Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 413 din 19-11-2021

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/2020 A COMISIEI

din 17 noiembrie 2021

de excludere de la finanțarea de către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) și al Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)

[notificată cu numărul C(2021) 8168]

(Numai textele în limbile croată, cehă, neerlandeză, estonă, franceză, germană, greacă, maghiară, italiană, lituaniană, portugheză, română, slovenă și spaniolă sunt autentice)

 

Intrare în vigoare: data notificării: 19/11/2021

 

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (1), în special articolul 52,

după consultarea Comitetului pentru fondurile agricole,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, Comisia are obligația de a efectua verificările necesare, de a comunica statelor membre rezultatele respectivelor verificări, de a lua notă de observațiile statelor membre, de a iniția o discuție bilaterală în vederea ajungerii la un acord cu statele membre în cauză și de a le comunica acestora concluziile sale în mod oficial.

(2)

Statele membre au avut posibilitatea de a solicita inițierea unei proceduri de conciliere. În unele cazuri, această posibilitate a fost utilizată, iar Comisia a examinat rapoartele emise în urma procedurii respective.

(3)

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, pot fi finanțate numai cheltuielile agricole efectuate fără încălcarea dreptului Uniunii.

(4)

Verificările efectuate, rezultatele discuțiilor bilaterale și procedurile de conciliere au demonstrat că o parte dintre cheltuielile declarate de statele membre nu îndeplinesc această cerință și, prin urmare, nu pot fi finanțate din FEGA și din FEADR.

(5)

Trebuie indicate cuantumurile care nu sunt recunoscute ca imputabile FEGA și FEADR. Cuantumurile respective nu se referă la cheltuieli efectuate cu mai mult de 24 de luni înainte de notificarea scrisă privind rezultatele verificărilor, adresată de Comisie statelor membre.

(6)

Cuantumurile excluse prin prezenta decizie de la finanțarea din partea Uniunii trebuie, de asemenea, să ia în considerare eventualele reduceri sau suspendări în conformitate cu articolul 41 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, deoarece aceste reduceri sau suspendări au un caracter provizoriu și nu aduc atingere deciziilor adoptate în conformitate cu articolul 51 sau 52 din regulamentul respectiv.

(7)

În ceea ce privește cazurile vizate de prezenta decizie, evaluarea cuantumurilor care trebuie excluse din motive de neconformitate cu dreptul Uniunii a fost notificată de Comisie statelor membre într-un raport de sinteză pe acest subiect (2).

(8)

Prezenta decizie nu aduce atingere eventualelor concluzii de ordin financiar la care Comisia ar putea să ajungă în urma hotărârilor Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauzele aflate pe rolul instanței la 31 mai 2021,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Cuantumurile care figurează în anexă și care se referă la cheltuieli efectuate de agențiile de plăți acreditate ale statelor membre și declarate în cadrul FEGA sau al FEADR se exclud de la finanțare din partea Uniunii.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Regatului Belgiei, Republicii Cehe, Republicii Federale Germania, Republicii Estonia, Republicii Elene, Regatului Spaniei, Republicii Franceze, Republicii Croația, Republicii Italiene, Republicii Lituania, Ungariei, Republicii Austria, Republicii Portugheze, României și Republicii Slovenia.

Adoptată la Bruxelles, 17 noiembrie 2021.

Pentru Comisie

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 549.

(2)  Ares(2021)6573344.


ANEXĂ

Decizie: 67

Post bugetar: 6200

Stat membru

Măsură

EF

Motiv

Tip

Corecție %

Monedă

Cuantum

Deduceri

Impact financiar

AT

Sprijin cuplat facultativ

2018

Măsura 01. Punctuală. Anul de cerere 2017

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 148 672,12

0,00

- 148 672,12

 

Sprijin cuplat facultativ

2019

Măsura 01. Punctuală. Anul de cerere 2018

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 140 535,46

0,00

- 140 535,46

 

Sprijin cuplat facultativ

2018

Măsura 02. Punctuală. Anul de cerere 2017

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 105 859,49

0,00

- 105 859,49

 

Sprijin cuplat facultativ

2019

Măsura 02. Punctuală. Anul de cerere 2018

PUNCTUALĂ

 

EUR

-96 428,32

0,00

-96 428,32

 

Sprijin cuplat facultativ

2018

Măsura 03. Punctuală. Anul de cerere 2017

PUNCTUALĂ

 

EUR

-6 546,18

0,00

-6 546,18

 

Sprijin cuplat facultativ

2018

Măsura 04. Punctuală. Anul de cerere 2017

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 547,84

0,00

- 547,84

 

Sprijin cuplat facultativ

2020

Măsurile 01 și 02. Punctuală. Anul de cerere 2019 Încărcare

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 240 525,66

0,00

- 240 525,66

 

Sprijin cuplat facultativ

2018

Măsurile 03 și 04. Forfetară 5 %. Anul de cerere 2017

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-32 490,49

0,00

-32 490,49

 

Sprijin cuplat facultativ

2019

Măsurile 03 și 04. Forfetară 5 %. Anul de cerere 2018

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-33 713,03

0,00

-33 713,03

 

Sprijin cuplat facultativ

2020

Măsurile 03 și 04. Forfetară 5 %. Anul de cerere 2019 Încărcare

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-33 800,06

0,00

-33 800,06

 

Sprijin cuplat facultativ

2021

Măsurile 03 și 04. Forfetară 5 %. Anul de cerere 2020 Încărcare

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-33 162,69

0,00

-33 162,69

 

 

 

 

 

Total AT:

EUR

- 872 281,34

0,00

- 872 281,34

BE

Măsuri de promovare

2020

EF 2020 pentru VLAM 2016/15, VLAM 2016/16 și VLAM 2016/18

Selectarea organismelor de punere în aplicare (eligibilitate).

PUNCTUALĂ

 

EUR

-27 549,36

0,00

-27 549,36

 

Sprijin cuplat facultativ

2018

M01. Controalele-cheie 1.1. și 1.3. - Punctuală - Anul de cerere 2017

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 800 789,64

0,00

- 800 789,64

 

Sprijin cuplat facultativ

2019

M01. Controlul-cheie 1.1. - Punctuală - Anul de cerere 2018

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 921 976,67

0,00

- 921 976,67

 

Sprijin cuplat facultativ

2018

M01-M02-M03. Controalele-cheie 1.1.1 și 1.2.2. - Rată forfetară de 5 % din 5 % - Anul de cerere 2017-Anul de cerere 2018

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

- 140 923,03

0,00

- 140 923,03

 

Sprijin cuplat facultativ

2019

M01-M02-M03. Controalele-cheie 1.1.1 și 1.2.2. - Rată forfetară de 5 % din 5 % - Anul de cerere 2017-Anul de cerere 2018

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

- 139 353,41

0,00

- 139 353,41

 

Sprijin cuplat facultativ

2020

M01-M02-M03. Controlul-cheie 1.2.2. - Rată forfetară de 5 % din 5 % - Anul de cerere 2019

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

- 138 701,45

0,00

- 138 701,45

 

Sprijin cuplat facultativ

2018

M02. Controlul-cheie 1.1. - Punctuală - Anul de cerere 2017

PUNCTUALĂ

 

EUR

-36 040,37

0,00

-36 040,37

 

Sprijin cuplat facultativ

2019

M02. Controlul-cheie 1.1. - Punctuală - Anul de cerere 2018

PUNCTUALĂ

 

EUR

-43 234,37

0,00

-43 234,37

 

Sprijin cuplat facultativ

2018

M03. Controalele-cheie 1.1. și 1.3. - Punctuală - Anul de cerere 2017

PUNCTUALĂ

 

EUR

-44 201,42

0,00

-44 201,42

 

Sprijin cuplat facultativ

2019

M03. Controlul-cheie 1.1. - Punctuală - Anul de cerere 2018

PUNCTUALĂ

 

EUR

-47 210,27

0,00

-47 210,27

 

Sprijin cuplat facultativ

2018

M04. Toate controalele-cheie - Rată forfetară de 10 % - Anul de cerere 2017-Anul de cerere 2018

FORFETARĂ

10,00 %

EUR

-57 569,28

0,00

-57 569,28

 

Sprijin cuplat facultativ

2019

M04. Toate controalele-cheie - Rată forfetară de 10 % - Anul de cerere 2017-Anul de cerere 2018

FORFETARĂ

10,00 %

EUR

-58 496,64

0,00

-58 496,64

 

Sprijin cuplat facultativ

2020

M04. Toate controalele-cheie - Rată forfetară de 10 % - Anul de cerere 2019

FORFETARĂ

10,00 %

EUR

-57 896,04

0,00

-57 896,04

 

Verificarea conturilor - Verificare financiară

2019

Nerespectarea procedurilor de achiziție publică pentru programele sociale (lapte și fructe și legume)

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 279 096,07

0,00

- 279 096,07

 

Măsuri de promovare

2018

Cartofi prelucrați și carnea de pasăre europeană VLAM 2016/15

Selectarea organismelor de punere în aplicare (eligibilitate)

PUNCTUALĂ

 

EUR

-17 142,57

0,00

-17 142,57

 

Măsuri de promovare

2019

Cartofi prelucrați și carnea de pasăre europeană VLAM 2016/15

Selectarea organismelor de punere în aplicare (eligibilitate)

PUNCTUALĂ

 

EUR

-15 640,59

0,00

-15 640,59

 

Verificarea conturilor - Verificare financiară

2019

Program pentru școli, nerespectarea termenelor de plată

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 150 308,82

0,00

- 150 308,82

 

Măsuri de promovare

2017

Gusturi Europene_Brazilia VLAM 2016/16

Selectarea organismelor de punere în aplicare (eligibilitate)

PUNCTUALĂ

 

EUR

-3 461,05

0,00

-3 461,05

 

Măsuri de promovare

2018

Gusturi Europene_Brazilia VLAM 2016/16

Selectarea organismelor de punere în aplicare (eligibilitate)

PUNCTUALĂ

 

EUR

-5 456,97

0,00

-5 456,97

 

Măsuri de promovare

2019

Gusturi Europene_Brazilia VLAM 2016/16

Selectarea organismelor de punere în aplicare (eligibilitate)

PUNCTUALĂ

 

EUR

-9 480,10

0,00

-9 480,10

 

Măsuri de promovare

2017

Gusturi Europene_Canada VLAM 2016/18

Selectarea organismelor de punere în aplicare (eligibilitate)

PUNCTUALĂ

 

EUR

-4 597,61

0,00

-4 597,61

 

Măsuri de promovare

2018

Gusturi Europene_Canada VLAM 2016/18

Selectarea organismelor de punere în aplicare (eligibilitate)

PUNCTUALĂ

 

EUR

-9 597,73

0,00

-9 597,73

 

Măsuri de promovare

2019

Gusturi Europene_Canada VLAM 2016/18

Selectarea organismelor de punere în aplicare (eligibilitate)

PUNCTUALĂ

 

EUR

-10 116,22

0,00

-10 116,22

 

Măsuri de promovare

2017

Gusturi Europene_India VLAM 2016/17

Selectarea organismelor de punere în aplicare (eligibilitate)

PUNCTUALĂ

 

EUR

-3 923,58

0,00

-3 923,58

 

Măsuri de promovare

2018

Gusturi Europene_India VLAM 2016/17

Selectarea organismelor de punere în aplicare (eligibilitate)

PUNCTUALĂ

 

EUR

-4 048,52

0,00

-4 048,52

 

Măsuri de promovare

2019

Gusturi Europene_India VLAM 2016/17

Selectarea organismelor de punere în aplicare (eligibilitate)

PUNCTUALĂ

 

EUR

-1 005,18

0,00

-1 005,18

 

 

 

 

 

Total BE:

EUR

-3 027 816,96

0,00

-3 027 816,96

CZ

Ajutoare directe decuplate

2016

Fermier activ 2015-2017 SAPS

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-2 251 440,51

-5 645,44

-2 245 795,07

 

Ajutoare directe decuplate

2017

Fermier activ 2015-2017 SAPS

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-2 251 007,60

-6 312,60

-2 244 695,00

 

Ajutoare directe decuplate

2018

Fermier activ 2015-2017 SAPS

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-2 246 387,17

0,00

-2 246 387,17

 

Sprijin cuplat facultativ

2016

Fermier activ 2015-2017 SCF

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

- 615 232,86

- 445,61

- 614 787,25

 

Sprijin cuplat facultativ

2017

Fermier activ 2015-2017 SCF

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-1 811,76

0,00

-1 811,76

 

Rambursarea ajutoarelor directe în raport cu disciplina financiară

2017

Toate deficiențele 2015-2017

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

- 220 820,29

0,00

- 220 820,29

 

Rambursarea ajutoarelor directe în raport cu disciplina financiară

2018

Toate deficiențele 2015-2017

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

- 215 209,82

0,00

- 215 209,82

 

Rambursarea ajutoarelor directe în raport cu disciplina financiară

2019

Toate deficiențele 2015-2017

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

- 218 667,84

0,00

- 218 667,84

 

Ajutoare directe decuplate

2016

Condiții artificiale SAPS 2015

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

- 164 449,24

- 513,12

- 163 936,12

 

Ajutoare directe decuplate

2017

Condiții artificiale SAPS 2016

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

- 166 906,58

- 582,23

- 166 324,35

 

Ajutoare directe decuplate

2018

Condiții artificiale SAPS 2017

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

- 186 108,22

-28 689,78

- 157 418,44

 

Ajutoare directe decuplate

2016

Înverzire - determinarea pășunilor permanente 2015-2017 și toate celelalte constatări care afectează populația care face obiectul obligației în materie de înverzire

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

-4 939 856,04

0,00

-4 939 856,04

 

Ajutoare directe decuplate

2017

Înverzire - determinarea pășunilor permanente 2015-2017 și toate celelalte constatări care afectează populația care face obiectul obligației în materie de înverzire

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

-4 998 868,96

0,00

-4 998 868,96

 

Ajutoare directe decuplate

2018

Înverzire - determinarea pășunilor permanente 2015-2017 și toate celelalte constatări care afectează populația care face obiectul obligației în materie de înverzire

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

-4 960 352,47

0,00

-4 960 352,47

 

Ajutoare directe decuplate

2019

Înverzire - determinarea pășunilor permanente 2015-2017 și toate celelalte constatări care afectează populația care face obiectul obligației în materie de înverzire

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

-24 707,00

0,00

-24 707,00

 

Ajutoare directe decuplate

2016

Depunere cu întârziere SAPS 2015-2017

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 310 744,86

- 779,19

- 309 965,67

 

Ajutoare directe decuplate

2017

Depunere cu întârziere SAPS 2015-2017

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 310 685,11

- 869,69

- 309 815,42

 

Ajutoare directe decuplate

2018

Depunere cu întârziere SAPS 2015-2017

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 291 151,42

0,00

- 291 151,42

 

Ajutoare directe decuplate

2019

Depunere cu întârziere SAPS 2015-2017

PUNCTUALĂ

 

EUR

0,00

0,00

0,00

 

Ajutoare directe decuplate

2018

Număr insuficient de controale la fața locului SAPS 2017(cartonaș galben)

PUNCTUALĂ

 

EUR

-18 808,71

0,00

-18 808,71

 

Ajutoare directe decuplate

2019

Număr insuficient de controale la fața locului SAPS 2017(cartonaș galben)

PUNCTUALĂ

 

EUR

-24,53

0,00

-24,53

 

Ajutoare directe decuplate

2016

Recuperări SAPS 2015-2017

CUANTUM ESTIMAT

 

EUR

-5 970 817,09

-14 971,71

-5 955 845,38

 

Ajutoare directe decuplate

2017

Recuperări SAPS 2015-2017

CUANTUM ESTIMAT

 

EUR

-5 969 669,02

-16 710,64

-5 952 958,38

 

Ajutoare directe decuplate

2018

Recuperări SAPS 2015-2017

CUANTUM ESTIMAT

 

EUR

-5 938 606,93

0,00

-5 938 606,93

 

Ajutoare directe decuplate

2019

Recuperări SAPS 2015-2017

CUANTUM ESTIMAT

 

EUR

-8 473,72

0,00

-8 473,72

 

Ajutoare directe decuplate

2016

STF Condiție artificială 2015-2017 și toate celelalte deficiențe

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

-43 876,31

0,00

-43 876,31

 

Ajutoare directe decuplate

2017

STF Condiție artificială 2015-2017 și toate celelalte deficiențe

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

-47 606,01

0,00

-47 606,01

 

Ajutoare directe decuplate

2018

STF Condiție artificială 2015-2017 și toate celelalte deficiențe

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

-48 425,99

0,00

-48 425,99

 

Ajutoare directe decuplate

2019

STF Condiție artificială 2015-2017 și toate celelalte deficiențe

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

- 147,18

0,00

- 147,18

 

 

 

 

 

Total CZ:

EUR

-42 420 863,24

-75 520,01

-42 345 343,23

DE

Verificarea conturilor - Verificare financiară

2019

Erori financiare în cadrul populației FEADR incluse în IACS și al populației FEADR neincluse în IACS

Eroare cunoscută în cadrul populației FEGA neincluse în IACS

FEGA - diferențe neexplicate în ceea ce privește reconcilierea

FEGA - drepturi la plată nejustificate

PUNCTUALĂ

 

EUR

-26 952,10

0,00

-26 952,10

 

Verificarea conturilor - Verificare financiară

2019

FEGA non-IACS - indicele de neconformitate proiectat

CUANTUM ESTIMAT

 

EUR

- 528 153,92

0,00

- 528 153,92

 

 

 

 

 

Total DE:

EUR

- 555 106,02

0,00

- 555 106,02

EE

Sprijin cuplat facultativ

2019

Înlocuirea animalelor și notificare tardivă – anul de cerere 2018

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 231 180,98

0,00

- 231 180,98

 

Sprijin cuplat facultativ

2019

Înlocuirea animalelor și notificare tardivă – anul de cerere 2019

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 197 711,03

0,00

- 197 711,03

 

Sprijin cuplat facultativ

2018

Înlocuirea animalelor – anul de cerere 2017

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 207 088,41

0,00

- 207 088,41

 

 

 

 

 

Total EE:

EUR

- 635 980,42

0,00

- 635 980,42

ES

Verificarea conturilor - Verificare financiară

2019

Verificare financiară pentru exercițiul financiar 2019 - erori în cadrul FEGA și FEADR

PUNCTUALĂ

 

EUR

-9 374,90

0,00

-9 374,90

 

Verificarea conturilor - Verificare financiară

2019

Erori financiare în cadrul FEGA și FEADR

PUNCTUALĂ

 

EUR

-12 378,41

0,00

-12 378,41

 

Vin – Promovarea în țări terțe

2017

Promovarea în țări terțe - deficiențe în ceea ce privește controalele administrative pentru EF 2017-EF 2020 în Comunitatea Autonomă Valenciană

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

- 123 779,85

0,00

- 123 779,85

 

Vin – Promovarea în țări terțe

2018

Promovarea în țări terțe - deficiențe în ceea ce privește controalele administrative pentru EF 2017-EF 2020 în Comunitatea Autonomă Valenciană

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

- 116 347,25

0,00

- 116 347,25

 

Vin – Promovarea în țări terțe

2019

Promovarea în țări terțe - deficiențe în ceea ce privește controalele administrative pentru EF 2017-EF 2020 în Comunitatea Autonomă Valenciană

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

- 129 768,51

0,00

- 129 768,51

 

Vin – Promovarea în țări terțe

2020

Promovarea în țări terțe - deficiențe în ceea ce privește controalele administrative pentru EF 2017-EF 2020 în Valencia

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-30 237,64

0,00

-30 237,64

 

Vin – Promovarea în țări terțe

2018

Promovarea în țări terțe - plăți în exces pentru cheltuieli - cheltuieli neeligibile legate de certificatele de audit în EF 2018 pentru 5 comunități autonome

PUNCTUALĂ

 

EUR

-29 374,50

0,00

-29 374,50

 

Vin – Restructurarea și reconversia plantațiilor viticole

2020

Restructurare - deficiențe în ceea ce privește metodologia utilizată pentru stabilirea nivelurilor maxime naționale ale sprijinului, deficiențe care afectează întreaga Spanie - EF 2017-EF 2020

FORFETARĂ

3,00 %

EUR

-4 304,88

0,00

-4 304,88

 

Vin – Restructurarea și reconversia plantațiilor viticole

2017

Restructurare - deficiențe în ceea ce privește metodologia utilizată pentru stabilirea nivelurilor maxime naționale ale sprijinului, deficiențe care afectează întreaga Spanie - EF 2017-EF 2020

FORFETARĂ

3,00 %

EUR

-93 006,88

0,00

-93 006,88

 

Vin – Restructurarea și reconversia plantațiilor viticole

2018

Restructurare - deficiențe în ceea ce privește metodologia utilizată pentru stabilirea nivelurilor maxime naționale ale sprijinului, deficiențe care afectează întreaga Spanie - EF 2017-EF 2020

FORFETARĂ

3,00 %

EUR

-73 157,76

0,00

-73 157,76

 

Vin – Restructurarea și reconversia plantațiilor viticole

2019

Restructurare - deficiențe în ceea ce privește metodologia utilizată pentru stabilirea nivelurilor maxime naționale ale sprijinului, deficiențe care afectează întreaga Spanie - EF 2017-EF 2020

FORFETARĂ

3,00 %

EUR

-36 705,28

0,00

-36 705,28

 

Vin – Restructurarea și reconversia plantațiilor viticole

2020

Restructurare - deficiențe în ceea ce privește metodologia utilizată pentru stabilirea nivelurilor maxime naționale ale sprijinului, deficiențe care afectează întreaga Spanie - EF 2017-EF 2020

FORFETARĂ

3,00 %

EUR

-21 946,09

0,00

-21 946,09

 

Vin – Restructurarea și reconversia plantațiilor viticole

2017

Restructurare - deficiențe în ceea ce privește metodologia de calculare a costului unitar pentru contribuția în natură și în ceea ce privește punerea în aplicare a metodologiei respective în Comunitatea Autonomă Valenciană în EF 2017-EF 2018

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 268 155,85

0,00

- 268 155,85

 

Vin – Restructurarea și reconversia plantațiilor viticole

2018

Restructurare - deficiențe în ceea ce privește metodologia de calculare a costului unitar pentru contribuția în natură și în ceea ce privește punerea în aplicare a metodologiei respective în Comunitatea Autonomă Valenciană în EF 2017-EF 2018

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 354 284,88

0,00

- 354 284,88

 

 

 

 

 

Total ES:

EUR

-1 302 822,68

0,00

-1 302 822,68

FR

Verificarea conturilor - Verificare financiară

2018

Creanțe

PUNCTUALĂ

 

EUR

-4 981,39

0,00

-4 981,39

 

Verificarea conturilor - Verificare financiară

2018

Eroare cunoscută în cadrul FEGA

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 262,04

0,00

- 262,04

 

 

 

 

 

Total FR:

EUR

-5 243,43

0,00

-5 243,43

GR

Sprijin cuplat facultativ

2017

Controale administrative, inclusiv verificări încrucișate, pentru stabilirea eligibilității ajutorului – sectorul bovinelor

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 588 722,93

0,00

- 588 722,93

 

Sprijin cuplat facultativ

2018

Controale administrative, inclusiv verificări încrucișate, pentru stabilirea eligibilității ajutorului – sectorul bovinelor

PUNCTUALĂ

 

EUR

-2 122,56

0,00

-2 122,56

 

Sprijin cuplat facultativ

2017

Controale privind corectitudinea calculării ajutorului, inclusiv aplicarea de sancțiuni administrative - identificarea/sancționarea notificărilor tardive către baza de date pentru bovine

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 163 006,50

0,00

- 163 006,50

 

Sprijin cuplat facultativ

2018

Controale privind corectitudinea calculării ajutorului, inclusiv aplicarea de sancțiuni administrative - identificarea/sancționarea notificărilor tardive către baza de date pentru bovine

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 217 026,50

0,00

- 217 026,50

 

Alte ajutoare directe - POSEI (2014+)

2018

Sancțiuni în urma controalelor administrative și la fața locului - EF 2018

PUNCTUALĂ

 

EUR

-13 461,22

0,00

-13 461,22

 

Alte ajutoare directe - POSEI (2014+)

2019

Sancțiuni în urma controalelor administrative și la fața locului - EF 2019

PUNCTUALĂ

 

EUR

-30 338,96

0,00

-30 338,96

 

Alte ajutoare directe - POSEI (2014+)

2020

Sancțiuni în urma controalelor administrative și la fața locului - EF 2020

PUNCTUALĂ

 

EUR

-24 873,20

0,00

-24 873,20

 

Sprijin cuplat facultativ

2017

Efectuarea numărului necesar de controale la fața locului - rata minimă a controalelor nu a fost atinsă

PUNCTUALĂ

 

EUR

-1 116,66

0,00

-1 116,66

 

Ulei de măsline - Programe de lucru ale organizațiilor de operatori

2018

Deficiențe grave în ceea ce privește funcționarea controlului-cheie „Efectuarea adecvată a controalelor administrative pentru stabilirea eligibilității programelor de lucru și a cererilor de ajutor”.

FORFETARĂ

10,00 %

EUR

- 589 465,15

0,00

- 589 465,15

 

 

 

 

 

Total GR:

EUR

-1 630 133,68

0,00

-1 630 133,68

HR

Ajutoare directe decuplate

2019

SPB - Eroare calculată în urma deficiențelor identificate de organismul de certificare

PUNCTUALĂ

 

EUR

-37 355,27

0,00

-37 355,27

 

Programul UE pentru școli

2018

Programele de încurajare a consumului de fructe și legume în școli - corecție forfetară pentru o parte din populația exercițiului financiar 2018

FORFETARĂ

10,00 %

EUR

-56 033,61

0,00

-56 033,61

 

Programul UE pentru școli

2019

Programele de încurajare a consumului de fructe și legume în școli - deficiență gravă în ceea ce privește controlul-cheie

FORFETARĂ

10,00 %

EUR

- 172 061,23

0,00

- 172 061,23

 

Programul UE pentru școli

2020

Programele de încurajare a consumului de fructe și legume în școli - deficiență gravă în ceea ce privește controlul-cheie

FORFETARĂ

10,00 %

EUR

- 151 344,08

0,00

- 151 344,08

 

Fructe și legume - măsuri de sprijin excepționale

2017

Fructe și legume - măsuri de sprijin excepționale - Controale menite a stabili accesul la ajutoarele solicitate

PUNCTUALĂ

 

EUR

-27 785,92

0,00

-27 785,92

 

Fructe și legume - măsuri de sprijin excepționale

2018

Fructe și legume - măsuri de sprijin excepționale - Controale menite a stabili accesul la ajutoarele solicitate

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 199 630,41

0,00

- 199 630,41

 

Ajutoare directe decuplate

2019

Înverzire - eroare calculată în urma deficiențelor identificate de organismul de certificare

PUNCTUALĂ

 

EUR

-11 009,88

0,00

-11 009,88

 

Programul UE pentru școli

2019

Programul de distribuire a laptelui în școli - eroare calculată

PUNCTUALĂ

 

EUR

-4 574,64

0,00

-4 574,64

 

Programul UE pentru școli

2020

Programul de distribuire a laptelui în școli - eroare calculată

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 672,64

0,00

- 672,64

 

Sprijin cuplat facultativ

2019

Sprijinul cuplat facultativ - eroare calculată în urma deficiențelor identificate de organismul de certificare

PUNCTUALĂ

 

EUR

-2 770,25

0,00

-2 770,25

 

Vin - Investiții

2017

Vin - Investiții – eligibilitatea costurilor de pregătire

PUNCTUALĂ

 

EUR

-16 141,87

0,00

-16 141,87

 

Vin - Investiții

2018

Vin - investiții – eligibilitatea costurilor de pregătire

PUNCTUALĂ

 

EUR

-13 830,09

0,00

-13 830,09

 

Ajutoare directe decuplate

2019

Schema pentru tinerii fermieri - eroare calculată în urma deficiențelor identificate de organismul de certificare

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 109,49

0,00

- 109,49

 

 

 

 

 

Total HR:

EUR

- 693 319,38

0,00

- 693 319,38

HU

Fructe și legume - Programe operaționale, inclusiv retrageri

2016

Deficiențe în ceea ce privește funcționarea controalelor-cheie „Controale menite a stabili accesul la ajutoarele solicitate” și „Calcularea corectă a ajutoarelor, inclusiv a reducerilor și sancțiunilor administrative”, deficiențe care afectează exercițiile financiare 2016-2018

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

- 100 894,28

0,00

- 100 894,28

 

Fructe și legume - Programe operaționale, inclusiv retrageri

2017

Deficiențe în ceea ce privește funcționarea controalelor-cheie „Controale menite a stabili accesul la ajutoarele solicitate” și „Calcularea corectă a ajutoarelor, inclusiv a reducerilor și sancțiunilor administrative”, deficiențe care afectează exercițiile financiare 2016-2018

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

- 198 303,49

-5,59

- 198 297,90

 

Fructe și legume - Programe operaționale, inclusiv retrageri

2018

Deficiențe în ceea ce privește funcționarea controalelor-cheie „Controale menite a stabili accesul la ajutoarele solicitate” și „Calcularea corectă a ajutoarelor, inclusiv a reducerilor și sancțiunilor administrative”, deficiențe care afectează exercițiile financiare 2016-2018

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

- 211 811,13

0,00

- 211 811,13

 

Fructe și legume - Programe operaționale, inclusiv retrageri

2019

Deficiențe în ceea ce privește funcționarea controalelor-cheie „Controale menite a stabili accesul la ajutoarele solicitate” și „Calcularea corectă a ajutoarelor, inclusiv a reducerilor și sancțiunilor administrative”, deficiențe care afectează EF 2019

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

- 267 765,50

0,00

- 267 765,50

 

 

 

 

 

Total HU:

EUR

- 778 774,40

-5,59

- 778 768,81

IT

Verificarea conturilor - Verificare financiară

2018

Erori financiare în cadrul testelor de fond - populația FEGA neinclusă în IACS

PUNCTUALĂ

 

EUR

-36 841,08

0,00

-36 841,08

 

Verificarea conturilor - Verificare financiară

2018

Nereguli anulate și imputate FEGA

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 305 111,11

0,00

- 305 111,11

 

 

 

 

 

Total IT:

EUR

- 341 952,19

0,00

- 341 952,19

PT

Alte ajutoare directe - POSEI (2014+)

2017

Deficiențe în ceea ce privește controalele administrative exhaustive menite a stabili accesul la ajutoarele solicitate: LPIS nu este fiabil EF 2017

FORFETARĂ

10,00 %

EUR

-38 688,60

- 773,76

-37 914,84

 

Alte ajutoare directe - POSEI (2014+)

2018

Deficiențe în ceea ce privește controalele administrative exhaustive menite a stabili accesul la ajutoarele solicitate: LPIS nu este fiabil EF 2018

FORFETARĂ

10,00 %

EUR

- 488 404,07

0,00

- 488 404,07

 

Alte ajutoare directe - POSEI (2014+)

2019

Deficiențe în ceea ce privește controalele administrative exhaustive menite a stabili accesul la ajutoarele solicitate: LPIS nu este fiabil EF 2019

FORFETARĂ

10,00 %

EUR

- 415 352,42

0,00

- 415 352,42

 

Alte ajutoare directe - POSEI (2014+)

2020

Deficiențe în ceea ce privește controalele administrative exhaustive menite a stabili accesul la ajutoarele solicitate: LPIS nu este fiabil EF 2020

FORFETARĂ

10,00 %

EUR

- 401 640,11

0,00

- 401 640,11

 

 

 

 

 

Total PT:

EUR

-1 344 085,20

- 773,76

-1 343 311,44

RO

Ajutoare directe decuplate

2018

Toate deficiențele la un loc

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-76 550 223,95

-25 760,36

-76 524 463,59

 

Ajutoare directe decuplate

2019

Toate deficiențele la un loc

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-80 582 556,68

0,00

-80 582 556,68

 

Sprijin cuplat facultativ

2018

Toate deficiențele la un loc - SCF - 2017-2018

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-3 757 811,89

-73 980,35

-3 683 831,54

 

Sprijin cuplat facultativ

2019

Toate deficiențele la un loc - SCF - 2017-2018

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-3 702 774,72

0,00

-3 702 774,72

 

Verificarea conturilor - Verificare financiară

2019

Indice de neconformitate proiectat (PIR) - Populația FEGA neinclusă în IACS

CUANTUM ESTIMAT

 

EUR

- 636 890,69

0,00

- 636 890,69

 

 

 

 

 

Total RO:

EUR

- 165 230 257,93

-99 740,71

- 165 130 517,22

SI

Ajutoare directe decuplate

2017

SPB/Controale administrative vizând drepturile la plată la stabilirea SPB, Recuperarea drepturilor la plată - Anii de cerere 2015 și 2016

PUNCTUALĂ

 

EUR

-1 492 952,60

-11,64

-1 492 940,96

 

Ajutoare directe decuplate

2018

SPB/Controale administrative vizând drepturile la plată la stabilirea SPB, Recuperarea drepturilor la plată - Anii de cerere 2015 și 2016

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 719,67

0,00

- 719,67

 

Ajutoare directe decuplate

2019

SPB/Controale administrative vizând drepturile la plată la stabilirea SPB, Recuperarea drepturilor la plată - Anii de cerere 2015 și 2016

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 291,33

0,00

- 291,33

 

Ajutoare directe decuplate

2018

SPB/Controale administrative vizând drepturile la plată la stabilirea SPB, Recuperarea drepturilor la plată - Anul de cerere 2017

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 871 960,53

-3,18

- 871 957,35

 

Ajutoare directe decuplate

2019

SPB/Controale administrative vizând drepturile la plată la stabilirea SPB, Recuperarea drepturilor la plată - Anul de cerere 2017

PUNCTUALĂ

 

EUR

-36,44

0,00

-36,44

 

Ajutoare directe decuplate

2019

SPB/Controale administrative vizând drepturile la plată la stabilirea SPB, Recuperarea drepturilor la plată - Anul de cerere 2018

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 771 009,02

0,00

- 771 009,02

 

Ajutoare directe decuplate

2017

Plată pentru înverzire/Controale administrative vizând drepturile la plată la stabilirea SPB

Recuperarea drepturilor la plată

Anii de cerere 2015 și 2016

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 843 450,46

-6,72

- 843 443,74

 

Ajutoare directe decuplate

2018

Plată pentru înverzire/Controale administrative vizând drepturile la plată la stabilirea SPB

Recuperarea drepturilor la plată

Anii de cerere 2015 și 2016

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 389,30

0,00

- 389,30

 

Ajutoare directe decuplate

2019

Plată pentru înverzire/Controale administrative vizând drepturile la plată la stabilirea SPB

Recuperarea drepturilor la plată

Anii de cerere 2015 și 2016

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 152,97

0,00

- 152,97

 

Ajutoare directe decuplate

2018

Plată pentru înverzire/Controale administrative vizând drepturile la plată la stabilirea SPB

Recuperarea drepturilor la plată

Anul de cerere 2017

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 493 784,89

-1,59

- 493 783,30

 

Ajutoare directe decuplate

2019

Plată pentru înverzire/Controale administrative vizând drepturile la plată la stabilirea SPB

Recuperarea drepturilor la plată

Anul de cerere 2017

PUNCTUALĂ

 

EUR

-20,60

0,00

-20,60

 

Ajutoare directe decuplate

2019

Plată pentru înverzire/Controale administrative vizând drepturile la plată la stabilirea SPB

Recuperarea drepturilor la plată

Anul de cerere 2018

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 427 634,98

0,00

- 427 634,98

 

Ajutoare directe decuplate

2017

STF/Controale administrative vizând drepturile la plată la stabilirea SPB

Recuperarea drepturilor la plată - rezerva națională

Anul de cerere 2016

PUNCTUALĂ

 

EUR

-31 761,42

0,00

-31 761,42

 

Ajutoare directe decuplate

2018

STF/Controale administrative vizând drepturile la plată la stabilirea SPB

Recuperarea drepturilor la plată - rezerva națională

Anul de cerere 2017

PUNCTUALĂ

 

EUR

-30 395,57

0,00

-30 395,57

 

Ajutoare directe decuplate

2019

STF/Controale administrative vizând drepturile la plată la stabilirea SPB

Recuperarea drepturilor la plată - rezerva națională

Anul de cerere 2018

PUNCTUALĂ

 

EUR

-9 776,00

0,00

-9 776,00

 

 

 

 

 

Total SI:

EUR

-4 974 335,78

-23,13

-4 974 312,65


Monedă

Cuantum

Deduceri

Impact financiar

EUR

- 223 812 972,65

- 176 063,20

- 223 636 909,45

Post bugetar: 6201

Stat membru

Măsură

EF

Motiv

Tip

Corecție %

Monedă

Cuantum

Deduceri

Impact financiar

BE

Verificarea conturilor - Verificare financiară

2019

Populația FEADR inclusă în IACS: eroare cunoscută pentru măsura „perturbarea împerecherii în culturile fructifere”

PUNCTUALĂ

 

EUR

-27 251,70

0,00

-27 251,70

 

Verificarea conturilor - Verificare financiară

2019

Populația FEADR neinclusă în IACS: Indicele de neconformitate proiectat

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 158 317,69

0,00

- 158 317,69

 

Verificarea conturilor - Verificare financiară

2019

Populația FEADR neinclusă în IACS : corecție forfetară de 5 % pentru măsurile de investiții - evaluarea caracterului rezonabil al costurilor

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

- 603 594,87

0,00

- 603 594,87

 

Verificarea conturilor - Verificare financiară

2019

Populația FEADR inclusă în IACS: eroare cunoscută - măsura 10

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 824,00

0,00

- 824,00

 

Verificarea conturilor - Verificare financiară

2019

Măsura 6.4. - număr insuficient de controale în ceea ce privește caracterul rezonabil al costurilor

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-2 084,92

0,00

-2 084,92

 

Verificarea conturilor - Verificare financiară

2019

Indicele de neconformitate

CUANTUM ESTIMAT

 

EUR

- 134 698,47

0,00

- 134 698,47

 

 

 

 

 

Total BE:

EUR

- 926 771,65

0,00

- 926 771,65

CZ

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2016

Fermier activ FEADR

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

- 533 764,12

0,00

- 533 764,12

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2017

Fermier activ FEADR

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

- 596 040,96

43,59

- 596 084,55

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2018

Fermier activ FEADR

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

- 623 339,60

39,20

- 623 378,80

 

 

 

 

 

Total CZ:

EUR

-1 753 144,68

82,79

-1 753 227,47

DE

Verificarea conturilor - Verificare financiară

2019

FEADR 2007-2013 - diferență neexplicată în reconciliere

PUNCTUALĂ

 

EUR

-15,15

0,00

-15,15

 

Verificarea conturilor - Verificare financiară

2019

FEADR 2013-2020 - diferență neexplicată în reconciliere

PUNCTUALĂ

 

EUR

-2 052,96

0,00

-2 052,96

 

Verificarea conturilor - Verificare financiară

2019

Erori financiare în cadrul populației FEADR incluse în IACS și al populației FEADR neincluse în IACS

Eroare cunoscută în cadrul populației FEGA neincluse în IACS

FEGA - diferențe neexplicate în ceea ce privește reconcilierea

FEGA - drepturi la plată nejustificate

PUNCTUALĂ

 

EUR

-42 977,42

0,00

-42 977,42

 

 

 

 

 

Total DE:

EUR

-45 045,53

0,00

-45 045,53

ES

Verificarea conturilor - Verificare financiară

2018

FEADR - Deficiențe în ceea ce privește controalele-cheie vizând populația neinclusă în IACS în raportul OC pentru anul 2019.

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-81 588,53

0,00

-81 588,53

 

Verificarea conturilor - Verificare financiară

2019

FEADR - Deficiențe în ceea ce privește controalele-cheie vizând populația neinclusă în IACS în raportul OC pentru anul 2019.

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

- 346 800,11

0,00

- 346 800,11

 

Verificarea conturilor - Verificare financiară

2019

Ancheta CEB/2020/026/ES - constatările OC

CUANTUM ESTIMAT

 

EUR

- 101 680,00

0,00

- 101 680,00

 

Verificarea conturilor - Verificare financiară

2018

Verificare financiară pentru exercițiul financiar 2019 - erori în cadrul FEGA și FEADR

PUNCTUALĂ

 

EUR

-1 105,85

0,00

-1 105,85

 

Verificarea conturilor - Verificare financiară

2019

Erori financiare în cadrul FEGA și FEADR

PUNCTUALĂ

 

EUR

-62 092,21

0,00

-62 092,21

 

 

 

 

 

Total ES:

EUR

- 593 266,70

0,00

- 593 266,70

FR

Verificarea conturilor - Verificare financiară

2018

Eroarea cea mai probabilă în cadrul populației FEADR neincluse în IACS

CUANTUM ESTIMAT

 

EUR

-13 880 021,16

0,00

-13 880 021,16

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2018

Eroarea cea mai probabilă în cadrul populației FEADR incluse în IACS

CUANTUM ESTIMAT

 

EUR

- 193 978,19

0,00

- 193 978,19

 

Dezvoltare rurală - FEADR - măsuri în domeniul forestier

2018

Erori cunoscute în cadrul FEADR

PUNCTUALĂ

 

EUR

-83 312,03

0,00

-83 312,03

 

Investiții FEADR în dezvoltarea rurală - beneficiari privați

2018

Erori cunoscute în cadrul FEADR

PUNCTUALĂ

 

EUR

-5 471,21

0,00

-5 471,21

 

Investiții FEADR în dezvoltarea rurală - beneficiari publici

2018

Erori cunoscute în cadrul FEADR

PUNCTUALĂ

 

EUR

-2 567,71

0,00

-2 567,71

 

Dezvoltare rurală - FEADR - Cunoaștere și inovare

2018

Erori cunoscute în cadrul FEADR

PUNCTUALĂ

 

EUR

-52 232,10

0,00

-52 232,10

 

Dezvoltare rurală - FEADR - Leader

2019

RD1-2019-805-FR - Costul de referință (caracterul rezonabil al costurilor) EF 2019 - M19.2

PUNCTUALĂ

 

EUR

-4 425,25

0,00

-4 425,25

 

Investiții FEADR în dezvoltarea rurală - beneficiari privați

2019

RD1-2019-805-FR - Costul de referință (caracterul rezonabil al costurilor) EF 2019 - M4.2

PUNCTUALĂ

 

EUR

- 165 241,49

0,00

- 165 241,49

 

Investiții FEADR în dezvoltarea rurală - beneficiari privați

2018

RD1-2019-805-FR - Costul de referință (caracterul rezonabil al costurilor) EF 2018 M4.2

PUNCTUALĂ

 

EUR

-11 126,83

0,00

-11 126,83

 

 

 

 

 

Total FR:

EUR

-14 398 375,97

0,00

-14 398 375,97

HR

Investiții FEADR în dezvoltarea rurală - beneficiari privați

2017

Deficiențe în ceea ce privește controalele referitoare la caracterul rezonabil al costurilor

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-1 377 659,97

0,00

-1 377 659,97

 

Investiții FEADR în dezvoltarea rurală - beneficiari privați

2018

Deficiențe în ceea ce privește controalele referitoare la caracterul rezonabil al costurilor

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-3 096 765,72

0,00

-3 096 765,72

 

Investiții FEADR în dezvoltarea rurală - beneficiari privați

2019

Deficiențe în ceea ce privește controalele referitoare la caracterul rezonabil al costurilor

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

- 796 642,20

0,00

- 796 642,20

 

Investiții FEADR în dezvoltarea rurală - beneficiari privați

2020

Deficiențe în ceea ce privește controalele referitoare la caracterul rezonabil al costurilor

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

-50 094,28

0,00

-50 094,28

 

Verificarea conturilor - Verificare financiară

2019

Indice de neconformitate pentru FEADR IACS

CUANTUM ESTIMAT

 

EUR

-1 484 730,84

0,00

-1 484 730,84

 

 

 

 

 

Total HR:

EUR

-6 805 893,01

0,00

-6 805 893,01

IT

Verificarea conturilor - Verificare financiară

2016

LAR/2018/012/IT erori cunoscute pentru populația FEADR

PUNCTUALĂ

 

EUR

-1 469 700,84

0,00

-1 469 700,84

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2018

Suprafața maximă eligibilă - existența unei schimbări în LPIS - M10 – anul de cerere 2017 - AGEA IT01

PUNCTUALĂ

 

EUR

-48 472,57

-11 459,18

-37 013,39

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2018

Suprafața maximă eligibilă - existența unei schimbări în LPIS - M10 – anul de cerere 2017 - AGREA IT08

PUNCTUALĂ

 

EUR

-20 282,08

0,00

-20 282,08

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2018

Suprafața maximă eligibilă - existența unei schimbări în LPIS - M10 – anul de cerere 2017 - APPAG IT25

PUNCTUALĂ

 

EUR

-11 103,94

0,00

-11 103,94

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2018

Suprafața maximă eligibilă - existența unei schimbări în LPIS - M10 – anul de cerere 2017 - ARCEA IT26

PUNCTUALĂ

 

EUR

-5 024,30

0,00

-5 024,30

 

Măsuri de dezvoltare rurală FEADR care fac obiectul IACS

2018