Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 411 din 19-11-2021

DECIZIA (UE) 2021/2025 A CONSILIULUI

din 15 noiembrie 2021

privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Consiliului membrilor Consiliului oleicol internațional în ceea ce privește un standard comercial care se aplică uleiurilor de măsline și uleiurilor din resturi de măsline

 

Intrare în vigoare: 15/11/2021

 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 207 alineatul (4) primul paragraf, coroborat cu articolul 218 alineatul (9),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Acordul internațional din 2015 cu privire la uleiul de măsline și măslinele de masă (denumit în continuare „acordul”) a fost semnat în numele Uniunii în conformitate cu Decizia (UE) 2016/1892 a Consiliului (1) la 18 noiembrie 2016, la sediul din New York al Organizației Națiunilor Unite, sub rezerva încheierii sale la o dată ulterioară. Acordul a intrat în vigoare cu titlu provizoriu la 1 ianuarie 2017, în conformitate cu articolul 31 alineatul (2) din acord, și a fost încheiat în numele Uniunii prin Decizia (UE) 2019/848 a Consiliului (2).

(2)

În temeiul articolului 7 alineatul (1) din acord, Consiliul membrilor Consiliului oleicol internațional (denumit în continuare „Consiliul membrilor”) adoptă decizii de modificare a standardelor comerciale care se aplică uleiurilor de măsline și uleiurilor din resturi de măsline.

(3)

La 25 noiembrie 2021, în cadrul celei de a 114-a sesiuni ale sale, Consiliul membrilor urmează să adopte o decizie de modificare a unui standard comercial care se aplică uleiurilor de măsline și uleiurilor din resturi de măsline (denumită în continuare „decizia de modificare”).

(4)

Este oportun să se stabilească poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul Consiliului membrilor, deoarece decizia de modificare care urmează să fie adoptată de Consiliul membrilor va produce efecte juridice pentru Uniune în ceea ce privește comerțul internațional cu ceilalți membri ai Consiliului oleicol internațional și va putea influența în mod decisiv conținutul dreptului Uniunii, în special în ceea ce privește standardele de comercializare referitoare la uleiul de măsline adoptate de Comisie în temeiul articolului 75 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (3).

(5)

Decizia care urmează să fie adoptată de Consiliul membrilor se referă la modificarea unor parametri chimici ai uleiurilor de măsline și ai uleiurilor din resturi de măsline, și anume includerea arborelui decizional cu privire la limita acidului linolenic între 1,00 și 1,40 %, revizuirea arborelui decizional pentru uleiurile de măsline rafinate și pentru uleiurile de măsline și revizuirea arborelui decizional pentru uleiurile brute și rafinate din resturi de măsline. Decizia de modificare a fost discutată pe larg de experții științifici și tehnici ai Comisiei și ai statelor membre din sectorul uleiului de măsline. Decizia de modificare va contribui la armonizarea la nivel internațional a standardelor privind uleiul de măsline și va institui un cadru care va asigura o concurență echitabilă în comerțul cu produse din sectorul uleiului de măsline. Prin urmare, decizia de modificare care urmează să fie adoptată de Consiliul membrilor ar trebui să fie sprijinită.

(6)

În cazul în care adoptarea deciziei de modificare respective în cadrul celei de a 114-a sesiuni a Consiliului membrilor este amânată ca urmare a faptului că unii membri nu sunt în măsură să își dea acordul, poziția de a sprijini adoptarea deciziei de modificare ar trebui să fie adoptată, în numele Uniunii, în cadrul unei eventuale proceduri de adoptare de către Consiliul membrilor prin schimb de corespondență, în temeiul articolului 10 alineatul (6) din acord. Procedura de adoptare prin schimb de corespondență ar trebui să fie inițiată înainte de următoarea sesiune ordinară a Consiliului membrilor din iunie 2022.

(7)

Dacă este probabil ca poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii să fie afectată de noi informații științifice sau tehnice prezentate înainte sau în timpul celei de a 114-a sesiuni, ar trebui să i se permită Comisiei, în vederea apărării intereselor Uniunii, să solicite ca adoptarea deciziilor de modificare să fie amânată pentru o sesiune ulterioară a Consiliului membrilor,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul Consiliului membrilor din 25 noiembrie 2021 cu ocazia celei de a 114-a sesiuni a acestuia sau în cadrul unei proceduri de adoptare a deciziilor de către Consiliul membrilor printr-un schimb de corespondență, care urmează să fie inițiat înainte de următoarea sa sesiune ordinară din iunie 2022, în ceea ce privește standardele comerciale care se aplică uleiurilor de măsline și uleiurilor din resturi de măsline, este de a sprijini adoptarea de către Consiliul membrilor a deciziei de modificare a unui standard comercial care se aplică uleiurilor de măsline și uleiurilor din resturi de măsline (4).

Articolul 2

Dacă există probabilitatea ca poziția menționată la articolul 1 să fie afectată de informații științifice sau tehnice noi prezentate înaintea sau în timpul celei de a 114-a sesiuni a Consiliului membrilor, Comisia trebuie să solicite ca adoptarea deciziei de modificare a unui standard comercial care se aplică uleiurilor de măsline și uleiurilor din resturi de măsline să fie amânată până la stabilirea poziției Uniunii pe baza respectivelor informații noi.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 15 noiembrie 2021.

Pentru Consiliu

Președintele

J. PODGORŠEK


(1)  Decizia (UE) 2016/1892 a Consiliului din 10 octombrie 2016 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, și aplicarea provizorie a Acordului internațional din 2015 cu privire la uleiul de măsline și măslinele de masă (JO L 293, 28.10.2016, p. 2).

(2)  Decizia (UE) 2019/848 a Consiliului din 17 mai 2019 privind încheierea în numele Uniunii Europene a Acordului internațional din 2015 cu privire la uleiul de măsline și măslinele de masă (JO L 139, 27.5.2019, p. 1).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 671).

(4)  A se vedea documentul ST 12781/21 la http://register.consilium.europa.eu