Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 411 din 19-11-2021

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/2023 AL COMISIEI

din 12 noiembrie 2021

de aprobare a unei modificări la nivelul Uniunii a caietului de sarcini al unei denumiri de origine protejate sau al unei indicații geografice protejate [„Soave” (DOP)]

 

Intrare în vigoare: 09/12/2021

 

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei din 17 octombrie 2018 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cererile de protecție a denumirilor de origine, a indicațiilor geografice și a mențiunilor tradiționale din sectorul vitivinicol, procedura de opoziție, restricțiile de utilizare, modificările caietelor de sarcini ale produselor, anularea protecției și etichetarea și prezentarea (1), în special articolul 15 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Comisia a examinat cererea de aprobare a modificării la nivelul Uniunii a caietului de sarcini al denumirii de origine protejate „Soave”, depusă de Italia în conformitate cu articolul 105 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 a Parlamentului European și a Consiliului (2) coroborat cu articolul 15 din Regulamentul delegat (UE) 2019/33.

(2)

În conformitate cu articolul 97 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, Comisia a publicat cererea de aprobare a modificării la nivelul Uniunii a caietului de sarcini în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (3).

(3)

Comisia nu a primit nicio declarație de opoziție în temeiul articolului 98 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.

(4)

Prin urmare, modificarea la nivelul Uniunii a caietului de sarcini trebuie aprobată în conformitate cu articolul 99 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 coroborat cu articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se aprobă modificarea caietului de sarcini publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu privire la denumirea „Soave” (DOP).

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 12 noiembrie 2021.

Pentru Comisie,

Pentru Președinte,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 9, 11.1.2019, p. 2.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 671).

(3)  JO C 313, 5.8.2021, p. 25.