparate fotografice, pentru instrumente muzicale, pentru arme, pentru instrumente de desen, cutiile pentru bijuterii și containerele similare, special realizate pentru a conține un articol anume sau un set, care pot avea o utilizare îndelungată și prezentate împreună cu articolele cărora le sunt destinate, se clasifică împreună cu aceste articole atunci când în mod normal se vând împreună. Cu toate acestea, această regulă nu se aplică cutiilor care conferă ansamblului caracterul esențial;

(b)

sub rezerva dispozițiilor regulii 5 (a) de mai sus, materialele de ambalare și containerele de ambalare (1) care conțin mărfuri se clasifică împreună cu acestea din urmă atunci când fac parte din categoria celor utilizate în mod obișnuit pentru acest tip de mărfuri. Totuşi, această dispoziție nu este obligatorie atunci când ambalajele pot fi utilizate în mod repetat.

6.

Clasificarea mărfurilor la subpozițiile unei aceleiași poziții se efectuează, în mod legal, cu respectarea textelor acelor subpoziții și a notelor de subpoziții, precum și, mutatis mutandis, cu respectarea regulilor anterioare, înțelegând prin aceasta că nu pot fi comparate decât subpozițiile aflate pe același nivel. În sensul acestei reguli, se utilizează și notele de secțiuni și capitole corespunzătoare, cu excepția cazului în care contextul impune altfel.

B.   Reguli generale referitoare la drepturi

1.

Drepturile vamale care se aplică mărfurilor importate originare din țări care sunt părți contractante la Acordul General pentru Tarife și Comerț sau cu care Uniunii Europene a încheiat acorduri care prevăd clauza națiunii celei mai favorizate în domeniul tarifar sunt drepturile convenționale menționate în coloana 3 din tabelul drepturilor. Sub rezerva unei dispoziții contrare, aceste drepturi convenționale se aplică de asemenea altor mărfuri decât cele menționate anterior, importate din orice țară terță.

Drepturile vamale convenționale menționate în coloana 3 se aplică de la 1 ianuarie 2022.

Drepturile vamale autonome menționate prin trimiteri la note de subsol se aplică atunci când sunt mai mici decât drepturile convenționale.

2.

Dispozițiile prevăzute la punctul 1 nu se aplică atunci când se prevăd drepturi vamale autonome speciale pentru mărfurile originare din anumite țări sau când se aplică drepturi vamale preferențiale în conformitate cu anumite acorduri.

3.

Dispozițiile prevăzute la punctele 1 și 2 nu aduc atingere aplicării de către statele membre a drepturilor vamale altele decât cele din Tariful vamal comun în situația în care o dispoziție din dreptul al Uniunii Europene justifică această aplicare.

4.

Atunci când drepturile se exprimă în procente, este vorba de drepturi vamale ad valorem.

5.

Mențiunea „EA” înseamnă că produsele prevăzute sunt supuse perceperii unui element agricol determinat în conformitate cu dispozițiile din anexa I.

6.

Mențiunea „AD S/Z” sau „AD F/M” de la capitolele 17-19 înseamnă că nivelul maxim al dreptului este constituit de un drept ad valorem plus un drept adițional care se aplică unor forme de zahăr sau făinii. Acest drept adițional se stabilește în conformitate cu dispozițiile din anexa I.

7.

La capitolul 22, utilizarea simbolului „€/% vol/hl” înseamnă că trebuie să se calculeze pentru fiecare procentaj de volum de alcool pe hectolitru un drept specific, exprimat în euro. Acest lucru înseamnă că o băutură care are un titru alcoolic volumic de 40 % ar fi taxată în următorul mod:

„1 €/% vol/hl” = 1 € × 40, care reprezintă un drept de 40 € pe hectolitru; sau

„1 €/% vol/hl + 5 €/hl” = 1 € × 40 + 5 €, care reprezintă un drept de 45 € pe hectolitru.

Atunci când apare și simbolul „MIN” (de exemplu „1,6 €/% vol/hl MIN 9 €/hl”) înseamnă că dreptul, calculat pe baza regulii menționate anterior, trebuie să fie comparat cu dreptul minim (de exemplu „9 €/hl”) și că trebuie să se aplice dreptul cel mai mare dintre cele două.

8.

În cazul în care în capitolele 17–19 și 21 se menționează o valoare maximă (MAX), de exemplu „(9 + EA) MAX (24,2 + AD S/Z)”, aceasta înseamnă că taxa calculată prin adăugarea a 9 % și „elementul agricol” (EA) nu pot depăși suma de 24,2 % și taxa suplimentară pe zahăr („AD S/Z”).

C.   Reguli generale comune nomenclaturii și drepturilor

1.

Cu excepția cazului în care există dispoziții speciale, se aplică dispozițiile referitoare la valoarea în vamă pentru a stabili, în afară de valoarea impozabilă drepturilor vamale ad valorem, valoarea utilizată drept criteriu de delimitare a unor poziții sau subpoziții.

2.

Greutatea impozabilă, în cazul mărfurilor la care impunerea se aplică în funcție de greutate, și greutatea folosită drept criteriu de delimitare a unor poziții sau subpoziții înseamnă:

(a)

în ceea ce privește „greutatea brută”, greutatea cumulată a mărfii și a tuturor materialelor de ambalare și containerelor de ambalare;

(b)

în ceea ce privește „greutatea netă” sau „greutatea” fără altă precizare, greutatea proprie a mărfii fără nici un fel de materiale de ambalare și containere de ambalare.

3.

Contravaloarea euro în monedă națională, pentru statele membre altele decât statele membre participante astfel cum au fost definite în Regulamentul (CE) nr. 974/98 al Consiliului (2) (denumite în continuare „state membre neparticipante”), se stabilește în conformitate cu dispozițiile prevăzute la articolul 53 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (3).

4.

Tratamentul tarifar favorabil de care pot beneficia unele mărfuri datorită destinației lor speciale:

Orice marfă destinată unei utilizări speciale pentru care dreptul de import care i se aplică în cadrul destinației speciale nu este mai mic decât cel care i se aplică, făcându-se abstracție de această destinație, trebuie clasificată la subpoziția care include destinația specială, fără aplicarea dispozițiilor prevăzute la articolul 254 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013.

SECȚIUNEA II

DISPOZIȚII SPECIALE

A.   Produse destinate anumitor categorii de nave și platforme de foraj sau de exploatare

1.

Se suspendă perceperea de drepturi vamale pentru produsele destinate includerii în navele menționate în următorul tabel, în scopul construirii, reparării, întreținerii sau transformării acestora, precum și pentru produsele folosite la dotarea și echiparea acestor nave.

2.

Se suspendă perceperea de drepturi vamale pentru:

(a)

produsele destinate includerii în platformele de foraj sau de exploatare:

1.

fixe, de la subpoziția ex 8430 49, instalate în interiorul sau în afara mărilor teritoriale ale statelor membre;

2.

plutitoare sau submersibile, de la subpoziția 8905 20,

în scopul construirii, repararării, întreținerii sau transformării acestora, precum și pentru produsele folosite la echiparea acestor platforme.

Se consideră că pot fi de asemenea incluse în platformele de foraj sau de exploatare produse precum carburanții, lubrifianții și gazele care sunt necesare funcționării mașinilor și aparatelor care nu sunt afectate în permanență acestor platforme și nu fac deci parte integrantă din acestea și care sunt utilizate la bordul acestora pentru construirea, repararea, întreținerea, transformarea sau echiparea acestora;

(b)

tuburi, țevi, cabluri și piesele de racordare a acestora, care asigură legătura între platformele de foraj sau de exploatare și continent.

Coduri NC

Denumirea mărfurilor

(1)

(2)

8901

Pacheboturi, nave de croazieră, feriboturi, cargouri, șlepuri și nave similare pentru transportul persoanelor sau mărfurilor

8901 10

–  Pacheboturi, nave de croazieră și nave similare în principal concepute pentru transportul persoanelor; feriboturi de toate tipurile

8901 10 10

– –  Pentru navigația maritimă

8901 20

–  Nave-cisternă

8901 20 10

– –  Pentru navigația maritimă

8901 30

–  Nave frigorifice, altele decât cele de la subpoziția 8901 20

8901 30 10

– –  Pentru navigația maritimă

8901 90

–  Alte nave pentru transportul mărfurilor și alte nave concepute atât pentru transportul persoanelor cât și al mărfurilor

8901 90 10

– –  Pentru navigația maritimă

8902 00

Nave de pescuit; nave-uzină și alte nave pentru prelucrarea sau conservarea produselor de pescărie

8902 00 10

–  Pentru navigația maritimă

8903

Iahturi și alte nave și ambarcațiuni pentru agrement sau pentru sport; bărci cu rame și canoe

 

–  Nave cu vele, altele decât cele gonflabile, cu sau fără motor auxiliar

8903 22

– –  Cu o lungime de peste 7,5 m, dar de maximum 24 m

8903 22 10

– – –  Pentru navigația maritimă

8903 23

– –  Cu o lungime de peste 24 m

8903 23 10

– – –  Pentru navigația maritimă

 

–  Nave cu motor, altele decât cele gonflabile, neincluzându-le pe cele cu motor suspendat

8903 32

– –  Cu o lungime de peste 7,5 m, dar de maximum 24 m

8903 32 10

– – –  Pentru navigația maritimă

8903 33

– –  Cu o lungime de peste 24 m

8903 33 10

– – –  Pentru navigația maritimă

8904 00

Remorchere și împingătoare

8904 00 10

–  Remorchere

 

–  Împingătoare

8904 00 91

– –  Pentru navigația maritimă

8905

Nave-far, nave pentru stingerea incendiilor, nave de dragare, macarale plutitoare și alte nave pentru care navigația este numai subsidiară față de funcția principală; docuri plutitoare; platforme de forare sau de exploatare, plutitoare sau submersibile

8905 10

–  Nave de dragare

8905 10 10

– –  Pentru navigația maritimă

8905 90

–  Altele

8905 90 10

– –  Pentru navigația maritimă

8906

Alte nave, inclusiv nave de război și nave de salvare altele decât cele cu rame

8906 10 00

–  Nave de război

8906 90

–  Altele

8906 90 10

– –  Pentru navigația maritimă

3.

Acordarea acestor suspendări se face în funcție de condițiile prevăzute de dispozițiile al Uniunii Europene adoptate în acest domeniu în vederea controlului vamal al destinației acestor produse.

B.   Aeronave civile și produse destinate aeronavelor civile

1.

Scutirea de drepturi vamale se acordă pentru:

aeronave civile;

unele produse destinate utilizării în aeronave civile și includerii în acestea în cursul construcției, reparării, întreținerii, refacerii, modificării sau transformării acestora;

aparate la sol pentru antrenament de zbor și părți ale acestora și piese detașate, pentru uz civil.

Aceste produse fac obiectul pozițiilor și subpozițiilor enumerate în tabelele de la punctul 5.

2.

Pentru aplicarea punctului 1, prima și a doua liniuță, expresia „aeronave civile” înseamnă aeronavele, altele decât cele utilizate în statele membre de către serviciile militare sau similare și care poartă o înmatriculare militară sau asimilată.

3.

Pentru aplicarea punctului 1 a doua liniuță, expresia „destinate aeronavelor civile” se referă de asemenea la produsele destinate aparatelor la sol pentru antrenament de zbor, de uz civil.

4.

Scutirea de drepturi vamale se face în funcție de condițiile prevăzute de dispozițiile Uniunii Europene adoptate în acest domeniu în vederea efectuării controlului vamal al destinației acestor produse [a se vedea articolul 254 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013].

Totuși, aceste condiții nu se aplică în cazurile în care aeronavele civile care se încadrează la subpozițiile 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40 au fost înscrise în mod corespunzător într-un registru al unui stat membru sau al unei țări terțe în conformitate cu Convenția privind aviația civilă internațională din data de 7 decembrie 1944, iar în declarația vamală pentru punerea în liberă circulație se face trimitere la certificatul de înregistrare relevant.

Dispozițiile din Dispozițiile preliminare NC, Secțiunea I – Norme generale, punctul C. 4. se aplică mutatis mutandis.

5.

Mărfurile eligibile pentru scutirea de drepturi vamale sunt reglementate de următoarele poziții și subpoziții:

3917 40, 4011 30, 4012 13, 4012 20, 7324 10, 7326 20, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80 80, 8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 32, 8421 39, 8424 10, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 32, 8501 52, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8518 10, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8519 81, 8521 10, 8526, 8528 52, 8529 10, 8531 10 95, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8544 30, 8801, 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, 8806 10, 8806 21, 8806 22, 8806 23, 8806 24, 8806 29, 8806 91, 8806 92, 8806 93, 8806 94, 8806 99, 8807 10, 8807 20, 8807 30, 8807 90, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9025, 9029 20 38, 9030 31, 9030 33, 9030 89, 9032, 9104.

Pentru următoarele subpoziții, scutirea de drepturi vamale pentru produsele destinate utilizării în aeronavele civile nu se acordă decât mărfurilor înscrise în coloana 2:

Subpoziții

Denumirea mărfurilor

3917 21 90 , 3917 22 90 , 3917 23 90 , 3917 29 00 , 3917 31 , 3917 33 , 3917 39 00 , 7413 00 , 8307 10 , 8307 90

Prevăzute cu accesorii

4008 29

Profile, tăiate la dimensiune

4009 12 , 4009 22 , 4009 32 , 4009 42

Pentru transportul gazelor sau lichidelor

3926 90 , 4016 10 , 4016 93 , 4016 99

Pentru uz tehnic

4504 90

Garnituri, șaibe și alte etanșări

6812 80

Altele decât îmbrăcăminte, accesorii de îmbrăcăminte, încălțăminte, obiecte de acoperit capul, hârtie, carton, pâslă sau azbest prelucrat în fibre comprimate, pentru îmbinări, în foi sau rulouri

6812 99

Altele decât hârtie, carton, pâslă; altele decât azbest prelucrat în fibre comprimate, pentru îmbinări, în foi sau rulouri

6813 20 , 6813 81 , 6813 89

Pe bază de azbest sau de alte substanțe minerale

7007 21

Parbrize, neîncadrate

7322 90

Generatoare și distribuitoare de aer cald, cu excepția părților acestora

7324 90

Articole de igienă, cu excepția părților acestora

7608 10 , 7608 20

Prevăzute cu accesorii, pentru transportul gazelor sau lichidelor

8108 90

Tuburi și țevi, prevăzute cu accesorii, pentru transportul gazelor sau al lichidelor

8415 90

De mașini și aparate pentru condiționarea aerului de la subpozițiile 8415 81 , 8415 82 sau 8415 83

8419 90

Părți de schimbătoare de căldură

8479 89

Acumulatoare hidropneumatice; acționări mecanice pentru inversori de forță; blocuri de toaletă special concepute; umidificatoare și dezumidificatoare de aer; servomecanisme neelectrice; demaroare neelectrice; demaroare pneumatice pentru turboreactoare, turbopropulsoare sau alte turbine cu gaz; ștergătoare de parbriz neelectrice, regulatoare de elice neelectrice

8501 20 , 8501 40

De o putere de peste 735 W, dar de maximum 150 kW

8501 31

De o putere de peste 735 W, generatoare de current continuu

8501 33

Motoare de o putere de maximum 150 kW, generatoare

8501 34

Generatoare de o putere de peste 375 kW

8501 51

De o putere de peste 735 W

8501 53

De o putere de maximum 150 kW

8501 72

De o putere de peste 735 W

8501 80

De o putere de maximum 750 kW

8516 80 20

Montate pe un suport simplu din material izolant și legate la un circuit, pentru degivrare sau antigivrare

8522 90

Ansambluri și subansambluri, formate din două sau mai multe părți sau piese asamblate, pentru aparatele menționate la subpoziția 8519 81

8529 90

Ansambluri și subansambluri, care se compun din două sau mai multe părți sau piese asamblate, pentru aparatele menționate la poziția 8526

8536 70

Conectori din materiale plastice pentru fibre optice, fascicole sau cabluri de fibre optice

8543 70 90

Sincronizatoare și transductoare electrice, dispozitive de îndepărtare a gheții și dispozitive antiaburire cu rezistențe electrice

9020 00

Cu excepția părților

9029 10

Contoare de turații electrice sau electronice

9029 90

De contoare de turații, de indicatoare de viteză și de tahometre

9109 10 , 9109 90

Cu lățimea sau diametrul de maximum 50 mm

9405 11 , 9405 19 , 9405 61 , 9405 69

Din material plastic sau din metale comune

9405 92 , 9405 99

Ale articolelor de la subpozițiile 9405 11 , 9405 19 , 9405 61 sau 9405 69 , din material plastic sau din metale comune

6.

Produsele menționate la punctul 5 sunt integrate în TARIC prin subpozițiile care conțin o trimitere la o notă de subsol care are următorul conținut: „Admiterea la această subpoziție se subordonează condițiilor prevăzute de dispozițiile Uniunii Europene adoptate în domeniu [a se vedea articolul 254 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013]”.

Totuși, pentru subpozițiile 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, referința notei de subsol are următorul conținut:

„Rubrica de la această subpoziție face obiectul condițiilor menționate în dispozițiile relevante ale Uniunii Europene [a se vedea articolul 254 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013]. Aceste condiții nu se aplică în cazurile în care aeronavele au fost înregistrate în mod corespunzător într-un registru al unui stat membru sau al unei țări terțe în conformitate cu Convenția privind aviația civilă internațională din data de 7 decembrie 1944, iar în declarația vamală pentru punerea în liberă circulație se face trimitere la certificatul de înregistrare relevant.”

C.   Produse farmaceutice

1.

Scutirea de drepturi vamale se acordă produselor farmaceutice din următoarele categorii:

1.

produsele farmaceutice reglementate de CAS RN (chemical abstracts service registry numbers) și de denumirile comune internaționale (DCI) enumerate în anexa 3;

2.

săruri, esteri și hidrați ale căror DCI, sunt obţinute prin combinarea unei DCI din anexa 3 cu un prefix sau un sufix din anexa 4, cu condiția ca aceste produse să poată fi clasificate la aceeași subpoziție de 6 cifre din SA ca şi produsul cu DCI respectiv;

3.

săruri, esteri și hidrați din DCI, enumerați în anexa 5, care nu pot fi clasificați la aceeași subpoziție din SA cu 6 cifre ca DCI corespunzătoare;

4.

produse farmaceutice intermediare, de exemplu, compuși de tipul celor utilizați la fabricarea produselor farmaceutice finite, reglementate de CAS RN și de denumirile chimice enumerate în anexa 6.

2.

Cazuri speciale:

1.

DCI reglementează numai substanțele descrise în listele recomandate și propuse publicate de Organizația Mondială a Sănătății (OMS). Atunci când numărul de substanțe reglementate de o DCI este mai mic decât cel al celor reglementate de CAS RN, sunt scutite numai substanțele reglementate de DCI;

2.

atunci când un produs din anexele 3 sau 6 este identificat printr-un CAS RN corespunzător unui izomer specific, numai acest izomer poate beneficia de scutire;

3.

derivații dubli (săruri, esteri și hidrați) din DCI, desemnați de combinația dintre o DCI din anexa 3 și prefixe sau sufixe din anexa 4, cu condiția ca aceste produse să poată fi clasificate la aceeași subpoziție din SA cu 6 cifre ca și DCI corespunzătoare, beneficiază de scutire:

exemplu: ester metilic de alanină, clorhidrat;

4.

atunci când o DCI din anexa 3 este o sare (sau un ester), nici o altă sare (sau ester) al acidului corespunzător DCI nu beneficiază de scutire:

exemplu: oxprenoat de potasiu (DCI): scutit;

oxprenoat de sodiu: nu este scutit.

5.

atunci când, pentru un produs din anexa 3 sau din anexa 6, nu este indicat un număr CAS (număr 0-00-0), denumirea comună internațională (DCI) sau denumirea chimică enumerată este suficientă pentru a beneficia de scutirea de taxe vamale.

D.   Impunere forfetară

1.

Se aplică un drept vamal forfetar de 2,5 % ad valorem pentru mărfurile:

conținute în transporturile de la particular la particular; sau

conținute în bagajele personale ale călătorilor,

cu condiția ca importurile să nu aibă caracter comercial.

Taxa vamală forfetară de 2,5 % se aplică atunci când valoarea intrinsecă a mărfurilor supuse taxelor de import nu depășește, pe transport sau pe călător, 700 €.

Taxa vamală forfetară în cauză nu se aplică în cazul mărfurilor pentru care în tabelul taxelor figurează mențiunea „scutire” și în cazul mărfurilor incluse la capitolul 24 care se află într-un transport sau în bagajele personale ale călătorilor în cantități mai mari decât, după caz, limitele stabilite la articolul 27 sau în conformitate cu articolul 41 din Regulamentul (CE) nr. 1186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale (4).

2.

Se consideră lipsite de orice caracter comercial:

(a)

în ceea ce privește mărfurile conținute în transporturi de la particular la particular, importurile referitoare la transporturile care, în același timp:

prezintă un caracter ocazional;

conțin exclusiv mărfuri rezervate uzului personal sau familial al destinatarilor iar aspectul sau cantitatea acestor mărfuri nu indică nici o intenție de ordin comercial;

se adresează de către expeditor destinatarului fără nici un fel de plată;

(b)

în ceea ce privește mărfurile conținute în bagajele personale ale călătorilor, importurile care, în același timp:

prezintă un caracter ocazional; și

conțin exclusiv mărfuri rezervate uzului personal sau familial al călătorilor, sau destinate a fi oferite drept cadou; aspectul sau cantitatea acestor mărfuri nu trebuie să indice nici o intenție de ordin comercial.

3.

Dreptul vamal forfetar nu se aplică mărfurilor care sunt importate în condițiile stabilite la punctele 1 și 2 pentru care persoana interesată a solicitat, înainte de aplicarea dreptului respectiv, ca acestea să facă obiectul drepturilor de import care le sunt proprii. În acest caz, toate mărfurile care formează importul se supun drepturilor de import care le sunt proprii, fără a aduce atingere scutirii de drepturi vamale prevăzute la articolele 25-27 și 41 din Regulamentul (CEE) nr. 1186/2009.

În sensul primului paragraf, „drepturi de import” înseamnă atât drepturile vamale și taxele cu efect echivalent, cât și impunerile la import prevăzute în cadrul politicii agricole comune sau în cadrul regimurilor specifice aplicabile anumitor mărfuri care rezultă din transformarea produselor agricole.

4.

Statele membre neparticipante au dreptul de a rotunji suma care rezultă din conversia în monedă națională a sumei de 700 €.

5.

Statele membre neparticipante au dreptul de a menține neschimbată contravaloarea în monedă națională a sumei de 700 € în cazul în care, la adaptarea anuală prevăzută la articolul 53 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, conversia acestei sume duce, înainte de rotunjirea prevăzută la punctul 4, la o modificare a contravalorii exprimate în monedă națională de mai puțin de 5 % sau la o scădere a acestei contravalori.

E.   Containere și materiale de ambalare

Se aplică următoarele dispoziții pentru containerele și materialele de ambalare prevăzute la literele (a) și respectiv (b) de la regula generală 5 de interpretare, puse în liberă circulație în același timp cu mărfurile cu care sunt prezentate sau pe care le conțin.

1.

Atunci când containerele sau materialele de ambalare sunt clasificate cu mărfurile cu care sunt prezentate sau pe care le conțin, în conformitate cu dispozițiile regulii generale 5 de interpretare, acestea:

(a)

se supun aceluiași drept vamal care se aplică mărfii:

atunci când aceasta se supune unui drept vamal ad valorem; sau

atunci când trebuie incluse în greutatea impozabilă a mărfii;

(b)

se admit la scutirea de drepturi vamale:

atunci când marfa este scutită de drepturi vamale; sau

atunci când este impozabilă pe o bază alta decât greutatea sau valoarea; sau

atunci când greutatea acestor containere sau materiale de ambalare nu trebuie inclusă în greutatea impozabilă a mărfii.

2.

Atunci când containerele sau materialele de ambalare supuse dispozițiilor punctului 1 literele (a) și (b) conțin sau sunt prezentate cu mai multe mărfuri de natură diferită, greutatea și valoarea acestora se repartizează pe toate mărfurile, proporțional cu greutatea sau cu valoarea fiecăreia dintre acestea pentru a determina greutatea sau valoarea impozabilă.

F.   Tratament tarifar favorabil în funcție de natura mărfurilor

1.

În anumite condiții, se poate acorda pentru următoarele mărfuri un tratament tarifar favorabil în funcție de natura acestora:

mărfuri improprii pentru consum;

semințe;

pânze de sită, neconfecționate;

anumiți struguri proaspeți de masă, tutun și nitrați.

Aceste mărfuri fac obiectul subpozițiilor (5), care conțin o trimitere la o notă de subsol cu următorul conținut: „Admiterea la această subpoziție se subordonează condițiilor stabilite la secțiunea II litera F din dispozițiile preliminare” sau „Acest tratament tarifar favorabil se aplică sub rezerva îndeplinirii formalităților și condițiilor stabilite la secțiunea II litera F din dispozițiile preliminare”.

2.

Mărfurile improprii pentru consum, pentru care se acordă un tratament tarifar favorabil în funcție de natura lor, sunt enumerate în anexa 8 cu trimitere la poziția la care sunt clasificate și la numele și cantitatea denaturanților utilizați. Aceste mărfuri sunt considerate improprii pentru consum atunci când amestecul dintre produsul de denaturat și denaturant este omogen și separarea lor nu poate fi rentabilă din punct de vedere economic.

3.

Mărfurile enumerate mai jos sunt clasificate la subpozițiile corespunzătoare referitoare la însămânțare cu condiția să îndeplinească condițiile prevăzute de dispozițiile al Uniunii Europene adoptate în acest domeniu:

porumb dulce, alac, porumb hibrid de sămânță, orez și sorg pentru însămânțare: Directiva 66/402/CEE a Consiliului (6);

cartofi destinați însămânțării: Directiva 2002/56/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 (7);

semințe și fructe oleaginoase, destinate însămânțării: Directiva 2002/57/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 (8).

Cu toate acestea, fiind vorba de porumb dulce, alac, porumb hibrid, orez, sorg hibrid sau de semințe și fructe oleaginoase cărora nu li se aplică dispozițiile agricole, se acordă un tratament tarifar favorabil în funcție de natura lor cu condiția să se demonstreze în mod incontestabil că aceste produse sunt destinate însămânțării.

4.

Se acordă un tratament tarifar favorabil pânzelor de sită, neconfecționate, cu condiția ca aceste mărfuri să poarte o marcă de neșters care să le identifice ca fiind destinate cernerii sau altor utilizări industriale similare.

5.

Se acordă un tratament tarifar favorabil pentru anumiți struguri de masă proaspeți, tutun și nitrați pe baza prezentării unui certificat vizat în mod corespunzător. Dispozițiile speciale și modelele de certificate sunt incluse în anexa 9.

LISTA SEMNELOR, ABREVIERILOR ȘI SIMBOLURILOR

Desemnează un nou cod

Desemnează un cod care a fost utilizat şi în anul precedent, dar cu un conținut diferit

AD F/M

Drept suplimentar pe făină

AD S/Z

Drept suplimentar pe zahăr

b/f

Recipient

cm/s

Centimetru(i) pe secundă

EA

Element agricol

Euro

DCI

Denumire comună internațională

DCIM

Denumire comună internațională modificată

ISO

Organizația Internațională de Standardizare

Kbit

1 024 biți

kg/br

Kilogram greutate brută

kg/net

Kilogram greutate netă

kg/net eda

Kilogram greutate netă a produsului scurs

kg/net mas

Kilogram net de substanță uscată

MAX

Maximum

Mbit

1 048 576 biți

MIN

Minimum

ml/g

Mililitru (mililitri) pe gram

mm/s

Milimetru (milimetri) pe secundă

COR

Cifră octanică Research

Observație:

O poziție plasată între paranteze drepte în coloana 1 din tabelul drepturilor indică faptul că această poziție a fost suprimată (exemplu, poziția [1519]). Dacă, într-o anexă la tabelul taxelor vamale, referința anexei este între paranteze pătrate, conținutul anexei respective a fost eliminat (de exemplu, [anexa 7]).

LISTA UNITĂȚILOR SUPLIMENTARE

c/k

Număr de carate (1 carat metric = 2 × 10–4 kg)

ce/el

Număr de elemente

ct/l

Capacitate de încărcare utilă în tone metrice (9)

g

Gram

gi F/S

Gram izotopi fisionabili

kg H2O2

Kilogram de peroxid de hidrogen

kg K2O

Kilogram de oxid de potasiu

kg KOH

Kilogram de hidroxid de potasiu (potasă caustică)

kg met.am.

Kilogram de metilamine

kg N

Kilogram de azot

kg NaOH

Kilogram de hidroxid de sodiu (sodă caustică)

kg/net eda

Kilogram greutate netă a produsului scurs

kg P2O5

Kilogram de pentaoxid de fosfor (anhidridă fosforică)

kg 90 % sdt

Kilogram de substanță uscată 90 %

kg U

Kilogram de uraniu

1 000 kWh

1 000 kilowatt oră

l

Litru

l alc. 100 %

Litru de alcool pur (100 %)

m

Metru

m2

Metru pătrat

m3

Metru cub

1 000 m3

1 000 metri cubi

pa

Număr perechi

p/st

Număr de bucăți

100 p/st

100 bucăți

1 000 p/st

1 000 bucăți

TJ

Terajoule (putere calorică superioară)

t. CO2

Tone echivalent CO2 (dioxid de carbon) (10)

Fără unitate suplimentară

PARTEA II

TABELUL DREPTURILOR

SECȚIUNEA I

ANIMALE VII ȘI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL

Note de secţiune

1.

Orice trimitere din această secțiune la un anumit gen sau la o anumită specie de animale se aplică, cu excepția cazului în care contextul impune altfel, și animalelor tinere din acel gen sau din acea specie.

2.

Cu excepția cazului în care contextul impune altfel, orice trimitere din nomenclatură la produse „uscate” include și produsele deshidratate, evaporate sau liofilizate.

CAPITOLUL 1

ANIMALE VII

Notă de capitol

1.

Capitolul cuprinde toate animalele vii, cu excepția:

(a)

peștilor și crustaceelor, moluștelor și a altor nevertebrate acvatice de la pozițiile 0301, 0306, 0307 sau 0308;

(b)

culturilor de microorganisme și a altor produse de la poziția 3002;

(c)

animalelor de la poziția 9508.

Codul NC

Denumirea mărfurilor

Rata dreptului convențional (%)

Unitate suplimentară

(1)

(2)

(3)

(4)

0101

Cai, măgari, catâri și bardoi, vii

 

 

 

–  Cai

 

 

0101 21 00

– –  Reproducători de rasă pură (11)

scutire

p/st

0101 29

– –  Altele

 

 

0101 29 10

– – –  Destinați sacrificării (12)

scutire

p/st

0101 29 90

– – –  Altele

11,5

p/st

0101 30 00

–  Măgari

7,7

p/st

0101 90 00

–  Altele

10,9

p/st

0102

Animale vii din specia bovine

 

 

 

–  Bovine

 

 

0102 21

– –  Reproducători de rasă pură (13)

 

 

0102 21 10

– – –  Juninci (care nu au fătat niciodată)

scutire

p/st

0102 21 30

– – –  Vaci

scutire

p/st

0102 21 90

– – –  Altele

scutire

p/st

0102 29

– –  Altele

 

 

0102 29 05

– – –  Din subgenul Bibos sau din subgenul Poephagus

scutire

p/st

 

– – –  Altele

 

 

0102 29 10

– – – –  Cu o greutate de maximum 80 kg

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (14)

p/st

 

– – – –  Cu o greutate peste 80 kg, dar de maximum 160 kg

 

 

0102 29 21

– – – – –  Destinate sacrificării

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 29

– – – – –  Altele

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (162)

p/st

 

– – – –  Cu o greutate peste 160 kg, dar de maximum 300 kg

 

 

0102 29 41

– – – – –  Destinate sacrificării

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 49

– – – – –  Altele

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (162)

p/st

 

– – – –  Cu o greutate peste 300 kg

 

 

 

– – – – –  Juninci (care nu au fătat niciodată)

 

 

0102 29 51

– – – – – –  Destinate sacrificării

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 59

– – – – – –  Altele

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (162)

p/st

 

– – – – –  Vaci

 

 

0102 29 61

– – – – – –  Destinate sacrificării

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 69

– – – – – –  Altele

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (162)

p/st

 

– – – – –  Altele

 

 

0102 29 91

– – – – – –  Destinate sacrificării

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 99

– – – – – –  Altele

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (162)

p/st

 

–  Bivoli

 

 

0102 31 00

– –  Reproducători de rasă pură (161)

scutire

p/st

0102 39

– –  Altele

 

 

0102 39 10

– – –  De specie domestică

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 39 90

– – –  Altele

scutire

p/st

0102 90

–  Altele

 

 

0102 90 20

– –  Reproducători de rasă pură (161)

scutire

p/st

 

– –  Altele

 

 

0102 90 91

– – –  De specie domestică

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 99

– – –  Altele

scutire

p/st

0103

Animale vii din specia porcine

 

 

0103 10 00

–  Reproducători de rasă pură (15)

scutire

p/st

 

–  Altele

 

 

0103 91

– –  Cu o greutate sub 50 kg

 

 

0103 91 10

– – –  Animale domestice din specia porcină

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 91 90

– – –  Altele

scutire

p/st

0103 92

– –  Cu o greutate de minimum 50 kg

 

 

 

– – –  Animale domestice din specia porcină

 

 

0103 92 11

– – – –  Scroafe cu o greutate minimă de 160 kg, care au fătat cel puțin o dată

35,1 €/100 kg/net

p/st

0103 92 19

– – – –  Altele

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 92 90

– – –  Altele

scutire

p/st

0104

Animale vii din specia ovine sau caprine

 

 

0104 10

–  Din specia ovine

 

 

0104 10 10

– –  Reproducători de rasă pură (16)

scutire

p/st

 

– –  Altele

 

 

0104 10 30

– – –  Miei (până la 1 an)

80,5 €/100 kg/net (162)

p/st

0104 10 80

– – –  Altele

80,5 €/100 kg/net (162)

p/st

0104 20

–  Din specia caprine

 

 

0104 20 10

– –  Reproducători de rasă pură (164)

3,2

p/st

0104 20 90

– –  Altele

80,5 €/100 kg/net (162)

p/st

0105

Cocoși, găini, rațe, gâște, curcani, curci și bibilici, vii, din specii domestice

 

 

 

–  Cu o greutate de maximum 185 g

 

 

0105 11

– –  Cocoși și găini

 

 

 

– – –  Găini de selecție și de reproducție

 

 

0105 11 11

– – – –  De rase ouătoare

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 11 19

– – – –  Altele

52 €/1 000 p/st

p/st

 

– – –  Altele

 

 

0105 11 91

– – – –  De rase ouătoare

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 11 99

– – – –  Altele

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 12 00

– –  Curcani și curci

152 €/1 000 p/st

p/st

0105 13 00

– –  Rațe

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 14 00

– –  Gâște

152 €/1 000 p/st

p/st

0105 15 00

– –  Bibilici

52 €/1 000 p/st

p/st

 

–  Altele

 

 

0105 94 00

– –  Cocoși și găini

20,9 €/100 kg/net

p/st

0105 99

– –  Altele

 

 

0105 99 10

– – –  Rațe

32,3 €/100 kg/net

p/st

0105 99 20

– – –  Gâște

31,6 €/100 kg/net

p/st

0105 99 30

– – –  Curcani și curci

23,8 €/100 kg/net

p/st

0105 99 50

– – –  Bibilici

34,5 €/100 kg/net

p/st

0106

Alte animale vii

 

 

 

–  Mamifere

 

 

0106 11 00

– –  Primate

scutire

p/st

0106 12 00

– –  Balene, delfini și marsuini (mamifere din ordinul Cetacee); lamantini și dugongi (mamifere din ordinul Sirenia); foci, lei de mare și morse (mamifere din subordinul Pinnipedia)

scutire

p/st

0106 13 00

– –  Cămile și alte camelide (Camelidae)

scutire

p/st

0106 14

– –  Iepuri și iepuri de câmp

 

 

0106 14 10

– – –  Iepuri domestici

3,8

p/st

0106 14 90

– – –  Altele

scutire

0106 19 00

– –  Altele

scutire

0106 20 00

–  Reptile (inclusiv șerpi și broaște țestoase de mare)

scutire

p/st

 

–  Păsări

 

 

0106 31 00

– –  Păsări de pradă

scutire

p/st

0106 32 00

– –  Psittaciforme (inclusiv papagali, peruși, arakanga și cacaduu)

scutire

p/st

0106 33 00

– –  Struți; emu (Dromaius novaehollandiae)

scutire

p/st

0106 39

– –  Altele

 

 

0106 39 10

– – –  Porumbei

6,4

p/st

0106 39 80

– – –  Altele

scutire

 

–  Insecte

 

 

0106 41 00

– –  Albine

scutire

0106 49 00

– –  Altele

scutire

0106 90 00

–  Altele

scutire

CAPITOLUL 2

CARNE ȘI ORGANE COMESTIBILE

Notă de capitol

1.

Capitolul nu cuprinde:

(a)

produsele clasificate la pozițiile 0201-0208 și 0210, improprii alimentației umane;

(b)

insectele comestibile, moarte (poziția 0410);

(c)

intestinele, vezicile și stomacurile de animale (poziția 0504), nici sângele de animale (pozițiile 0511 sau 3002);

(d)

grăsimile animale, altele decât produsele de la poziția 0209 (capitolul 15).

Note complementare

1.

A.

Se consideră:

(a)

„carcasă din specia bovine”, în sensul subpozițiilor 0201 10 și 0202 10, corpul întreg al animalelor sacrificate, așa cum se prezintă după operațiunile de eliminare a sângelui, eviscerare și jupuire, prezentate cu sau fără cap, cu sau fără picioare și cu sau fără celelalte organe comestibile anexe. Atunci când carcasele sunt prezentate fără cap, acesta din urmă trebuie să fie separat de carcasă la nivelul articulației atloido-occipitale. Atunci când carcasele sunt prezentate fără picioare, acestea din urmă trebuie să fie secționate la nivelul articulațiilor carpo-metacarpiene sau tarso-metatarsiene; se consideră carcasă și partea anterioară a carcasei care conține toate oasele, precum și gâtul și spata, dar cu mai mult de zece perechi de coaste;

(b)

„semicarcasă din specia bovine”, în sensul subpozițiilor 0201 10 și 0202 10, produsele obținute prin separarea carcasei întregi după un plan de simetrie care trece prin mijlocul fiecărei vertebre cervicale, dorsale, lombare și sacrale și prin mijlocul sternului și al simfizei ischiopubiene; se consideră semicarcasă și partea anterioară a semicarcasei care conține toate oasele, precum și gâtul și spata, dar cu mai mult de zece coaste;

(c)

„sfert compensat”, în sensul subpozițiilor 0201 20 20 și 0202 20 10, ansamblul compus din:

fie sferturile anterioare care conțin toate oasele, precum și gâtul și spata, și sunt tranșate conținând zece coaste și sferturile posterioare care conțin toate oasele, precum și pulpa și vrăbioara anterior și sunt tranșate conținând trei coaste;

fie sferturile anterioare care conțin toate oasele, precum și gâtul și spata, și sunt tranșate, conținând cinci coaste neseparate de partea de torace și de burtă și sferturile posterioare care conțin toate oasele, precum și pulpa și vrăbioara anterior și sunt tranșate conținând opt coaste tăiate.

Sferturile anterioare și sferturile posterioare care constituie sferturi compensate trebuie să fie prezentate în vamă în același timp și în număr egal, greutatea totală a sferturilor anterioare trebuie să fie egală cu cea a sferturilor posterioare; cu toate acestea, între cele două greutăți totale se admite o diferență de maximum 5 % din greutatea cea mai mare (a sferturilor anterioare sau a sferturilor posterioare);

(d)

„sfert anterior neseparat”, în sensul subpozițiilor 0201 20 30 și 0202 20 30, partea anterioară a carcasei, care conține toate oasele, precum și gâtul și cele două spate, cu minimum patru perechi de coaste și cu maximum zece perechi de coaste (primele patru perechi trebuie să fie întregi, următoarele pot fi tăiate), cu sau fără fleică;

(e)

„sfert anterior separat”, în sensul subpozițiilor 0201 20 30 și 0202 20 30, partea anterioară a semicarcasei, care conține toate oasele, precum și gâtul și spata, cu minimum patru coaste și cu maximum zece coaste (primele patru coaste trebuie să fie întregi, următoarele pot fi tăiate), cu sau fără fleică;

(f)

„sfert posterior neseparat”, în sensul subpozițiilor 0201 20 50 și 0202 20 50, partea posterioară a carcasei, care conține toate oasele, precum și pulpa și vrăbioarele anterior, cu minimum trei perechi de coaste întregi sau tăiate, cu sau fără jaret, cu sau fără fleică;

(g)

„sfert posterior separat”, în sensul subpozițiilor 0201 20 50 și 0202 20 50, partea posterioară a semicarcasei, care conține toate oasele, precum și pulpa și vrăbioara anterior, cu minimum trei coaste întregi sau tăiate, cu sau fără jaret și cu sau fără fleică;

(h)

1.

„bucăți rezultate din sferturi anterioare numite „australiene”, în sensul subpoziției 0202 30 50, părțile dorsale ale sfertului anterior, inclusiv partea superioară a spatei, obținute dintr-un sfert anterior care are minimum patru coaste și maximum zece coaste tăiat drept după un plan care trece din punctul de legătură a primei coaste cu primul segment de os al pieptului până în punctul de reflecție al diafragmei situat pe a zecea coastă;

2.

„bucăți de piept numite „australiene”, în sensul subpoziției 0202 30 50, partea inferioară a sfertului anterior, formată din capul pieptului, zona mijlocie a pieptului și tendonul pieptului.

B.

Produsele menționate la nota complementară 1 A literele (a)-(g) pot fi prezentate cu sau fără coloana vertebrală.

C.

Pentru determinarea numărului de coaste întregi sau tăiate menționate la nota complementară 1 A, nu se iau în considerare decât coastele întregi sau tăiate, nedesprinse de coloana vertebrală. În cazul în care coloana vertebrală a fost îndepărtată, se vor lua în considerare numai coastele întregi sau tăiate care altfel ar fi fost nedesprinse de coloana vertebrală.

2.

A.

Se consideră:

(a)

„carcase sau semicarcase”, în sensul subpozițiilor 0203 11 10 și 0203 21 10, animale domestice din specia porcine, așa cum se prezintă ele după operațiunile de eliminare a sângelui, de eviscerare și de eliminare a părului și ongloanelor. Semicarcasele sunt obținute prin separarea carcasei întregi după un plan de simetrie trecând prin fiecare vertebră cervicală, dorsală, lombară și sacrală, prin lungul sternului și prin simfiza ischiopubiană. Aceste carcase sau semicarcase pot fi prezentate cu sau fără cap, cu sau fără partea gâtului denumită „partea din josul fălcilor”, picioare, osânză, rinichi, coadă sau diafragmă. Semicarcasele pot fi prezentate cu sau fără măduva spinării, creier și limbă. Carcasele și semicarcasele de scroafe pot fi prezentate cu sau fără mamele;

(b)

„jambon”, în sensul subpozițiilor 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 și 0210 11 31, partea posterioară (codală) a semicarcasei, care conține oasele, cu sau fără picior, jaret, șorici sau slănină.

Jambonul este separat de restul semicarcasei astfel încât include cel mult ultima vertebră lombară;

(c)

„partea anterioară”, în sensul subpozițiilor 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 și 0210 19 60, partea anterioară (cranială) a semicarcasei fără cap, cu sau fără partea gâtului denumită „partea din josul fălcilor”, care conține oasele, cu sau fără picior, jaret, șorici sau slănină.

Partea anterioară este separată de restul semicarcasei astfel încât include cel mult a cincea vertebră dorsală.

Partea superioară (dorsală) a părții anterioare (șira spinării), chiar cu omoplatul și musculatura aferentă (pulpa anterioară), este considerată ca o bucată de spinare, atunci când este separată de partea inferioară (ventrală) a părții anterioare printr-o tăietură care trece cel mult pe sub coloana vertebrală;

(d)

„spată”, în sensul subpozițiilor 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 și 0210 11 39, partea inferioară a părții anterioare, chiar cu omoplatul și musculatura aferentă, conținând oasele, cu sau fără picior, jaret, șorici sau slănină.

Omoplatul cu musculatura aferentă, prezentat separat, este clasificat la aceste subpoziții ca bucată de spată;

(e)

„spinare”, în sensul subpozițiilor 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 și 0210 19 70, partea superioară a semicarcasei cuprinsă între prima vertebră cervicală și vertebrele codale, conținând oasele cu sau fără file, omoplat, șorici sau slănină.

Spinarea este separată de partea inferioară a semicarcasei printr-o tăietură care trece chiar pe sub coloana vertebrală;

(f)

„piept”, în sensul subpozițiilor 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 și 0210 12 19, partea inferioară a semicarcasei numită „împănată”, situată între jambon și spată, cu sau fără oase, dar cu șorici și slănină;

(g)

„semicarcasă de bacon”, în sensul subpoziției 0210 19 10, semicarcasa de porc prezentată fără cap, falcă, gât, picioare, coadă, osânză, rinichi, file, omoplat, stern, coloana vertebrală, osul iliac și diafragmă;

(h)

„trei sferturi anterior”, în sensul subpoziției 0210 19 10, semicarcasa de bacon fără jambon, dezosată sau nu;

(ij)

„trei sferturi posterior”, în sensul subpoziției 0210 19 20, semicarcasa de bacon fără partea anterioară, dezosată sau nu;

(k)

„mijloc”, în sensul subpoziției 0210 19 20, semicarcasa de bacon fără jambon și fără partea anterioară, dezosată sau nu.

Subpoziția include și bucățile de mijloc conținând țesut de spinare sau de piept în proporția normală pentru mijlocul întreg.

B.

Bucățile provenite din tranșările menționate la nota complementară 2 A litera (f) nu se clasifică la aceleași subpoziții cu produsele respective decât în cazul în care conțin șorici și slănină.

Dacă bucățile clasificate la subpozițiile 0210 11 11, 0210 11 19, 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 și 0210 19 60, sunt obținute prin tăiere din semicarcase de bacon, la care oasele indicate la nota complementară 2 A litera (g) au fost deja eliminate, tăieturile trebuie să urmeze aceleași trasee cu cele descrise la nota complementară 2 A literele (b), (c) și respectiv (d); în orice caz, aceste bucăți sau părți ale acestora trebuie să conțină oase.

C.

La subpozițiile 0206 49 00 și 0210 99 49 sunt clasificate, în special, capetele și jumătățile de capete de porci domestici, cu sau fără creier, fălci sau limbă, inclusiv bucăți din acestea.

Capul este separat de restul semicarcasei astfel:

printr-o tăietură dreaptă paralelă cu craniul; sau

printr-o tăietură paralelă cu craniul până la nivelul ochilor și apoi înclinată spre partea din față a capului, astfel partea gâtului denumită „partea din josul fălcilor” rămânând atașată la semicarcasă.

Sunt considerate bucăți de capete, între altele, fălcile, râtul, urechile și carnea aderentă pe cap, în special carnea din spatele craniului. Cu toate acestea, bucățile de carne fără os, prezentate separat, aparținând părții din față („grumaz – parte spată”; partea de grumaz numită „partea din josul fălcii” sau partea care cuprinde „partea din josul fălcii” sau „parte din josul fălcii și grumaz – parte spată prezentate împreună”) sunt clasificate la subpozițiile 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 50 sau 0210 19 81, după caz.

D.

Se consideră „slănină”, în sensul subpozițiilor 0209 10 11 și 0209 10 19, țesutul adipos situat sub șorici, aderent pe el, indiferent de partea de porc de la care provine; în toate cazurile, greutatea țesutului adipos trebuie să depășească greutatea șoriciului.

La aceste subpoziții se clasifică și slănina de pe care a fost eliminat șoriciul.

E.

Sunt considerate ca „uscate sau afumate”, în sensul subpozițiilor 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 și 0210 19 60-0210 19 89, produsele în carnea cărora raportul apă/proteină (conținutul de azot × 6,25) este de maximum 2,8. Conținutul de azot trebuie să fie determinat după metoda ISO 937-1978.

3.

A.

Se consideră:

(a)

„carcasă”, în sensul subpozițiilor 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 și 0204 50 51, corpurile întregi ale animalelor sacrificate așa cum se prezintă după operațiunile de eliminare a sângelui, eviscerare și jupuire, prezentate cu sau fără cap, cu sau fără picioare și cu sau fără celelalte organe comestibile anexe. Atunci când carcasa este prezentată fără cap, acesta trebuie separat de carcasă la nivelul articulației atloido-occipitale. Atunci când carcasa este prezentată fără picioare, acestea trebuie să fie secționate la nivelul articulațiilor carpo-metacarpiene sau tarso-metatarsiene;

(b)

„semicarcasă”, în sensul subpozițiilor 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 și 0204 50 51, produsul obținut prin separarea carcasei întregi după un plan de simetrie care trece prin mijlocul fiecărei vertebre cervicale, dorsale, lombare și sacrale și prin mijlocul sternului și al simfizei ischio-pubiene;

(c)

„cască”, în sensul subpozițiilor 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 și 0204 50 53, partea anterioară a carcasei, cu sau fără piept, conținând toate oasele, precum și spata, gâtul și coastele descoperite, tăiată perpendicular pe coloana vertebrală și având minimum cinci și maximum șapte perechi de coaste, întregi sau tăiate;

(d)

„semicască”, în sensul subpozițiilor 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 și 0204 50 53, partea anterioară a semicarcasei, cu sau fără piept, conținând toate oasele, precum și spata, gâtul și coastele descoperite, tăiată perpendicular pe coloana vertebrală și având minimum cinci și maximum șapte coaste, întregi sau tăiate;

(e)

„spinal și șa”, în sensul subpozițiilor 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 și 0204 50 55, partea rămasă din carcasă, după eliminarea chiulotei și căștii, cu sau fără rinichi; șaua, separată de spinal, trebuie să conțină minimum cinci vertebre lombare; spinalul, separat de șa, trebuie să conțină minimum cinci perechi de coaste întregi sau tăiate;

(f)

„semispinal și semișa”, în sensul subpozițiilor 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 și 0204 50 55, partea rămasă din semicarcasă, după eliminarea semichiulotei și semicăștii, cu sau fără rinichi; semișaua, separată de semispinal, trebuie să conțină minimum cinci vertebre lombare; semispinalul, separat de semișa, trebuie să conțină minimum cinci coaste, întregi sau tăiate;

(g)

„chiulotă”, în sensul subpozițiilor 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 și 0204 50 59, partea posterioară a carcasei, care conține toate oasele, precum și jigoul, tăiată perpendicular pe coloana vertebrală la nivelul celei de-a șasea vertebre lombare sub osul iliac, sau la nivelul celei de-a patra vertebre sacrale, de-a curmezișul osului iliac, în fața simfizei ischio-pubiene;

(h)

„semichiulotă”, în sensul subpozițiilor 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 și0204 50 59, partea posterioară a semicarcasei, care conține toate oasele, precum și jigoul, tăiată perpendicular pe coloana vertebrală la nivelul celei de-a șasea vertebre lombare sub osul iliac, sau la nivelul celei de-a patra vertebre sacrale, de–a curmezișul osului iliac, în fața simfizei ischio-pubiene.

B.

Pentru determinarea numărului de coaste întregi sau tăiate menționate la nota complementară 3 A, nu se iau în considerare decât coastele, întregi sau tăiate, nedesprinse de coloana vertebrală.

4.

Se consideră:

(a)

„bucăți de păsări de curte nedezosate”, în sensul subpozițiilor 0207 13 20-0207 13 60, 0207 14 20-0207 14 60, 0207 26 20-0207 26 70, 0207 27 20-0207 27 70, 0207 44 21-0207 44 61, 0207 45 21-0207 45 61, 0207 54 21-0207 54 61, 0207 55 21-0207 55 61 și 0207 60 21-0207 60 61, părțile menționate, care conțin toate oasele lor.

Bucățile de păsări de curte, menționate la litera (a), din care au fost eliminate o parte din oase, se clasifică la subpozițiile 0207 13 70, 0207 14 70, 0207 26 80, 0207 27 80, 0207 44 71, 0207 44 81, 0207 45 71, 0207 45 81, 0207 54 71, 0207 54 81, 0207 55 71, 0207 55 81 sau 0207 60 81;

(b)

„jumătăți”, în sensul subpozițiilor 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 44 21, 0207 45 21, 0207 54 21, 0207 55 21 și 0207 60 21, jumătățile rezultate din carcasele de păsări de curte prin tranșarea longitudinală după un plan format de coloana vertebrală și stern;

(c)

„sferturi”, în sensul subpozițiilor 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 44 21, 0207 45 21, 0207 54 21, 0207 55 21 și 0207 60 21, sferturile posterioare sau sferturile anterioare, obținute prin tranșarea transversală a unei jumătăți;

(d)

„aripi întregi, cu sau fără vârfuri”, în sensul subpozițiilor 0207 13 30, 0207 14 30, 0207 26 30, 0207 27 30, 0207 44 31, 0207 45 31, 0207 54 31, 0207 55 31 și 0207 60 31, bucățile de păsări de curte, compuse din humerus, radius și cubitus, cu masa musculară care le îmbracă. Vârful, inclusiv osul carp, poate să fie eliminat sau nu. Tranșarea trebuie făcută prin articulații;

(e)

„piept”, în sensul subpozițiilor 0207 13 50, 0207 14 50, 0207 26 50, 0207 27 50, 0207 44 51, 0207 45 51, 0207 54 51, 0207 55 51 și 0207 60 51, bucățile de păsări de curte, compuse din stern și coaste și având pe ambele părți masa musculară care le îmbracă;

(f)

„pulpe”, în sensul subpozițiilor 0207 13 60, 0207 14 60, 0207 44 61, 0207 45 61, 0207 54 61, 0207 55 61 și 0207 60 61, bucățile de păsări de curte, compuse din femur, tibie și peroneu și masa musculară care le îmbracă. Cele două tăieturi trebuie făcute prin articulații;

(g)

„copane de curcani sau de curci”, în sensul subpozițiilor 0207 26 60, 0207 27 60, bucăți de curcani sau de curci, compuse din tibie și peroneu și masa musculară care le îmbracă. Cele două tranşări trebuie făcute prin articulații;

(h)

„pulpe de curcani sau de curci, altele decât copanele”, în sensul subpozițiilor 0207 26 70 și 0207 27 70, bucățile de curcani sau de curci, compuse din femur și masa musculară care îl îmbracă, sau din femur, tibie și peroneu cu masa musculară care le îmbracă. Cele două tranşări trebuie făcute prin articulații;

(ij)

„părți numite «trunchi» de rațe sau de gâște”, în sensul subpozițiilor 0207 44 71, 0207 45 71, 0207 54 71 și 0207 55 71:, produsele care constituie rațe sau gâște prezentate jumulite, golite complet, fără cap și fără labe și cărora le-au fost eliminate oasele carcasei (sternul, coastele, coloana vertebrală și osul sacral), dar care au femururile, tibiile și humerusurile.

5.

Dreptul de import care se aplică amestecurilor clasificate în prezentul capitol se calculează astfel:

(a)

atunci când unul din compuși reprezintă cel puțin 90 % din greutatea amestecului, rata dreptului care se aplică amestecului total este aceea a dreptului care se aplică pentru acest compus;

(b)

în celelalte cazuri, această rată este aceea a dreptului care se aplică pentru compusul care face obiectul celui mai ridicat drept de import.

6.

(a)

Carnea nepreparată termic și condimentată se clasifică la capitolul 16. Se consideră „carne condimentată”, carnea nepreparată termic, a cărei condimentare este realizată în profunzime sau pe toată suprafața produsului și este perceptibilă cu ochiul liber ori în mod evident perceptibilă la gust.

(b)

Produsele de la poziția 0210, cărora li s-au adăugat condimente în timpul fabricării, se clasifică la această poziție în cazul în care această condimentare nu le schimbă caracterul de produse descrise la poziția 0210.

7.

Sunt considerate „sărate sau în saramură”, în sensul subpozițiilor 0210 11-0210 93, carnea și organele comestibile care au fost supuse operațiunii de sărare prin impregnare în profunzime, în mod omogen în toate părțile și care au un conținut global de sare mai mare sau egal cu 1,2 %, în greutate, cu condiția ca sărarea să reprezinte operațiunea care asigură o conservare pe termen lung. În sensul subpoziției 0210 99, sunt considerate „sărate sau în saramură” carnea și organele comestibile care au fost supuse operațiunii de sărare prin impregnare în profunzime, în mod omogen în toate părțile și care au un conținut global de sare mai mare sau egal cu 1,2 %, în greutate.

Cod NC

Denumirea mărfurilor

Rata dreptului convențional (%)

Unitate suplimentară

(1)

(2)

(3)

(4)

0201

Carne de animale din specia bovine, proaspătă sau refrigerată

 

 

0201 10 00

–  În carcase sau semicarcase

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (162)

0201 20

–  Alte bucăți nedezosate

 

 

0201 20 20

– –  Sferturi numite „compensate”

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (162)

0201 20 30

– –  Sferturi anterioare neseparate sau separate

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (162)

0201 20 50

– –  Sferturi posterioare neseparate sau separate

12,8 + 212,2 €/100 kg/net (162)

0201 20 90

– –  Altele

12,8 + 265,2 €/100 kg/net (162)

0201 30 00

–  Dezosată

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (162)

0202

Carne de animale din specia bovine, congelată

 

 

0202 10 00

–  În carcase sau semicarcase

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (162)

0202 20

–  Alte bucăți nedezosate

 

 

0202 20 10

– –  Sferturi numite „compensate”

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (162)

0202 20 30

– –  Sferturi anterioare neseparate sau separate

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (162)

0202 20 50

– –  Sferturi posterioare neseparate sau separate

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (162)

0202 20 90

– –  Altele

12,8 + 265,3 €/100 kg/net (162)

0202 30

–  Dezosată

 

 

0202 30 10

– –  Sferturi anterioare, întregi sau tăiate în maximum cinci bucăți, fiecare sfert anterior fiind prezentat într-un singur bloc congelat; sferturi numite „compensate” prezentate în două blocuri congelate, unul dintre ele conținând partea anterioară a carcasei, întreagă sau tranșată în maximum cinci bucăți, iar celălalt conținând sfertul posterior, într-o singură bucată, fără mușchiul file

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (162)

0202 30 50

– –  Bucăți rezultate din sferturi anterioare și din piept numite „australiene” (17)

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (162)

0202 30 90

– –  Altele

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (162)

0203

Carne de animale din specia porcine, proaspătă, refrigerată sau congelată

 

 

 

–  Proaspătă sau refrigerată

 

 

0203 11

– –  În carcase sau semicarcase

 

 

0203 11 10

– – –  De animale domestice din specia porcine

53,6 €/100 kg/net (162)

0203 11 90

– – –  Altele

scutire

0203 12

– –  Jamboane, spete și părți din acestea, nedezosate

 

 

 

– – –  De animale domestice din specia porcine

 

 

0203 12 11

– – – –  Jamboane și părți din acestea

77,8 €/100 kg/net (162)

0203 12 19

– – – –  Spete și părți din acestea

60,1 €/100 kg/net (162)

0203 12 90

– – –  Altele

scutire

0203 19

– –  Altele

 

 

 

– – –  De animale domestice din specia porcine

 

 

0203 19 11

– – – –  Părți anterioare și părți din acestea

60,1 €/100 kg/net (162)

0203 19 13

– – – –  Spinări și părți din acestea, nedezosate

86,9 €/100 kg/net (162)

0203 19 15

– – – –  Piept (împănat) și părți de piept

46,7 €/100 kg/net (162)

 

– – – –  Altele

 

 

0203 19 55

– – – – –  Dezosate

86,9 €/100 kg/net (162)

0203 19 59

– – – – –  Altele

86,9 €/100 kg/net (162)

0203 19 90

– – –  Altele

scutire

 

–  Congelată

 

 

0203 21

– –  În carcase sau semicarcase

 

 

0203 21 10

– – –  De la animale domestice din specia porcine

53,6 €/100 kg/net (162)

0203 21 90

– – –  Altele

scutire

0203 22

– –  Jamboane, spete și părți din acestea, nedezosate

 

 

 

– – –  De la animale domestice din specia porcine

 

 

0203 22 11

– – – –  Jamboane și părți din acestea

77,8 €/100 kg/net (162)

0203 22 19

– – – –  Spete și părți din acestea

60,1 €/100 kg/net (162)

0203 22 90

– – –  Altele

scutire

0203 29

– –  Altele

 

 

 

– – –  De la animale domestice din specia porcine

 

 

0203 29 11

– – – –  Părți anterioare și părți din acestea

60,1 €/100 kg/net (162)

0203 29 13

– – – –  Spinări și părți din acestea, nedezosate

86,9 €/100 kg/net (162)

0203 29 15

– – – –  Piept (împănat) și părți de piept

46,7 €/100 kg/net (162)

 

– – – –  Altele

 

 

0203 29 55

– – – – –  Dezosate

86,9 €/100 kg/net (162)

0203 29 59

– – – – –  Altele

86,9 €/100 kg/net (162)

0203 29 90

– – –  Altele

scutire

0204

Carne de animale din speciile ovine sau caprine, proaspătă, refrigerată sau congelată

 

 

0204 10 00

–  Carcase și semicarcase de miel, proaspete sau refrigerate

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (162)

 

–  Altă carne de animale din specia ovine, proaspătă sau refrigerată

 

 

0204 21 00

– –  În carcase sau semicarcase

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (162)

0204 22

– –  Alte părți nedezosate

 

 

0204 22 10

– – –  Cască sau semicască

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (162)

0204 22 30

– – –  Spinali și/sau șa sau semispinali și/sau semișa

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (162)

0204 22 50

– – –  Chiulotă sau semichiulotă

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (162)

0204 22 90

– – –  Altele

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (162)

0204 23 00

– –  Dezosată

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (162)

0204 30 00

–  Carcase și semicarcase de miel, congelate

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (162)

 

–  Altă carne de animale din specia ovine, congelată

 

 

0204 41 00

– –  În carcase sau semicarcase

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (162)

0204 42

– –  Alte părți nedezosate

 

 

0204 42 10

– – –  Cască sau semicască

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (162)

0204 42 30

– – –  Spinali și/sau șa sau semispinali și/sau semișa

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (162)

0204 42 50

– – –  Chiulotă sau semichiulotă

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (162)

0204 42 90

– – –  Altele

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (162)

0204 43

– –  Dezosată

 

 

0204 43 10

– – –  De miel

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (162)

0204 43 90

– – –  Altele

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (162)

0204 50

–  Carne de animale din specia caprine

 

 

 

– –  Proaspătă sau refrigerată

 

 

0204 50 11

– – –  Carcase sau semicarcase

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (162)

0204 50 13

– – –  Cască sau semicască

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (162)

0204 50 15

– – –  Spinali și/sau șa sau semispinali și/sau semișa

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (162)

0204 50 19

– – –  Chiulotă sau semichiulotă

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (162)

 

– – –  Altele

 

 

0204 50 31

– – – –  Bucăți nedezosate

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (162)

0204 50 39

– – – –  Bucăți dezosate

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (162)

 

– –  Congelată

 

 

0204 50 51

– – –  Carcase sau semicarcase

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (162)

0204 50 53

– – –  Cască sau semicască

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (162)

0204 50 55

– – –  Spinali și/sau șa sau semispinali și/sau semișa

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (162)

0204 50 59

– – –  Chiulotă sau semichiulotă

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (162)

 

– – –  Altele

 

 

0204 50 71

– – – –  Bucăți nedezosate

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (162)

0204 50 79

– – – –  Bucăți dezosate

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (162)

0205 00

Carne de cal, de măgar sau de catâr, proaspătă, refrigerată sau congelată

 

 

0205 00 20

–  Proaspătă sau refrigerată

5,1

0205 00 80

–  Congelată

5,1

0206

Organe comestibile de animale din speciile bovine, porcine, ovine, caprine, de cai, de măgari sau de catâri, proaspete, refrigerate sau congelate

 

 

0206 10

–  De animale din specia bovine, proaspete sau refrigerate

 

 

0206 10 10

– –  Destinate fabricării de produse farmaceutice (203)

scutire

 

– –  Altele

 

 

0206 10 95

– – –  Mușchii pilieri diafragmatici și diafragma

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (162)

0206 10 98

– – –  Altele

scutire

 

–  Din specia bovine, congelate

 

 

0206 21 00

– –  Limbă

scutire

0206 22 00

– –  Ficat

scutire

0206 29

– –  Altele

 

 

0206 29 10

– – –  Destinate fabricării produselor farmaceutice (203)

scutire

 

– – –  Altele

 

 

0206 29 91

– – – –  Mușchii pilieri diafragmatici și diafragma

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (162)

0206 29 99

– – – –  Altele

scutire

0206 30 00

–  Din specia porcine, proaspete sau refrigerate

scutire

 

–  Din specia porcine, congelate

 

 

0206 41 00

– –  Ficat

scutire

0206 49 00

– –  Altele

scutire

0206 80

–  Altele, proaspete sau refrigerate

 

 

0206 80 10

– –  Destinate fabricării de produse farmaceutice (203)

scutire

 

– –  Altele

 

 

0206 80 91

– – –  De cai, măgari sau catâri

6,4

0206 80 99

– – –  Din speciile ovine sau caprine

scutire

0206 90

–  Altele, congelate

 

 

0206 90 10

– –  Destinate fabricării de produse farmaceutice (203)

scutire

 

– –  Altele

 

 

0206 90 91

– – –  De cai, măgari sau catâri

6,4

0206 90 99

– – –  Din speciile ovine sau caprine

scutire

0207

Carne și organe comestibile, proaspete, refrigerate sau congelate, de păsări de la poziția 0105

 

 

 

–  De cocoși și de găini din specia Gallus domesticus

 

 

0207 11

– –  Netranșate în bucăți, proaspete sau refrigerate

 

 

0207 11 10

– – –  Fără pene, eviscerate, cu cap și picioare, denumite „pui 83 %”

26,2 €/100 kg/net (162)

0207 11 30

– – –  Fără pene, eviscerate, fără cap și picioare, dar cu gât, inimă, ficat și pipotă, denumite „pui 70 %”

29,9 €/100 kg/net (162)

0207 11 90

– – –  Fără pene, eviscerate, fără cap și picioare și fără gât, inimă, ficat și pipotă, denumite „pui 65 %” sau altfel prezentate

32,5 €/100 kg/net (162)

0207 12

– –  Netranșate în bucăți, congelate

 

 

0207 12 10

– – –  Fără pene, eviscerate, fără cap și picioare, dar cu gât, inimă, ficat și pipotă, denumite „pui 70 %”

29,9 €/100 kg/net (162)

0207 12 90

– – –  Fără pene, eviscerate, fără cap și picioare și fără gât, inimă, ficat și pipotă, denumite „pui 65 %”, sau altfel prezentate

32,5 €/100 kg/net (162)

0207 13

– –  Bucăți și organe, proaspete sau refrigerate

 

 

 

– – –  Bucăți

 

 

0207 13 10

– – – –  Dezosate

102,4 €/100 kg/net (162)

 

– – – –  Nedezosate

 

 

0207 13 20

– – – – –  Jumătăți sau sferturi

35,8 €/100 kg/net (162)

0207 13 30

– – – – –  Aripi întregi, cu sau fără vârfuri

26,9 €/100 kg/net (162)

0207 13 40

– – – – –  Spate, gâturi, spate cu gâturi împreună, târtițe, vârfuri de aripi

18,7 €/100 kg/net (162)

0207 13 50

– – – – –  Piept și bucăți de piept

60,2 €/100 kg/net (162)

0207 13 60

– – – – –  Pulpe și bucăți de pulpe

46,3 €/100 kg/net (162)

0207 13 70

– – – – –  Altele

100,8 €/100 kg/net (162)

 

– – –  Organe

 

 

0207 13 91

– – – –  Ficat

6,4

0207 13 99

– – – –  Altele

18,7 €/100 kg/net

0207 14

– –  Bucăți și organe, congelate

 

 

 

– – –  Bucăți

 

 

0207 14 10

– – – –  Dezosate

102,4 €/100 kg/net (162)

 

– – – –  Nedezosate

 

 

0207 14 20

– – – – –  Jumătăți sau sferturi

35,8 €/100 kg/net (162)

0207 14 30

– – – – –  Aripi întregi, cu sau fără vârfuri

26,9 €/100 kg/net (162)

0207 14 40

– – – – –  Spate, gâturi, spate cu gâturi împreună, târtițe, vârfuri de aripi

18,7 €/100 kg/net (162)

0207 14 50

– – – – –  Piept și bucăți de piept

60,2 €/100 kg/net (162)

0207 14 60

– – – – –  Pulpe și bucăți de pulpe

46,3 €/100 kg/net (162)

0207 14 70

– – – – –  Altele

100,8 €/100 kg/net (162)

 

– – –  Organe

 

 

0207 14 91

– – – –  Ficat

6,4

0207 14 99

– – – –  Altele

18,7 €/100 kg/net

 

–  De curcani și de curci

 

 

0207 24

– –  Netranșate în bucăți, proaspete sau refrigerate

 

 

0207 24 10

– – –  Fără pene, eviscerate, fără cap și picioare, cu gât, inimă, ficat și pipotă, denumite „curcani 80 %”

34 €/100 kg/net (162)

0207 24 90

– – –  Fără pene, eviscerate, fără cap și gât, fără picioare, inimă, ficat și pipotă, denumite „curcani 73 %”, sau altfel prezentate

37,3 €/100 kg/net (162)

0207 25

– –  Netranșate în bucăți, congelate

 

 

0207 25 10

– – –  Fără pene, eviscerate, fără cap și picioare, cu gât, inimă, ficat și pipotă, denumite „curcani 80 %”

34 €/100 kg/net (162)

0207 25 90

– – –  Fără pene, eviscerate, fără cap și gât, fără picioare, inimă, ficat și pipotă, denumite „curcani 73 %”, sau altfel prezentați

37,3 €/100 kg/net (162)

0207 26

– –  Bucăți și organe, proaspete sau refrigerate

 

 

 

– – –  Bucăți

 

 

0207 26 10

– – – –  Dezosate

85,1 €/100 kg/net (162)

 

– – – –  Nedezosate

 

 

0207 26 20

– – – – –  Jumătăți sau sferturi

41 €/100 kg/net (162)

0207 26 30

– – – – –  Aripi întregi, cu sau fără vârfuri

26,9 €/100 kg/net (162)

0207 26 40

– – – – –  Spate, gâturi, spate cu gâturi împreună, târtițe, vârfuri de aripi

18,7 €/100 kg/net (162)

0207 26 50

– – – – –  Piept și bucăți de piept

67,9 €/100 kg/net (162)

 

– – – – –  Pulpe și bucăți de pulpe

 

 

0207 26 60

– – – – – –  Copane și bucăți de copane

25,5 €/100 kg/net (162)

0207 26 70

– – – – – –  Altele

46 €/100 kg/net (162)

0207 26 80

– – – – –  Altele

83 €/100 kg/net (162)

 

– – –  Organe

 

 

0207 26 91

– – – –  Ficat

6,4

0207 26 99

– – – –  Altele

18,7 €/100 kg/net

0207 27

– –  Bucăți și organe, congelate

 

 

 

– – –  Bucăți

 

 

0207 27 10

– – – –  Dezosate

85,1 €/100 kg/net (162)

 

– – – –  Nedezosate

 

 

0207 27 20

– – – – –  Jumătăți sau sferturi

41 €/100 kg/net (162)

0207 27 30

– – – – –  Aripi întregi, cu sau fără vârfuri

26,9 €/100 kg/net (162)

0207 27 40

– – – – –  Spate, gâturi, spate cu gâturi împreună, târtițe, vârfuri de aripi

18,7 €/100 kg/net (162)

0207 27 50

– – – – –  Piept și bucăți de piept

67,9 €/100 kg/net (162)

 

– – – – –  Pulpe și bucăți de pulpe

 

 

0207 27 60

– – – – – –  Copane și bucăți de copane

25,5 €/100 kg/net (162)

0207 27 70

– – – – – –  Altele

46 €/100 kg/net (162)

0207 27 80

– – – – –  Altele

83 €/100 kg/net (162)

 

– – –  Organe

 

 

0207 27 91

– – – –  Ficat

6,4

0207 27 99

– – – –  Altele

18,7 €/100 kg/net

 

–  De rață

 

 

0207 41

– –  Netranșate în bucăți, proaspete sau refrigerate

 

 

0207 41 20

– – –  Fără pene și sânge, fără intestine, dar neeviscerate, cu cap și picioare, denumite „rațe 85 %”

38 €/100 kg/net

0207 41 30

– – –  Fără pene, eviscerate, fără cap și picioare, cu gât, inimă, ficat și pipotă, denumite „rațe 70 %”

46,2 €/100 kg/net

0207 41 80

– – –  Fără pene, eviscerate, fără cap și picioare și fără gât, inimă, ficat și pipotă, denumite „rațe 63 %”, sau altfel prezentate

51,3 €/100 kg/net

0207 42

– –  Netranșate în bucăți, congelate

 

 

0207 42 30

– – –  Fără pene, eviscerate, fără cap și picioare, cu gât, inimă, ficat și pipotă, denumite „rațe 70 %”

46,2 €/100 kg/net

0207 42 80

– – –  Fără pene, eviscerate, fără cap și picioare și fără gât, inimă, ficat și pipotă, denumite „rațe 63 %”, sau altfel prezentate

51,3 €/100 kg/net

0207 43 00

– –  Ficat gras, proaspăt sau refrigerat

scutire

0207 44

– –  Altele, proaspete sau refrigerate

 

 

 

– – –  Bucăți

 

 

0207 44 10

– – – –  Dezosate

128,3 €/100 kg/net

 

– – – –  Nedezosate

 

 

0207 44 21

– – – – –  Jumătăți sau sferturi

56,4 €/100 kg/net

0207 44 31

– – – – –  Aripi întregi, cu sau fără vârfuri

26,9 €/100 kg/net

0207 44 41

– – – – –  Spate, gâturi, spate cu gâturi împreună, târtițe, vârfuri de aripi

18,7 €/100 kg/net

0207 44 51

– – – – –  Piept și bucăți de piept

115,5 €/100 kg/net

0207 44 61

– – – – –  Pulpe și bucăți de pulpe

46,3 €/100 kg/net

0207 44 71

– – – – –  Părți numite „trunchi de rațe”

66 €/100 kg/net

0207 44 81

– – – – –  Altele

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  Organe

 

 

0207 44 91

– – – –  Ficat, altul decât ficatul gras

6,4

0207 44 99

– – – –  Altele

18,7 €/100 kg/net

0207 45

– –  Altele, congelate

 

 

 

– – –  Bucăți

 

 

0207 45 10

– – – –  Dezosate

128,3 €/100 kg/net

 

– – – –  Nedezosate

 

 

0207 45 21

– – – – –  Jumătăți sau sferturi

56,4 €/100 kg/net

0207 45 31

– – – – –  Aripi întregi, cu sau fără vârfuri

26,9 €/100 kg/net

0207 45 41

– – – – –  Spate, gâturi, spate cu gâturi împreună, târtițe, vârfuri de aripi

18,7 €/100 kg/net

0207 45 51

– – – – –  Piept și bucăți de piept