Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 465 din 17-11-2021

P9_TA(2021)0047

Prospectul UE pentru redresare și ajustările specifice pentru intermediarii financiari în scopul susținerii redresării în urma pandemiei de COVID-19 ***I

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 11 februarie 2021 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 în ceea ce privește prospectul UE pentru redresare și ajustările specifice pentru intermediarii financiari în scopul susținerii redresării în urma pandemiei de COVID-19 (COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

(2021/C 465/27)

Parlamentul European,

având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2020)0281),

având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C9-0206/2020),

având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 29 octombrie 2020 (1),

având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 74 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 16 decembrie 2020, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

având în vedere avizul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor,

având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A9-0228/2020),

1.

adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.

ia act de declarația Comisiei anexată la prezenta rezoluție;

3.

invită Comisia să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

4.

încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1)  JO C 10, 11.1.2021, p. 30.


P9_TC1-COD(2020)0155

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 februarie 2021 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2021/… al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 în ceea ce privește prospectul UE pentru redresare și ajustările specifice pentru intermediarii financiari și a Directivei 2004/109/CE în ceea ce privește utilizarea formatului de raportare electronic unic pentru rapoartele financiare anuale, în scopul susținerii redresării în urma crizei provocate de COVID-19

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2021/337.)


ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

Declarația Comisiei

Comisia ia la cunoștință faptul că acordul politic referitor la propunerea Comisiei de a modifica Regulamentul privind prospectul pentru a introduce un prospect UE pentru redresare cuprinde un amendament la Directiva privind transparența prin care se amână cerința de a întocmi rapoarte financiare folosind formatul de raportare electronic unic (ESEF). Respectiva amânare nu figura în propunerea inițială a Comisiei. În viziunea Comisiei, amânarea ESEF contravine principiilor Uniunii pentru o legiferare mai bună și dreptului de inițiativă al Comisiei. Ca atare, nu ar trebui să constituie un precedent. Cum amânarea ESEF nu reprezintă o schimbare radicală de politică, reflectând împrejurările vitrege prin care trec companiile din cauza pandemiei de COVID-19, Comisia nu va sta în calea adoptării sale.