Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 465 din 17-11-2021

P9_TA(2021)0038

Instituirea Mecanismului de redresare și reziliență ***I

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 10 februarie 2021 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență (COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

(2021/C 465/25)

Parlamentul European,

având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2020)0408),

având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 175 al treilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C9-0150/2020),

având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 16 iulie 2020 (1),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 14 octombrie 2020 (2),

având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 74 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 22 decembrie 2020, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

având în vedere deliberările comune ale Comisiei pentru bugete și ale Comisiei pentru afaceri economice și monetare, desfășurate în conformitate cu articolul 58 din Regulamentul de procedură,

având în vedere avizele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, Comisiei pentru transport și turism, Comisiei pentru control bugetar și Comisiei pentru dezvoltare regională,

având în vedere poziția sub formă de amendamente a Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen,

având în vedere scrisoarea transmisă de Comisia pentru afaceri constituționale,

având în vedere raportul Comisiei pentru bugete și al Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A9-0214/2020),

1.

adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.

aprobă declarația comună a Parlamentului, a Consiliului și a Comisiei anexată la prezenta rezoluție;

3.

aprobă declarația comună a Parlamentului și a Comisiei anexată la prezenta rezoluție;

4.

ia act de declarația Comisiei anexată la prezenta rezoluție;

5.

solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

6.

încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1)  JO C 364, 28.10.2020, p. 132.

(2)  JO C 440, 18.12.2020, p. 160.


P9_TC1-COD(2020)0104

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 10 februarie 2021 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2021/… al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2021/241.)


ANEXE LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

DECLARAȚIA COMUNĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN, A CONSILIULUI ȘI A COMISIEI PRIVIND STABILIREA UNOR CERINȚE DE RAPORTARE PENTRU A PERMITE EMITEREA DE OBLIGAȚIUNI CARE CONTRIBUIE LA REALIZAREA OBIECTIVELOR DE MEDIU PENTRU NEXTGENERATIONEU

Comisia reamintește ambiția politică comună din Pactul verde european. În acest cadru, își subliniază ambiția de a obține cel puțin 30 % din fondurile care urmează să fie împrumutate de pe piețele de capital pentru nevoile NextGenerationEU prin emiterea de obligațiuni care contribuie la realizarea obiectivelor de mediu.

Cele trei instituții convin să analizeze cu atenția posibilitatea de a introduce norme care să stabilească obligațiile de raportare ale statelor membre, pentru a asigura disponibilitatea informațiilor în scopul evaluării contribuției fondurilor împrumutate de pe piețele de capital la îndeplinirea obiectivelor de mediu. De aceea, Comisia va depune eforturi pentru a prezenta o propunere legislativă în acest scop în primul trimestru al anului 2021.

DECLARAȚIA COMUNĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A COMISIEI PRIVIND CULEGEREA DE DATE PENTRU CONTROALE ȘI AUDITURI EFICIENTE

Parlamentul European și Comisia reamintesc necesitatea de a asigura controale și audituri eficiente pentru a evita dubla finanțare și a preveni, detecta și corecta frauda, corupția și conflictele de interese în legătură cu măsurile sprijinite de Mecanismul de redresare și reziliență. Cele două instituții consideră că este esențial ca statele membre să culeagă și să înregistreze date privind destinatarii și beneficiarii finali ai finanțării din partea Uniunii într-un format electronic standardizat și interoperabil și să utilizeze instrumentul unic de extragere a datelor care urmează să fie furnizat de Comisie.

DECLARAȚIE SUPLIMENTARĂ A COMISIEI PRIVIND CULEGEREA DE DATE PENTRU CONTROALE ȘI AUDITURI EFICIENTE

Comisia Europeană amintește declarația sa unilaterală în această privință, în temeiul Regulamentului privind dispozițiile comune, care se aplică mutatis mutandis articolului 22 din Regulamentul de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență.

DECLARAȚIA COMISIEI PRIVIND METODOLOGIA PENTRU URMĂRIREA CHELTUIELILOR LEGATE DE CLIMĂ

Comisia consideră că, pentru a asigura coerența, metodologia din anexa VI la Regulamentul de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență ar trebui încorporată în Regulamentul privind dispozițiile comune.