Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 465 din 17-11-2021

P9_TA(2021)0049

Măsuri temporare privind valabilitatea anumitor certificate și licențe (Omnibus II) ***I

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 11 februarie 2021 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor măsuri specifice și temporare, în contextul persistenței crizei provocate de pandemia de COVID-19, privind reînnoirea sau prelungirea anumitor certificate, licențe, permise și autorizații, amânarea anumitor controale periodice și formări periodice în anumite domenii ale legislației din sectorul transporturilor și prelungirea anumitor perioade menționate în Regulamentul (UE) 2020/698 (COM(2021)0025 – C9-0004/2021 – 2021/0012(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

(2021/C 465/29)

Parlamentul European,

având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2021)0025),

având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolele 91 și 100 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C9-0004/2021),

având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 27 ianuarie 2021 (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 3 februarie 2021, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere articolele 59 și 163 din Regulamentul său de procedură,

1.

adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.

solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.

încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1)  JO C 123, 9.4.2021, p. 37.


P9_TC1-COD(2021)0012

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 februarie 2021 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2020/… al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor măsuri specifice și temporare, în contextul persistenței crizei provocate de pandemia de COVID-19, privind reînnoirea sau prelungirea anumitor certificate, licențe, permise și autorizații, amânarea anumitor controale periodice și formări periodice în anumite domenii ale legislației din sectorul transporturilor și prelungirea anumitor perioade menționate în Regulamentul (UE) 2020/698

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2021/267.)