Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 415 din 22-11-2021

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/2027 AL COMISIEI

din 13 septembrie 2021

de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2020/884 în ceea ce privește derogările de la Regulamentul delegat (UE) 2016/1149 în vederea abordării crizei provocate de pandemia de COVID-19 în sectorul vitivinicol, și de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/1149

 

Intrare în vigoare: 25/11/2021

 

Punere în aplicare: 16/10/2021

 

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (1), în special articolul 62 alineatul (1) și articolul 64 alineatul (6),

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (2), în special articolul 53 literele (b) și (h),

întrucât:

(1)

Regulamentul delegat (UE) 2020/884 al Comisiei (3) a introdus o serie de derogări temporare de la normele existente, printre altele, de la Regulamentul delegat (UE) 2016/1149 al Comisiei (4) în sectorul vitivinicol; aceste derogări vizează să ofere sprijin operatorilor, pentru a-i ajuta să facă față impactului pandemiei de COVID-19. Cu toate acestea, în pofida utilității acestor măsuri, piața vitivinicolă nu a reușit să își recâștige echilibrul între cerere și ofertă.

(2)

Pandemia de COVID-19 nu este sub control. Campaniile de vaccinare din unele regiuni ale Uniunii și din întreaga lume sunt insuficiente, iar în majoritatea țărilor se aplică în continuare restricții de circulație și măsuri de distanțare socială. Măsurile respective continuă să includă restricții legate de călătorii, de dimensiunea grupurilor de persoane în cadrul întâlnirilor sociale, de petreceri private, de evenimente publice și de posibilitatea de a mânca și a bea în afara domiciliului. Aceste restricții conduc la o scădere suplimentară a consumului de vin în Uniune, la creșterea stocurilor și, în general, la perturbări ale pieței. În unele state membre, o treime din consumul de vin este legat de turism. Prin urmare, consumul de vin a continuat să scadă, iar stocurile rămân ridicate. Aceste efecte ale pandemiei, asociate cu tarifele impuse de Statele Unite și cu valul de îngheț care a avut loc în Europa în aprilie 2021, au avut un impact negativ grav asupra veniturilor producătorilor de vin din Uniune. Conform estimărilor, combinarea tuturor acestor factori a avut ca efect reducerea, în medie, cu 15-20 % a cifrei de afaceri a sectorului vitivinicol din Uniune, unele societăți raportând pierderi de până la 40 %.

(3)

În plus, incertitudinea cu privire la durata crizei, care rămâne dificil de prezis din cauza capacității virusului de a suferi mutații rapide, adâncește și mai mult actuala perturbare semnificativă a pieței vitivinicole a Uniunii. Aceasta înseamnă că redresarea sectorului va dura mai mult decât ar fi putut fi prevăzut la începutul anului 2021. Prin urmare, este oportun să se ofere în continuare sprijin temporar și excepțional sectorului vitivinicol al Uniunii, pentru a evita creșterea numărului de falimente, care a fost semnalată.

(4)

Întrucât se preconizează că pandemia de COVID-19 și impactul acesteia asupra pieței vitivinicole vor continua și după sfârșitul anului 2021 și, prin urmare, în cursul unei părți semnificative a exercițiului financiar 2022, este necesar să se prelungească aplicarea măsurilor prevăzute la articolul 2 alineatele (1), (3), (4) și (6) din Regulamentul delegat (UE) 2020/884 pe durata exercițiului financiar 2022.

(5)

Articolul 25 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2016/1149 prevede că sprijinul pentru fondurile mutuale menționat la articolul 48 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 trebuie limitat la 10 %, 8 % și, respectiv, 4 % din contribuția producătorilor la fondul mutual în primul, al doilea și, respectiv, al treilea an de punere în aplicare a acestuia. Cu toate acestea, experiența de până acum a arătat că astfel de rate de sprijin nu încurajează statele membre să includă măsura respectivă în programele lor de sprijin din sectorul vitivinicol și nici nu încurajează operatorii să solicite sprijin în temeiul acesteia. Având în vedere că fondurile mutuale reprezintă un instrument important de gestionare a riscurilor, inclusiv a riscurilor legate de fenomene meteorologice nefavorabile, cum ar fi perioadele de îngheț sever, care au avut loc târziu și care au fost deosebit de îndelungate în aprilie 2021 și a riscurilor legate de perturbări ale pieței, cum ar fi cele generate de pandemia de COVID-19, este oportun să se dubleze ratele de sprijin prevăzute la articolul 25 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2016/1149 pentru a spori motivația operatorilor din sectorul vitivinicol de a înființa fonduri mutuale și pentru a le oferi instrumentul și sprijinul necesar care le vor permite să se protejeze împotriva riscurilor viitoare.

(6)

De asemenea, este oportun ca acest stimulent sporit să acopere mai mult de un an de comercializare, deoarece experiența a arătat că utilizarea sprijinului pentru constituirea de fonduri mutuale a fost foarte limitată în trecut. Prin urmare, este esențial să se dispună de suficient timp pentru a informa și a încuraja statele membre și operatorii din sectorul vitivinicol să utilizeze această rată excepțională de sprijin. În plus, înființarea de fonduri mutuale poate dura mai mult de un an. Prin urmare, sprijinul sporit trebuie să acopere cel puțin doi ani. Din toate aceste motive, este necesar să se majoreze contribuția financiară a Uniunii la sprijinul pentru fondurile mutuale până la sfârșitul perioadei de programare 2019-2023.

(7)

Prin urmare, Regulamentele delegate (UE) 2020/884 și (UE) 2016/1149 trebuie modificate în consecință.

(8)

Pentru a se asigura continuitatea între exercițiile financiare 2021 și 2022, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și să se aplice de la 16 octombrie 2021,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificări aduse Regulamentului delegat (UE) 2020/884

Articolul 2 din Regulamentul delegat (UE) 2020/884 se modifică după cum urmează:

1.

Alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Prin derogare de la articolul 22 din Regulamentul delegat (UE) 2016/1149, în 2020, 2021 și 2022, recoltarea înainte de coacere poate fi aplicată pentru aceeași parcelă timp de doi sau mai mulți ani consecutivi.”

2.

La alineatele (3), (4) și (6), data de „15 octombrie 2021” se înlocuiește cu „15 octombrie 2022”.

Articolul 2

Modificarea Regulamentului delegat (UE) 2016/1149

La articolul 25 din Regulamentul delegat (UE) 2016/1149, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   În cazul în care sprijinul prevăzut la articolul 48 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 este utilizat pentru a finanța costurile administrative aferente constituirii unor fonduri mutuale, acesta se limitează la următorul procent din contribuția producătorilor la fondul mutual în primul, al doilea și al treilea an de punere în aplicare a acestuia: 20 %, 16 % și 8 %.”

Articolul 3

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 16 octombrie 2021.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 septembrie 2021.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 549.

(2)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(3)  Regulamentul delegat (UE) 2020/884 al Comisiei din 4 mai 2020 de derogare, pentru anul 2020, de la Regulamentul delegat (UE) 2017/891 în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și de la Regulamentul delegat (UE) 2016/1149 în ceea ce privește sectorul vitivinicol, în legătură cu pandemia de COVID-19 (JO L 205, 29.6.2020, p. 1).

(4)  Regulamentul delegat (UE) 2016/1149 al Comisiei din 15 aprilie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește programele naționale de sprijin în sectorul vitivinicol și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei (JO L 190, 15.7.2016, p. 1).