Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 467 din 19-11-2021

Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul M.10463 – SOCIÉTÉ GÉNÉRALE / HYUNDAI MOTOR COMPANY / JV)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2021/C 467/05)

1.   

 La data de 11 noiembrie 2021, Comisia Europeană a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse.

Notificarea vizează următoarele întreprinderi:

Compagnie Générale de Location d’Equipements S.A. („CGL”, Franța), controlată de Société Générale, S.A. („Société Générale”, Franța);

Hyundai Capital Services Inc. („HCS”, Coreea de Sud), controlată de Hyundai Motor Company (Coreea de Sud) și

Sefia SAS („JV”, Franța), controlată de Société Générale (Franța).

Société Générale și Hyundai Motor Company dobândesc, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) și al articolului 3 alineatul (4) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul în comun asupra întreprinderii comune (JV).

Concentrarea se realizează prin achiziționare de acțiuni.

2.   

 Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

în cazul întreprinderii CGL: în calitate de instituție de credit, își desfășoară activitatea în domeniul finanțării bunurilor de capital (autoturisme, ambarcațiuni, locuințe mobile), al consolidării creditelor de consum sau imobiliare și al finanțării stocurilor partenerilor furnizori de bunuri. CGL face parte din grupul Société Générale, un grup francez de servicii financiare care își desfășoară activitatea în mai multe state membre ale SEE;

în cazul întreprinderii HCS: brațul de servicii financiare al societății Hyundai Motor Company;

în cazul întreprinderii comune (JV): oferirea de soluții de finanțare pentru autovehicule , de exemplu împrumuturi și contracte de leasing, precum și servicii conexe cum ar fi distribuirea de asigurări.

3.   

 În urma unei examinări prealabile, Comisia Europeană constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință.

În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de analiză a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în comunicare.

4.   

 Comisia Europeană invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie să parvină Comisiei Europene în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Trebuie menționată întotdeauna următoarea referință:

M.10463 – SOCIÉTÉ GÉNÉRALE / HYUNDAI MOTOR COMPANY / JV

Observațiile pot fi trimise Comisiei prin e-mail, prin fax sau prin poștă. Vă rugăm să utilizați datele de contact de mai jos:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresă poștală:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 („Regulamentul privind concentrările economice”).

(2)  JO C 366, 14.12.2013, p. 5.