Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 465 din 17-11-2021

P9_TA(2021)0037

Decizia de a nu formula obiecții la un act delegat: modificarea standardelor tehnice de reglementare în ceea ce privește data de la care obligația de compensare produce efecte pentru anumite tipuri de contracte

Decizia Parlamentului European de a nu formula obiecții la Regulamentul delegat al Comisiei din 21 decembrie 2020 de modificare a standardelor tehnice de reglementare prevăzute în Regulamentele delegate (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 și (UE) 2016/1178 în ceea ce privește data de la care obligația de compensare produce efecte pentru anumite tipuri de contracte (C(2020)9148 – 2020/2943(DEA))

(2021/C 465/24)

Parlamentul European,

având în vedere Regulamentul delegat al Comisiei (C(2020)9148),

având în vedere scrisoarea Comisiei din 21 decembrie 2020, prin care îi solicită Parlamentului să declare că nu va formula obiecții la regulamentul delegat,

având în vedere scrisoarea Comisiei pentru afaceri economice și monetare trimisă președintelui Conferinței președinților de comisie la 26 ianuarie 2021,

având în vedere articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (EMIR) (1), în special articolul 5 alineatul (2),

având în vedere articolul 111 alineatul (6) din Regulamentul său de procedură,

având în vedere recomandarea de decizie a Comisiei pentru afaceri economice și monetare,

având în vedere că nicio obiecție nu a fost ridicată în termenul prevăzut la articolul 111 alineatul (6) liniuțele a treia și a patra din Regulamentul său de procedură, termen care a expirat la 9 februarie 2021,

A.

întrucât EMIR prevede obligații de compensare; întrucât Regulamentele delegate (UE) 2015/2205 (2), (UE) 2016/592 (3) și (UE) 2016/1178 (4) ale Comisiei indică, printre altele, datele intrării în vigoare a obligației de compensare pentru contractele care aparțin claselor de instrumente financiare derivate extrabursiere enumerate în anexele la aceste regulamente;

B.

întrucât modificările cuprinse în regulamentul delegat conțin facilități cruciale pentru contrapărțile stabilite în Uniune care aleg să își noveze contractele de la contrapărțile din Regatul Unit la contrapărțile stabilite și autorizate într-un stat membru, evitând situația în care noile contracte rezultate în urma acestor novări ar putea face obiectul unei obligații de compensare sau al unor cerințe de schimb de garanții care nu erau aplicabile la momentul încheierii contractelor inițiale; întrucât acest obiectiv este realizat prin extinderea exceptărilor actuale prevăzute în Regulamentele delegate (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 și (UE) 2016/1178 pentru o perioadă fixă de 12 luni de la intrarea în vigoare a regulamentului delegat; întrucât modificările aduse Regulamentelor delegate (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 și (UE) 2016/1178 constituie adaptări limitate ale cadrului de reglementare existent;

C.

întrucât regulamentul delegat ar trebui să intre în vigoare de urgență pentru ca Uniunea să nu fie prinsă nepregătită și pentru a apăra interesele contrapărților stabilite în Uniune, pentru că după expirarea perioadei de tranziție, la 31 decembrie 2020, dreptul Uniunii a încetat să se mai aplice în Regatul Unit,

1.

declară că nu ridică obiecții față de regulamentul delegat;

2.

încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului și Comisiei.

(1)  JO L 201, 27.7.2012, p. 1.

(2)  Regulamentul delegat (UE) 2015/2205 al Comisiei din 6 august 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru obligația de compensare (JO L 314, 1.12.2015, p. 13).

(3)  Regulamentul delegat (UE) 2016/592 al Comisiei din 1 martie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru obligația de compensare (JO L 103, 19.4.2016, p. 5).

(4)  Regulamentul delegat (UE) 2016/1178 al Comisiei din 10 iunie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru obligația de compensare (JO L 195, 20.7.2016, p. 3).