Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 465 din 17-11-2021

P9_TA(2021)0031

Numirea vicepreședintelui Consiliului de supraveghere al Băncii Centrale Europene

Decizia Parlamentului European din 9 februarie 2021 referitoare la propunerea Băncii Centrale Europene de numire a vicepreședintelui Consiliului de supraveghere al Băncii Centrale Europene (N9-0080/2020 – C9-0425/2020 – 2020/0910(NLE))

(Procedura de aprobare)

(2021/C 465/19)

Parlamentul European,

având în vedere propunerea Băncii Centrale Europene, din 18 decembrie 2020, de numire a vicepreședintelui Consiliului de supraveghere al Băncii Centrale Europene (C9-0425/2020),

având în vedere articolul 26 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit (1),

având în vedere Acordul interinstituțional dintre Parlamentul European și Banca Centrală Europeană privind modalitățile practice de exercitare a controlului democratic și de monitorizare a exercitării atribuțiilor conferite Băncii Centrale Europene în cadrul mecanismului unic de supraveghere (2),

având în vedere rezoluția sa din 14 martie 2019 referitoare la echilibrul de gen în numirile pentru funcții în domeniul economic și monetar la nivelul UE (3),

având în vedere decizia sa din 24 noiembrie 2020 referitoare la recomandarea Consiliului privind numirea unui membru al Comitetului Executiv al Băncii Centrale Europene (4),

având în vedere articolul 131 din Regulamentul său de procedură,

având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A9-0007/2021),

A.

întrucât articolul 26 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 prevede că Banca Centrală Europeană (BCE) trebuie să prezinte spre aprobare Parlamentului European propunerea sa de numire a vicepreședintelui Consiliului său de supraveghere;

B.

întrucât vicepreședintele Consiliului de supraveghere este ales din rândul membrilor Comitetului executiv al BCE;

C.

întrucât la articolul 26 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 se prevede că numirile în cadrul Consiliului de supraveghere respectă principiile echilibrului de gen, ale experienței și ale calificării;

D.

întrucât, la 10 decembrie 2020 (5), Consiliul European l-a numit pe Frank Elderson în calitate de membru al Comitetului executiv al BCE pentru un mandat de opt ani, începând din 15 decembrie 2020, în conformitate cu articolul 283 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

E.

întrucât, prin scrisoarea sa din 18 decembrie 2020, BCE a prezentat Parlamentului o propunere de numire a lui Frank Elderson în funcția de vicepreședinte al Consiliului de supraveghere al BCE pentru un mandat cu durata de cinci ani;

F.

întrucât Comisia pentru afaceri economice și monetare a Parlamentului a procedat apoi la evaluarea calificărilor candidatului propus, în special având în vedere cerințele prevăzute la articolul 26 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului;

G.

întrucât comisia a organizat, la 25 ianuarie 2021, o audiere a candidatului propus, în cursul căreia acesta a făcut o declarație introductivă și a răspuns ulterior la întrebările adresate de membrii comisiei;

H.

întrucât toate instituțiile și organele naționale și ale Uniunii ar trebui să pună în aplicare măsuri concrete pentru a asigura echilibrul de gen;

I.

întrucât Comitetul executiv al BCE este alcătuit în prezent din patru bărbați și două femei, dintre care una este președintă,

1.

aprobă numirea lui Frank Elderson în calitate de vicepreședinte al Consiliului de supraveghere al Băncii Centrale Europene;

2.

încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului, Comisiei, Băncii Centrale Europene, precum și guvernelor statelor membre.

(1)  JO L 287, 29.10.2013, p. 63.

(2)  JO L 320, 30.11.2013, p. 1.

(3)  JO C 23, 21.1.2021, p. 105.

(4)  Texte adoptate, P9_TA(2020)0311.

(5)  JO L 420, 14.12.2020, p. 22.