Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 413 din 19-11-2021

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/2019 A COMISIEI

din 17 noiembrie 2021

de excludere de la finanțarea de către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli efectuate de Regatul Unit în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) și al Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)

[notificată cu numărul C(2021) 8164]

(Numai textul în limba engleză este autentic)

 

Intrare în vigoare: data notificării: 19/11/2021

 

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (1), în special articolul 52, coroborat cu articolele 131 și 138 din Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice,

după consultarea Comitetului pentru fondurile agricole,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, Comisia are obligația de a efectua verificările necesare, de a comunica Regatului Unit rezultatele verificărilor respective, de a lua notă de observațiile Regatului Unit, de a iniția o discuție bilaterală în vederea ajungerii la un acord și de a comunica Regatului Unit concluziile sale în mod oficial.

(2)

Regatul Unit a avut posibilitatea de a solicita inițierea unei proceduri de conciliere, dar nu a solicitat acest lucru.

(3)

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, pot fi finanțate numai cheltuielile agricole efectuate fără încălcarea dreptului Uniunii.

(4)

Verificările efectuate și rezultatele discuției bilaterale au demonstrat că o parte dintre cheltuielile declarate de Regatul Unit nu îndeplinesc această cerință și, prin urmare, nu pot fi finanțate din FEGA și din FEADR.

(5)

Trebuie indicate cuantumurile care nu sunt recunoscute ca imputabile FEGA și FEADR. Cuantumurile respective nu se referă la cheltuieli efectuate cu mai mult de 24 de luni înainte de notificarea scrisă privind rezultatele verificărilor adresată de Comisie Regatului Unit.

(6)

Cuantumurile excluse prin prezenta decizie de la finanțarea din partea Uniunii trebuie, de asemenea, să ia în considerare eventualele reduceri sau suspendări în conformitate cu articolul 41 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, deoarece aceste reduceri sau suspendări au caracter provizoriu și nu aduc atingere deciziilor adoptate în conformitate cu articolul 51 sau 52 din regulamentul respectiv.

(7)

În ceea ce privește cazurile vizate de prezenta decizie, evaluarea cuantumurilor care trebuie excluse din motive de neconformitate cu dreptul Uniunii a fost notificată de Comisie Regatului Unit într-un raport de sinteză pe această temă (2).

(8)

Prezenta decizie nu aduce atingere eventualelor concluzii de ordin financiar la care Comisia ar putea să ajungă în urma hotărârilor Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauzele aflate pe rolul instanței la 31 mai 2021,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Cuantumurile care figurează în anexă și care se referă la cheltuieli efectuate de agențiile de plăți acreditate ale Regatului Unit și declarate în cadrul FEGA și al FEADR se exclud de la finanțarea din partea Uniunii.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Adoptată la Bruxelles, 17 noiembrie 2021.

Pentru Comisie

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 549.

(2)  Ares(2021)6573344.


ANEXĂ

Decizie: 67 - doar Regatul Unit

Post bugetar: 6200

Stat membru

Măsură

EF

Motiv

Tip

Corecție %

Monedă

Cuantum

Deduceri

Impact financiar

GB

Verificarea conturilor - Verificare financiară

2019

Ordine de recuperare întârziate - FEGA

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 342,95

0,00

- 342,95

 

Verificarea conturilor - Verificare financiară

2019

Erori aleatorii FEGA non-IACS

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 313 022,77

-15 651,14

- 297 371,63

 

Ajutoare directe decuplate

2018

Deficiențe în ceea ce privește controlul-cheie „Controale administrative privind ajutoarele solicitate” (terenuri lăsate în pârloagă) - anul de cerere 2017 - plata pentru înverzire

CORECȚIE FORFETARĂ

10,00 %

EUR

-5 247 160,51

0,00

-5 247 160,51

 

Ajutoare directe decuplate

2019

Deficiențe în ceea ce privește controlul-cheie „Controale administrative privind ajutoarele solicitate” (terenuri lăsate în pârloagă) - anul de cerere 2017 - plata pentru înverzire

CORECȚIE FORFETARĂ

10,00 %

EUR

-37 486,29

0,00

-37 486,29

 

Ajutoare directe decuplate

2019

Deficiențe în ceea ce privește controlul-cheie „Controale administrative privind ajutoarele solicitate” (terenuri lăsate în pârloagă) - anul de cerere 2018 - plata pentru înverzire

CORECȚIE FORFETARĂ

10,00 %

EUR

-4 902 353,40

0,00

-4 902 353,40

 

Ajutoare directe decuplate

2020

Deficiențe în ceea ce privește controlul-cheie „Controale administrative privind ajutoarele solicitate” (terenuri lăsate în pârloagă) - anul de cerere 2019 - plata pentru înverzire

CORECȚIE FORFETARĂ

10,00 %

EUR

-3 833 815,60

0,00

-3 833 815,60

 

Ajutoare directe decuplate

2020

Deficiențe în ceea ce privește controlul-cheie „Calcularea corectă a ajutoarelor, inclusiv a reducerilor și sancțiunilor administrative” (notificare încrucișată) - anul de cerere 2019 - SPB

PUNCTUALĂ

 

EUR

-3 313,00

0,00

-3 313,00

 

Ajutoare directe decuplate

2020

Deficiențe în ceea ce privește controlul-cheie „Calcularea corectă a ajutoarelor, inclusiv a reducerilor și sancțiunilor administrative” (notificare încrucișată) - anul de cerere 2019 - plata pentru înverzire

PUNCTUALĂ

 

EUR

-1 036,00

0,00

-1 036,00

 

Ajutoare directe decuplate

2018

Deficiențe în ceea ce privește controlul-cheie „Calcularea corectă a ajutoarelor, inclusiv a reducerilor și sancțiunilor administrative” (notificare încrucișată/recuperări) - anul de cerere 2017 - SPB

PUNCTUALĂ

 

EUR

-4 519 391,39

0,00

-4 519 391,39

 

Ajutoare directe decuplate

2019

Deficiențe în ceea ce privește controlul-cheie „Calcularea corectă a ajutoarelor, inclusiv a reducerilor și sancțiunilor administrative” (notificare încrucișată/recuperări) - anul de cerere 2017 - SPB

PUNCTUALĂ

 

EUR

-28 342,61

0,00

-28 342,61

 

Ajutoare directe decuplate

2018

Deficiențe în ceea ce privește controlul-cheie „Calcularea corectă a ajutoarelor, inclusiv a reducerilor și sancțiunilor administrative” (notificare încrucișată/recuperări) - anul de cerere 2017 - plata pentru înverzire

PUNCTUALĂ

 

EUR

-1 249 445,83

0,00

-1 249 445,83

 

Ajutoare directe decuplate

2019

Deficiențe în ceea ce privește controlul-cheie „Calcularea corectă a ajutoarelor, inclusiv a reducerilor și sancțiunilor administrative” (notificare încrucișată/recuperări) - anul de cerere 2017 - plata pentru înverzire

PUNCTUALĂ

 

EUR

-8 926,17

0,00

-8 926,17

 

Ajutoare directe decuplate

2019

Deficiențe în ceea ce privește controlul-cheie „Calcularea corectă a ajutoarelor, inclusiv a reducerilor și sancțiunilor administrative” (notificare încrucișată/recuperări) - anul de cerere 2018 - SPB

PUNCTUALĂ

 

EUR

-1 202 579,00

0,00

-1 202 579,00

 

Ajutoare directe decuplate

2019

Deficiențe în ceea ce privește controlul-cheie „Calcularea corectă a ajutoarelor, inclusiv a reducerilor și sancțiunilor administrative” (notificare încrucișată/recuperări) - anul de cerere 2018 - plata pentru înverzire

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 339 001,00

0,00

- 339 001,00

 

Ajutoare directe decuplate

2020

Deficiențe în ceea ce privește controlul-cheie „Efectuarea de controale încrucișate pentru stabilirea eligibilității parcelei declarate” anul de cerere 2019 - plata pentru înverzire

PUNCTUALĂ

 

EUR

-1 125 353,00

0,00

-1 125 353,00

 

Ajutoare directe decuplate

2016

Deficiențe în ceea ce privește LPIS, drepturile la plată etc. - recuperări inițiate - anii de cerere 2015 - 2017

PUNCTUALĂ

 

EUR

-1 150 143,07

0,00

-1 150 143,07

 

Ajutoare directe decuplate

2017

Deficiențe în ceea ce privește LPIS, drepturile la plată etc. - recuperări inițiate - anii de cerere 2015 - 2017

PUNCTUALĂ

 

EUR

-1 152 217,27

0,00

-1 152 217,27

 

Ajutoare directe decuplate

2018

Deficiențe în ceea ce privește LPIS, drepturile la plată etc. - recuperări inițiate - anii de cerere 2015 - 2017

PUNCTUALĂ

 

EUR

-1 154 637,16

0,00

-1 154 637,16

 

Ajutoare directe decuplate

2018

Deficiențe în ceea ce privește verificarea condiției referitoare la fermierii activi - anul de cerere 2017 - FEGA

PUNCTUALĂ

 

EUR

-2 372 363,90

0,00

-2 372 363,90

 

Ajutoare directe decuplate

2020

Deficiențe în ceea ce privește controlul anumitor condiții de eligibilitate - anul de cerere 2019

PUNCTUALĂ

 

EUR

-2 126,80

0,00

-2 126,80

 

Ajutoare directe decuplate

2016

Deficiențe în ceea ce privește controlul anumitor condiții de eligibilitate - anii de cerere 2015 - 2018

PUNCTUALĂ

 

EUR

-2 581,08

0,00

-2 581,08

 

Ajutoare directe decuplate

2017

Deficiențe în ceea ce privește controlul anumitor condiții de eligibilitate - anii de cerere 2015 - 2018

PUNCTUALĂ

 

EUR

-2 800,79

0,00

-2 800,79

 

Ajutoare directe decuplate

2018

Deficiențe în ceea ce privește controlul anumitor condiții de eligibilitate - anii de cerere 2015 - 2018

PUNCTUALĂ

 

EUR

-3 012,37

0,00

-3 012,37

 

Ajutoare directe decuplate

2019

Deficiențe în ceea ce privește controlul anumitor condiții de eligibilitate - anii de cerere 2015 - 2018

PUNCTUALĂ

 

EUR

-3 223,57

0,00

-3 223,57

 

Ajutoare directe decuplate

2017

Deficiențe în ceea ce privește controalele referitoare la dimensiunea minimă a exploatației - anii de cerere 2016 și 2017

PUNCTUALĂ

 

EUR

-1 832,47

0,00

-1 832,47

 

Ajutoare directe decuplate

2018

Deficiențe în ceea ce privește controalele referitoare la dimensiunea minimă a exploatației - anii de cerere 2016 și 2017

PUNCTUALĂ

 

EUR

-1 380,40

0,00

-1 380,40

 

Ajutoare directe decuplate

2016

Deficiențe în ceea ce privește utilizarea rezervei - anii de cerere 2015 - 2018

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 124 824,32

0,00

- 124 824,32

 

Ajutoare directe decuplate

2017

Deficiențe în ceea ce privește utilizarea rezervei - anii de cerere 2015 - 2018

PUNCTUALĂ

 

EUR

-93 618,24

0,00

-93 618,24

 

Ajutoare directe decuplate

2018

Deficiențe în ceea ce privește utilizarea rezervei - anii de cerere 2015 - 2018

PUNCTUALĂ

 

EUR

-62 412,16

0,00

-62 412,16

 

Ajutoare directe decuplate

2019

Deficiențe în ceea ce privește utilizarea rezervei - anii de cerere 2015 - 2018

PUNCTUALĂ

 

EUR

-31 206,09

0,00

-31 206,09

 

Ajutoare directe decuplate

2018

Deficiențe în ceea ce privește controlul-cheie „Calcularea corectă a ajutoarelor, inclusiv a reducerilor și sancțiunilor administrative” (recuperări) - anul de cerere 2017 - STF

PUNCTUALĂ

 

EUR

-20 580,17

0,00

-20 580,17

 

Ajutoare directe decuplate

2019

Deficiențe în ceea ce privește controlul-cheie „Calcularea corectă a ajutoarelor, inclusiv a reducerilor și sancțiunilor administrative” (recuperări) - anul de cerere 2017 - STF

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 169,83

0,00

- 169,83

 

Ajutoare directe decuplate

2019

Deficiențe în ceea ce privește controlul-cheie „Calcularea corectă a ajutoarelor, inclusiv a reducerilor și sancțiunilor administrative” (recuperări) - anul de cerere 2018 STF

PUNCTUALĂ

 

EUR

-9 081,00

0,00

-9 081,00

 

Total GB:

EUR

-28 999 780,21

-15 651,14

-28 984 129,07


Monedă

Cuantum

Deduceri

Impact financiar

EUR

-28 999 780,21

-15 651,14

-28 984 129,07

Post bugetar: 6201

Stat membru

Măsură

EF

Motiv

Tip

Corecție %

Monedă

Cuantum

Deduceri

Impact financiar

GB

Verificarea conturilor - Verificare financiară

2019

Eroare cunoscută FEADR IACS

PUNCTUALĂ

 

EUR

-20 000,00

0,00

-20 000,00

 

Verificarea conturilor - Verificare financiară

2019

Ordine de recuperare întârziate - FEADR 2007-2013

PUNCTUALĂ

 

EUR

-32 067,30

0,00

-32 067,30

 

Verificarea conturilor - Verificare financiară

2019

Ordine de recuperare scadente - FEADR 2014-2020

PUNCTUALĂ

 

EUR

-21 454,91

0,00

-21 454,91

 

Verificarea conturilor - Verificare financiară

2019

Erori aleatorii FEADR non-IACS

PUNCTUALĂ

 

EUR

-42 967,38

0,00

-42 967,38

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2018

Deficiențe în ceea ce privește controlul-cheie „Calcularea corectă a ajutoarelor, inclusiv a reducerilor și sancțiunilor administrative” (recuperări) - anii de cerere 2017 - 2018 - FEADR - M10 Gospodărirea spațiului rural

PUNCTUALĂ

 

EUR

-31 583,90

0,00

-31 583,90

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2019

Deficiențe în ceea ce privește controlul-cheie „Calcularea corectă a ajutoarelor, inclusiv a reducerilor și sancțiunilor administrative” (recuperări) - anii de cerere 2017 - 2018 - FEADR - M10 Gospodărirea spațiului rural

PUNCTUALĂ

 

EUR

-36 775,10

0,00

-36 775,10

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2018

Deficiențe în ceea ce privește verificarea condiției referitoare la fermierii activi - anul de cerere 2017 - FEADR

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 313 994,82

0,00

- 313 994,82

 

Total GB:

EUR

- 498 843,41

0,00

- 498 843,41


Monedă

Cuantum

Deduceri

Impact financiar

EUR

- 498 843,41

0,00

- 498 843,41