Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 465 din 17-11-2021

P9_TA(2021)0032

Controlul achiziționării și deținerii de arme ***I

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 9 februarie 2021 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind controlul achiziționării și deținerii de arme (text codificat) (COM(2020)0048 – C9-0017/2020 – 2020/0029(COD))

(Procedura legislativă ordinară – codificare)

(2021/C 465/20)

Parlamentul European,

având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2020)0048),

având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie Parlamentului (C9-0017/2020),

având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 10 iunie 2020 (1),

având în vedere Acordul interinstituțional din 20 decembrie 1994 privind metoda de lucru accelerată pentru codificarea oficială a textelor legislative (2),

având în vedere articolele 109 și 59 din Regulamentul său de procedură,

având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A9-0010/2021),

A.

întrucât Grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea în cauză cuprinde o simplă codificare a textelor existente, fără modificări de fond ale acestora,

1.

adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.

încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1)  JO C 311, 18.9.2020, p. 52.

(2)  JO C 102, 4.4.1996, p. 2.


P9_TC1-COD(2020)0029

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 9 februarie 2021 în vederea adoptării Directivei (UE) 2021/… a Parlamentului European și a Consiliului privind controlul achiziționării și deținerii de arme (text codificat)

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Directiva (UE) 2021/555.)