Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 467 din 19-11-2021

Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul M.10558 — COGENIO / AVIO / TERMICA COLLEFERRO)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2021/C 467/06)

1.   

 La data de 12 noiembrie 2021, Comisia Europeană a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse.

Notificarea vizează următoarele întreprinderi:

Cogenio (Italia), care aparține grupului M&G;

Avio (Italia);

Termica Colleferro (Italia).

Cogenio și Avio dobândesc, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul în comun asupra întregii întreprinderi Termica Colleferro.

Concentrarea se realizează prin achiziționare de acțiuni.

2.   

 Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

Cogenio își desfășoară activitatea în domeniul ingineriei instalațiilor și al serviciilor legate de producția, distribuția și utilizarea energiei electrice, a sistemelor de încălzire, de abur și de răcire și a sistemelor de eficiență energetică. Întreprinderea dezvoltă proiecte de eficiență energetică pentru grupurile comerciale și industriale italiene, prin intermediul proiectelor de cogenerare, trigenerare, fotovoltaice și de stocare a energiei;

Avio își desfășoară activitatea în sectorul industriei aerospațiale. Dezvoltă și comercializează sisteme de lansare și rachete tactice și desfășoară activități de cercetare și dezvoltare în domeniul noilor materiale și echipamente pentru aplicații spațiale;

Termica Colleferro își desfășoară activitatea în sectorul energetic, mai exact producția de energie electrică și termică. Aceasta deține și exploatează o instalație de cogenerare în Italia.

3.   

 În urma unei examinări prealabile, Comisia Europeană constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință.

În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de analiză a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în comunicare.

4.   

 Comisia Europeană invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie să parvină Comisiei Europene în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Trebuie menționată întotdeauna următoarea referință:

M.10558 — COGENIO / AVIO / TERMICA COLLEFERRO

Observațiile pot fi trimise Comisiei prin e-mail, prin fax sau prin poștă. Vă rugăm să utilizați datele de contact de mai jos:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresă poștală:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 („Regulamentul privind concentrările economice”).

(2)  JO C 366, 14.12.2013, p. 5.