Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 466 din 18-11-2021

Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul M.10532 – GIP / IFM / SYDNEY AIRPORT)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2021/C 466/07)

1.   

 La data de 9 noiembrie 2021, Comisia Europeană a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse.

Prezenta notificare vizează următoarele întreprinderi:

IFM Investors Pty Ltd, („IFM”, Australia);

Global Infrastructure Management, LLC („GIP”, Statele Unite);

Sydney Airport Limited și Sydney Airport Trust 1 (denumite împreună „Sydney Airport”, Australia).

IFM și GIP dobândesc, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul în comun asupra întregii întreprinderi Sydney Airport.

Concentrarea se realizează printr-o ofertă publică anunțată la data de 13 septembrie 2021.

2.   

 Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

în cazul întreprinderii IFM: administrator de investiții la nivel mondial, deținut de investitori, care reprezintă aproximativ 30 de milioane de membri ai fondurilor de pensii și gestionează active în infrastructură, acțiuni cotate, capital privat și investiții în titluri de creanță. Are birouri în Australasia, Statele Unite și Europa;

în cazul întreprinderii GIP: investitor independent în infrastructură axat pe următoarele sectoare: transporturi, energie, deșeuri și apă. GIP are investiții în Europa, în America, Asia, Orientul Mijlociu și Australasia;

în cazul întreprinderii Sydney Airport: deține un aeroport național și internațional cu sediul în Sydney, Australia, și este cotat la Bursa australiană de valori mobiliare. Acesta are trei terminale de pasageri și șapte terminale de marfă și furnizează servicii în domeniul aeronautic, al comerțului cu amănuntul, imobiliar și al închirierii de autoturisme.

3.   

 În urma unei examinări prealabile, Comisia Europeană constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință.

În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de analiză a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în comunicare.

4.   

 Comisia Europeană invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie să parvină Comisiei Europene în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Trebuie menționată întotdeauna următoarea referință:

M.10532 – GIP / IFM / SYDNEY AIRPORT

Observațiile pot fi trimise Comisiei prin e-mail, prin fax sau prin poștă. Vă rugăm să utilizați datele de contact de mai jos:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresă poștală:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 („Regulamentul privind concentrările economice”).

(2)  JO C 366, 14.12.2013, p. 5.