Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 465 din 17-11-2021

P9_TA(2021)0035

Decizia de a nu formula obiecții la un act delegat: sprijinul acordat sectorului fructelor și legumelor și sectorului vitivinicol în legătură cu pandemia de COVID-19

Decizia Parlamentului European de a nu formula obiecții la Regulamentul delegat al Comisiei din 27 ianuarie 2021 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2020/884 de derogare, pentru anul 2020, de la Regulamentul delegat (UE) 2017/891 în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și de la Regulamentul delegat (UE) 2016/1149 în ceea ce privește sectorul vitivinicol, în legătură cu pandemia de COVID-19 și de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/1149 (C(2021)00371 – 2021/2530(DEA))

(2021/C 465/22)

Parlamentul European,

având în vedere Regulamentul delegat al Comisiei (C(2021)00371),

având în vedere scrisoarea Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală trimisă președintelui Conferinței președinților de comisie la 2 februarie 2021,

având în vedere articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (1), în special articolul 62 alineatul (1), articolul 64 alineatul (6) și articolul 115 alineatul (5),

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (2), în special articolul 53 literele (b) și (h) și articolul 227 alineatul (5),

având în vedere articolul 111 alineatul (6) din Regulamentul său de procedură,

având în vedere recomandarea de decizie a Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală,

având în vedere că nicio obiecție nu a fost formulată în termenul prevăzut la articolul 111 alineatul (6) liniuțele a treia și a patra din Regulamentul său de procedură, termen care a expirat la 9 februarie 2021,

A.

întrucât, date fiind perturbarea deosebit de gravă a pieței și acumularea de circumstanțe dificile întâlnite în sectorul vitivinicol, care își are originea în impunerea de către Statele Unite a unor tarife la importurile de vinuri din Uniune în octombrie 2019 și care continuă în prezent cu efectele măsurilor restrictive în vigoare din cauza pandemiei mondiale de COVID-19, toate statele membre și fermierii din toate statele membre au întâmpinat dificultăți excepționale în ceea ce privește planificarea, punerea în aplicare și executarea operațiunilor din cadrul programelor de sprijin în sectorul vitivinicol prevăzute la articolele 39-54 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013;

B.

întrucât, având în vedere această combinație fără precedent de circumstanțe, Comisia a adoptat, la 4 mai 2020, dispoziții în temeiul Regulamentului delegat (UE) 2020/884 al Comisiei (3) care prevăd mecanisme de flexibilitate și care permit derogări de la regulamentele delegate aplicabile sectorului vitivinicol;

C.

întrucât, în pofida utilității acestor măsuri, sectorul vitivinicol nu a reușit să își regăsească echilibrul între cerere și ofertă și nici nu se prevede că și-l va regăsi pe termen scurt și mediu din cauza actualei pandemii de COVID-19;

D.

întrucât, dat fiind că se preconizează că pandemia de COVID-19 va continua o foarte mare parte din exercițiul financiar 2021, Comisia a propus prelungirea aplicării măsurilor prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2020/884 pe durata exercițiului financiar 2021;

E.

întrucât punerea în aplicare rapidă a continuării acestor mecanisme de flexibilitate și derogări este esențială pentru eficacitatea și eficiența lor în combaterea dificultăților existente în derularea programelor de sprijin în sectorul vitivinicol, prevenind alte pierderi economice și abordând situația pieței și perturbările de funcționare a lanțului de aprovizionare în sectorul vitivinicol,

1.

declară că nu formulează obiecții la regulamentul delegat;

2.

încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului și Comisiei.

(1)  Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, JO L 347, 20.12.2013, p. 549.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului, JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(3)  Regulamentul delegat (UE) 2020/884 al Comisiei din 4 mai 2020 de derogare, pentru anul 2020, de la Regulamentul delegat (UE) 2017/891 în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și de la Regulamentul delegat (UE) 2016/1149 în ceea ce privește sectorul vitivinicol, în legătură cu pandemia de COVID-19, JO L 205, 29.6.2020, p. 1.