Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 466 din 18-11-2021

ANUNȚ DE CONCURS GENERAL

EPSO/AD/396/21 — JURIȘTI-LINGVIȘTI (AD 7) DE LIMBA IRLANDEZĂ (GA)

(2021/C 466 A/01)

Termenul pentru înscriere: 21 decembrie 2021, ora 12.00 (după-amiaza), ora Bruxellesului

Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO) organizează un concurs general care constă într-o selecție pe bază de calificări și teste, cu scopul de a constitui o listă de rezervă din care Curtea de Justiție, cu sediul la Luxemburg, să poată recruta noi funcționari publici în calitate de „juriști-lingviști” (grupa de funcții AD 7).

Prezentul anunț de concurs și anexele la acesta constituie cadrul obligatoriu din punct de vedere juridic pentru această procedură de selecție.

Pentru dispozițiile generale aplicabile concursurilor generale, a se vedea ANEXA II.

Numărul candidaților care vor fi înscriși pe lista de rezervă: 35

Pe parcursul procedurii de selecție, veți fi invitat să susțineți mai multe teste, după cum se indică în prezentul anunț de concurs (denumit în continuare „anunțul”). EPSO se va asigura că veți susține aceste teste în condiții conforme cu recomandările stabilite de autoritățile de sănătate publică relevante (Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor, alte autorități internaționale, europene și/sau naționale).

CE SARCINI MĂ POT AȘTEPTA SĂ ÎNDEPLINESC?

Curtea de Justiție a UE recrutează juriști cu înaltă calificare care trebuie să fie în măsură să traducă, în limba de concurs, texte juridice adesea complexe, din cel puțin alte două limbi. În vederea exercitării atribuțiilor care le revin, juriștii-lingviști utilizează instrumentele informatice și birotice obișnuite.

Printre atribuții se numără traducerea în limba de concurs, din cel puțin alte două limbi oficiale ale Uniunii Europene, a unor texte juridice (hotărâri ale Curții de Justiție și ale Tribunalului, concluzii ale avocaților generali, memorii ale părților etc.), revizuirea acestor traduceri și desfășurarea unor activități de analiză juridică în colaborare cu grefele și cu celelalte servicii ale Curții de Justiție.

SUNT ELIGIBIL PENTRU A CANDIDA?

La data-limită de depunere a candidaturii online, trebuie să îndepliniți TOATE condițiile generale și specifice de mai jos.

1.   Condiții generale

Candidatul trebuie:

să beneficieze de drepturi depline în calitate de cetățean al unui stat membru al UE;

să își fi îndeplinit toate obligațiile impuse de legislația națională privind serviciul militar; și

să prezinte garanțiile morale necesare exercitării atribuțiilor avute în vedere.

2.   Condiții specifice – limbi

Trebuie să cunoașteți temeinic cel puțin trei dintre limbile oficiale ale UE:

1.

Limba irlandeză (limba 1). Nivelul de cunoștințe cerut: C2.

2.

Engleză, franceză, germană, italiană, polonă sau spaniolă (limba 2). Nivelul minim de cunoștințe cerut: C1.

3.

O altă limbă oficială a UE (limba 3), diferită de limba 1 și limba 2. Nivelul minim de cunoștințe cerut: C1.

Vă atragem atenția asupra faptului că trebuie să aveți nivelul cerut mai sus pentru limba 1 în cazul fiecărei aptitudini lingvistice (vorbire, scriere, citire și ascultare) cerute în actul de candidatură. Prezentul concurs li se adresează candidaților care stăpânesc la perfecție limba irlandeză (la nivel de limbă maternă sau la un nivel echivalent).

Pentru limbile 2 și 3, nivelul cerut mai sus trebuie să se aplice cel puțin în cazul competențelor lingvistice relevante pentru traducerea textelor juridice, și anume în ceea ce privește înțelegerea (citirea).

Aceste aptitudini lingvistice le reflectă pe cele din Cadrul european comun de referință pentru limbi:

În cadrul prezentului concurs, limbile vor fi utilizate după cum urmează:

„Limba 1” (limba irlandeză): limba utilizată pentru actul de candidatură, inclusiv pentru „Talent Screener”, pentru testele de traducere (ca limbă-țintă) și pentru testele din etapa „centru de evaluare”.

„Limba 2” (engleză, franceză, germană, italiană, polonă sau spaniolă): limba utilizată pentru unul dintre testele de traducere.

„Limba 3” (oricare dintre limbile oficiale ale UE, diferită de limbile 1 și 2): limba utilizată pentru celălalt test de traducere.

Din motive tehnice și pentru a garanta coerența dintre teste, interfața sistemelor informatice prin intermediul cărora sunt organizate testele va fi în limba engleză.

Curtea de Justiție a UE este o instituție multilingvă care își desfășoară activitatea conform regimului lingvistic stabilit în Regulamentul de procedură al acesteia.

Limba irlandeză, care este limba 1 a prezentului concurs, corespunde limbii-țintă a unității de traducere vizate. Juriștii-lingviști, care trebuie să traducă texte juridice complexe în limba irlandeză, trebuie să cunoască la perfecție această limbă. De asemenea, candidații, prin faptul că stăpânesc la perfecție și în mod activ limba irlandeză, trebuie să demonstreze, de exemplu, că vor fi în măsură să analizeze din punct de vedere juridic și terminologic, în limba irlandeză, trimiterile preliminare prezentate de instanțele naționale în limba respectivă. Din cauza unor astfel de constrângeri specifice referitoare la activitatea juriștilor-lingviști din cadrul Curții de Justiție, este rezonabil să li se solicite candidaților să folosească limba 1 a concursului pentru completarea actului de candidatură și pentru susținerea probelor prin care li se testează competențele generale și specifice domeniului în cadrul centrului de evaluare. Acest lucru oferă cea mai bună garanție că acei candidați recrutați vor deține cel mai înalt nivel de competență și de eficiență.

Restricția impusă cu privire la alegerea limbii 2 ține seama de nevoile în materie de acoperire lingvistică ale unității în cauză, ceea ce înseamnă că juriștii-lingviști care urmează să fie recrutați în respectiva unitate trebuie să fie în măsură să traducă texte juridice complexe din una dintre limbile specificate. Cele șase posibilități de limbă 2 indicate în prezentul aviz corespund limbii franceze (limba din care sunt traduse hotărârile și ordonanțele în scopul publicării) și celor cinci limbi-„pivot” utilizate în direcțiile pentru traduceri juridice din cadrul Curții de Justiție a UE.

Pentru prezentul concurs se cere limba 3 deoarece, din motive organizatorice, juriștii-lingviști de limbă irlandeză, la fel ca ceilalți juriști-lingviști din cadrul Curții de Justiție, trebuie să poată traduce texte juridice în limba 1 din cel puțin două limbi-sursă.

În ceea ce privește comunicarea dintre candidați și EPSO, se vor aplica următoarele:

(a)

În comunicarea – prin intermediul contului EPSO sau prin e-mail  – dintre EPSO și candidații care au depus o candidatură valabilă, EPSO i se va adresa candidatului în cauză în cel puțin una dintre limbile pentru care acesta a declarat un nivel de cunoaștere B2 sau superior în secțiunea „Capacitatea de a citi” din actul de candidatură.

(b)

Având în vedere natura specifică a prezentului concurs, prin derogare de la punctele 4.2.1, 4.2.2 și 4.3.1 din Dispozițiile generale aplicabile concursurilor generale (din anexa II din prezentul anunț), candidații pot depune cereri și plângeri în limba 1 sau în limba 2, la care EPSO va răspunde conform modalităților indicate la litera (a).

(c)

Pentru toate celelalte întrebări primite de EPSO de la candidați se vor aplica regulile obișnuite privind comunicarea prin intermediul formularului de contact online https://epso.europa.eu/contact. Candidații se pot adresa EPSO în oricare dintre cele 24 de limbi oficiale ale UE, iar EPSO îi răspunde candidatului în cauză într-una dintre limbile în care acesta a indicat că dorește să primească un răspuns.

3.   Condiții specifice – calificări și experiență profesională

Trebuie să aveți un nivel de studii corespunzător unui ciclu complet de studii universitare absolvite cu una dintre diplomele următoare în drept:

Leibhéal oideachais arb ionann é agus cúrsa ollscoile a bheith críochnaithe agus deimhnithe le dioplóma sa dlí, nó a comhionann, nó cáilíocht mar abhcóide nó aturnae a baineadh amach in Éirinn; féadfar dioplómaí nó cáilíochtaí coibhéiseacha a baineadh amach sa Ríocht Aontaithe a chur san áireamh.

Taithí ghairmiúil iomchuí bliana ar a laghad i gcás iarrthóirí a rinne cúrsaí trí bliana.

Pentru a stabili dacă nivelul corespunzător unui ciclu complet de studii universitare a fost atins de candidat, Comisia de evaluare va ține seama de normele în vigoare în momentul obținerii diplomei.

Dacă studiile universitare cerute au durat patru ani sau mai mult, candidații nu au nevoie de nicio experiență profesională pentru a fi eligibili pentru prezentul concurs.

A se vedea ANEXA III pentru exemple de calificări minime.

CUM VOI FI SELECTAT(Ă)?

1.   Procedura de depunere a candidaturilor

Trebuie să completați actul de candidatură în limba irlandeză .

Prin validarea actului de candidatură, declarați pe propria răspundere că îndepliniți toate condițiile menționate în secțiunea „Sunt eligibil să candidez?” Odată ce v-ați validat actul de candidatură, nu veți mai putea modifica datele deja introduse. Este responsabilitatea dumneavoastră să vă asigurați că ați completat și validat actul de candidatură în termenul prevăzut.

2.   Verificarea eligibilității

Se va verifica dacă, potrivit informațiilor furnizate de candidați în actele lor de candidatură online, aceștia îndeplinesc cerințele de eligibilitate prevăzute în secțiunea „Sunt eligibil să candidez?” de mai sus. EPSO va verifica dacă îndepliniți condițiile generale de eligibilitate, în timp ce Comisia de evaluare va verifica dacă sunt îndeplinite condițiile specifice de eligibilitate prevăzute în secțiunile „Educație și formare” și „Competențe lingvistice” din actele de candidatură online ale candidaților.

3.   Preselecție pe bază de calificări („Talent Screener”):

În cazul în care numărul candidaților despre care s-a constatat că îndeplinesc criteriile de eligibilitate este de mai puțin de 20 de ori mai mare decât numărul candidaților care vor fi înscriși pe lista de rezervă, nu va avea loc o etapă de preselecție pe bază de calificări și toți candidații eligibili vor fi invitați să participe la testele preliminare.

În cazul în care numărul candidaților despre care s-a constatat că îndeplinesc criteriile de eligibilitate este de cel puțin 20 de ori mai mare decât numărul candidaților care vor fi înscriși pe lista de rezervă, Comisia de evaluare va efectua o preselecție pe bază de calificări, astfel cum se indică în cele de mai jos, a tuturor candidaților eligibili care și-au validat actul de candidatură până la data-limită.

În acest din urmă caz și pentru a-i permite Comisiei de evaluare să efectueze o evaluare obiectivă a meritelor comparative ale tuturor candidaților în mod structurat, toți candidații trebuie să răspundă la același set de întrebări de la rubrica „Talent Screener” a actului de candidatură. Preselecția pe bază de calificări se va efectua numai în cazul candidaților considerați eligibili , conform procedurii descrise mai sus la punctul 2, utilizându-se exclusiv informațiile furnizate în rubrica „Talent Screener”. Prin urmare, înainte de validarea candidaturii, ar trebui să includeți toate informațiile relevante în răspunsurile date la rubrica „Talent Screener”, chiar dacă unele informații sunt deja menționate în alte secțiuni ale actului dumneavoastră de candidatură. Întrebările se bazează pe criteriile de selecție enumerate în anexa I la prezentul anunț.

A se vedea ANEXA I pentru lista criteriilor.

Pentru a efectua preselecția pe bază de calificări, Comisia de evaluare va atribui mai întâi fiecărui criteriu de selecție o pondere care reflectă importanța sa relativă (de la 1 la 3), iar pentru fiecare răspuns candidatul va primi de la 0 la 4 puncte. Punctele sunt înmulțite cu ponderea pentru fiecare criteriu și se însumează pentru a se identifica acei candidați ale căror profiluri corespund cel mai bine atribuțiilor care trebuie îndeplinite.

Numai candidații care au obținut cele mai mari punctaje totale la preselecția pe bază de calificări („Talent Screener”) vor trece în etapa următoare.

4.   Teste preliminare: traduceri

Numărul candidaților invitați să participe la această etapă va fi de maximum 20 ori mai mare decât numărul candidaților care vor fi înscriși pe lista de rezervă. Candidații invitați la testele preliminare vor susține două teste de traducere pe calculator, fără ajutorul unui dicționar:

(a)

traducerea în limba irlandeză a unui text juridic redactat în limba 2;

(b)

traducerea în limba irlandeză a unui text juridic redactat în limba 3.

Candidații vor susține aceste teste fie într-unul din centrele acreditate ale EPSO, fie la distanță. Mai multe detalii și instrucțiuni în acest sens vă vor fi oferite în scrisoarea de invitație pe care o veți primi.

Fiecare test durează 110 minute și va fi notat de la 0 la 80 de puncte (punctajul minim necesar: 40/80). În cazul în care candidatul nu a obținut punctajul minim obligatoriu la testul (a), testul (b) nu va fi corectat.

Punctele obținute la aceste teste se vor lua în considerare , alături de punctele obținute în etapa centrului de evaluare, la calculul punctajului total final.

5.   Centrul de evaluare

Numărul candidaților invitați să participe la această etapă va fi de maximum 4,5 ori mai mare decât numărul candidaților care vor fi înscriși pe lista de rezervă. Dacă, potrivit informațiilor pe care le-ați furnizat în actul de candidatură online, îndepliniți cerințele de eligibilitate și ați obținut unul dintre cele mai mari punctaje totale la testele preliminare, veți fi invitat (online sau în persoană) la un centru de evaluare, unde veți susține teste pe durata uneia sau a mai multor zile în limba 1 . Mai multe detalii și instrucțiuni în acest sens vă vor fi oferite în scrisoarea de invitație pe care o veți primi.

În această etapă, candidații vor susține următoarele teste:

(a)

O serie de teste de tip chestionar cu variante multiple de răspuns, organizate după cum urmează:

Teste

Întrebări

Durată

Punctaj

Raționament verbal

20 de întrebări

35 de minute

Fără punctaj minim obligatoriu.

Pentru fiecare întrebare se poate atribui 1 punct, iar punctajul global se va calcula dintr-un total de 40 de puncte. Punctele obținute la aceste teste se vor lua în considerare la calculul punctajului global final.

Raționament numeric

10 întrebări

20 de minute

Raționament abstract

10 întrebări

10 minute

(b)

O serie suplimentară de teste pentru evaluarea competențelor generale și a competențele specifice domeniului. Aceste competențe vor fi testate prin intermediul a trei teste (un interviu axat pe competențele situaționale, un interviu axat pe competențe și un interviu legat de domeniu), după cum se arată în tabelele de mai jos:

Competență

Teste

1.

Analizarea și rezolvarea problemelor

Interviu axat pe competențele situaționale

2.

Comunicare

Interviu axat pe competențe

3.

Oferirea unor servicii de calitate și obținerea de rezultate

Interviu axat pe competențe

4.

Învățare și dezvoltare

Interviu axat pe competențe

5.

Stabilirea priorităților și organizare

Interviu axat pe competențele situaționale

6.

Reziliență

Interviu axat pe competențe

7.

Lucrul în echipă

Interviu axat pe competențele situaționale

8.

Capacități de conducere

Interviu axat pe competențele situaționale

Fiecare competență este punctată de la 0 la 10. Nu există un punctaj minim necesar per competență. Cu toate acestea, trebuie să obțineți un punctaj de cel puțin 40/80 în total pentru toate competențele combinate.

Competență

Test

Punctaj minim obligatoriu

Competențe din domeniul concursului

Interviu ce vizează testarea competențelor specifice domeniului cu scopul de a vă evalua cunoștințele de specialitate și măsura în care stăpâniți limba în domeniul dreptului intern și al dreptului Uniunii Europene; în cursul interviului va trebui să faceți o prezentare orală.

10/20

Punctajele obținute la testele de traducere (preliminare) vor fi adunate cu cele obținute în etapa centrului de evaluare în vederea calculării punctajelor globale finale ale candidaților.

Cu excepția cazului în care li se comunică alte instrucțiuni, candidaților li se cere să încarce – în contul EPSO – copii scanate ale documentelor justificative care susțin declarațiile făcute în actul lor de candidatură. EPSO va comunica detalii și instrucțiuni suplimentare.

6.   Verificarea documentelor justificative și întocmirea unei liste de rezervă

Comisia de evaluare va verifica documentele justificative ale candidaților în etapa „centrul de evaluare” și înainte de întocmirea listei de rezervă. Aceasta înseamnă că se va verifica dacă declarațiile făcute în actul de candidatură al candidaților (inclusiv în secțiunile „Educație și formare”, „Experiență profesională” și „Talent Screener”) sunt susținute de documentele pe care candidații le-au încărcat în contul lor EPSO.

Pentru a întocmi o listă de rezervă, Comisia de evaluare va verifica dosarele candidaților până la atingerea numărului prevăzut de candidați admiși. Dosarele celorlalți candidați nu vor fi verificate.

Prin urmare, lista de rezervă va cuprinde numele candidaților eligibili care au obținut toate punctajele minime necesare, precum și cele mai mari punctaje totale (din maximum 300) la testele preliminare și la cele de la centrul de evaluare. Numele vor fi înscrise în ordine alfabetică.

Lista de rezervă și pașapoartele de competențe ale candidaților declarați admiși, care conțin observații cu caracter calitativ ale Comisiei de evaluare, vor fi puse la dispoziția instituțiilor UE pentru procedurile de recrutare și pentru evoluția ulterioară a carierei acestor candidați.

Includerea pe lista de rezervă nu conferă dreptul la recrutare și nu reprezintă garanția recrutării.

EGALITATE DE ȘANSE ȘI AJUSTĂRI REZONABILE

EPSO depune eforturi pentru a asigura egalitatea de șanse, precum și tratamentul și accesul egal al tuturor candidaților.

În cazul în care un handicap sau starea dumneavoastră de sănătate v-ar putea împiedica să participați la teste, vă rugăm să indicați acest lucru în actul de candidatură și să ne comunicați tipul ajustărilor rezonabile de care aveți nevoie.

Pentru a afla mai multe informații despre politica noastră privind egalitatea de șanse și despre procedura de solicitare a unor ajustări rezonabile, vă rugăm să consultați site-ul nostru (https://epso.europa.eu/how-to-apply/equal-opportunities) și dispozițiile generale din anexa II la prezentul anunț (la punctul 1.3).

CÂND ȘI UNDE ÎMI POT DEPUNE CANDIDATURA?

Pentru a vă depune candidatura, trebuie să vă creați mai întâi un cont EPSO. Vă rugăm să rețineți că trebuie să vă creați un singur cont pentru toate candidaturile EPSO.

Vă puteți depune candidatura online pe site-ul web al EPSO https://epso.europa.eu/job-opportunities până la:

21 decembrie 2021, ora 12.00 (după-amiaza), ora Bruxelles-ului.


ANEXA I

CRITERII DE SELECȚIE

Comisia de evaluare va lua în considerare următoarele criterii la selecția pe bază de calificări:

1.   

 

experiența profesională în domeniul traducerii juridice;

2.   

 

experiența profesională în redactarea de texte juridice;

3.   

 

experiența profesională în domeniul juridic dobândită în calitate de avocat care desfășoară o activitate independentă sau experiența în domeniul juridic dobândită într-un cabinet de avocatură, în calitate de jurist în cadrul unei întreprinderi, al unei instituții din administrația națională, al unei organizații interguvernamentale sau internaționale, al uneia dintre instituțiile, agențiile sau celelalte organe ale UE, al unei organizații neguvernamentale sau al unei universități;

4.   

 

diplomă/certificat/calificare în traducere sau lingvistică/studii lingvistice în raport cu limbile cerute pentru concurs (limba 1, 2 sau 3);

5.   

 

cunoașterea dovedită a altor limbi oficiale ale UE decât cele cerute/selectate pentru concurs.

Sfârșitul anexei I, faceți clic aici pentru a reveni la textul principal..


ANEXA II

DISPOZIȚII GENERALE APLICABILE CONCURSURILOR GENERALE

INFORMAȚII GENERALE

Orice trimitere, în cadrul procedurilor de selecție organizate de EPSO, la o persoană de un anumit sex se înțelege ca fiind făcută, de asemenea, la o persoană de orice alt sex.

În cazul în care, pentru ultimul loc al oricărei etape a concursului, doi/mai mulți candidați au obținut același punctaj, ambii candidați/toți candidații în cauză vor trece în etapa următoare a concursului. Toți candidații readmiși după ce au introdus o cale de atac în urma căreia li s-a dat câștig de cauză vor fi, de asemenea, invitați să participe la etapa următoare.

În cazul în care, pentru ultimul loc pe lista de rezervă, doi/mai mulți candidați au obținut același punctaj, ambii candidați/toți candidații în cauză vor fi înscriși pe lista de rezervă. Toți candidații readmiși după ce au introdus, în această etapă a procedurii, o cale de atac în urma căreia li s-a dat câștig de cauză vor fi, de asemenea, adăugați pe lista de rezervă.

1.   CINE ÎȘI POATE DEPUNE CANDIDATURA?

1.1.   Condiții generale și specifice

Condițiile generale și specifice (inclusiv cunoștințele lingvistice) pentru fiecare domeniu sau profil sunt indicate în secțiunea „Sunt eligibil pentru a candida?”.

Condițiile specifice privind calificările, experiența profesională și cunoștințele lingvistice variază în funcție de profilul cerut. În candidatura dumneavoastră, vă rugăm să oferiți cât mai multe detalii cu privire la calificările și experiența dumneavoastră profesională (dacă se cere), astfel cum se descrie în secțiunea „Sunt eligibil pentru a candida?” din prezentul anunț, care sunt relevante pentru atribuțiile avute în vedere .

(a)

Diplome și/sau certificate: diplomele, indiferent dacă sunt eliberate de țări din UE sau din afara UE, trebuie să fie recunoscute de un organism oficial al unui stat membru al UE, de exemplu de un minister al educației al unui stat membru al UE. În acest sens, comisia de evaluare va ține cont de diferitele structuri de învățământ.

Pentru învățământul superior și pentru învățământul tehnic, profesional sau specializat, vă rugăm să indicați materiile studiate, durata studiilor, precum și dacă este vorba despre un curs de zi, un curs cu frecvență redusă sau un curs seral.

(b)

Experiența profesională (dacă se cere) va fi luată în considerare numai dacă are legătură cu atribuțiile avute în vedere și:

constituie o activitate reală și efectivă;

este remunerată;

implică un raport de subordonare sau prestarea unui serviciu; și

sub rezerva următoarelor condiții:

munca voluntară: dacă este remunerată și presupune un număr similar de ore pe săptămână și o durată similară cu o activitate profesională obișnuită;

stagiile: dacă sunt remunerate;

serviciul militar obligatoriu: dacă a fost efectuat înainte sau după obținerea diplomei cerute pentru o perioadă care să nu depășească durata legală în statul membru din care proveniți;

concediul de maternitate/paternitate/adopție: dacă se înscrie în cadrul unui contract de muncă;

doctoratul: pentru o perioadă de maximum trei ani, cu condiția ca doctoratul să fi fost efectiv obținut, indiferent dacă activitățile au fost remunerate sau nu; și

munca cu fracțiune de normă: calculată proporțional cu numărul de ore lucrate, de exemplu, munca cu jumătate de normă prestată timp de șase luni ar fi contabilizată drept trei luni.

1.2.   Documente justificative

În diferite etape ale procedurii de selecție va trebui să prezentați un document oficial care să vă ateste cetățenia (de exemplu, pașaportul sau cartea de identitate), care trebuie să fie valabil la termenul-limită de validare a candidaturii dumneavoastră (la termenul-limită de validare a primei părți a candidaturii dumneavoastră în cazul în care procedura de depunere a candidaturilor comportă două părți).

Pentru toate perioadele de activitate profesională trebuie să furnizați originalul sau fotocopii certificate după:

adeverințe din partea foștilor angajatori și a angajatorului/angajatorilor actual(i) care să precizeze natura și nivelul atribuțiilor exercitate, data de începere și data de încheiere a activității, conținând antetul și ștampila oficială a întreprinderii, precum și numele și semnătura persoanei responsabile; sau

contractul/contractele de muncă, precum și primul și ultimul fluturaș de salariu, însoțite de o descriere detaliată a atribuțiilor exercitate;

(pentru activitățile profesionale nesalariale, de exemplu: profesii independente, profesii liberale) facturile sau bonurile de comandă în care sunt descrise în detaliu activitățile exercitate sau orice alt document justificativ oficial relevant;

(pentru interpreții de conferință, în cazul cărora se cere experiență profesională) documente care să ateste numărul de zile , precum și limbile sursă și țintă de interpretare , având legătură în mod specific cu interpretariatul de conferință.

În general, nu se solicită documente justificative pentru a dovedi cunoștințele dumneavoastră lingvistice, cu excepția anumitor profiluri lingvistice sau a unor profiluri specializate.

Vi se pot solicita informații sau documente suplimentare în orice etapă a procedurii. EPSO vă va informa ce documente justificative trebuie să furnizați și în ce moment.

1.3.   Egalitatea de șanse și măsuri speciale

În cazul în care un handicap sau o afecțiune v-ar putea împiedica să participați la teste, vă rugăm să indicați acest lucru în formularul dumneavoastră de candidatură și să ne comunicați tipul măsurilor speciale de care aveți nevoie. În cazul în care handicapul sau afecțiunea apare după ce ați validat formularul de candidatură, trebuie să informați EPSO în cel mai scurt timp, utilizând datele de contact indicate mai jos.

Vă rugăm să rețineți că va trebui să trimiteți la EPSO un certificat eliberat de autoritatea națională din țara dumneavoastră sau un certificat medical pentru ca cererea dumneavoastră să fie luată în considerare. Documentele dumneavoastră justificative vor fi examinate, astfel încât să se poată lua măsuri rezonabile pentru a vă facilita accesul, dacă este cazul.

Dacă întâmpinați probleme legate de accesibilitate sau dacă aveți nevoie de mai multe informații, vă rugăm să contactați echipa „EPSO-accessibility” prin:

e-mail (EPSO-accessibility@ec.europa.eu); sau

poștă:

European Personnel Selection Office (EPSO)

EPSO accessibility

L107 02/DCS

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

2.   DE CĂTRE CINE VOI FI EVALUAT?

Pentru a compara candidații și a-i selecta pe cei mai buni pe baza competențelor, a aptitudinilor și a calificărilor acestora din perspectiva condițiilor prevăzute în prezentul anunț de concurs, este numită o comisie de evaluare. Membrii comisiei de evaluare stabilesc, de asemenea, nivelul de dificultate al testelor concursului și aprobă conținutul acestora, pe baza propunerilor făcute de EPSO.

Pentru a garanta independența comisiei de evaluare, este strict interzis candidaților sau oricărei persoane din afara comisiei să încerce să contacteze pe oricare dintre membrii comisiei, mai puțin în contextul testelor care necesită interacțiunea directă dintre candidați și comisie.

Candidații care doresc să își expună cazul sau să își exercite drepturile trebuie să facă acest lucru în scris, trimițând EPSO corespondența destinată unei anumite comisii de evaluare; EPSO o va transmite apoi comisiei. Toate intervențiile, directe sau indirecte, ale candidaților în afara acestei proceduri sunt interzise și pot atrage descalificarea din concurs.

Existența unei legături de familie sau de ordin ierarhic între un candidat și un membru al comisiei de evaluare, în special, creează un conflict de interese. Comisiile de evaluare sunt invitate să comunice imediat EPSO aceste situații de îndată ce au cunoștință de existența lor. EPSO va evalua fiecare caz individual și va lua măsurile corespunzătoare. Nerespectarea normelor de mai sus poate duce la sancționarea disciplinară a membrilor comisiilor de evaluare și poate antrena descalificarea din concurs a candidaților respectivi (a se vedea secțiunea 4.4).

Numele membrilor comisiei de evaluare se publică pe site-ul web al EPSO (https://epso.europa.eu) înainte de începerea testelor aferente etapei/centrului de evaluare.

3.   COMUNICARE

3.1.   Comunicarea cu EPSO

Pentru a urmări evoluția concursului, ar trebui să vă consultați contul EPSO cel puțin de două ori pe săptămână . Dacă, în urma unei probleme tehnice care ține de EPSO, nu sunteți în măsură să vă consultați contul, trebuie să semnalați EPSO imediat acest fapt și doar prin intermediul site-ului web al EPSO (https://epso.europa.eu/help_ro).

EPSO își rezervă dreptul de a nu furniza informații care sunt deja menționate în mod clar în prezentul anunț de concurs, în anexele la acesta sau pe site-ul web al EPSO, inclusiv la rubrica „Întrebări și răspunsuri”.

În întreaga corespondență referitoare la o anumită candidatură, vă rugăm să vă indicați numele , așa cum apare în contul dumneavoastră EPSO, numărul candidaturii dumneavoastră, precum și numărul de referință al procedurii de selecție .

EPSO își rezervă dreptul de a înceta orice schimb de corespondență abuzivă (și anume repetitivă, ofensatoare și/sau nerelevantă).

3.2.   Accesul la informații

Candidații au drepturi specifice de acces la anumite informații care îi privesc, conferite în temeiul obligației de motivare, pentru a se permite introducerea unei căi de atac împotriva deciziilor de respingere.

Această obligație de motivare trebuie echilibrată cu caracterul confidențial al activității comisiei de evaluare, care garantează independența comisiei de evaluare și obiectivitatea procesului de selecție. Având în vedere caracterul confidențial al activității comisiei de evaluare, nu se pot divulga informații privind atitudinile adoptate de anumiți membri ai comisiei de evaluare privind evaluarea individuală sau comparativă a candidaților.

Aceste drepturi de acces sunt specifice pentru candidații din cadrul unui concurs general și legislația privind accesul public la documente nu le poate conferi acestora alte drepturi decât pe acelea menționate în prezenta secțiune.

3.2.1.   Comunicare automată

După fiecare etapă a procesului de selecție organizat pentru un anumit concurs, veți primi automat următoarele informații prin intermediul contului dumneavoastră EPSO:

teste cu variante multiple de răspuns: rezultatele dumneavoastră și o grilă cu răspunsurile date de dumneavoastră și cu răspunsurile corecte, cu numărul/litera de referință. Accesul la textul întrebărilor și al răspunsurilor este exclus în mod explicit ;

eligibilitate: dacă ați fost admis; în caz contrar, condițiile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite;

„Talent Screener”: rezultatele dumneavoastră și o grilă cu ponderea întrebărilor, punctajul acordat pentru răspunsurile date de dumneavoastră și punctajul dumneavoastră total;

teste preliminare: rezultatele dumneavoastră;

teste intermediare: rezultatele dumneavoastră, în cazul în care nu sunteți printre candidații invitați să participe la etapa următoare;

etapa/centrul de evaluare: în cazul în care nu ați fost descalificat, pașaportul dumneavoastră de competențe, care indică notele dumneavoastră globale pentru fiecare competență, și observațiile comisiei de evaluare, prin care se oferă aprecieri cantitative și calitative cu privire la prestația dumneavoastră la etapa/centrul de evaluare.

Ca regulă generală, EPSO nu comunică candidaților textele-sursă și nici enunțurile exercițiilor, întrucât se intenționează reutilizarea acestora în cadrul unor concursuri viitoare. Cu toate acestea, pentru anumite teste, EPSO poate publica pe site-ul său, în mod excepțional, textele-sursă sau enunțurile exercițiilor în cazul în care:

testele s-au încheiat;

rezultatele au fost stabilite și comunicate candidaților; și

nu se intenționează reutilizarea textelor-sursă/enunțurilor exercițiilor în cadrul unor concursuri viitoare.

3.2.2.   Informații la cerere

Puteți solicita o copie necorectată a răspunsurilor dumneavoastră la testele scrise dacă nu se intenționează reutilizarea conținutului respectiv în cadrul unor concursuri viitoare. Acest lucru exclude în mod explicit transmiterea răspunsurilor la exercițiile „e-tray” și la studiile de caz.

Lucrările cu răspunsurile dumneavoastră corectate și detaliile notării, în special, fac obiectul caracterului secret al lucrărilor comisiei de evaluare și nu vor fi divulgate .

EPSO depune eforturi pentru a pune la dispoziția candidaților cât mai multe informații posibil, în conformitate cu obligația de motivare, cu natura confidențială a activității comisiei de evaluare și cu normele privind protecția datelor cu caracter personal. Toate cererile de informații vor fi evaluate din perspectiva acestor obligații.

Cererile de informații trebuie trimise prin intermediul site-ului web al EPSO (https://epso.europa.eu/help_ro) în termen de 10 zile calendaristice de la data la care au fost publicate rezultatele în contul dumneavoastră EPSO.

4.   PLÂNGERI ȘI PROBLEME

4.1.   Aspecte tehnice și de organizare

Dacă, în orice etapă a procedurii de selecție, vă confruntați cu o problemă tehnică sau de organizare gravă, pentru a ne permite să investigăm chestiunea respectivă și să luăm măsuri corective, vă rugăm să informați EPSO, numai prin intermediul site-ului web al EPSO (https://epso.europa.eu/help_ro).

În întreaga corespondență, vă rugăm să indicați numele dumneavoastră (așa cum apare în contul dumneavoastră EPSO), numărul candidaturii dumneavoastră, precum și numărul de referință al procedurii de selecție .

Dacă problema apare la un centru de testare sau în cursul testării la distanță , vă rugăm:

să o semnalați imediat supraveghetorilor, astfel încât să se poată căuta o soluție. În orice caz, cereți supraveghetorilor să consemneze plângerea dumneavoastră în scris; și

să contactați EPSO în cel mult 3 zile calendaristice de la data susținerii testelor prin intermediul site-ului web al EPSO (https://epso.europa.eu/help_ro), furnizând o descriere succintă a problemei întâlnite.

În ceea ce privește problemele survenite în afara centrelor de testare (de exemplu, probleme legate de programarea testelor sau probleme tehnice cu ocazia testării la distanță înainte de conectarea cu un supraveghetor), vă rugăm să urmați instrucțiunile din contul dumneavoastră EPSO și de pe site-ul web al EPSO și să contactați imediat EPSO prin intermediul site-ului web al EPSO (https://epso.europa.eu/help_ro).

Pentru problemele legate de candidatura dumneavoastră, trebuie să contactați EPSO imediat și, în orice caz, înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor, prin intermediul siteului web al EPSO (https://epso.europa.eu/help_ro). S-ar putea ca la întrebările transmise cu mai puțin de 5 zile lucrătoare înainte de expirarea termenului de depunere a candidaturilor să nu primiți un răspuns înainte de expirarea termenului.

4.2.   Procedurile de reexaminare internă

4.2.1.   Erori în testele cu variante multiple de răspuns pe calculator

Baza de date a testelor cu variante multiple de răspuns face în permanență obiectul unui control de calitate aprofundat de către EPSO și comisiile de evaluare.

În cazul în care considerați că o eroare într-una sau mai multe dintre întrebările testelor cu variante multiple de răspuns v-a afectat capacitatea de a răspunde, aveți dreptul să solicitați reexaminarea întrebării/întrebărilor respective de către comisia de evaluare (în cadrul procedurii de „neutralizare”).

Conform acestei proceduri, comisia de evaluare poate să decidă anularea întrebării care conține eroarea și redistribuirea punctelor între restul întrebărilor din cadrul testului. Numai candidații care au primit întrebarea respectivă vor fi afectați de recalculare. Notarea testelor rămâne cea indicată în secțiunile relevante ale prezentului anunț de concurs.

Modalitățile de depunere a unei contestații cu privire la testele cu variante multiple de răspuns sunt următoarele:

procedură: vă rugăm să contactați EPSO numai prin intermediul site-ului web al EPSO (https://epso.europa.eu/help_ro);

limbă: în limba 2 pe care ați ales-o pentru concursul în cauză;

termen-limită: în termen de 3 zile calendaristice de la data la care ați susținut testele pe calculator;

informații suplimentare: descrieți subiectul întrebării (conținutul) pentru identificarea întrebării/întrebărilor în cauză și explicați cât mai clar posibil în ce constă eroarea presupusă.

Contestațiile primite după termenul-limită sau care nu descriu în mod clar întrebarea (întrebările) contestată (contestate) și eroarea presupusă nu vor fi luate în considerare.

În special, contestațiile în care se indică doar presupuse probleme de traducere, nefiind precizată în mod clar problema, nu vor fi luate în considerare.

Aceeași procedură de reexaminare se aplică în cazul erorilor din cadrul exercițiului „etray”.

4.2.2.   Cereri de reexaminare

Aveți posibilitatea de a introduce o cerere de reexaminare a oricărei decizii luate de comisia de evaluare sau de EPSO care stabilește rezultatele dumneavoastră și/sau determină dacă puteți trece în următoarea etapă a concursului sau dacă sunteți exclus din acesta.

Cererile de reexaminare se pot baza pe:

neregulă materială în procesul concursului; și/sau

nerespectarea, de către comisia de evaluare sau de către EPSO, a Statutului funcționarilor, a anunțului de concurs, a anexelor sale și/sau a jurisprudenței.

Vă rugăm să rețineți că nu sunteți autorizat să contestați valabilitatea evaluării de către comisia de evaluare a calității prestației dumneavoastră la un test sau a relevanței calificărilor și a experienței dumneavoastră profesionale. Această evaluare reprezintă o judecată de valoare a comisiei de evaluare și faptul că nu sunteți de acord cu evaluarea comisiei în ceea ce privește testul pe care l-ați susținut, experiența și/sau calificările dumneavoastră nu dovedește că respectiva comisie a săvârșit o eroare. Cererile de reexaminare prezentate pe această bază nu vor conduce la un rezultat pozitiv.

Modalitățile de depunere a unei cereri de reexaminare sunt următoarele:

procedură: vă rugăm să contactați EPSO numai prin intermediul site-ului web al EPSO (https://epso.europa.eu/help_ro);

limbă: în limba 2 pe care ați ales-o pentru concursul în cauză;

termen-limită: în termen de 10 zile calendaristice de la data la care decizia contestată a fost publicată în contul dumneavoastră EPSO;

informații suplimentare: indicați în mod clar decizia pe care doriți să o contestați și din ce motive.

Cererile primite după expirarea termenului-limită nu vor fi luate în considerare.

Vă vom trimite o confirmare de primire în termen de 15 zile lucrătoare. Organismul care a luat decizia contestată (comisia de evaluare sau EPSO) va examina cererea dumneavoastră și veți primi un răspuns motivat în cel mai scurt timp.

Dacă rezultatul este pozitiv, veți fi reintegrat în procesul de selecție în etapa din care ați fost exclus , indiferent în ce etapă a concursului s-a ajuns între timp.

4.3.   Alte forme de contestare

4.3.1.   Reclamații administrative

În calitate de candidat în cadrul unui concurs general, aveți dreptul de a adresa o reclamație administrativă directorului EPSO, în calitate de autoritate împuternicită să facă numiri.

Puteți depune o reclamație împotriva unei decizii sau a absenței unei decizii care afectează în mod direct și imediat statutul dumneavoastră legal în calitate de candidat numai în cazul în care normele care reglementează procedura de selecție au fost în mod clar încălcate. Directorul EPSO nu poate anula o judecată de valoare a unei comisii de evaluare (a se vedea secțiunea 4.2.2).

Modalitățile de introducere a unei reclamații administrative sunt următoarele:

procedură: vă rugăm să contactați EPSO numai prin intermediul site-ului web al EPSO (https://epso.europa.eu/help_ro);

limbă: în limba 2 pe care ați ales-o pentru concursul în cauză;

termen-limită: în termen de trei luni de la data notificării deciziei contestate sau de la data la care ar fi trebuit adoptată o decizie;

informații suplimentare: indicați în mod clar decizia pe care doriți să o contestați și din ce motive.

Cererile primite după expirarea termenului-limită nu vor fi luate în considerare.

4.3.2.   Recursuri jurisdicționale

În calitate de candidat în cadrul unui concurs general, aveți dreptul de a introduce un recurs jurisdicțional în fața Tribunalului în temeiul articolului 270 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și al articolului 91 din Statutul funcționarilor.

Vă atragem atenția că recursurile împotriva deciziilor adoptate de EPSO și nu de comisia de evaluare nu pot fi admise în fața Tribunalului decât dacă s-a depus în prealabil o reclamație administrativă în temeiul articolului 90 alineatul (2) din Statutul funcționarilor (a se vedea secțiunea 4.3.1). Acesta este cazul, în special, al deciziilor privind criteriile generale de eligibilitate, care sunt adoptate de EPSO, nu de comisia de evaluare.

Modalitățile de introducere a unui recurs jurisdicțional sunt următoarele:

procedură: vă rugăm să consultați site-ul web al Tribunalului (https://curia.europa.eu/jcms).

4.3.3.   Ombudsmanul European

Toți cetățenii și rezidenții UE pot depune o plângere adresată Ombudsmanului European.

Înainte de depunerea unei plângeri adresate Ombudsmanului, trebuie mai întâi să faceți demersurile administrative corespunzătoare pe lângă instituțiile și organismele în cauză (a se vedea secțiunile 4.1-4.3).

Depunerea unei plângeri adresate Ombudsmanului nu extinde termenele pentru prezentarea reclamațiilor administrative sau introducerea unui recurs jurisdicțional.

Modalitățile de depunere a unei plângeri adresate Ombudsmanului sunt următoarele:

procedură: vă rugăm să consultați site-ul web al Ombudsmanului European (https://www.ombudsman.europa.eu/).

4.4.   Descalificarea din procedura de selecție

Puteți fi descalificat în orice etapă a unei proceduri de selecție dacă EPSO constată că:

ați creat mai multe conturi EPSO;

ați candidat pentru domenii sau profiluri incompatibile;

nu îndepliniți toate condițiile de eligibilitate;

ați făcut declarații false sau declarații care nu sunt susținute prin documente adecvate;

nu ați respectat termenele și condițiile pentru testele organizate de la distanță;

nu v-ați programat la unul sau la mai multe dintre teste sau nu le-ați susținut;

ați trișat la teste;

nu ați declarat în formularul dumneavoastră de candidatură cunoașterea limbilor cerute în prezentul anunț de concurs ori nu ați declarat nivelul/nivelurile minim(e) cerut(e) pentru limbile respective;

ați încercat să contactați un membru al comisiei de evaluare într-un mod neautorizat;

nu ați informat EPSO cu privire la existența unui posibil conflict de interese cu un membru al comisiei de evaluare;

ați depus formularul de candidatură într-o altă limbă decât cea/cele menționată/menționate în prezentul anunț de concurs (se poate însă accepta utilizarea altei limbi pentru numele proprii, titlurile oficiale și denumirile funcțiilor, astfel cum sunt indicate în documentele justificative, sau denumirile/titlurile diplomelor); și/sau

ați semnat sau ați înscris un semn distinctiv în testele scrise sau practice care sunt corectate în mod anonim.

În plus, dacă nu ați participat la verificarea conectivității, dar ați participat ulterior la teste la distanță și ați întâmpinat probleme de conectivitate, EPSO își rezervă dreptul de a nu reprograma testul.

Candidații care doresc să fie recrutați de către instituțiile UE trebuie să facă dovada celei mai mari integrități. Frauda sau tentativa de fraudă poate fi pasibilă de sancțiuni și vă poate compromite eligibilitatea pentru concursurile ulterioare.

5.   AUTORIZARE DE SECURITATE PENTRU RECRUTARE ÎN CADRUL COMISIEI EUROPENE

În conformitate cu articolul 10 alineatul (2) din Decizia (UE, Euratom) 2015/444 (1) a Comisiei, toți membrii personalului Comisiei Europene care tratează informații sensibile și clasificate ce necesită un nivel ridicat de confidențialitate (informații „UE clasificate”) trebuie să dețină nivelul corespunzător de autorizare de securitate („SECRET UE/EU SECRET”).

În consecință, candidații care au reușit la un concurs pot fi invitați, ca o condiție prealabilă pentru recrutarea pentru anumite posturi din cadrul Comisiei Europene, să se supună procedurii de acordare a autorizării de securitate prevăzute în decizie. Această condiție prealabilă va fi indicată în mod clar în anunțul de post vacant pentru postul în cauză. Candidații care au reușit la un concurs trebuie să fie pregătiți să se supună procedurii de acordare a autorizării de securitate efectuate de autoritatea națională competentă din statul membru ai cărui resortisanți sunt. Candidații sunt sfătuiți să se informeze cu privire la procedură înainte de a-și depune candidatura pentru concursul respectiv.

6.   PROTECȚIA DATELOR

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului (2).

A se vedea, de asemenea, declarația specifică de confidențialitate privind protecția datelor cu caracter personal în cadrul unui concurs general (3).

Sfârșitul anexei II, faceți clic aici pentru a reveni la textul principal.


(1)  Decizia (UE, Euratom) 2015/444 a Comisiei din 13 martie 2015 privind normele de securitate pentru protecția informațiilor UE clasificate (JO L 72, 17.3.2015, p. 53).

(2)  Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).

(3)  https://epso.europa.eu/content/specific-privacy-statement-personal-data-protection-within-framework-open-competition_ro


ANEXA III

EXEMPLE DE CALIFICĂRI MINIME, PENTRU FIECARE STAT MEMBRU ȘI REGATUL UNIT ȘI PENTRU FIECARE GRAD, CARE CORESPUND, ÎN PRINCIPIU, CELOR CERUTE ÎN ANUNȚURILE DE CONCURS

Faceți clic aici pentru o versiune ușor de citit a acestor exemple

ȚARA

AST-SC 1-AST-SC 6

AST 1-AST 7

AST 3-AST 11

AD 5-AD 16

Învățământ secundar (care oferă acces la învățământul superior)

Învățământ superior (ciclu de învățământ superior neuniversitar sau ciclu de învățământ universitar de scurtă durată de cel puțin doi ani)

Învățământ de nivel universitar (cel puțin trei ani)

Învățământ de nivel universitar (patru ani sau mai mult)

Belgique – België – Belgien

Certificat de l’enseignement secondaire supérieur (CESS)/Diploma secundair onderwijs

Diplôme d’aptitude à accéder à l’enseignement supérieur (DAES)/Getuigschrift van hoger secundair onderwijs

Diplôme d’enseignement professionnel/Getuigschrift van het beroepssecundair onderwijs

Candidature/Kandidaat

Graduat/Gegradueerde

Bachelor/Professioneel gerichte Bachelor

Bachelor académique (180 crédits)

Academisch gerichte Bachelor (180 ECTS)

Licence/Licentiaat

Master

Diplôme d’études approfondies (DEA)

Diplôme d’études spécialisées (DES)

Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS)

Gediplomeerde in de Voortgezette Studies (GVS)

Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studies (GGS)

Gediplomeerde in de Aanvullende Studies (GAS)

Agrégation/Aggregaat

Ingénieur industriel/Industrieel ingenieur

Doctorat/Doctoraal diploma

България

Диплома за завършено средно образование

Специалист по …

 

Диплома за висше образование

Бакалавър

Магистър

Česko

Vysvědčení o maturitní zkoušce

Vysvědčení o absolutoriu (Absolutorium) + diplomovaný specialista (DiS.)

Diplom o ukončení bakalářského studia (Bakalář)

Diplom o ukončení vysokoškolského studia

Magistr

Doktor

Danmark

Bevis for:

Studentereksamen

Højere Forberedelseseksamen (HF)

Højere Handelseksamen (HHX)

Højere Afgangseksamen (HA)

Bac pro: Bevis for Højere Teknisk Eksamen (HTX)

Videregående uddannelser

= Bevis for = Eksamensbevis som (erhvervsakademiuddannelse AK)

Bachelorgrad (BA eller BS)

Professionsbachelorgrad

Diplomingeniør

Kandidatgrad/Candidatus

Master/Magistergrad (mag.art)

Licenciatgrad

ph.d.-grad

Deutschland

Abitur/Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife

Fachabitur/Zeugnis der Fachhochschulreife

 

Fachhochschulabschluss

Bachelor

Hochschulabschluss/Fachhochschulabschluss/Master

Magister Artium/Magistra Artium

Staatsexamen/Diplom

Erstes Juristisches Staatsexamen

Doktorgrad

Eesti

Gümnaasiumi lõputunnistus + riigieksamitunnistus

Lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta

Tunnistus keskhariduse baasil kutsekeskhariduse omandamise kohta

Bakalaureusekraad (min 120 ainepunkti)

Bakalaureusekraad (< 160 ainepunkti)

Rakenduskõrghariduse diplom

Bakalaureusekraad (160 ainepunkti)

Magistrikraad

Arstikraad

Hambaarstikraad

Loomaarstikraad

Filosoofiadoktor

Doktorikraad (120–160 ainepunkti)

Éire/Ireland

Ardteistiméireacht, Grád D3, I 5 ábhar/Leaving Certificate Grade D3 in 5 subjects

Gairmchlár na hArdteistiméireachta (GCAT)/Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP)

Teastas Náisiúnta/National Certificate

Gnáthchéim bhaitsiléara/Ordinary bachelor degree

Dioplóma náisiúnta (ND, Dip.)/National diploma (ND, Dip.)

Ardteastas (120 ECTS)/Higher Certificate (120 ECTS)

Céim onóracha bhaitsiléara (3 bliana/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)/Honours bachelor degree (3 years/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Céim onóracha bhaitsiléara (4 bliana/240 ECTS)/Honours bachelor degree (4 years/240 ECTS)

Céim ollscoile/University degree

Céim mháistir (60-120 ECTS)/Master’s degree (60-120 ECTS)

Dochtúireacht/Doctorate

Ελλάδα

Απολυτήριο Γενικού Λυκείου Απολυτήριο Κλασικού Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνολογικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου

Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ)

 

Πτυχίο ΑΕΙ (πανεπιστημίου, πολυτεχνείου, ΤΕΙ)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (2ος κύκλος)

Διδακτορικό Δίπλωμα (3ος κύκλος)

España

Bachillerato + Curso de Orientación Universitaria (COU)

Bachillerato

BUP

Diploma de Técnico especialista

FP grado superior (Técnico superior)

Diplomado/Ingeniero técnico

Licenciatura

Máster

Ingeniero

Título de Doctor

France

Baccalauréat

Diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU)

Brevet de technicien

Diplôme d’études universitaires générales (DEUG)

Brevet de technicien supérieur (BTS)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST)

Licence

Maîtrise

Maîtrise des sciences et techniques (MST), maîtrise des sciences de gestion (MSG), diplôme d’études supérieures techniques (DEST), diplôme de recherche technologique (DRT), diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS), diplôme d’études approfondies (DEA), master 1, master 2 professionnel, master 2 recherche

Diplôme des grandes écoles

Diplôme d’ingénieur

Doctorat

Hrvatska

Svjedodžba o državnoj maturi

Svjedodžba o završnom ispitu

Stručni pristupnik/pristupnica

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Stručni specijalist

Magistar struke

Magistar inženjer/magistrica inženjerka (mag. ing)

Doktor struke

Doktor umjetnosti

Italia

Diploma di maturità (vecchio ordinamento)

Perito ragioniere

Diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

Diploma universitario (DU)

Certificato di specializzazione tecnica superiore

Attestato di competenza (4 semestri)

Diploma di laurea – L (breve)

Diploma di laurea (DL)

Laurea specialistica (LS)

Master di I livello

Dottorato di ricerca (DR)

Κύπρος

Απολυτήριο

Δίπλωμα = Programmes offered by Public/Private Schools of Higher Education (for the latter accreditation is compulsory)

Higher Diploma

 

Πανεπιστημιακό Πτυχίο/Bachelor

Master

Doctorat

Latvija

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību

Bakalaura diploms (min. 120 kredītpunktu)

Bakalaura diploms (160 kredītpunktu)

Profesionālā bakalaura diploms

Maģistra diploms

Profesionālā maģistra diploms

Doktora grāds

Lietuva

Brandos atestatas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštesniojo mokslo diplomas

Profesinio bakalauro diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Bakalauro diplomas

Magistro diplomas

Daktaro diplomas

Meno licenciato diplomas

Luxemburg

Diplôme de fin d’études secondaires et techniques

BTS

Brevet de maîtrise

Brevet de technicien supérieur

Diplôme de premier cycle universitaire (DPCU)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Bachelor

Diplôme d’ingénieur technicien

Master

Diplôme d’ingénieur industriel

DESS en droit européen

Magyarország

Gimnáziumi érettségi bizonyítvány

Szakközépiskolai érettségi-képesítő bizonyítvány

Felsőfokú szakképesítést igazoló bizonyítvány (Higher Vocational Programme)

Főiskolai oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 180 credits)

Egyetemi oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 240 credits)

Mesterfokozat (Master degree) (Osztatlan mesterképzés)

Doktori fokozat

Malta

Advanced Matriculation or GCE Advanced level in 3 subjects (2 of them grade C or higher)

Matriculation certificate (2 subjects at Advanced level and 4 at Intermediate level including Systems of Knowledge with overall grade A-C) + Passes in the Secondary Education Certificate examination at Grade 5

2 A Levels (passes A-C) + a number of subjects at Ordinary level, or equivalent

MCAST diplomas/certificates

Higher National Diploma

Bachelor’s degree

Bachelor’s degree

Master of Arts

Doctorate

Nederland

Diploma VWO

Diploma staatsexamen (2 diploma’s)

Diploma staatsexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Diploma staatsexamen VWO)

Diploma staatsexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs (Diploma staatsexamen HAVO)

Kandidaatsexamen

Associate degree (AD)

Bachelor (WO)

HBO bachelor degree

Baccalaureus of „Ingenieur”

HBO/WO Master’s degree

Doctoraal examen/Doctoraat

Österreich

Matura/Reifeprüfung

Reife- und Diplomprüfung

Berufsreifeprüfung

Kollegdiplom/Akademiediplom

Fachhochschuldiplom/Bakkalaureus/Bakkalaurea

Universitätsdiplom

Fachhochschuldiplom

Magister/Magistra

Master

Diplomprüfung, Diplom-Ingenieur

Magisterprüfungszeugnis Rigorosenzeugnis

Doktortitel

Polska

Świadectwo dojrzałości

Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego

Dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej

Licencjat/Inżynier

Magister/Magister inżynier

Dyplom doktora

Portugal

Diploma de Ensino Secundário

Certificado de Habilitações do Ensino Secundário

 

Bacharel Licenciado

Licenciado

Mestre

Doutorado

România

Diplomă de bacalaureat

Diplomă de absolvire (colegiu universitar)

Învățământ preuniversitar

Diplomă de licență

Diplomă de licență

Diplomă de inginer

Diplomă de urbanist

Diplomă de master

Certificat de atestare (studii academice postuniversitare)

Diplomă de doctor

Slovenija

Maturitetno spričevalo (spričevalo o poklicni maturi) (spričevalo o zaključnem izpitu)

Diploma višje strokovne šole

Diploma o pridobljeni visoki strokovni izobrazbi

Univerzitetna diploma

Magisterij

Specializacija

Doktorat

Slovensko

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Absolventský diplom

Diplom o ukončení bakalárskeho štúdia (Bakalár)

Diplom o ukončení vysokoškolského štúdia

Bakalár (Bc.)

Magister

Magister/Inžinier

ArtD.

Suomi/Finland

Ylioppilastutkinto tai peruskoulu + kolmen vuoden ammatillinen koulutus – Studentexamen eller grundskola + treårig yrkesinriktad utbildning

Todistus yhdistelmäopinnoista (Betyg över kombinationsstudier)

Ammatillinen opistoasteen tutkinto – Yrkesexamen på institutnivå

Kandidaatin tutkinto – Kandidatexamen/Ammattikorkeakoulututkinto – Yrkeshögskoleexamen (min. 120 opintoviikkoa – studieveckor)

Maisterin tutkinto – Magisterexamen/Ammattikorkeakoulututkinto – Yrkeshögskoleexamen (min. 160 opintoviikkoa – studieveckor)

Tohtorin tutkinto (Doktorsexamen) joko 4 vuotta tai 2 vuotta lisensiaatin tutkinnon jälkeen – antingen 4 år eller 2 år efter licentiatexamen

Lisensiaatti/Licentiat

Sverige

Slutbetyg från gymnasieskolan (3-årig gymnasial utbildning)

Högskoleexamen (80 poäng)

Högskoleexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Yrkeshögskoleexamen/Kvalificerad yrkeshögskoleexamen, 1–3 år

Kandidatexamen (akademisk examen omfattande minst 120 poäng, varav 60 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 10 poäng)

Meriter på grundnivå: Kandidatexamen, 3 år, 180 högskolepoäng (Bachelor)

Magisterexamen (akademisk examen omfattande minst 160 poäng, varav 80 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 20 poäng eller två uppsatser motsvarande 10 poäng vardera)

Licentiatexamen

Doktorsexamen

Meriter på avancerad nivå:

Magisterexamen, 1 år, 60 högskolepoäng

Masterexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Meriter på forskarnivå:

Licentiatexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Doktorsexamen, 4 år, 240 högskolepoäng

United Kingdom

General Certificate of Education Advanced level – 2 passes or equivalent (grades A to E)

BTEC National Diploma

General National Vocational Qualification (GNVQ), advanced level

Advanced Vocational Certificate of Education, A level (VCE A level)

Higher National Diploma/Certificate (BTEC)/SCOTVEC

Diploma of Higher Education (DipHE)

National Vocational Qualifications (NVQ)

Scottish Vocational Qualifications (SVQ) level 4

(Honours) Bachelor degree

NB: Master’s degree in Scotland

Honours Bachelor degree

Master’s degree (MA, MB, MEng, MPhil, MSc)

Doctorate

NOTE:

UK diplomas awarded in 2020 (until 31 December 2020) are accepted without an equivalence. UK diplomas awarded as from 1 January 2021 must be accompanied by an equivalence issued by a competent authority of an EU Member State.

Sfârșitul ANEXEI III, faceți clic aici pentru a reveni la textul principal.