Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 467 din 19-11-2021

Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul M.10528 – ADVENT / EURAZEO / PROTEL)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2021/C 467/07)

1.   

 La data de 12 noiembrie 2021, Comisia Europeană a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse.

Notificarea vizează următoarele întreprinderi:

Advent International Corporation („Advent”, SUA),

Eurazeo SE („Eurazeo”, Franța), și

Protel hotelsoftware GmbH („Protel”, Germania).

Advent și Eurazeo dobândesc, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) și al articolului 3 alineatul (4) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul în comun asupra întregii întreprinderi Protel.

Concentrarea se realizează prin achiziționare de acțiuni.

2.   

 Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

în cazul întreprinderii Advent: Advent este o societate de investiții private care se axează pe: (i) achiziționarea de participații (atât care controlează, cât și care nu controlează) în societăți cu privire la care consideră că o injecție de capital ar îmbunătăți perspectivele de creștere ale societății în viitor; și (ii) gestionarea fondurilor de investiții. În calitate de societate de investiții private, Advent deține participații în diverse sectoare, printre care sectorul industrial, comerțul cu amănuntul, mass-media, comunicațiile, tehnologia informației, internetul, asistența medicală și produsele farmaceutice;

în cazul întreprinderii Eurazeo: Eurazeo este o societate de investiții cotată la bursă, cu un portofoliu de active diversificate în valoare de câteva miliarde de euro. Obiectivul său este de a detecta, accelera și consolida potențialul de transformare al întreprinderilor de toate dimensiunile în care investește. Aceasta are trei activități principale: capitalul privat, datoria privată și activele reale; și

în cazul întreprinderii Protel: Protel, cu sediul în Dortmund, Germania, furnizează sisteme informatice de gestionare a patrimoniului pentru hoteluri.

3.   

 În urma unei examinări prealabile, Comisia Europeană constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință.

În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de analiză a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în comunicare.

4.   

 Comisia Europeană invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie să parvină Comisiei Europene în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Trebuie menționată întotdeauna următoarea referință:

M.10528 – ADVENT / EURAZEO / PROTEL

Observațiile pot fi trimise Comisiei prin e-mail, prin fax sau prin poștă. Vă rugăm să utilizați datele de contact de mai jos:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresă poștală:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 („Regulamentul privind concentrările economice”).

(2)  JO C 366, 14.12.2013, p. 5.