Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 465 din 17-11-2021

P9_TA(2021)0036

Decizia de a nu formula obiecții la un act delegat: modificarea standardelor tehnice în ceea ce privește momentul în care vor începe să se aplice anumite proceduri de gestionare a riscurilor în scopul schimbului de garanții

Decizia Parlamentului European de a nu formula obiecții la Regulamentul delegat al Comisiei din 21 decembrie 2020 de modificare a standardelor tehnice prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2016/2251 în ceea ce privește momentul în care vor începe să se aplice anumite proceduri de gestionare a riscurilor în scopul schimbului de garanții (C(2020)9147 – 2020/2942(DEA))

(2021/C 465/23)

Parlamentul European,

având în vedere Regulamentul delegat al Comisiei (C(2020)9147),

având în vedere scrisoarea Comisiei din 21 decembrie 2020, care solicită Parlamentului să declare că nu va formula obiecții la regulamentul delegat,

având în vedere scrisoarea Comisiei pentru afaceri economice și monetare adresată președintelui Conferinței președinților de comisie la 26 ianuarie 2021,

având în vedere articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (1) (EMIR), în special articolul 11 alineatul (15),

având în vedere articolul 111 alineatul (6) din Regulamentul său de procedură,

având în vedere recomandarea de decizie a Comisiei pentru afaceri economice și monetare,

având în vedere că nicio obiecție nu a fost ridicată în termenul prevăzut la articolul 111 alineatul (6) liniuțele a treia și a patra din Regulamentul său de procedură, termen care a expirat la 9 februarie 2021,

A.

întrucât articolul 11 alineatul (3) din EMIR a introdus obligația de a avea proceduri de gestionare a riscurilor care să impună schimbul de garanții reale prompt, corect și segregat corespunzător („cerințele de marjă”) pentru contrapărțile financiare angajate în contracte derivate extrabursiere care nu sunt compensate de o contraparte centrală („CPC”), precum și pentru contrapărțile nefinanciare menționate la articolul 10 alineatul (2) din EMIR; întrucât Regulamentul delegat (UE) 2016/2251 al Comisiei (2) explică mai în detaliu aceste proceduri și prevede o amânare a datei de aplicare a cerințelor bilaterale de marjă pentru contractele derivate extrabursiere care nu sunt compensate la nivel central încheiate între anumite contrapărți pentru a se asigura că astfel de contracte nu fac temporar obiectul cerinței;

B.

întrucât aplicarea cerințelor de marjă bilaterală la contractele derivate extrabursiere intragrup necompensate la nivel central ar trebui deci amânată și mai mult pentru a se evita impactul economic negativ neintenționat pe care expirarea derogării respective l-ar avea asupra contrapărților stabilite în Uniune; întrucât modificările cuprinse în regulamentul delegat conțin o astfel de înlesnire esențială pentru contrapărțile stabilite în Uniune; întrucât modificările Regulamentului delegat (UE) 2016/2251 sunt ajustări limitate ale cadrului de reglementare existent;

C.

întrucât regulamentul delegat ar trebui să intre în vigoare de urgență pentru ca Uniunea să nu fie prinsă nepregătită și pentru a apăra interesele contrapărților stabilite în Uniune, pentru că după expirarea perioadei de tranziție, la 31 decembrie 2020, dreptul Uniunii a încetat să se mai aplice în Regatul Unit;

1.

declară că nu ridică obiecții față de regulamentul delegat;

2.

încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului și Comisiei.

(1)  JO L 201, 27.7.2012, p. 1.

(2)  Regulamentul delegat (UE) 2016/2251 al Comisiei din 4 octombrie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții în ceea ce privește standarde tehnice de reglementare pentru tehnici de minimizare a riscului pentru contracte derivate extrabursiere care nu sunt compensate printr-o contraparte centrală (JO L 340, 15.12.2016, p. 9).