Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 467 din 19-11-2021

Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul M.10350 – MONDELEZ / CHIPITA INDUSTRIAL AND COMMERCIAL COMPANY)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2021/C 467/08)

1.   

 La data de 18 octombrie 2021, Comisia Europeană a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse.

Notificarea vizează următoarele întreprinderi:

Mondelēz International, Inc. („Mondelēz”, SUA),

Chipita Industrial and Commercial Company S.A. („Chipita”, Grecia).

Mondelēz dobândește, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul unic asupra întregii întreprinderi Chipita.

Concentrarea se realizează prin achiziționare de acțiuni.

2.   

 Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

în cazul întreprinderii Mondelēz: întreprindere cu activitate la nivel mondial specializată în producția de gustări, printre produsele sale numărându-se diverse tipuri de biscuiți, ciocolata, guma de mestecat, bomboanele, brânzeturile și băuturile instant. Mondelēz produce și comercializează produsele sale la nivel internațional;

în cazul întreprinderii Chipita: producător multinațional de croissante ambalate ce poartă numele său de marcă și de alte gustări, în principal bazate pe aluaturi coapte.

3.   

 

În urma unei examinări prealabile, Comisia Europeană constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință.

4.   

 Comisia Europeană invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie să parvină Comisiei Europene în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Trebuie menționată întotdeauna următoarea referință:

M.10350 – MONDELEZ / CHIPITA INDUSTRIAL AND COMMERCIAL COMPANY

Observațiile pot fi trimise Comisiei prin e-mail, prin fax sau prin poștă. Vă rugăm să utilizați datele de contact de mai jos:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresă poștală:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 („Regulamentul privind concentrările economice”).