Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 413 din 19-11-2021

DECIZIA (UE) 2021/2018 A CONSILIULUI

din 15 noiembrie 2021

de modificare a Deciziei 1999/70/CE privind auditorii externi ai băncilor centrale naționale, în ceea ce privește auditorul extern al Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

 

Intrare în vigoare: data notificării: 19/11/2021

 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Protocolul nr. 4 privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 27.1,

având în vedere Recomandarea Băncii Centrale Europene din 29 septembrie 2021 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Central Bank of Ireland (BCE/2021/44) (1),

întrucât:

(1)

Auditul conturilor Băncii Centrale Europene (BCE) și ale băncilor centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro trebuie să fie efectuat de auditori externi independenți recomandați de Consiliul guvernatorilor BCE și aprobați de Consiliul Uniunii Europene.

(2)

În 2016, Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland a selectat Mazars drept auditori externi pentru exercițiile financiare 2016-2020.

(3)

Mandatul actualului auditor extern al Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland, Mazars, s-a încheiat după efectuarea auditului aferent exercițiului financiar 2020. Prin urmare, este necesară desemnarea unor auditori externi pentru exercițiile financiare 2021 și 2022.

(4)

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland intenționează să extindă mandatul acordat Mazars pentru exercițiile financiare 2021 și 2022.

(5)

Consiliul guvernatorilor BCE a recomandat desemnarea Mazars în calitatea de auditori externi ai Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland pentru exercițiile financiare 2021-2022.

(6)

În urma recomandării Consiliului guvernatorilor BCE, Decizia 1999/70/CE a Consiliului (2) ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

La articolul 1 din Decizia 1999/70/CE, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   Se aprobă desemnarea Mazars în calitatea de auditor extern al Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland pentru exercițiile financiare 2021-2022.”

Articolul 2

Prezenta decizie produce efecte de la data notificării.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează Băncii Centrale Europene.

Adoptată la Bruxelles, 15 noiembrie 2021.

Pentru Consiliu

Președintele

J. PODGORŠEK


(1)  JO C 403, 6.10.2021, p. 1.

(2)  Decizia 1999/70/CE a Consiliului din 25 ianuarie 1999 privind auditorii externi ai băncilor centrale naționale (JO L 22, 29.1.1999, p. 69).