Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 465 din 17-11-2021

P9_TA(2021)0034

Decizia de a nu formula obiecții la un act delegat: sprijinul acordat de Uniune în anul 2021 pentru dezvoltarea rurală

Decizia Parlamentului European de a nu formula obiecții la Regulamentul delegat al Comisiei din 19 ianuarie 2021 de modificare a anexei I la Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cuantumurile sprijinului acordat de Uniune în anul 2021 pentru dezvoltarea rurală (C(2021)00188 – 2021/2517(DEA))

(2021/C 465/21)

Parlamentul European,

având în vedere Regulamentul delegat al Comisiei (C(2021)00188),

având în vedere scrisoarea Comisiei din 22 ianuarie 2021 prin care aceasta îi solicită să declare că nu va formula obiecții la regulamentul delegat,

având în vedere scrisoarea Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală trimisă președintelui Conferinței președinților de comisie la 2 februarie 2021,

având în vedere articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (1), în special articolul 58 alineatul (7) și articolul 83 alineatul (5),

având în vedere articolul 111 alineatul (6) din Regulamentul său de procedură,

având în vedere recomandarea de decizie a Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală,

având în vedere că nicio obiecție nu a fost formulată în termenul prevăzut la articolul 111 alineatul (6) liniuțele a treia și a patra din Regulamentul său de procedură, termen care a expirat la 9 februarie 2021,

A.

întrucât Regulamentul (UE) 2020/2220 al Parlamentului European și al Consiliului (2) („regulamentul de tranziție”), care a modificat Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 prin includerea pachetelor financiare naționale pentru anii 2021 și 2022, a intrat în vigoare abia la 29 decembrie 2020;

B.

întrucât pachetele financiare stabilite trebuie ajustate de îndată ce statele membre informează Comisia cu privire la cuantumurile reducerii plăților care depășesc 150 000 EUR și cu privire la punerea în aplicare a flexibilității între piloni;

C.

întrucât în anii precedenți această notificare a avut loc în august, iar Comisia a adoptat actul delegat de modificare a pachetelor financiare în toamnă, dar, din cauza adoptării tardive a regulamentului de tranziție, acest lucru nu a fost posibil în 2020;

D.

întrucât, pentru ca statele membre și Comisia să poată începe punerea în aplicare a programelor de dezvoltare rurală pentru 2021, este extrem de important ca regulamentul delegat să intre în vigoare cât mai curând posibil,

1.

declară că nu formulează obiecții la regulamentul delegat;

2.

încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului și Comisiei.

(1)  Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 487).

(2)  Regulamentul (UE) 2020/2220 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 decembrie 2020 de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) în anii 2021 și 2022 și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013 și (UE) nr. 1307/2013 în ceea ce privește resursele și aplicarea regulamentelor respective în anii 2021 și 2022 și a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 în ceea ce privește resursele și repartizarea unui astfel de sprijin pentru anii 2021 și 2022 (JO L 437, 28.12.2020, p. 1).