Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 466 din 18-11-2021

Aviz de deschidere a unei proceduri antisubvenție privind importurile de anumite sisteme de electrozi de grafit originare din Republica Populară Chineză

(2021/C 466/06)

Comisia Europeană (denumită în continuare „Comisia”) a primit o plângere în temeiul articolului 10 din Regulamentul (UE) 2016/1037 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (1) (denumit în continuare „regulamentul de bază”), în care se afirmă că importurile de anumite sisteme de electrozi de grafit originare din Republica Populară Chineză fac obiectul unor subvenții și cauzează, prin urmare, un prejudiciu (2) industriei din Uniune.

1.   Plângerea

Plângerea a fost depusă la 4 octombrie 2021 de Graphite Cova GmbH, Showa Denko Carbon Holding GmbH și Tokai ErftCarbon GmbH (denumiți în continuare „reclamanții”).

Plângerea a fost depusă de industria din Uniune producătoare de anumite sisteme de electrozi de grafit, în sensul articolului 10 alineatul (6) din regulamentul de bază.

O versiune a plângerii accesibilă publicului și analiza gradului de susținere a plângerii de către producătorii din Uniune sunt disponibile în dosarul destinat consultării de către părțile interesate. Punctul 5.6 din prezentul aviz oferă informații privind accesul părților interesate la dosar.

2.   Produsul care face obiectul anchetei

Produsul care face obiectul prezentei anchete este reprezentat de electrozi de grafit, de tipul celor utilizați pentru cuptoare electrice, cu o densitate aparentă de minimum 1,5 g/cm3 și cu o rezistență electrică de maximum 7,0 μ.Ω.m, indiferent dacă sunt sau nu echipați cu nipluri (denumit în continuare „produsul care face obiectul anchetei”).

Toate părțile interesate care doresc să transmită informații cu privire la definiția produsului trebuie să le comunice în termen de 10 zile de la data publicării prezentului aviz (3).

3.   Prezumția de subvenționare

Produsul despre care se afirmă că este subvenționat este produsul care face obiectul anchetei, originar din Republica Populară Chineză (denumită în continuare „RPC” sau „țara în cauză”) și încadrat în prezent la codul NC ex 8545 11 00 (codurile TARIC 8545110010 și 8545110015). Codurile NC și TARIC sunt menționate numai cu titlu informativ.

Plângerea conține suficiente elemente de probă potrivit cărora fabricanții produsului care face obiectul anchetei din țara în cauză au beneficiat de o serie de subvenții acordate de Guvernul Republicii Populare Chineze (denumit în continuare „GC”).

Presupusele practici de subvenționare constau, printre altele, în (1) transferul direct de fonduri și transferuri directe potențiale de fonduri sau de pasive, (2) venituri publice nepercepute sau necolectate, (3) furnizarea de către autoritățile publice de bunuri și servicii în schimbul unei remunerații mai mici decât cea adecvată și (4) efectuarea de plăți către un mecanism de finanțare sau mandatarea unui organism privat sau adresarea de ordine către acesta. Plângerea făcea referire, de exemplu, la diverse granturi, la furnizarea de fonduri (de exemplu, împrumuturi, obligațiuni, credite la export) de către bănci deținute de stat și de către alte instituții financiare în condiții preferențiale, la reduceri și scutiri de la plata impozitului pe venit, la scutiri și reduceri de taxe la import și de TVA, la furnizarea de energie electrică la rate reduse și la furnizarea de terenuri și/sau alți factori de producție de către autoritățile publice contra unei remunerații mai mici decât cea adecvată.

Se afirmă că măsurile sus-menționate reprezintă subvenții, deoarece implică o contribuție financiară din partea GC sau din partea autorităților regionale și locale sau a unor organisme publice și conferă un avantaj producătorilor produsului care face obiectul anchetei. Se presupune că aceste subvenții sunt specifice și că pot face obiectul unor măsuri compensatorii, deoarece se limitează la anumite întreprinderi în sensul articolului 4 alineatul (2) din regulamentul de bază și/sau regiuni și/sau sunt condiționate de rezultatele obținute la export.

Având în vedere articolul 10 alineatele (2) și (3) din regulamentul de bază, Comisia a pregătit un memorandum privind suficiența elementelor de probă, care conține analiza tuturor elementelor de probă de care Comisia dispune în ceea ce privește țara în cauză și pe baza cărora Comisia deschide ancheta. Memorandumul respectiv este disponibil în dosarul destinat consultării de către părțile interesate.

Comisia își rezervă dreptul de a investiga alte subvenții relevante a căror existență ar putea fi descoperită în cursul anchetei.

4.   Prezumția de prejudiciu și legătura de cauzalitate

Reclamanții au pus la dispoziție elemente de probă din care reiese că importurile produsului care face obiectul anchetei provenind din țara în cauză au crescut, în ansamblu, atât în valoare absolută, cât și în ceea ce privește cota de piață.

Probele furnizate de reclamanți arată că volumul și prețurile de import ale produsului care face obiectul anchetei au avut, pe lângă alte consecințe, un impact negativ asupra cantităților vândute și asupra nivelului prețurilor practicate de industria din Uniune, fapt care a generat efecte negative semnificative asupra performanței globale și a situației financiare a industriei din Uniune. În plus, reclamanții susțin că prejudiciul existent va continua să se agraveze pe baza unor elemente de probă referitoare în special la capacitatea suficientă și liber disponibilă din țara în cauză.

5.   Procedura

Întrucât a constatat, după informarea statelor membre, că plângerea a fost depusă de către industria din Uniune sau în numele acesteia și că există suficiente elemente de probă care să justifice deschiderea unei proceduri, Comisia deschide o anchetă în temeiul articolului 10 din regulamentul de bază.

Ancheta va stabili dacă produsul care face obiectul anchetei, originar din țara în cauză, este subvenționat și dacă importurile care fac obiectul unor subvenții au cauzat prejudicii industriei din Uniune. În cazul în care concluziile sunt afirmative, ancheta va examina dacă instituirea unor măsuri nu ar fi contrară interesului Uniunii.

Guvernul RPC a fost invitat să participe la consultări, în conformitate cu articolul 10 alineatul (7) din regulamentul de bază.

Regulamentul (UE) 2018/825 al Parlamentului European și al Consiliului (pachetul de modernizare a instrumentelor de apărare comercială) (4), care a intrat în vigoare la 8 iunie 2018, a introdus, printre altele, schimbări semnificative ale calendarului și ale termenelor aplicabile anterior în cadrul procedurilor antidumping și antisubvenție. În special, Comisia trebuie să furnizeze informații privind instituirea planificată a unor taxe provizorii cu 4 săptămâni înainte de instituirea măsurilor provizorii. Termenele-limită în care părțile interesate sunt invitate să se prezinte, în special la începutul anchetelor, sunt scurtate. Prin urmare, Comisia invită părțile interesate să respecte etapele procedurale și termenele prevăzute în prezentul aviz, precum și în comunicările ulterioare ale Comisiei.

De asemenea, Comisia atrage atenția părților asupra faptului că, în urma epidemiei de COVID-19, a fost publicat un aviz (5) privind consecințele potențiale ale epidemiei de COVID-19 asupra anchetelor antidumping și a anchetelor antisubvenții.

De asemenea, Comisia atrage atenția părților cu privire la ancheta antidumping separată în curs care vizează același produs (6). Producătorii-exportatori, industria din Uniune și toate părțile interesate în ceea ce privește această anchetă antidumping sunt invitați să se înregistreze separat pentru prezenta anchetă și să transmită informațiile relevante în conformitate cu modalitățile și calendarele specificate în prezentul aviz, independent de informațiile eventual transmise în contextul anchetei antidumping. Informațiile sau observațiile prezentate în contextul anchetei antidumping pot să nu fie luate în considerare în mod automat în cadrul prezentei anchete, iar părțile sunt invitate să prezinte, în principiu, toate informațiile privind prezenta anchetă în mod separat în contextul prezentei proceduri.

5.1.    Perioada de anchetă și perioada examinată

Din motive de eficiență și având în vedere constatările făcute în mod provizoriu în cadrul anchetei separate în curs, ancheta privind subvenționarea și prejudiciul va acoperi aceeași perioadă ca cea examinată în cadrul anchetei separate în curs (și anume, perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2020 și 31 decembrie 2020) (denumită în continuare „perioada de anchetă”). În principiu, examinarea tendințelor relevante pentru evaluarea prejudiciului va acoperi perioada cuprinsă între data de duminică, 1 ianuarie 2017 și sfârșitul perioadei de anchetă („perioada examinată”).

5.2.    Observații privind plângerea și deschiderea anchetei

Toate părțile interesate care doresc să prezinte observații cu privire la plângere (inclusiv privind aspectele referitoare la prejudiciu și la legătura de cauzalitate) sau la orice aspecte referitoare la deschiderea anchetei (inclusiv gradul de susținere a plângerii) trebuie să își prezinte observațiile în termen de 37 de zile de la data publicării prezentului aviz.

Orice cerere de audiere în legătură cu deschiderea anchetei trebuie să fie depusă în termen de 15 zile de la data publicării prezentului aviz.

5.3.    Procedura de stabilire a subvenționării

Producătorii-exportatori (7) ai produsului care face obiectul anchetei din țara în cauză și autoritățile din țara în cauză sunt invitați să participe la ancheta Comisiei.

5.3.1.   Ancheta privind producătorii-exportatori din țara în cauză

Procedura de selectare a producătorilor-exportatori din țara în cauză care urmează să facă obiectul anchetei

(a)   Eșantionarea

Având în vedere numărul potențial mare de producători-exportatori din țara în cauză implicați în această procedură și pentru a finaliza ancheta în termenele statutare, Comisia poate limita ancheta la un număr rezonabil de producători-exportatori, prin selectarea unui eșantion (acest proces este denumit și „eșantionare”). Eșantionarea se va efectua în conformitate cu articolul 27 din regulamentul de bază.

Pentru a permite Comisiei să decidă dacă eșantionarea este necesară și, în caz afirmativ, să selecteze un eșantion, toți producătorii-exportatori sau reprezentanții care acționează în numele lor sunt invitați, prin prezentul aviz, să furnizeze Comisiei informații privind societatea (societățile) lor, în termen de 7 zile de la data publicării prezentului aviz. Aceste informații trebuie furnizate prin intermediul TRON.tdi la următoarea adresă:

https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/AS685_SAMPLING_FORM_FOR_EXPORTING_PRODUCER

Informațiile privind accesul la TRON sunt disponibile la punctul 5.6.

Pentru a obține informațiile pe care le consideră necesare în vederea selectării eșantionului de producători-exportatori, Comisia a contactat, de asemenea, autoritățile din țara în cauză și poate contacta orice asociații de producători-exportatori cunoscute.

Dacă este necesar să se constituie un eșantion, producătorii-exportatori pot fi selectați pe baza celui mai mare volum reprezentativ de exporturi către Uniune care poate fi examinat în mod rezonabil în timpul aflat la dispoziție. Comisia va informa toți producătorii-exportatori cunoscuți, autoritățile țării în cauză și asociațiile de producători-exportatori, prin intermediul autorităților din țara în cauză, dacă este cazul, cu privire la societățile selectate pentru a fi incluse în eșantion.

De îndată ce va primi informațiile necesare pentru a selecta un eșantion de producători-exportatori, Comisia va informa părțile interesate cu privire la decizia sa de a le include sau nu în eșantion. Producătorii-exportatori incluși în eșantion vor trebui să transmită un chestionar completat în termen de 30 de zile de la data notificării deciziei includerii lor în eșantion, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

O copie a chestionarului pentru producătorii-exportatori este inclusă în dosarul destinat consultării de către părțile interesate și este disponibilă pe site-ul internet al DG Comerț:

https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2562

Comisia va adăuga la dosarul destinat consultării de către părțile interesate o notă care va reflecta selectarea eșantionului. Eventualele observații cu privire la selectarea eșantionului trebuie să fie primite în termen de 3 zile de la data notificării deciziei privind eșantionul.

De asemenea, chestionarul va fi pus la dispoziția oricărei asociații cunoscute de producători-exportatori și a autorităților din țara în cauză.

Fără a aduce atingere aplicării articolului 28 din regulamentul de bază, societățile care au fost de acord cu eventuala lor includere în eșantion, dar care nu sunt selectate pentru a face parte din acesta, vor fi considerate a fi cooperante (denumiți în continuare „producători-exportatori cooperanți neincluși în eșantion”). Fără a se aduce atingere secțiunii (b) de mai jos, taxa compensatorie care poate fi aplicată importurilor de la producătorii-exportatori cooperanți neincluși în eșantion nu va depăși marja de subvenție medie ponderată stabilită pentru producătorii-exportatori incluși în eșantion (8).

(b)   Valoarea individuală a subvenției care poate face obiectul unor măsuri compensatorii pentru societățile neincluse în eșantion

În temeiul articolului 27 alineatul (3) din regulamentul de bază, producătorii-exportatori cooperanți neincluși în eșantion pot solicita Comisiei să stabilească valoarea lor individuală a subvenției care face obiectul unor măsuri compensatorii. Producătorii-exportatori care doresc să solicite stabilirea unei valori individuale a subvenției care face obiectul unor măsuri compensatorii trebuie să completeze chestionarul și să îl returneze completat în mod corespunzător, în termen de 30 de zile de la data notificării selectării eșantionului, cu excepția cazului în care se prevede altfel. O copie a chestionarului pentru producătorii-exportatori este inclusă în dosarul destinat consultării de către părțile interesate și este disponibilă pe site-ul internet al DG Comerț:

https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2562

Comisia va examina dacă producătorilor-exportatori cooperanți neincluși în eșantion li se poate acorda o valoare individuală, care corespunde subvenției care poate face obiectul unor măsuri compensatorii, în conformitate cu articolul 27 alineatul (3) din regulamentul de bază.

Cu toate acestea, producătorii-exportatori cooperanți neincluși în eșantion care solicită stabilirea valorii individuale a subvenției care face obiectul unor măsuri compensatorii trebuie să fie conștienți de faptul că, totuși, Comisia poate decide să nu le calculeze valoarea individuală a subvenției care face obiectul unor măsuri compensatorii dacă, de exemplu, numărul producătorilor-exportatori cooperanți neincluși în eșantion este atât de mare încât un astfel de calcul ar îngreuna în mod inutil procedura și ar împiedica finalizarea la termen a anchetei.

5.3.2.   Anchetarea importatorilor neafiliați (9) (10)

Importatorii neafiliați care importă din țara în cauză către Uniune produsul care face obiectul anchetei sunt invitați să participe la această anchetă.

Având în vedere numărul potențial mare de importatori neafiliați implicați în această procedură și pentru a finaliza ancheta în termenele legale, Comisia poate limita la un nivel rezonabil numărul de importatori neafiliați care urmează să facă obiectul anchetei, prin selectarea unui eșantion (acest proces fiind, de asemenea, denumit „eșantionare”). Eșantionarea se va efectua în conformitate cu articolul 27 din regulamentul de bază.

Pentru a permite Comisiei să decidă dacă eșantionarea este necesară și, în caz afirmativ, să selecteze un eșantion, toți importatorii neafiliați sau reprezentanții care acționează în numele acestora sunt invitați, prin prezentul aviz, să transmită Comisiei informațiile cu privire la societatea (societățile) lor care sunt solicitate în anexa la prezentul aviz, în termen de 7 zile de la data publicării prezentului aviz.

Pentru a obține informațiile pe care le consideră necesare în vederea constituirii eșantionului de importatori neafiliați, Comisia poate contacta, de asemenea, orice asociații de importatori cunoscute.

Dacă este necesar să se constituie un eșantion, importatorii pot fi selectați pe baza celui mai mare volum reprezentativ de vânzări în Uniune ale produsului care face obiectul anchetei ce poate fi examinat în mod rezonabil în timpul aflat la dispoziție. Comisia va informa toți importatorii neafiliați cunoscuți și toate asociațiile de importatori cunoscute cu privire la societățile selectate pentru a fi incluse în eșantion.

De îndată ce primește informațiile necesare pentru a selecta un eșantion, Comisia va informa părțile interesate cu privire la decizia sa referitoare la eșantionul de importatori. Comisia va adăuga la dosarul destinat consultării de către părțile interesate o notă care va reflecta selectarea eșantionului. Eventualele observații cu privire la selectarea eșantionului trebuie să fie primite în termen de 3 zile de la data notificării deciziei privind eșantionul.

În vederea obținerii informațiilor pe care le consideră necesare pentru ancheta sa, Comisia va pune chestionare la dispoziția importatorilor neafiliați incluși în eșantion. Părțile respective trebuie să transmită un chestionar completat în termen de 30 de zile de la data notificării deciziei referitoare la eșantion, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

O copie a chestionarului pentru importatori este inclusă în dosarul destinat consultării de către părțile interesate și este disponibilă pe site-ul internet al DG Comerț:

https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2562

5.4.    Procedura de determinare a prejudiciului și de anchetare a producătorilor din Uniune

Constatarea unui prejudiciu se bazează pe dovezi concrete și implică o examinare obiectivă a volumului importurilor care fac obiectul unui dumping, a efectului acestora asupra prețurilor de pe piața Uniunii și a impactului ulterior al respectivelor importuri asupra industriei din Uniune. Pentru a se stabili dacă se aduce prejudiciu industriei Uniunii, producătorii din Uniune ai produsului care face obiectul anchetei sunt invitați să participe la ancheta Comisiei.

Anchetarea producătorilor din Uniune

Având în vedere numărul mare de producători din Uniune vizați și pentru a finaliza ancheta în termenele legale, Comisia a decis să limiteze la un nivel rezonabil numărul de producători din Uniune care vor face obiectul anchetei, prin selectarea unui eșantion (acest proces este, de asemenea, denumit „eșantionare”). Eșantionarea se efectuează în conformitate cu articolul 27 din regulamentul de bază.

Comisia a selectat provizoriu un eșantion de producători din Uniune. Detaliile sunt disponibile în dosarul destinat consultării de către părțile interesate. Părțile interesate sunt invitate, prin prezentul aviz, să formuleze observații cu privire la eșantionul provizoriu. În plus, alți producători din Uniune sau reprezentanți ai acestora care consideră că au motive să fie incluși în eșantion trebuie să contacteze Comisia în termen de 7 zile de la data publicării prezentului aviz. Toate observațiile referitoare la eșantionul provizoriu trebuie să fie primite în termen de 7 zile de la data publicării prezentului aviz, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

Comisia va informa toți producătorii cunoscuți din Uniune și/sau toate asociațiile de producători cunoscute din Uniune cu privire la societățile selectate pentru a fi incluse în eșantionul final.

Producătorii din Uniune incluși în eșantion vor trebui să transmită un chestionar completat, în termen de 30 de zile de la data notificării deciziei includerii lor în eșantion, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

O copie a chestionarului pentru producătorii din Uniune este inclusă în dosarul destinat consultării de către părțile interesate și este disponibilă pe site-ul internet al DG Comerț:

https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2562

5.5.    Procedura de evaluare a interesului Uniunii

În cazul în care se stabilește existența subvenționării și a prejudiciului cauzat de aceasta, se va decide, în temeiul articolului 31 din regulamentul de bază, dacă adoptarea unor măsuri compensatorii ar fi împotriva interesului Uniunii. Producătorii din Uniune, importatorii și asociațiile lor reprezentative, utilizatorii și asociațiile lor reprezentative, sindicatele, precum și organizațiile de consumatori reprezentative sunt invitate să furnizeze Comisiei informații privind interesul Uniunii.

Informațiile referitoare la evaluarea interesului Uniunii trebuie furnizate în termen de 37 de zile de la data publicării prezentului aviz, cu excepția cazului în care se prevede altfel. Aceste informații pot fi furnizate fie într-un format la alegere, fie prin completarea chestionarului pregătit de Comisie. Copii ale chestionarelor, inclusiv o copie a chestionarului pentru utilizatorii produsului care face obiectul anchetei, sunt incluse în dosarul destinat consultării de către părțile interesate și sunt disponibile pe site-ul web al DG Comerț:

https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2562

Informațiile transmise în temeiul articolului 31 vor fi luate în considerare numai dacă se bazează pe elemente de probă concrete, existente în momentul transmiterii informațiilor.

5.6.    Părțile interesate

Pentru a participa la anchetă, părțile interesate, precum producătorii-exportatori, producătorii din Uniune, importatorii și asociațiile lor reprezentative, utilizatorii și asociațiile lor reprezentative, organizațiile sindicale și organizațiile reprezentative ale consumatorilor trebuie să demonstreze mai întâi că există o legătură obiectivă între activitățile lor și produsul care face obiectul anchetei.

Producătorii-exportatori, producătorii din Uniune, importatorii și asociațiile reprezentative care au furnizat informații în conformitate cu procedurile descrise la punctele 5.3.1, 5.3.2 și 5.4 de mai sus vor fi considerați părți interesate dacă există o legătură obiectivă între activitățile lor și produsul care face obiectul anchetei.

Alte părți vor putea să participe la anchetă în calitate de părți interesate numai din momentul în care se fac cunoscute, cu condiția să existe o legătură obiectivă între activitățile lor și produsul care face obiectul anchetei. Faptul de a fi considerat parte interesată nu aduce atingere aplicării articolului 28 din regulamentul de bază.

Accesul la dosarul destinat consultării de către părțile interesate se face prin intermediul TRON.tdi la următoarea adresă:

https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI

Vă rugăm să urmați instrucțiunile de pe pagina respectivă pentru a obține accesul (11).

5.7.    Posibilitatea audierii de către serviciile Comisiei responsabile cu ancheta

Toate părțile interesate pot solicita să fie audiate de serviciile Comisiei responsabile cu ancheta.

Orice solicitare de audiere trebuie să fie formulată în scris și să precizeze motivele pe care se bazează cererea, precum și un rezumat al aspectelor pe care partea interesată dorește să le discute în timpul audierii. Audierea va fi limitată la aspectele pe care părțile interesate le-au semnalat în scris în prealabil.

Calendarul audierilor este următorul:

Pentru orice audieri care trebuie să aibă loc înainte de instituirea măsurilor provizorii, cererea trebuie formulată în termen de 15 zile de la data publicării prezentului aviz, iar audierea va avea loc, în mod normal, în termen de 60 de zile de la data publicării prezentului aviz.

După etapa provizorie, cererea trebuie formulată în termen de 5 zile de la data comunicării constatărilor provizorii sau a documentului informativ, iar audierea va avea loc, în mod normal, în termen de 15 zile de la data comunicării constatărilor provizorii sau de la data documentului informativ.

În etapa definitivă, cererea trebuie formulată în termen de 3 zile de la data comunicării constatărilor finale, iar audierea va avea loc, în mod normal, în perioada acordată pentru prezentarea de observații cu privire la comunicarea constatărilor finale. Dacă există o comunicare a constatărilor finale suplimentare, cererea trebuie formulată imediat după primirea acestei comunicări a constatărilor finale suplimentare, iar audierea va avea loc, în mod normal, până la termenul prevăzut pentru prezentarea de observații cu privire la această comunicare.

Calendarul prezentat nu aduce atingere dreptului serviciilor Comisiei de a accepta audieri în afara calendarului în cazuri justificate în mod corespunzător și dreptului Comisiei de a refuza audieri în cazuri justificate în mod corespunzător. Dacă serviciile Comisiei refuză o cerere de audiere, partea în cauză va fi informată cu privire la motivele respectivului refuz.

În principiu, audierile nu vor fi utilizate pentru a prezenta informații concrete neincluse încă în dosar. Cu toate acestea, în interesul unei bune administrări și pentru a permite serviciilor Comisiei să progreseze în cadrul anchetei, părților interesate li se poate solicita să furnizeze noi informații factuale în urma unei audieri.

5.8.    Instrucțiuni pentru transmiterea de informații în scris și pentru trimiterea chestionarelor completate și a corespondenței

Informațiile transmise Comisiei în scopul anchetelor în materie de apărare comercială trebuie să nu facă obiectul unor drepturi de autor. Înainte de transmiterea către Comisie a unor informații și/sau a unor date care fac obiectul drepturilor de autor ale unor părți terțe, părțile interesate trebuie să solicite autorizarea specifică din partea deținătorului drepturilor de autor care să permită în mod explicit Comisiei: (a) să utilizeze informațiile și datele în scopul prezentei proceduri de apărare comercială și (b) să furnizeze informațiile și/sau datele părților interesate de prezenta anchetă, într-o formă care să le permită să-și exercite dreptul la apărare.

Toate informațiile prezentate în scris, inclusiv cele solicitate prin prezentul aviz, chestionarele completate și corespondența furnizate de părțile interesate, pentru care se solicită un tratament confidențial, trebuie să poarte mențiunea „Sensitive” („cu caracter sensibil”) (12). Părțile care transmit informații pe parcursul prezentei anchete sunt invitate să ofere motive pentru solicitarea unui tratament confidențial.

Părțile care transmit informații cu mențiunea „Sensitive” trebuie să furnizeze rezumate cu caracter neconfidențial ale acestora, în temeiul articolului 29 alineatul (2) din regulamentul de bază, care vor purta mențiunea „For inspection by interested parties” (versiune destinată consultării de către părțile interesate). Rezumatele respective ar trebui să fie suficient de detaliate pentru a permite o înțelegere rezonabilă a elementelor esențiale ale informațiilor transmise cu titlu confidențial.

Dacă o parte care furnizează informații confidențiale nu prezintă motive întemeiate pentru solicitarea unui tratament confidențial sau nu pune la dispoziție un rezumat neconfidențial al acestora în formatul și de calitatea solicitate, Comisia poate să nu ia în considerare respectivele informații, cu excepția cazului în care se poate demonstra în mod convingător, utilizând surse adecvate, că informațiile sunt corecte.

Părțile interesate sunt invitate să prezinte toate documentele și cererile prin intermediul TRON.tdi

https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI

inclusiv împuternicirile și fișele de certificare scanate. Prin utilizarea TRON.tdi sau a e-mailului, părțile interesate își exprimă acordul cu privire la normele aplicabile transmiterii informațiilor pe cale electronică, conținute în documentul intitulat „CORESPONDENȚA CU COMISIA EUROPEANĂ ÎN CAZURILE DE APĂRARE COMERCIALĂ”, care este publicat pe site-ul Direcției Generale Comerț:

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152581.pdf

Părțile interesate trebuie să indice numele lor, adresa, numărul de telefon și o adresă de e-mail valabilă și trebuie să asigure faptul că adresa de e-mail comunicată este o adresă de e-mail oficială funcțională care este verificată zilnic. După furnizarea datelor de contact, Comisia va comunica cu părțile interesate doar prin TRON.tdi sau prin e-mail, cu excepția cazului în care acestea solicită în mod explicit să primească toate documentele din partea Comisiei prin alte mijloace de comunicare sau a cazului în care natura documentului care trebuie trimis impune utilizarea unei scrisori recomandate. Pentru mai multe reguli și informații privind corespondența cu Comisia, inclusiv principiile aplicabile transmiterii prin TRON.tdi și prin e-mail, părțile interesate sunt invitate să consulte instrucțiunile sus-menționate privind comunicarea cu părțile interesate.

Adresa Comisiei pentru corespondență este următoarea:

Comisia Europeană

Direcția Generală Comerț

Direcția G

Birou: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail pentru aspectele legate de subvenții ale anchetei:

TRADE-AS685-GES-SUBSIDY@ec.europa.eu

E-mail pentru aspectele legate de prejudiciu ale anchetei:

TRADE-AS685-GES-INJURY@ec.europa.eu

6.   Calendarul anchetei

În temeiul articolului 11 alineatul (9) din regulamentul de bază, ancheta se încheie, în cazul în care este posibil, în termen de 12 luni și, în orice caz, nu mai târziu de 13 luni de la data publicării prezentului aviz. În conformitate cu articolul 12 alineatul (1) din regulamentul de bază, pot fi instituite măsuri provizorii, nu mai târziu de 9 luni de la data publicării prezentului aviz.

În conformitate cu articolul 29 a din regulamentul de bază, Comisia va furniza informații privind instituirea planificată a unor taxe provizorii cu 4 săptămâni înainte de instituirea măsurilor provizorii. Părțile interesate pot solicita aceste informații în scris în termen de 4 luni de la data publicării prezentului aviz. Părțile interesate vor avea la dispoziție 3 zile lucrătoare pentru a-și prezenta observațiile în scris cu privire la exactitatea calculelor.

În cazurile în care Comisia intenționează să nu instituie taxe provizorii, ci să continue ancheta, părțile interesate vor fi informate în scris cu privire la neinstituirea taxelor cu 4 săptămâni înainte de expirarea termenului prevăzut la articolul 12 alineatul (1) din regulamentul de bază.

În principiu, părțile interesate vor avea la dispoziție 15 zile pentru a prezenta observații în scris cu privire la constatările provizorii sau la documentul informativ și 10 zile pentru a prezenta observații în scris cu privire la constatările definitive, cu excepția cazului în care se prevede altfel. Dacă este cazul, comunicările constatărilor finale suplimentare vor preciza termenul până la care părțile interesate pot prezenta observații în scris.

7.   Transmiterea informațiilor

Ca regulă generală, părțile interesate pot transmite informații doar în termenele specificate la punctele 5 și 6 din prezentul aviz. Prezentarea oricăror alte informații care nu sunt acoperite de secțiunile respective ar trebui să respecte următorul calendar:

Orice informații pentru etapa constatărilor provizorii trebuie transmise în termen de 70 de zile de la data publicării prezentului aviz, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

Cu excepția cazului în care se prevede altfel, părțile interesate nu trebuie să prezinte informații concrete noi după expirarea termenului-limită pentru prezentarea de observații cu privire la comunicarea constatărilor provizorii sau la documentul informativ în etapa provizorie. După termenul-limită respectiv, părțile interesate pot prezenta informații factuale noi doar dacă pot demonstra că respectivele informații factuale noi sunt necesare pentru a respinge afirmațiile factuale formulate de alte părți interesate și cu condiția ca aceste informații factuale noi să poată fi verificate în intervalul de timp disponibil pentru a permite finalizarea la timp a anchetei.

Pentru a încheia ancheta în termenele obligatorii, Comisia nu va accepta informații de la părțile interesate după expirarea termenului de prezentare a observațiilor referitoare la comunicarea constatărilor finale sau, după caz, după expirarea termenului de prezentare a observațiilor referitoare la comunicarea constatărilor finale suplimentare.

8.   Posibilitatea de a prezenta observații cu privire la informațiile transmise de alte părți

Pentru a se garanta drepturile la apărare, părțile interesate trebuie să aibă posibilitatea de a prezenta observații cu privire la informațiile transmise de alte părți interesate. Atunci când prezintă astfel de informații, părțile interesate se pot referi numai la aspectele semnalate în contribuțiile celorlalte părți interesate și nu pot semnala probleme noi.

Observațiile de acest gen ar trebui prezentate în conformitate cu următorul calendar:

Orice observație cu privire la informațiile transmise de alte părți interesate înainte de instituirea măsurilor provizorii trebuie prezentată cel târziu în termen de 75 de zile de la data publicării prezentului aviz, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

Observațiile cu privire la informațiile furnizate de alte părți interesate ca răspuns la comunicarea constatărilor provizorii sau a documentului informativ trebuie prezentate în termen de 7 zile de la termenul pentru prezentarea observațiilor privind constatările provizorii sau documentul informativ, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

Observațiile cu privire la informațiile furnizate de alte părți interesate ca răspuns la comunicarea constatărilor definitive ar trebui prezentate în termen de 3 zile de la termenul pentru prezentarea observațiilor privind constatările definitive, cu excepția cazului în care se prevede altfel. În cazul în care există o comunicare a constatărilor finale suplimentare, observațiile referitoare la informațiile furnizate de alte părți interesate ca răspuns la această comunicare suplimentară trebuie prezentate în termen de 1 zi de la termenul pentru prezentarea observațiilor referitoare la această comunicare suplimentară, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

Calendarul stabilit nu aduce atingere dreptului Comisiei de a solicita informații suplimentare de la părțile interesate în cazuri justificate în mod corespunzător.

9.   Prelungirea termenelor prevăzute în prezentul aviz

Orice prelungire a termenelor prevăzute în prezentul aviz poate fi solicitată numai în circumstanțe excepționale și va fi acordată doar dacă este justificată corespunzător, prin prezentarea unor motive întemeiate.

În orice caz, orice prelungire a termenului prevăzut pentru transmiterea răspunsului la chestionare se va limita, în mod normal, la 3 zile și nu va depăși, de regulă, 7 zile.

În ceea ce privește termenele pentru transmiterea altor informații menționate în prezentul aviz, prelungirile se vor limita la 3 zile, cu excepția cazului în care se demonstrează existența unor circumstanțe excepționale.

10.   Lipsa cooperării

În cazul în care o parte interesată nu permite accesul la informațiile necesare, nu le furnizează în termenele prevăzute sau obstrucționează în mod semnificativ ancheta, se pot stabili constatări provizorii sau definitive, pozitive sau negative, pe baza datelor disponibile, în conformitate cu articolul 28 din regulamentul de bază.

În cazul în care se constată că orice parte interesată a transmis informații false sau înșelătoare, informațiile respective pot să nu fie luate în considerare și se pot utiliza datele disponibile.

În cazul în care o parte interesată nu cooperează sau cooperează doar parțial și, în consecință, concluziile sunt stabilite pe baza datelor disponibile, în conformitate cu articolul 28 din regulamentul de bază, rezultatul anchetei poate fi mai puțin favorabil acelei părți decât dacă aceasta ar fi cooperat.

Faptul că nu se oferă un răspuns pe suport electronic nu este considerat refuz de a coopera, cu condiția ca partea respectivă să demonstreze că prezentarea unui răspuns în forma cerută ar putea antrena sarcini sau costuri suplimentare nerezonabile. Partea interesată trebuie să contacteze imediat Comisia în acest sens.

11.   Consilierul-auditor

Părțile interesate pot solicita intervenția consilierului-auditor pentru proceduri comerciale. Consilierul-auditor examinează cererile de acces la dosar, litigiile privind confidențialitatea documentelor, cererile de prelungire a termenelor și orice alte cereri privind drepturile la apărare ale părților interesate și ale terților care ar putea să apară în cursul procedurii.

Consilierul-auditor poate organiza audieri și poate acționa ca mediator între partea sau părțile interesate și serviciile Comisiei, pentru a asigura exercitarea deplină a drepturilor la apărare ale părților interesate. Orice cerere de audiere de către consilierul-auditor ar trebui formulată în scris și motivată corespunzător. Consilierul-auditor va examina motivele care stau la baza cererilor. Aceste audieri ar trebui să aibă loc doar dacă problemele nu au fost soluționate împreună cu serviciile Comisiei în timp util.

Părțile interesate sunt invitate să respecte termenele stabilite la punctul 5.7 din aviz și în ceea ce privește intervențiile consilierului-auditor, inclusiv audierile. Orice cerere trebuie să fie transmisă în timp util și cu promptitudine, pentru a nu se pune în pericol buna desfășurare a procedurii. În acest sens, părțile interesate trebuie să solicite intervenția consilierului-auditor în cel mai scurt timp posibil de la apariția evenimentului care justifică o astfel de intervenție. Consilierul-auditor va examina motivele cererilor de intervenție, natura problemelor ridicate și impactul acestora asupra dreptului la apărare, având în vedere interesele de a se asigura buna administrare și finalizarea la timp a anchetei.

Pentru mai multe informații și date de contact, părțile interesate pot consulta paginile dedicate consilierului-auditor de pe site-ul internet al DG Comerț:

http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

12.   Prelucrarea datelor cu caracter personal

Toate datele cu caracter personal colectate pe parcursul prezentei anchete vor fi tratate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului (13).

Pe site-ul web al DG COMERȚ este disponibil un aviz privind protecția datelor care informează toate persoanele cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul activităților de apărare comercială ale Comisiei:

http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/


(1)  JO L 176, 30.6.2016, p. 55.

(2)  Termenul general „prejudiciu” se referă la un prejudiciu important, precum și la riscul producerii unui prejudiciu important sau a unei întârzieri semnificative în crearea unei industrii, astfel cum se prevede la articolul 2 litera (d) din regulamentul de bază.

(3)  Trimiterile la publicarea prezentului aviz se interpretează ca trimiteri la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(4)  Regulamentul (UE) 2018/825 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1036 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene și a Regulamentului (UE) 2016/1037 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (JO L 143, 7.6.2018, p. 1).

(5)  Aviz privind consecințele epidemiei de COVID-19 asupra anchetelor antidumping și antisubvenții (JO C 86, 16.3.2020, p. 6).

(6)  Aviz de deschidere a unei proceduri antidumping privind importurile de anumite sisteme de electrozi de grafit originare din Republica Populară Chineză (JO C 57, 17.2.2021, p. 3).

(7)  Un producător-exportator este orice societate comercială din țara în cauză care produce și exportă pe piața Uniunii produsul care face obiectul anchetei, fie direct, fie prin terți, inclusiv orice societate afiliată implicată în producția, vânzarea pe piața internă sau exportul produsului care face obiectul anchetei.

(8)  În temeiul articolului 15 alineatul (3) din regulamentul de bază, valorile nule și valorile de minimis ale subvențiilor compensatorii și valorile subvențiilor compensatorii stabilite în circumstanțele menționate la articolul 28 din regulamentul de bază nu sunt luate în considerare.

(9)  În eșantion pot fi incluși doar importatori care nu sunt afiliați producătorilor-exportatori. Importatorii afiliați producătorilor-exportatori trebuie să completeze anexa I la chestionarul destinat producătorilor-exportatori respectivi. În conformitate cu articolul 127 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, se consideră că două persoane sunt afiliate dacă: (a) una dintre ele face parte din conducerea sau consiliul de administrație al întreprinderii celeilalte persoane; (b) au calitatea juridică de asociați; (c) una este angajatorul celeilalte; (d) o terță parte posedă, controlează sau deține direct sau indirect 5 % sau mai mult din acțiunile sau părțile emise cu drept de vot de ambele persoane; (e) în cazul în care unul dintre ei îl controlează, în mod direct sau indirect, pe celălalt; (f) ambele sunt controlate în mod direct sau indirect de către o terță persoană; (g) împreună, controlează direct sau indirect o terță persoană; sau (h) sunt membre ale aceleiași familii (JO L 343, 29.12.2015, p. 558). Se consideră că persoanele sunt membre ale aceleiași familii numai dacă sunt legate printr-una dintre următoarele relații: (i) soț și soție, (ii) ascendenți și descendenți, în linie directă de gradul I, (iii) frați și surori (buni, consangvini și uterini), (iv) ascendenți și descendenți, în linie directă de gradul II, (v) unchi sau mătușă și nepot sau nepoată, (vi) socri și ginere sau noră, (vii) cumnați și cumnate. În conformitate cu articolul 5 punctul 4 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, „persoană” înseamnă o persoană fizică, o persoană juridică sau orice asociere de persoane care nu este persoană juridică, dar care este recunoscută în conformitate cu legislația Uniunii sau cu cea națională ca având capacitatea de a încheia acte juridice (JO L 269, 10.10.2013, p. 1).

(10)  Pe lângă stabilirea existenței subvenționării, datele furnizate de importatorii neafiliați pot fi utilizate și în legătură cu alte aspecte ale acestei anchete.

(11)  În cazul unor probleme tehnice, vă rugăm să contactați serviciul de asistență al DG Comerț prin E-mail: trade-service-desk@ec.europa.eu sau prin Tel. +32 22979797.

(12)  Un document cu mențiunea „Sensitive” este un document considerat confidențial în temeiul articolului 29 din regulamentul de bază și al articolului 12.4 din Acordul OMC privind subvențiile și măsurile compensatorii. De asemenea, acest document este protejat în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 145, 31.5.2001, p. 43).

(13)  Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).


ANEXĂ

Versiune cu caracter sensibil („Sensitive”)

Versiune destinată consultării de către părțile interesate (Version „For inspection by interested parties”)

 

(a se bifa căsuța corespunzătoare)

PROCEDURĂ ANTISUBVENȚIE PRIVIND IMPORTURILE DE ANUMITE SISTEME DE ELECTROZI DE GRAFIT ORIGINARE DIN REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ

INFORMAȚII PENTRU SELECTAREA EȘANTIONULUI DE IMPORTATORI NEAFILIAȚI

Prezentul formular este menit să ajute importatorii neafiliați să furnizeze informațiile necesare pentru eșantionare solicitate la punctul 5.3.2 din avizul de deschidere.

Atât versiunea cu caracter sensibil („Sensitive”), cât și versiunea destinată consultării de către părțile interesate („For inspection by interested parties”) trebuie returnate Comisiei după cum se indică în avizul de deschidere.

1.   IDENTITATE ȘI DATE DE CONTACT

Vă rugăm să precizați următoarele date cu privire la societatea dumneavoastră:

Denumirea societății

 

Adresa

 

Persoana de contact

 

Adresă de e-mail

 

Telefon

 

2.   CIFRA DE AFACERI ȘI VOLUMUL VÂNZĂRILOR

Indicați cifra de afaceri totală a societății, exprimată în euro (EUR), precum și valoarea în euro (EUR) și volumul exprimat în tone aferente importurilor în Uniune și revânzărilor pe piața Uniunii după importul din Republica Populară Chineză, în cursul perioadei anchetei, ale produsului care face obiectul anchetei, astfel cum este definit în avizul de deschidere.

 

Tone

Valoarea în euro (EUR)

Cifra de afaceri totală a societății dumneavoastră, exprimată în euro (EUR)

 

 

Importurile în Uniune de produs care face obiectul anchetei originar din Republica Populară Chineză

 

 

Importurile în Uniune de produs care face obiectul anchetei (toate originile)

 

 

Revânzările pe piața Uniunii, după importul din Republica Populară Chineză, ale produsului care face obiectul anchetei

 

 

3.   ACTIVITĂȚILE SOCIETĂȚII DUMNEAVOASTRĂ ȘI ALE SOCIETĂȚILOR AFILIATE (1)

Vă rugăm să furnizați detalii care descriu exact activitățile societății, precum și ale tuturor societăților afiliate (vă rugăm să le enumerați și să precizați relația cu societatea dvs.) implicate în producția și/sau vânzarea (la export și/sau pe piața internă) a produsului care face obiectul anchetei. Astfel de activități pot include, de exemplu, achiziționarea produsului care face obiectul anchetei sau producerea acestuia în temeiul unor acorduri de subcontractare ori prelucrarea sau comercializarea produsului care face obiectul anchetei.

Denumirea societății și locul unde este situată

Activități

Afiliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   ALTE INFORMAȚII

Vă rugăm să furnizați orice alte informații pertinente pe care societatea le consideră utile pentru a ajuta Comisia să selecteze eșantionul.

5.   CERTIFICARE

Prin comunicarea informațiilor de mai sus, societatea își exprimă acordul cu privire la posibilitatea de a fi inclusă în eșantion. Dacă este selectată pentru a fi inclusă în eșantion, societatea va trebui să completeze un chestionar și să accepte o vizită la sediul său pentru verificarea răspunsului dat. Dacă societatea indică faptul că nu este de acord cu o eventuală includere a sa în eșantion, se va considera că nu a cooperat la anchetă. Constatările Comisiei în cazul importatorilor necooperanți se bazează pe datele disponibile, iar rezultatul le poate fi mai puțin favorabil acestor societăți decât dacă ele ar fi cooperat.

Semnătura reprezentantului autorizat:

Numele și funcția reprezentantului autorizat:

Data:


(1)  În conformitate cu articolul 127 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, se consideră că două persoane sunt afiliate dacă: (a) una dintre ele face parte din conducerea sau din consiliul de administrație al întreprinderii celeilalte persoane; (b) au calitatea juridică de asociați; (c) una este angajatorul celeilalte; (d) o terță parte posedă, controlează sau deține direct sau indirect 5 % sau mai mult din acțiunile sau părțile emise cu drept de vot de ambele persoane; (e) una dintre ele o controlează pe cealaltă în mod direct sau indirect; (f) ambele sunt controlate în mod direct sau indirect de către o terță persoană; (g) împreună, controlează direct sau indirect o terță persoană; sau (h) sunt membre ale aceleiași familii (JO L 343, 29.12.2015, p. 558). Se consideră că persoanele sunt membre ale aceleiași familii numai dacă sunt legate prin una dintre următoarele relații: (i) soț și soție, (ii) ascendenți și descendenți, în linie directă de gradul I, (iii) frați și surori (buni, consangvini și uterini), (iv) ascendenți și descendenți, în linie directă de gradul II, (v) unchi sau mătușă și nepot sau nepoată, (vi) socri și ginere sau noră, (vii) cumnați și cumnate. În conformitate cu articolul 5 punctul 4 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, „persoană” înseamnă o persoană fizică, o persoană juridică sau orice asociere de persoane care nu este persoană juridică, dar care este recunoscută în conformitate cu legislația Uniunii sau cu cea națională ca având capacitatea de a încheia acte juridice (JO L 269, 10.10.2013, p. 1).